Q-Park v. adm.dir. John Lien mot Verdens Gang

PFU-sak 342/13


SAMMENDRAG:

Verdens Gang brakte fredag 8. november en kommentarartikkel på nett og i papiravisen med tittelen «Parkeringsbransjens bøller må stoppes». I ingressen står det:

«Siden 2006 har man drevet dokumentproduksjon og høringsrunder for et felles regelverk for offentlig og privat parkeringsbransje. Bli ferdig!»

Kommentaren er illustrert med en tegning av en parkeringsvakt som holder hånden rundt halsen til en bilfører og sier «- Dette er et ran». I brødteksten står det blant annet:

«Vi har i den siste tiden kunnet lese den smått utrolige parkeringshistorien til Tone Melvar (68) fra Oslo i Dine Penger [understrekingen viser en lenke i nettartikkelen til artikkel bilag 1; sekr. anm.]. Hun hadde lagt en gyldig parkeringsbillett på dashbordet i bilen sin. Da hun kom til bilen, møter hun en parkeringsvakt (…). Vakten påstår at hun ikke har gyldig billett fordi han ikke kunne se den fra der han sto. Melvar viser han lappen i vindusruten, men til ingen nytte. Parkeringsvakten sier at billetten er lagt feil, og skriver bot. Tone Melvar klager til Q-Park. De avslo klagen.»

Videre står det at Melvar klaget videre til Parkeringsklagenemnda, som også avslo klagen fordi billetten ikke møtte kravet til «kvalifisert synlighet». Det heter videre:

«Kvalifisert synlighet? Med slikt vas og humbug lopper parkeringsselskapene folk for 700 kroner per gang. Lappen lå der, parkeringsvakten så den gjennom vinduet. Men han så den ikke fra akkurat der han nidkjært ville stå og gjøre seg vanskelig.»
KLAGEN:

Klager er Q-Park ved administrerende direktør. Han skriver: «Som nyhetssakene skaper denne kommentaren et inntrykk av påstandene fra Melvar som ubestridte fakta. Virkemidlene er flere og kraftfulle: Nådeløs tittel (…), hardtslående tegning og kraftig skyts i brødteksten. Og Q-Park navngis.» Klager viser til at det står påstand mot påstand om sakens fakta, noe som fremgår av Dine Pengers dekning, og at VG dermed burde tatt forbehold i teksten, jf. kravet til kildekritikk/kontroll av opplysninger (punkt 3.2). I tillegg anser klager at kommentaren bryter med kravet til saklighet og omtanke (punkt 4.1).

TILSVARSRUNDEN:

Verdens Gang påpeker innledningsvis at utvalget, utover å vurdere kommentaren publisert i VG, må vurdere om avisen har lenket til Dine Pengers artikler i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.16. VG understreker at alle nyhetsartiklene er tydelig merket med opphav på VGs nettside, jf. vedlegg til tilsvaret. Om kommentarartikkelen står det: «Kommentarjournalistikken må ha vide rammer. I særlig grad når det kommentaren omhandler griper rett inn i Vær Varsom-plakatens punkt 1.5: «Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.» Denne saken handler om oppsiktsvekkende regelverk og praksis i parkeringsbransjen (…). For Q-Park og Parkeringsklagenemnda handler det om «kvalifisert synlighet», et begrep som i høyeste grad fortjener offentlig flombelysning.»

Om eksempelet Melvær (Melvar er avledet av e-postadressen, ifølge VG) står det: «På parkeringslappen sto det «Plasseres innenfor frontruten fullt lesbar utenfra». På automaten sto det «Billetten må ligge synlig bak frontruten for kontroll». På infoskiltet sto det «…Deretter skal kvittering for betalt avgift plasseres innenfor frontruten på kjøretøyet, slik at det utenfra er lett å kontrollere hvilken tid det er betalt for». Det er helt krystallklart her hva som menes med «kvalifisert synlighet»?? Nemndas avslag dreier seg om at billetten ikke var «kvalifisert synlig». Det er dette som er utgangspunktet for kommentaren.»

