Finnsnes IL Fotball, ved daglig leder Ivar Holand mot Troms Folkeblad

PFU-sak 302/12


SAMMENDRAG:

Troms Folkeblad hadde onsdag 7. november 2012 et førstesideoppslag med stikktittelen «Juniorer rømmer fra FIL til FK Senja» og hovedtittelen «SPILLERFLUKT». Titlene var lagt inn i et bilde av jublende fotballspillere.

Artikkelen inne i avisen hadde tittelen «SLAKTER juniorsatsingen til Finnsnes IL». I ingressen sto det:

«FINNSNES: Jonas Furøy (18) har gått til rivalen FK Senja. Flere andre talentfulle FIL-juniorer vurderer å slå følge samme veien.»

Innledningsvis i brødteksten opplyste avisen:

«Etter det Folkebladet kjenner til skal misnøyen være stor blant flere av juniorspillerne i FIL. Jonas Furøy har allerede signert for blåtrøyene, mens flere andre juniorspillere er på tur samme vei.»

Artikkelen var i hovedsak basert på uttalelser fra Furøy, som fortalte om hvorfor han har meldt overgang til FK Senja. Han uttrykte blant annet misnøye med opplegget i FIL. Under mellomtittelen «Stor misnøye» het det også:

«Han er imidlertid ikke alene om å være misfornøyd med juniorsatsingen til FIL. Flere av spillerne som Folkebladet har snakket med uttrykker samme misnøye som Furøy.»
I to underartikler ble henholdsvis rekrutt-trener i FK Senja og leder i sportslig utvalg i FIL intervjuet. Artiklene hadde titlene «Fornøyd med Furøy-signering» og «- Lagt ned mye ressurser».

Dagen etter, torsdag 8. november 2012, fulgte Troms Folkeblad opp med et intervju med daglig leder i Finnsnes IL Fotball, Ivar Holand. Tittelen på intervjuet var «Tar misnøyen svært alvorlig». I tilknytning til denne artikkelen publiserte Folkebladet også en presisering, der det sto:

«I stikktittelen på førstesida i gårsdagens utgave av Folkebladet heter det at ”Juniorer rømmer fra FIL til FK Senja.” Folkebladet presiserer at det i skrivende stund bare er én spiller faktisk som har undertegnet for FK Senja. Red.»

KLAGEN:

Klager er Finnsnes IL Fotball ved daglig leder, som mener førstesideoppslaget er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. Klager anfører: «Denne overskriften er ikke bare i strid med innholdet i den artikkelen på sportssidene forsiden viser til, men også en 100 % direkte usann og løgnaktig forside. Folkebladet har IKKE dekning for å bruke slike overskrifter i flertallsform.» Klager forklarer at det kun er én spiller som har meldt overgang til FK Senja.

Slik klager ser det, er Folkebladets oppslag skadelig og ødeleggende for klubben. Klager forklarer at forholdet mellom FIL Fotball og FK Senja er betent fra før av – det er en kraftig rivalisering mellom klubbene. Etter klagers mening blir dermed førstesideoppslaget «ekstra svertende for [FIL Fotballs] del». Klager bemerker også at mediene ofte refererer hverandre, og at NRKs Nordnytt viste til Folkebladets oppslag, noe klager mener forverret skaden ytterligere.

Klager opplyser at Folkebladets redaktør har innrømmet at det utvilsomt er grunn til å diskutere førstesiden, og klager reagerer derfor på at Folkebladet ikke har kunnet publisere et ordentlig dementi. I klagers øyne kan notisen Folkebladet trykket neste dag, nemlig ikke oppfattes som et virkelig dementi.

TILSVARSRUNDEN:

Troms Folkeblad mener partene forsøkte å løse saken i minnelighet gjennom kontakt samme dag som det påklagede oppslaget sto på trykk. Folkebladets redaktør forklarer at det var på bakgrunn av denne kontakten redaksjonen valgte å trykke presiseringen som ble publisert sammen med intervjuet med klager. Folkebladet anfører: «Dagen da presiseringen sto på trykk mottok undertegnede en sms fra Holand der det framgikk at han var ”evig takknemlig” for denne presiseringen – selv om han fortsatt påpekte de negative konsekvensene tittelen på førstesiden hadde for klubben. Undertegnede trodde imidlertid at formuleringen ”evig takknemlig” betydde at saken var løst i minnelighet[.]»

Selv om Folkebladets redaktør bekrefter at han i en e-post til klager skrev «at dagens førsteside er grunn til å diskutere, er det ingen tvil om», mener han at avisen har dekning for den påklagede tittelen «ut fra kildenes utsagn i saken, både den åpne og de anonyme». Folkebladet forstår at stikktittelen kan oppleves for konstaterende, ettersom det faktisk bare var én spiller som på publiseringstidspunktet hadde undertegnet kontrakt. Redaksjonen forklarer at det også er årsaken til at den valgte å publisere presiseringen.

