Jakt & Friluft ved butikksjef Olav Svaland mot NRK

PFU-sak 287/14


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder NRK Sápmis omtale av en nasjonal konkurranse om å bli «Årets jeger». NRK gjorde et poeng av at en av de 19 nominerte jegerne, var siktet for ulovlig jakt.

Klager er butikken og nettstedet Jakt & Friluft, som arrangerte konkurransen. Det klages med samtykke fra den omtalte jegeren. Selv om NRK ikke navnga jegeren, mener klageren at det ble gitt så mange detaljer i artikkelen at jegeren ble urettmessig identifisert. Dette utgjorde en belastning, ifølge klageren.

NRK mener de ikke har identifisert jegeren, og ser ikke at det foreligger noe klagegrunnlag. Derimot viser NRK til at jegeren selv har presentert seg med navn på Facebook i forbindelse med konkurransen. I egenpresentasjonen hevder jegeren selv at han uberettiget er siktet for ulovlig jakt.

Pressens Faglige Utvalg minner om at pressen skal være varsom med å identifisere personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Det skal etter Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 også vises særlig varsomhet ved omtale på et tidlig stadium av etterforskning. Det er verdt å merke seg at varsomheten ikke bare gjelder bruk av navn og bilde, men også andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales.

Første spørsmål blir derfor om det var riktig å omtale siktelsen i sammenhengen. Klager har anført at jegeren ikke var dømt for noe, slik at det uansett var prematurt å koble konkurransen med siktelsen. Til det bemerker utvalget at det kan være riktig å omtale en siktelse – med eller uten identifikasjon – dersom det finnes et berettiget informasjonsbehov. I dette tilfellet var siktelsen som sådan offentlig kjent, det dreiet seg om alvorlig faunakriminalitet, og om en konkurranse om jegere der folk flest kunne stemme. I denne sammenheng var det derfor i offentlighetens interesse å få vite om siktelsen.

Utvalget merker seg også at jegeren selv har promotert sitt kandidatur under fullt navn på konkurransens Facebook-sider, og at han da samtidig skal ha valgt å fortelle om politiets beslag av våpen og innholdet i siktelsen mot ham. Han var altså selv først ute med å offentliggjøre siktelsen, selv om den senere er slettet. Slik utvalget ser det, kan heller ikke den aktuelle Facebook-siden anses som en lukket gruppe.

Når man vurderer om hvorvidt punkt 4.7 er brutt, holder det ikke kun å diskutere om noen er identifisert. I noen tilfeller er identifikasjon berettiget, selv om det kan oppleves belastende for enkelte. Neste spørsmål blir derfor om jegeren i dette tilfellet ble identifisert, og om identifikasjon i dette tilfellet var berettiget eller ikke.

Partene er uenige i dette spørsmålet. Selv om NRK etter en bevisst vurdering valgte å utelate navn og bilde, inneholder den innklagede artikkelen etter utvalgets mening nok detaljer til at jegeren kan identifiseres i sitt miljø. For allmennheten for øvrig fremstår jegeren antagelig ikke som identifisert.

I spørsmålet om identifikasjon, eller grad av identifikasjon, kan man se hensyn begge veier. På den ene siden handler det om belastningen for jegeren i nærmiljøet, på den andre siden omtaler punkt 4.7 flere relevante forhold som taler i favør av identifikasjon: Ett er at identiteten eller rollen til den omtalte har klar relevans for de forhold som omtales – i dette tilfellet koblingen mellom konkurransen «Årets jeger» og siktelsen for alvorlig faunakriminalitet. Faren for forveksling med andre deltakere i konkurransen, er et annet moment som taler for identifikasjon, om enn ikke nødvendigvis med navn og bilde. I nominasjonen var det lagt vekt på jegerens posisjon som rollemodell for andre, som habil jeger og norgesmester. Da er det relevant å diskutere dette saksforholdet i lys av konkurransens oppsatte kriterier.

Slik utvalget ser det, har NRK utvist tilstrekkelig varsomhet i sin omtale av saken, og jegeren må i denne sammenheng tåle belastningen av at han kan være indirekte identifisert i sitt miljø.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2014

Alf Bjarne Johnsen,
Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg, Alexander Øystå,
Amal Aden, Henrik Syse, Erik Schjenken