VG viser til kommunikasjon mellom Melvær og klagenemnda, som var kjent for redaksjonen i forkant av publisering. Her inngår også klagers bilder. VG skriver: «Et hovedpremiss hos klager om at vi ikke hadde sett deres bilder er altså feil fakta. Og har uansett absolutt ingen betydning for den journalistiske dekningen av saken. (…) I Parkeringsklagenemndas avgjørelse fantes følgende formulering: [«]I Dette ligger et krav om kvalifisert synlighet. Det er ikke tilstrekkelig at billetten kan ses fra enkelte vinkler.[«] Dette dokumenterer ugjendrivelig at klagers argumentasjon om viktigheten av å se deres bilder (…) ikke dokumenterer noe som helst i forhold til det som er kjernen i denne saken: Du får parkeringsbot selv om du har gyldig billett, og den er mulig å se. Det er bare å henvise til det upresise begrepet «kvalifisert synlighet».»

Videre vises det til kommentarjournalistikkens art: «Vi kan ikke se at ord som «bøller» (…) eller sammenligningen mellom journalister og parkeringsvakter, er utenfor de kravene til saklighet og omtanke som stilles til kommentarer (…). (…) Tegningen plasserer seg trygt innenfor det rommet avistegnerne er tildelt i pressen.»

Klageren sier seg «enig i at de tre artiklene på dinepenger.no for VGs del må vurderes opp mot Vær Varsom-plakaten punkt 4.16. Vi er enig i at lenkingen er tilstrekkelig merket».

Om kommentaren står det: «Vi leser i tilsvaret at kommentatoren skal ha sett vårt bilde av Melværs bil før kommentaren ble skrevet, og forholder oss naturligvis til dette. (…) Det er selvsagt helt uproblematisk at kommentaren behandler Parkeringsklagenemndas praksis. Men vår presseetiske bekymring knytter seg altså til fremstillingen av Q-Parks påståtte behandling av Melvær, som trekkes frem som et skrekkeksempel på nemndas praksis.» Klager viser til at kommentaren «uforbeholdent» slår fast hendelsesforløpet i Melværs historie. Videre står det: «Det enkle poenget vårt er som følger: Hvordan vet kommentatoren dette? Melvær sier at det var sånn det var. Men parkeringsbetjenten som ikke husker episoden er klar på at han ikke ville ha ilagt avgift i en sånn situasjon. (…) Det er i en slik situasjon vi mener det ikke er presseetisk riktig å fremlegge Melværs påstander som ubestridte fakta (…). Det er altså den uforbeholdne beskrivelsen av kontrollørens påståtte behandling av Melvær vi reagerer på i en sak med sterke beskyldninger. I den sammenheng blir totalinntrykket etter vårt syn relevant – tittel/tegning (…)/brødtekst.»

Og avslutningsvis: «Etter vårt syn må kravet til faktakontroll og saklighet og omtanke i innhold og presentasjon gjelde fremstillingen av en bestridt hendelse, selv om den omtales i en kommentar (…).»

VG skriver om lenkingen: «Denne bestemmelsen er åpenbart ikke myntet på artikler av den karakter som er grunnlaget for denne klagen. Bestemmelsen er ment å omhandle artikler som PFU allerede har funnet bryter med pressens etiske regelverk, eller som helt åpenbart og umiddelbart fremstår som et brudd på de etiske regler. Det er ikke intensjonen at den skal ramme lenkingen til ordinære artikler i seriøse organer, selv om de i ettertid ved nøye granskning skulle vise seg å innebære et presseetisk brudd.»

