Steinar Pedersen mot NRK

PFU-sak 328/14


SAMMENDRAG:

NRK Sápmi viste onsdag 21. mai 2014 et TVinnslag i nyhetssendingen Ođđasat. I innannonseringen het det:

«Leder i samisk høyskole kjøpte tilbud fra tidligere kolleger uten å følge regler.»

I selve innslaget:

«Ođđasat har fått tak i en hemmelig rapport om Kolaprosjektet, som myndighetene har bestilt. Der kommer det frem at han valgte å gi prosjektet til tidligere kolleger uten offentlig utlysning»

Innslaget dreier seg om at Samisk høgskole ønsket å etablere et språksenter på Kola, og at prosjektet ble gitt til en underleverandør i Tana, som klager tidligere hadde ledet. Klager blir i intervjuet konfrontert med sin rolle:

«Forstår du at det kan virke mistenksomt at du har bevilget 1,2 millioner kroner til tidligere kolleger?» (Trolig ment mistenkelig: sekr. anm.)

Også NRKs nyhetsredaktør blir intervjuet om en granskningsrapport i sakens anledning:
«Det er selvfølgelig en svært alvorlig rapport. For det første forklares det i rapporten at de ikke vet hva 400 000 kroner er blitt brukt til. Høgskolen kan ikke rapportere eller dokumentere pengebruken. For det andre så har ikke Samisk høgskole fulgt reglene om offentlig utlysning da de ansatte SEG til å arbeide med dette prosjektet.»

«… Det sår igjen tvil. Om det er spill eller avtaler som er gjort, som ikke tåler dagens lys. Men i rapporten kommer det frem at de ikke kan bevises at det er blitt gjort noe i den forbindelse som er upassende.»

Oppleser bruker uttrykk som pengerot, og sier:

«Samme person skal også ha visst at pengene ikke ble brukt riktig, men gjorde ingenting med det»

«Som rektor fikk Steinar Pedersen tidlig i Kola-prosjektet varsel om misligheter. Likevel gjorde han ikke noe med dette.»

I nettartikkel på NRK.no:

Tttel:
«Tok varsel om uregelmessigheter som sladder»

«Tidligere rektor avviser grunn til mistenkeliggjøring»

Det antydes en mulig kobling mellom ny og gammel arbeidsplass i anbudssaken:

«Tildelingen til SEG skjedde om lag 5 år etter at Pedersen var ansatt der som daglig leder»

Samme dag foreligger også et radioinnslag med lignende innhold. Dette ble sendt to ganger.
KLAGEN:

Klager er tidligere rektor ved Samisk høgskole, Steinar Pedersen. Klagen gjelder primært nyhetssendingen Ođđasat 21.05.2014, men også deres radiosendinger og en nettartikkel samme dag.

Ifølge klagen presenterte NRK direkte feilaktige og til dels injurierende påstander om hans rektorperiode, som var fra 2007-2011.

Påstandene gjaldt om oppdrag var gitt tidligere kolleger uten å følge anbudsregler, og at rektor visste at penger ikke ble brukt riktig, uten å gjøre noe med det. I dette ligger implisitte påstander om korrupsjon og at han skulle ha visst om at bevilgede penger ble brukt i strid med forutsetningene, mener klager.

På nettet bruker NRK formuleringen at:

«Som rektor fikk Steinar Pedersen tidlig i Kola-prosjektet varsel om misligheter. Likevel gjorde han ikke noe med dette»

Bakgrunnen for intervjuene var at klager fikk tilsendt to korte sitater fra en granskningsrapport, der klager var omtalt. Han valgte å benyttet anledningen for å få frem sin versjon gjennom NRK.

Imidlertid kom intervjuet til å handle om forhold han ikke hadde forberedt seg på, og NRK hadde ikke vist ham at realiteten i rapporten var en helt annen enn det han fikk seg forelagt. Det selektive utvalget fra NRK lokket ham til å kommentere et fortegnet bilde av rapporten, mener klager. Han mener at NRK bevisst førte ham bak lyset.

