Marlene Imre mot Namdalsavisa

PFU-sak 316/13


SAMMENDRAG:

Namdalsavisa (NA) hadde onsdag 6. november 2013 en førstesidehenvisning med tittelen «Senter til salgs – uten godkjenning». Henvisningstekst:

«Holistisk senter på Otterøya forsøkes solgt – til tross for at Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke har godkjent søknaden. – Trekk eiendommen fra markedet inntil gyldig vedtak foreligger, oppfordrer tilsynet.»

Inne i avisen var tittelen «Vil selge holistisk senter – har ikke godkjenning». Ingress:

«Holistisk senter på Otterøya ble en flopp. Nå vil styret avvikle stiftelsen og selge eiendommen – til tross for at Lotteri- og stiftelsestilsynet ikke har godkjent søknaden.»

I en såkalt faktarute («Dette er saken») heter det:

* 27. mai 2010 åpner Fjellbu holistisk senter sine nye lokaler på Otterøys.
* Holistisk senter skal være et kurssted for alternativ og tankegang.
* Kaare Kvase er grunnlegger og den som betaler gildet. Han har totalt gitt over fire millioner kroner til stiftelsen. Marlene Imre blir daglig leder, og med seg i styret har hun blant annet sin mor Margit B. Hansen som på daværende tidspunkt er kjæreste med grunnlegger Kaare Kvase.
* Aktiviteten er ikke som håpet og forventet. I løpet av to år mener styret at det ikke lenger er grunnlag for drift. I et møte mellom Brattberg regnskap, Marlene Imre og Margit B. Hansen blir det i januar i år fremmet ønske om å selge eiendommen Fjellbu.
* Eiendom og innbo legges ut for salg, uten godkjenning fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som i et krast brev utber seg en forklaring og minner styret på det ansvar som påhviler dem etter stiftelseslovens paragraf 30.
* Styret søker Stiftelsestilsynet om vedtektsendring og godkjenning av avvikling.
* Søknaden er foreløpig ikke godkjent, men eiendommen er ikke trukket fra markedet som avtalt med Stiftelsestilsynet.
* Gjennomføres et salg før søknaden er godkjent, kan det bli krevd annullert av Stiftelsestilsynet.
* Marlene Imre har startet på ny frisk og etablert Studio Lotus i Namsos.

KLAGEN:

Klager er omtalte Marlene Imre. Hun opplyser at hun er daglig leder og styreformann i den omtalte «Stiftelsen for holistisk senter for terapi og utvikling». Hun anfører at Namdalsavisa har «sydd sammen en reportasje som fremstiller meg som en person med kriminelle motiver». Hun viser til at kildegrunnlaget for dette er en ansatt i Stiftelsestilsynet samt donor for den omtalte stiftelsen.

Hun anfører at en av Namdalsavisas journalister tidvis har ringt henne for å få en uttalelse om avviklingen av stiftelsen, men at hun hver gang har sagt «ingen kommentar». Derfor hevder hun også at det var feil av avisen å sitere henne i den innklagede artikkelen på at hun avviser noe.

Videre viser hun til en feilopplysning i artikkelen, nemlig at den nye virksomheten hun har startet, Studio Lotus, ikke ligger i Namsos men i Steinkjer.

Klageren hevder så, i siste del av klagen, at avisen systematisk har boikottet henne og virksomheten hun har drevet i tiden etter at Namdalsavisa fikk ny sjefredaktør. Det antydes at det kan være familiære årsaker til dette, knyttet til den samme redaktøren.

Klager har anført brudd op Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, kontroll av opplysninger og 2.4, om redaksjonelle medarbeideres mulige utnyttelse av sin stilling. (Dette punktet er senere frafalt.)

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Namdalsavisas ansvarlige redaktør henvendte seg direkte til klageren med sitt tilsvar med sikte på en minnelig løsning. Dette førte ikke fram.

TILSVARSRUNDEN:

Namdalsavisa avviser klagen. Ansvarlig redaktør anfører innledningsvis i sitt tilsvar at han er litt overrasket over at klageren ikke først henvendte seg til avisen før hun klaget til PFU. Han opplyser også at avisen naturligvis vil gi klageren anledning til å rette opp det skapte inntrykket, men at hennes uvilje til å bidra med kommentarer så langt har hindret avisen fra å kontrollere opplysningene mot henne. Det vises imidlertid til at redaksjonen har brukt åpne kilder i den påklagede artikkelen.

Med hensyn til påstanden om redaktørens familiære tilknytning til saken, viser han til at han ikke selv har deltatt i den løpende vurderingen av nyhetsdekningen. Samtidig avviser han at avisen har boikottet senteret, og viser til at avisen i mai 2010 hadde en to siders reportasje i forbindelse med åpningen. Videre heter det:

«Redaksjonen i NA må vurdere alle saker på fritt grunnlag og utfra journalistiske hensyn. I dette tilfellet har vi hatt bred omtale av senteret i forbindelse med oppstarten, men videre dekning er blitt komplisert fordi det fra (klagerens) side blir forsøkt lagt hindringer for at (redaksjonen) skal kunne dekke utviklingen på Holistisk senter på en journalistisk fri og uavhengig måte. Det er selvsagt uaktuelt for (redaksjonen) å avvente en pressemelding fra (klageren) på en sak som (redaksjonen) mener har nyhetsverdi å omtale.»
olistisk senbtr

Klageren bruker betydelig plass i sitt tilsvar til omtale det familiære forholdet mellom aktører i saken og avisens sjefredaktør, men legger så «ballen død». Klager gjentar ellers tidligere anførsler.

Namdalsavisa konkluderer i sitt siste tilsvar med at det som tilsvarsrunden viser er at klageren ikke har ønsket omtale av saken, og har «motsatt seg vårt forsøk på å lage kritisk journalistikk omkring et forsøk på å eiendomssalg som ble stanset av Stiftelsestilsynet».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Namdalsavisa som omtaler avviklingen et «holistisk senter» på Otterøya i Namsos kommune. Konkret er artikkelens tema at stiftelsen har søkt å selge eiendommen uten godkjenning fra Stiftelsestilsynet. Klager er daglig leder og styreleder for stiftelsen. Hun mener avisen har boikottet henne og fram til nå bevisst unnlatt å omtale virksomheten hun har ledet.

Namdalsavisa mener klageren ikke har ønsket omtale av avviklingen og eiendomssalget, og at hun selv har bidratt til mulige ukorrekte opplysninger ved å ha avvist å gi sin versjon av saken.

Pressens Faglige Utvalg viser til Namdalsavisas rett til å omtale avviklingen av virksomheten klageren har ledet, inkludert det omdiskuterte eiendomssalget. Utvalget ser ikke bort fra at den påklagede artikkelen inneholder upresise opplysninger. Disse kunne trolig vært unngått om klageren hadde vært villig til å bidra med sine opplysninger. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om imøtegåelsesrett, der det blant annet heter: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Utvalget kan ellers ikke se at de påklagede feilene er av en slik art at de er i strid med punkter i Vær Varsom-plakaten.

Namdalsavisa har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 2014

Line Noer Borrevik,
Marit Rein, Øyvind Brigg, Henrik Syse
Hadi Strømmen Lile, Alexandra Beverfjord, Eva Sannum