Videre viser VG til innledningen til eksempelet i kommentaren: «»Vi har den siste tiden kunne lese den smått utrolige parkeringshistorien til Tone Melvær (68) fra Oslo i Dine Penger». Så gjenfortelles historien.» Videre står det: «Kommentaren må tillates å være fri i forhold til opplysninger i det offentlige rom, selv om de ved etterfølgende (…) granskning skulle vise seg å være ufullstendige (…).»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Verdens Gangs (VGs) lenking til tre nyhetsartikler i Dine Penger om personer som har fått parkeringsbot tross gyldig billett, samt en kommentarartikkel i VG (nett og papir) om det samme. Særlig ett eksempel er brukt i artiklene: En kvinne forteller at hun fikk bot av selskapet Q-Park, til tross for at hun viste parkeringsbetjenten den gyldige billetten i frontruten sin. Hun klaget både til selskapet og Parkeringsklagenemnda, og fikk avslag begge steder, fordi billetten ikke var «kvalifisert synlig». Begrepet, samt manglende felles regelverk, er problematisert i kommentarartikkelen. Denne er illustrert med en tegning av en parkeringsvakt som holder hånden rundt halsen til en bilist og sier «- Dette er et ran».

Klager er Q-Park. Selskapet ber PFU vurdere om VGs lenking er i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.16, og viser til parallell klagesak mot Dine Penger hva angår disse artiklene (sak 341/13). Videre mener selskapet VG har brutt Vær Varsom-plakatens krav til kontroll av opplysninger (punkt 3.2). Det vises til at avisen uten forbehold gjengir bilistens versjon av historien som sakens fakta, til tross for at Q-Park i Dine Pengers dekning hadde bestridt denne versjonen. Endelig mener klager at VG har brutt med kravet til saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, gjennom tegning og ordbruk.

VG avviser klagen på alle punkter, og påpeker at kommentaren problematiserer begrepet «kvalifisert synlig». Ifølge avisen er Vær Varsom-plakatens punkt 4.16 «åpenbart ikke myntet på artikler av den karakter som er grunnlaget for denne klagen», men på innhold som åpenbart bryter med god presseskikk. VG viser til at beskrivelsen av eksempelet innledes med at det nettopp er den bøtelagtes historie som gjengis, samt til at tegning og ordbruk er innenfor Vær Varsom-plakatens rammer for kommentarjournalistikk.

Pressens Faglige Utvalg mener VG hadde god grunn til å problematisere parkeringsselskapenes praktisering av lovverket, og sier seg enig med partene i at parkeringsbransjen må tåle et kritisk søkelys. Det er dessuten helt legitimt å ta utgangspunkt i en enkeltpersons møte med et parkeringsselskap. VG måtte også ha anledning til å lenke til Dine Pengers dekning, og utvalget kan ikke se at lenkingen strider mot Vær Varsom-plakatens punkt 4.16 om varsom lenkebruk.

Utvalget har videre slått fast at takhøyden skal være stor i kommentarer og andre meningsbærende artikler. Samtidig har utvalget understreket at Vær Varsom-plakatens krav til blant annet kontroll av opplysninger og samtidig imøtegåelse gjelder, også i denne sjangeren. Utvalget anser at det ikke kan være tvil om at VG på publiseringstidspunktet var kjent med at klager bestred Dine Pengers fremstilling av møtet mellom parkeringsvakten og den bøtelagte i det gjengitte eksempelet. Idet avisen publiserer dette uten forbehold, mener utvalgets flertall det innebærer et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

På dette punkt har Verdens Gang brutt god presseskikk.

Oslo, 25. februar 2014

Hilde Haugsgjerd,
Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile, Reidun Førde

Utvalgets mindretall registrerer at VG på kommentarplass refererer til Q-Park-kundens fremstilling av saken, slik den ble presentert i Dine Penger, men uten å referere til Q-Parks syn på saken. Utvalgsmedlemmene mener VG med fordel kunne vist til at det på dette tidspunkt var kjent at Q-Park bestrider deler av kundens fremstilling.

Samtidig vektlegger mindretallet at leseren ut fra sammenhengen vil forstå at fremstilingen baserer seg på kundens opplevelse av hva som skjedde. 

Det sees også hen til at takhøyden skal være stor i kommentarer og andre meningsbærende artikler.

Etter en samlet vurdering finner utvalgets mindretall at VG ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. februar 2014

Alexander Øystå, Øyvind Brigg, Martin Riber Sparre