I punkt 7.7.4 i rapporten heter det: «Ettersom Pedersen ikke synes å ha hatt en betydelig rolle i verken utformingen av søknad eller gjennomføring av forprosjektet har ikke KPMG foretatt ytterligere undersøkelser for å avdekke potensielle habilitetskonflikter»

Og i 7.7.1: «Gjennom samtaler med prosjektledere og gjennomgang av relevante dokumenter har vi funnet at Pedersens engasjement i prosjektet har vært begrenset til vedtaket om at Samisk høgskole skulle bidra med en egenandel på 100 000 kroner. Etter vårt skjønn er det vedtaket godt nok faglig begrunnet, og det er tilsynelatende ikke andre bevegrunner som har vært avgjørende»

I sammendraget i KPMG rapporten heter det at KPMG ikke har avdekket opplysninger som gir grunnlag for reelle inhabilitetsinnsigelser – og «Vi finner dog ingen informasjon som gir indikasjon på at Pedersen har vært involvert i søknad eller gjennomføring av prosjektet,

Klager mener at NRK har fremmet uriktige påstander og drevet mistenkeliggjøring, med utgangspunkt i en rapport som viser det motsatte. Granskingsrapporten viser at klager hverken var inhabil eller hadde kjennskap til pengerot, ifølge klager.

I etterfølgende dialog med NRK skriver klager at han fikk en mail, hvor NRK sier at selv om han som rektor ikke har kjennskap til alt, og heller ikke behøver å gjøre det, så er «det uansett ditt ansvar fordi du er rektor».

Klager mener utsagn om hans rolle – favorisering av firma hvor tidligere ansatt, eller at han har vært informert om misligheter, strider mot Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om å kontrollere at opplysninger som gis er riktige.

Har mener NRK også har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 3.3 om å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner, og punkt 4.4. om at overskrifter, henvisninger, ingresser, inn og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Klager mener videre NRK ikke har opprettholdt tydelig skille mellom fakta og mediets egne meninger, når man lar nyhetsredaktøren fremføre syn som ikke er hjemlet i KPMG rapporten

Klager krever derfor beklagelse på alle brukte plattformer, Ođđasat, radio og skriftlig nettversjon.
FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

NRK Sápmi skriver i sitt tilsvar at redaksjonen ikke kan se å ha gjort noe overtramp. NRK har også tilbudt å gjøre et nytt intervju, hvor klager kan fremme sine synspunkter/kritikk mot NRK. Klager aksepterer ikke dette.

NRK ønsker ikke beklage noe som de mener de ikke har rapportert. – Vi mener vi har både i vårt arbeide og presentasjon holdt oss innenfor det som er vanlig journalistisk praksis, og innenfor det etiske regelverket i Vær Varsom-plakaten, skriver NRK i sitt tilsvar.

Rapporten fra KPMG ble unntatt offentlighet med henvisning til at dette var en intern granskingsrapport. Merknadene var sterkt kritiske til Samisk høgskoles gjennomføring av prosjektet, også ledelsens håndtering og oppfølging.

NRK ville gi Pedersen mulighet til samtidig imøtegåelse. I intervjuet innrømmer Steinar Pedersen selv at Samisk høgskole ikke har fulgt loven. Selv om Pedersen antyder at det ikke bare er han som tar beslutninger ved høgskolen, kommer han ikke unna at han som øverste leder (styreleder og rektor) har det overordnede ansvaret, skriver NRK.

Det andre hovedpunktet, om Pedersen hadde fått varsler om uregelmessigheter uten å reagere, erkjenner Pedersen selv i intervjuet, og det står i KPMG rapporten på side 23, skriver NRK.

NRK viser til at de punktene fra rapporten som Pedersen fikk tilsendt før intervjuet, er nettopp de samme punktene som han tar opp i klagen. NRK mener man gjerne kan diskutere om KPMG rapporten kritiserer Pedersen personlig, men det går ikke an å distansere seg fra den rollen Pedersen hadde, nemlig rektor og styreleder for Samisk høgskole da Kola-prosjektet ble etablert.

NRK mener alle innslag på tv, nett og radio er basert på faktaopplysninger fra sikre kilder, fra KPMG rapporten og fra Steinar Pedersen selv.

Pedersen hadde ikke noen betydelig rolle i utforming eller gjennomføring av Kolaprosjektet. Videre skriver NRK at det sikkert kan diskuteres om denne «frifinnelsen» av Pedersen burde hatt en mer fremtredende i den saken de laget. NRK mener likevel at dette forholdet ble trukket tydelig frem av nyhetsredaktøren senere i innslaget.

NRK mener også å ha skilt tydelig mellom nyhetsredaktørens kommentar i studio og selve reportasjen.
Klageren skriver i sitt tilsvar at uttalelsene hans dessverre er sterkt preget av at han ikke var kjent med det reelle innholdet i rapporten, og at spørsmålene i det vesentlige dreiet seg om forhold flere år tilbake i tid, uten at han hadde fått anledning til å forberede seg.

Han er forundret over at NRK i sitt tilsvar fortsatt utpeker ham som «den skyldige», og har hatt lange mailkorrespondanser med NRK om dette.

Klager mener at samtidig imøtegåelse blir absurd, når han får svare på et lite utdrag som kunne tolkes som kritikk, men ikke får vite om rapportens hovedkonklusjon, hvor det ikke rettes noe kritikk mot ham. Først da klager innhentet hele rapporten selv, så han absurditeten, skriver klager.

Han benekter kjennskap til uregelmessigheter, og selv om man i den akademiske verden mottar synspunkter fra privatpersoner som ikke liker et prosjekt, har ikke det karakter av en varsling som man behøver forholde seg til. Det er meningsytringer.

Om punktet som NRK henviser til i granskningsrapporten på side 23; Dette er ikke bevis, men handler i stedet om styringsgruppens arbeide, mener klager og skriver: «Hadde det vært en tjenesteplikt for rektor å vite om dette, og gjøre noe med det, ville det vært naturlig at KPMG rettet kritikk mot rektor. Men det var det ikke.»
NRK anfører i sitt andre tilsvar at det står fast at Samisk høgskole tildelte Kola-prosjektet uten anbud da Steinar Pettersen var rektor og styreleder. Han var tidligere styreleder i SEG, som fikk oppdraget, og hans tidligere kolleger jobbet der. Steinar Pedersen bekrefter at han fikk varsel om uregelmessigheter, og NRK har kilder på at han ble bedt om å følge opp disse.

NRK mener de har hatt en legitim dekning av saken, som handlet om hvordan offentlige midler ble forvaltet av høgskolen. På bakgrunn av KPMG rapporten og mediedekningen, har styret i høgskolen engasjert et advokatfirma for å gjennomgå høgskolen og enkeltpersoners befatning med saken, skriver NRK
Klager skriver i en ytterligere kommentar at NRK stadig sier det var to år siden hans forrige arbeidsplass. Det var fire år.

Han oversender også utdrag av granskningsrapporten fra advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange, som på dette tidspunkt foreligger. Heller ikke disse finner noe å utsette i forbindelse med prosjekttildeling, eller at han skal ha hatt kjennskap til noen uregelmessigheter, mener klager

Denne advokatrapporten peker på at mye er gått feil i prosjektgjennomføringen, men mener «at ut fra en samlet vurdering, har man funnet ut at det er tvilsomt om noe er tilstrekkelig graverende til at det kan gis tjenestemessig reaksjon for de involverte rolleinnehaverne».

Av rapporten fremgår for øvrig at spørsmålet om bruk av anbud faktisk ble vurdert som unødvendig, om enn en uriktig vurdering. Man hadde ment at dette ikke dreiet seg om en leveranse som krever anbud, men om et samarbeide mellom to offentlige instanser som hadde unntak i loven som et såkalt offentlig-offentlig horisontalt samarbeide.
NRK svarer at alle de kritikkverdige forhold NRK trakk frem, fortsatt står ved lag, tildeling uten anbud, habilitetsutfordringer, varsel om mulige uregelmessigheter som ikke ble fulgt opp.
PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Saken gjelder NRK Sápmis oppfølging etter at en granskingsrapport fra KPMG rettet kritikk mot Samisk høgskole. Tidligere rektor ble intervjuet både i TVnyhetene Ođđasat, i radioen og på NRKs nettsted.

Klager er tidligere rektor. Han hevder at NRK forledet ham til å kommentere noen enkeltpunkter i rapporten, men ikke viste ham at hovedkonklusjonen «frikjente» rektor. Han fikk ikke forberede seg, og han mistenkeliggjøres feilaktig når NRK antyder at han ga bort et oppdrag til tidligere kolleger. Det ble også hevdet at klager kjente til økonomiske misligheter i prosjektet uten å reagere. Endelig mener han NRK har blandet sammen fakta med egne kommentarer.

NRK mener deres dekning tok sikte på å fortelle om granskingsrapporten som var laget på oppdrag fra norske myndigheter. Rapporten var sterkt kritisk til prosjektledelsen, og NRK ville derfor gi lederen for Samisk høgskole mulighet til samtidig imøtegåelse. Alt NRK har trukket frem står ved lag, nemlig at tildelingen av oppdrag uten anbud var ulovlig, uklarhet om hvorvidt rektor var inhabil da tidligere kolleger fikk oppdraget, og om rektor fikk varsel om uregelmessigheter uten å følge opp, mener NRK.
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at i denne saken er de berørte partene enige om én ting: At prosjektet for samisk kultur på Kola ikke har vært styrt optimalt. Derfor bestilte Kunnskapsdepartementet en spesialrevisjon, som endte i den såkalte KPMG rapporten. Denne, pluss mediedekning, bidro til at styret ved Samisk høgskole senere fikk et advokatfirma til å gjennomføre nok en granskning av prosjektet.

Utvalget vil først bemerke at NRK var i sin fulle rett til å omtale saken. Det har offentlig interesse når et prosjekt av denne typen kommer så vidt ut av kontroll. Følgelig var det også naturlig for NRK å henvende seg til den som er formelt ansvarlig, klageren.

Som NRK selv skriver i et tilsvar til PFU, kan man diskutere om reportasjene i for stor grad fokuserer på klager personlig, fremfor å kritisere de organer som har vært involvert. Særlig fordi det synes klarlagt at klageren personlig har vært svært lite involvert. Utvalget er kommet til at NRKs innfallsvinkel ikke bryter med god presseskikk, jfr. Vær Varsom—plakatens punkt 1.4, om pressens rett til å informere og avdekke kritikkverdige forhold. En rektor og styreleder med det øverste ansvar må regne med nærgående spørsmål fra media når prosjektet slår feil, og når det eventuelt foreligger brudd på lovbestemmelser om offentlige anskaffelser.

Selv om det samiske miljøet er svært lite, var det også berettiget å trekke frem at bruddet på anbudsreglene skjedde mellom en oppdragsgiver og leverandør, hvor klager har jobbet begge steder. Selv om det var 4-5 år imellom, må det være berettiget å reise spørsmål om habilitet. Men det er forskjell på å reise spørsmålet, og implisere at denne rolleblandingen har hatt betydning på en lyssky måte, slik det ble antydet i NRKs dekning. Dette bygges også opp med en påstand om at rapporten er hemmelig, noe den ifølge klageren ikke var. NRK har i form lagt seg på kanten av den etiske grensen, men utvalget mener det ikke foreligger brudd på plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke.

Med hensyn til klagepunktet om at NRK har blandet fakta og kommentar, plakatens punkt 4.2, mener utvalget det tydelig framgår at kommentarene fra NRKs medarbeider nettopp er kommentarer.

Slik utvalget ser det, illustrerer den foreliggende saken at det kan være forskjell på den minimale rollen klager har hatt personlig, og den formelle rollen han har hatt som rektor og styreleder. I det påklagede tilfellet burde NRK betonet denne forskjellen tydeligere slik at det kom klart frem at det var i kraft av klagerens tidligere rolle som rektor at han ble intervjuet.

Klagen gjelder også om premissene for intervjuet ble tilstrekkelig klargjort, slik det forutsettes i Vær Varsom-plakatens punkt 3.3. Her heter det i første setning: «Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers overfor kilder og kontakter.». Klager mener premissene er brutt på to måter, både fordi han ble stilt spørsmål han ikke var forberedt på, samt at NRK hadde gitt ham en feil fremstilling av innholdet i den omtalte rapporten. Utvalget mener imidlertid at han som tidligere rektor og ansvarlig for et mye omtalt prosjekt, måtte være forberedt på at det ble stilt spørsmål rundt dette. Utvalget stiller seg kritisk til hvordan NRK fremstilte rapportens innhold som omhandlet klageren direkte. Klager fikk tilsendt utdrag av den omtalte rapporten, men anfører selv at han ikke var klar over helheten og øvrig innhold. Da klageren stilte til intervju, la han derfor NRKs orientering i epost til grunn for svarene han ga og hans oppfatning av rapportens kritikk mot hans person. NRK hadde utelatt den mest sentrale informasjonen, nemlig at klagerens inhabilitet ikke var vurdert som nødvendig å ettergå. I så måte bidro NRK til å villede klageren – og lytterne – og premissene for intervjuet ble derfor uklare.
NRK har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. februar 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Amal Aden, Øystein Stray Spetalen

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Sápmi brøt god presseskikk i forbindelse med en omtale på TV, radio og nett av en granskingsrapport som rettet kritikk mot Samisk høgskole. NRK var i sin fulle rett til å omtale rapporten, men utvalget mener at redaksjonen forledet tidligere rektor til å tro at hans habilitet i saken var kritisert. Det motsatte var imidlertid et faktum. KPMG, som hadde laget rapporten, hadde tvert imot konkludert med at ikke var nødvendig å ettergå tidligere rektors habilitet.»