NN m.fl. mot Trav og Galopp-Nytt

PFU-sak 325/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Trav og Galopp-Nytt (TGN) der en navngitt trener og deleier av en kjent travhest, skal ha solgt hesten uten at de ni andre hesteeierne var informert. De andre eierne frykter treneren (NN) har flyktet til Thailand med pengene, og forholdet er anmeldt, noe også lensmannen bekrefter. TGN har ikke lykkes i på få tak i NN.

Klagerne er den navngitt trenerens barn. De klager på vegne av seg selv og sine barn. Det reageres ikke på innholdet i artikkelen, men på identifiseringen. Familien bor på et lite sted og har etter publiseringen mottatt mange reaksjoner. Det vises til at flere i familien har samme etternavn som faren. Selv om miljøet likevel ville funnet ut hvem omtalen gjaldt, mener klagerne at avisen serverer navnet på «sølvfat». Det minnes om at familien ikke er part i saken og hadde ikke kjennskap til forholdet.

Trav og Galopp-Nytt (TGN) avviser klagen. Det vises til hestens rolle i hestemiljøet og den løpende nyhetsdekningen av denne saken, en sak av stor interesse for bladets lesere.
Dagen før den påklagede artikkelen publiserte TGN en artikkel der NN tilbakeviste salgsrykter.  Etter avisens mening ville det vært umulig å anonymisert ham i den videre dekningen. Det vises også til at TGN etter hvert fikk tak i NN via SMS og fikk tillatelse til å gjengi et brev der han forklarer seg.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis minne om at NN selv ikke har klaget på identifiseringen eller dekningen av denne saken. Den presseetiske vurderingen blir derfor hvorvidt identifiseringen har påført familien en urimelig belastning.

Utvalget viser til VVpl punkt 4.7 «Vær Varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.»

Slik utvalget ser det, er dette en sak av offentlig og allmenn interesse. Å omtale hestens navn og den omtaltes rolle, mener utvalget var nødvendig for å forstå saken. Utvalget konstaterer at det går tydelig frem av artikkelen hvem dette gjelder. Gitt sakens karakter og den løpende dekning som finner sted, hvor også den omtalte selv bidrar, mener utvalget at en eventuelle tilleggsbelastningen for klagerne ikke er av en slik grad at det medfører et brudd på god presseskikk.

Trav og Galopp-Nytt (TGN) har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. januar 2015

Alf Bjarne Johnsen,
Eva Sannum, Øyvind Brigg, Tone Angell Jensen, Alexandra Beverfjord, Amal Aden