NN mot Romerikes Blad

PFU-sak 306AB/14


PFU-SAK NR. 306AB/14

KLAGER:
A: NN
B: XX
ADRESSE:
TELEFON:
PUBLIKASJON:    Romerikes Blad (nett/papir)
PUBLISERINGSDATO:    29.06.2014 (28.06.2014)
STOFFOMRÅDE:    Rettssak
GENRE:    Nyhetsreportasje
SØKERSTIKKORD:    Hensynet til pårørende, kildebruk og kontroll av opplysninger, identifisering, forhåndsdom, den samtidige imøtegåelsesretten
REGISTRERT:    08.10.2014
BEHANDLET I SEKR.:    13.10.2014
BEHANDLES I PFU:    18.12.2014
FERDIGBEHANDLET:    18.12.2014
BEHANDLINGSTID:    71 dager
KLAGEGRUPPE:    Privatpersoner
PFU-KONKLUSJON:    Ikke brudd på god presseskikk
HENVISNING VVPL.:    (4.6, 4.7)
RETTSBEHANDLING:
OMTALE/ANONYM.:    Anonymiseres
MERKNADER:    Parallellklage mot Glåmdalen (sak 305AB/14) som behandles samtidig.  Artiklene er identiske og det klages over samme forhold i begge sakene.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Romerikes Blad, papir og nett, som tar utgangspunkt i en overgrepssak på Romerike, der et foreldrepar er kjent skyldig i overgrep på sine barn, og idømt straff på 17 og 18 år. Selve artikkelen er et lengre intervju med fosterforeldrene som på slutten av artikkelen uttaler følgende: «Slik vi ser det, må foreldrene ha vært utsatt for noe, de også. Det gjør at vi synes litt synd på dem, for hva må ikke de selv ha opplevd som kan utføre så fæle ting mot barn?» Fosterforeldrene er anonymisert.

Klager A er foreldre til domfelt far. Klager B er foreldre til domfelt mor. Begge klagere mener avisene har publisert usanne beskyldninger og påstander om at de skal ha begått overgrep mot sine barn. Saken er godt kjent i nærmiljøet der klagerne bor, og på grunn av nettpubliseringen er de ifølge klager grovt krenkende beskyldingene spredt i nærmiljøet.

Romerikes Blad avviser klagene. Det vises til sakens alvor, omfang og karakter, og at det var naturlig å intervjue fosterforeldrene og få deres refleksjoner rundt saken som har vart i over tre år. Slik avisen ser det, er ytringen generell og ikke formulert på en måte som rammer noen spesifikt. Det er ikke en direkte beskyldning mot noen bestemt, men en relevant refleksjon. Avisen viser til forskning på området og mener dette er etablert kunnskap.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 som handler om identifisering, og der det manes til varsomhet med identifiserende omtale som kan føre til urimelig belastning for tredjeperson.

Slik utvalget ser det, kan ikke klagerne identifiseres som følge av Glåmdalens omtale. Men saken i seg selv er av en slik karakter at all omtale, uavhengig av anonymisering, vil være mulig å gjenkjenne for dem som kjenner til klagerne som berørt part. Av den grunn forstår utvalget at klagerne opplever den påklagede uttalelsen som belastende. Utvalget minner om at mediene i sin omtale av kriminalsaker, uansett anonymiseringsgrad, må ta hensyn til hvordan omtalen kan virke på pårørende, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.6 der det blant annet står «Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende.»

Imidlertid er utvalget av den oppfatning at den påklagede omtalen ikke er unødig belastende. Etter utvalgets mening er det påklagede en generell refleksjon som avisen måtte kunne videreformidle i den sammenheng den står. Slik utvalget ser det, er ikke dette en konkret beskyldning rettet mot noen spesielt, men en uttalelse som må oppfattes som en refleksjon som avisen måtte kunne gjengi.

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg, Alexander Øystå,
Amal Aden, Henrik Syse, Erik Schjenken