Johannes R. Johansen mot Vårt Land

PFU-sak 292/18


SAMMENDRAG:

Vårt Land publiserte tirsdag 23. oktober 2018 en artikkel i papiravisen om en prest i den ortodokse kirken Hellige Nikolai menighet i Oslo.

Avisen skrev at presten, Johannes R. Johansen, som kalles Fader Johannes, ble truet med utestengelse fra det kirkelige hovedsetet Konstantinopel (Istanbul). Vårt Land skrev også at Fader Johannes heller søkte seg mot den ortodokse kirken i Russland.

Det kom frem i artikkelen at Fader Johannes var suspendert, og en kilde uttalte at han kunne miste retten til å være prest for alltid.

Vårt Land omtalte også en konflikt mellom den ortodokse kirken i Moskva og den ortodokse kirken i Konstantinopel. På forsiden stod det at Fader Johannes var i et «storpolitisk kirkespill».

Tirsdag 18. desember 2018 fulgte Vårt Land opp saken. Avisen skrev at Hellige Nikolai menighet var blitt serbisk.

Avisen skrev at patriarken i Konstantinopel hadde vurdert å nekte Fader Johannes å være prest for godt.

Professor i kirkehistorie Stig Frøyshov kommenterte saken.

 

KLAGEN:

Klager er Johannes R. Johansen, som er omtalt som Fader Johannes. Han mener Vårt Land har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 2.2, om redaksjonell uavhengighet
  • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
  • Punkt 3.1, om åpne kilder
  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.3, om privatliv og stigmatiserende omtale
  • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.

Klager avviser at den omtalte saken har noe som helst med et storpolitisk kirkespill å gjøre. Han reagerer på at Vårt Land har trukket ham inn i en strid mellom Moskva og Konstantinopel, som også kirken i Ukraina er trukket inn i.

Videre mener klager at det var galt av Vårt Land å fokusere på ham som person. Konflikten står mellom menigheten og erkebiskop Jean i paris, ikke mellom han som person og erkebiskopen Jean, ifølge klager.

Han forklarer saken:

«[Den] dreier seg om erkebiskop JEAN’s krav til vår menighet om at vi skulle skille ut vår bergensavdeling og gi den til en nyutdannet prest. Vi (Menighetsrådet) forklarte at ifølge norsk lov, kan vi ikke gi bort medlemmer fra vår menighet til en annen menighet, men at det må være opp til det enkelte medlemmet selv å eventuelt å gå over fra en menighet til en annen. Dermed var konflikten i gang. Det på tross av at statuttene for erkestiftet sier at vi skal følge sivil lov angående trossamfunn, likeså sier våre egne statutter det. Dette forholdet ble påpekt av menighetsrådet, noe erkebiskopen ikke var interessert i å høre på.»

Klager mener at Vårt Land har fungert som et mikrofonstativ for en gruppe av tidligere medlemmer som har satt i stand «komplott» mot menigheten. Dette gjelder blant annet professor i kirkehistorie Stig Frøyshov, opplyser klager.

Klager skriver:

«Hun (journlisten, sekr.anm.) har faktisk bare gjengitt deres påstander, uten å vurdere det kritisk eller kommet med motforestillinger. Hele åtte (8) ganger gjentar hun at patriarken i Konstantinopel truer med å avsette meg som prest. I den siste artikkelen gjentar hun det som en påstand fra den første artikkelen, men det er helt uten fundament og ingen kilder er angitt.»

Og videre:

«Først så skriver hun at ‘Fader Johannes trues med permanent suspensjon av Konstantinopel’, men lenger inne i artikkelen skriver hun ‘jeg regner med at synoden vil behandle saken i løpet av november’ (med henvisning til sin kilde f. Angel i Stockholm. Hvordan kunne vel Konstantinopel ha truet meg med avsettelse før de i det hele tatt hadde mottatt klagen og behandlet den?»

Ifølge klager var det også galt å publisere en påstand om at Fader Johannes var skuffet over at han ikke ble valgt som biskop. «Dette er jo bare onsinnet spekulasjon og sladder, for JEG har aldri uttrykt noe slikt hverken muntlig eller skriftlig. Slikt utsagn kan bare ha til hensikt å sverte meg og sette meg i et dårlig lys.»