Folkebladet opplyser også følgende om bakgrunnen for artikkelen og valget av formuleringene som ble brukt i artikkelen: «Folkebladet ble ca. én måned før den innklagede artikkelen sto på trykk kontaktet av misfornøyde juniorspillere i Finnsnes IL, og fra foreldre som mente avisen burde skrive som ”junioropprøret” og ”spillerflukten” som var på gang. To journalister jobbet med saken over noen dager, og snakket med en rekke juniorspillere. Ingen ville imidlertid stå fram med fullt navn med sin kritikk, og Folkebladet besluttet derfor å legge saken på is. Én måned senere kom så bekreftelsen på at en av spillerne hadde tatt overgang til rivalen FK Senja. Folkebladets sportsjournalister gikk da en ny runde med de øvrige juniorspillerne vi snakket med én måned tidligere, og fikk bekreftet at noen helt klart ønsket å ta overgang til FK Senja, andre vurderte det sterkt – og andre igjen vurderte å trappe ned og gå tilklubber i lavere divisjoner. Disse spillerne ønsket fortsatt å være anonyme. Miljøet er lite, og belastningen kan være stor ved å stå fram med fullt navn. Derfor ble formuleringene ”Flere andre talentfulle FIL-juniorer vurderer å slå følge samme veien”, og ”Etter det Folkebladet erfarer skal misnøyen være stor blant flere juniorspillere i FIL” brukt.»

Troms Folkeblad avviser på bakgrunn av det ovennevnte at publiseringen innebærer et brudd på god presseskikk.

Klageren bekrefter at han sendte Folkebladet en sms samme dag som presiseringen sto på trykk, men anfører at redaktøren i tilsvaret ikke gjenga hele sms-en som ble sendt. Den skal ha vært som følger: «Setter umåtelig stor pris på ”Folkebladet presiserer” på Sporten i dag selv om den ikke er i nærheten av å demme opp for den store skaden som gårsdagens førsteside hadde på klubben!» Klager har vanskelig for å forstå hvordan redaktøren kunne oppfatte sms-en som en minnelig løsning.

Klager opplyser også: «”Internt til oss” så har journalisten som skrev saken helt klart gitt uttrykk overfor oss at det ikke var grunnlag for den tituleringen som avisa brukte.» Slik klager ser det, er dette fakta som redaktøren ikke kan se bort fra.

Klager understreker også at klagen gjelder tituleringen på førstesiden, ikke innholdet i selve artikkelen, som han mener Folkebladet vektlegger i et forsøk på å flytte fokuset bort fra det klagesaken egentlig handler om.

For øvrig anfører klager at det én måned etter publiseringen fortsatt kun er én spiller som har forlatt juniorlaget til fordel for FK Senja/andre klubber. Klager skriver: «Bare det er et godt nok argument for at Folkebladet har bommet totalt på sin tittelbruk.»

Troms Folkeblad har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer til saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag i Troms Folkeblad med stikktittelen «Juniorer rømmer fra FIL til FK Senja» og hovedtittelen «SPILLERFLUKT».

Klager er Finnsnes IL Fotball ved daglig leder, som reagerer på tittelbruken. Han mener det ikke er dekning for denne ettersom det kun er én spiller som har undertegnet kontrakt med FK Senja. Slik klager ser det, er oppslaget ødeleggende for klubben, og han anfører at presiseringen Folkebladet publiserte dagen etter, ikke er et tilstrekkelig dementi.

Troms Folkeblad mener det er dekning for tittelen på bakgrunn av uttalelser fra spilleren som har meldt overgang og flere anonyme kilder. Avisen innrømmer at stikktittelen kan oppleves for konstaterende, og at det også er bakgrunnen for at redaksjonen valgte å publisere presiseringen om at det kun er én spiller som på publiseringstidspunktet hadde inngått avtale med FILs rival. Avisen antyder også at det var forsvarlig å bruke anonyme kilder, ettersom miljøet er lite og belastningen ved å stå fram kan være stor.

Pressens Faglige Utvalg merker seg at de påklagede titlene har en konstaterende form som utvilsomt rammer FIL Fotball. Utvalget har tidligere advart mot både spissede formuleringer og konstaterende titler, men vil likevel understreke at dette ikke nødvendigvis innebærer et presseetisk overtramp. Spørsmålet må være hvorvidt det er dekning for formuleringene.

Slik utvalget ser det, skaper titlene på førstesiden inntrykk av at det på publiseringstidspunktet faktisk er flere spillere som allerede har forlatt FIL Fotball, eller at flere er i ferd med å gjøre det. Videre konstaterer utvalget at det i selve artikkelen fremkommer at det kun er én spiller som faktisk har signert kontrakt med en ny klubb. Utvalget noterer seg også opplysningen om at flere spillere skal vurdere å slutte i FIL Fotball og «er på tur samme vei» som den ene spilleren som har meldt overgang til rivalen.

Etter utvalgets mening er det imidlertid en forskjell på å vurdere å slutte i en klubb og det å faktisk gjøre det. Selv om Troms Folkeblad viser til anonyme spillere som skal være på vei bort fra FIL Fotball, kan ikke utvalget se at det er dokumentert at flere spillere faktisk rømmer eller flykter fra klubben. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

På dette punkt har Troms Folkeblad brutt god presseskikk.

Oslo, 29. januar 2013

Hilde Haugsgjerd,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Henrik Syse, Eva Sannum, Reidun Førde