Videre mener klager at det er uriktig at han ikke ville møte erkebiskop Jean da han besøkte Oslo: «Vi satt der og ventet på ham, men han kom aldri, og det viste seg at han hadde avlyst reisen til Oslo uten å meddele oss det!»

Klager skriver at han tilbød Vårt Lands journalist å sende henne dokumenter som ville gitt henne bedre forståelse for saken. Ifølge klager har journalisten ikke vært interessert i dette, «for hun kommer med en rekke påstander som ikke ville være mulig om hun hadde lest det materialet».

Klager mener også det er feil å skrive at Hellige Nikolai menighet er blitt serbisk. Ifølge klager fortsetter menigheten å være en kirke med russisk tradisjon. Klager forklarer at menigheten fikk skifte bispedømme fordi patriarkatet i Konstantinopel omorganiserte kirkestrukturen på en slik måte at de endelig kunne tilslutte seg den russiske kirken via Beogradspatriarkatet uten at erkebiskop først måtte godkjenne det.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN: 

Vårt Land avviser at god presseskikk er brutt.

Når det gjelder poenget om «storpolitisk kirkekonflikt» påpeker avisen at sekretær i menighetsrådet, Torleif Tollefsen, selv knytter sitt håp om bli anerkjent av den russiske eller serbiske kirke til konflikten mellom Moskva og Konstantinopel.

Vårt Land mener videre at redaksjonen var i sin fulle rett til å vinkle på Fader Johannes som person:

«Det er ikke menigheten som er suspendert fra sitt embete, det er Johannes R. Johansen selv. Det er heller ikke menigheten som er adressat for de gjengitte anklagene fra erkebiskopens talsperson, Prost Angel Velitchkov, det er Johannes R. Johansen. Det er dermed et faktum at det foreligger en konflikt mellom erkebiskop Jean og fr. Johannes.»

Avisen understreker at Fader Johannes ble kontaktet for samtidig imøtegåelse, men at klager valgte ikke å uttale seg. Når det gjelder dokumentene som han sendte journalisten, opplyser Vårt Land at disse ble sendt først etter at artikkelen var publisert.

Vårt Land har ingen informasjon om at Stig Frøyshov, som ble sitert i den andre påklagede artikkelen, har deltatt i et komplott mot Hellige Nikolai menighet:

«Tvert imot, foruten nøytral faglig informasjon uttaler han at han ‘er glad for at fader Nikolai og hans menighet er blitt tatt imot og innordnet i det serbiske bispedømme’. Vi opplyser for ordens skyld i saken om at Frøyshov er tilknyttet en annen ortodoks menighet i Oslo.»

Når det gjelder klagers spørsmål om hvordan Konstantinopel kunne true ham med avsettelse før de i det hele tatt hadde mottatt og behandlet klagen, skriver Vårt Land:

«Johannes R. Johansen sto på dette tidspunktet i en linje til patriarkatet i Konstantinopel – med erkebiskop Jean som mellomledd. Sistnevnte representerte dermed Konstatinopel overfor Johannes. R. Johansen på samme måte som en mellomleder representerer øverste leder overfor sin underordnede. At klagen ikke er behandlet er selvsagt ikke noe argument for at det ikke foreligger noen trussel, men tvert imot årsaken til at vi omtaler dette som en trussel. Om patriarkatet på dette tidspunktet kjente til klagen, vet vi ikke, det er etter vår oppfatning ikke relevant.»

Vårt Land mener det var naturlig å sitere påstandene mot Fader Johannes. «Vi minner om at vi tilbød Johansen tilsvar, noe han avslo. Vi tilbød også en ny samtale dagen etter (vedlegg 6A), noe han ikke besvarte.»

Avisen innrømmer imidlertid å ha publisert en feil. Avisen fastslo at Fader Johannes nektet å møte erkebiskopen da han kom på besøk til menigheten i Oslo. Vårt Land forklarer:

«Det er riktig at journalisten tok feil av dette møtet og et møte på nyåret, der Johannes R. Johansen ikke møtte opp, omtalt 23.02.18 (vedlegg 5 s1). Det er beklagelig at Johannes R. Johansen til tross for gjentatte anmodninger ikke ønsket å medvirke (som dokumentert i vedlegg 3 og 6), slik at denne detaljen kunne rettes opp. Slike feil forekommer dessverre noen ganger i en journalists hverdag, og hadde vi fått en konkret anmodning om korrigering ville vi gjort dette.»

Vårt Land skriver videre at konflikten om menigheten i Bergen er vanskelig å oppsummere. Avisen opplyser at redaksjonen ville bestrebet seg på å formulere oppsummeringen på en måte som Fader Johannes kjenner seg igjen i dersom han hadde medvirket til saken.

«Vi kunne også presisert opplysningen dersom vi hadde mottatt en konkret reaksjon på den i ettertid, noe vi ikke gjorde.»

Når det gjelder formuleringen som sa at Hellige Nikolai menighet blir serbisk, skriver Vårt Land at dette er et definisjonsspørsmål:

«(…) menigheten er selvsagt norsk og kirketradisjonen russisk-ortodoks, men som vi dokumenterer i vedlegg 2 blir menigheten blir underlagt den serbisk-ortodokse patriarken Irinej og den serbisk-ortodokse biskopen Dositej.»

Klager hadde ingen flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

Klagen gjelder to artikler i Vårt Land om den ortodokse menigheten Hellige Nikolai i Oslo. Avisen omtalte en konflikt mellom menighetens norske prest og en erkebiskop i Paris. Avisen skrev at presten ble truet med suspensjon av den ortodokse kirken i Istanbul (Konstantinopel), og at menigheten heller søkte seg mot den russiske kirken.

Klager er den omtalte presten. Han mener Vårt Land har publisert uriktige opplysninger om ham og konflikten. Han viser til flere anklager som han mener er feil, blant annet at han skal ha nektet å møte erkebiskopen da han kom til Oslo før sommeren 2018. Klager mener videre at avisen ikke har opptrådt uavhengig, men heller fungert som et mikrofonstativ for en kilde som har deltatt i et komplott mot ham. Vårt Land har ikke vært åpen om bakenforliggende forhold, ifølge klager.

Vårt Land avviser at god presseskikk er brutt. Avisen innrømmer å ha publisert en uriktig opplysning; redaksjonen forvekslet på hvilket tidspunkt klager nektet å møte erkebiskopen. Vårt Land påpeker imidlertid at klager selv ikke ønsket å medvirke til artiklene og at avisen ville rettet feilen med det samme dersom klager hadde tatt kontakt. For øvrig mener avisen at artiklene er korrekte. Vårt Land avviser at redaksjonen har fungert som mikrofonstativ; redaksjonen har ingen opplysninger som tilsier at en av kildene har deltatt i et komplott mot klager.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at konflikten – som gjaldt to kirkeledere og en ortodoks menighet i Oslo – hadde offentlig interesse. Vårt Land var i sin fulle rett til å omtale erkebiskopens anklager.

PFU kan ikke se dokumentasjon på at Vårt Lands ekspertkilde har konspirert mot klager. Vårt Land har ikke opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) regler om redaksjonell uavhengighet og åpenhet.

Etter PFUs syn er det mest sentrale i denne klagesaken hvorvidt Vårt Land har etterlevd VVP 3.2, som slår fast at mediene skal utøve kildekritikk, ha tilstrekkelig kildebredde og undersøke om opplysninger er korrekte.

Utvalget ser at Vårt Land kunne vært mer presise i et tilfelle. Avisen skrev at den omtalte presten ble truet med suspensjon av «Konstantinopel» mens det var erkebiskopen i Paris – det vil si det hierarkiske bindeleddet mellom Konstantinopel og presten – som stod bak trusselen. PFU mener imidlertid at det ikke var upresist nok til at VVP 3.2 er brutt. Det kommer klart frem i teksten at saken ble sendt til Konstantinopel for vurdering og at det var nettopp erkebiskopen i Paris som angrep presten.

PFU noterer videre at Vårt Land vedgår å ha publisert en feilaktig opplysning da avisen skrev at presten nektet å møte erkebiskopen i Oslo før sommeren 2018. PFU mener imidlertid at heller ikke dette var et stort nok overtramp til at god presseskikk er brutt. Slik PFU forstår det, unnlot presten å møte biskopen på et tidligere tidspunkt samme år.

Utvalget merker seg for øvrig at Vårt Land tok kontakt med klager for å gi ham anledning til å kommentere saken, og at avisen intervjuet en annen representant for menigheten da klager ikke ønsket å medvirke.

På generelt grunnlag vil PFU be redaksjoner om å rette faktafeil – selv om det går lang tid før de blir klar over feilen.

Etter en samlet vurdering finner PFU at Vårt Land ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Frode Hansen, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes