Liv Tone Tendenes mot facebook-kommentarer), TV 2

PFU-sak 286/13


SAMMENDRAG:

TV 2 brakte fredag 11. oktober en nyhetsartikkel om saken der en 13-åring har erkjent drap på sin tre år gamle fosterbror. En av 13-åringens venner uttaler seg i artikkelen. Han er identifisert med navn og bilde. Vedkommende sier blant annet:

«- Han er en trivelig gutt jeg har pratet masse med (…).»

Videre står det:

«- Jeg fikk vite det natt til fredag. Noen sendte melding, og det var så ekkelt at jeg knapt har sovet i natt (…).
– Vi har snakket mye sammen, egentlig om alt mulig. Han var trivelig og lett å prate med. Det er helt sykt å tenke på det som har skjedd og jeg vet egentlig ikke hva jeg skal si.»

Det fremgår at vennens foreldre har samtykket til at han uttaler seg til TV 2. Videre dreier artikkelen seg om hvordan den aktuelle skolen håndterer saken.

Artikkelen var også lenket til på Facebook, og via denne siden ble det åpnet for kommentarer. I en av kommentarene står det:

«Det er samfunnet og barnevernet sin feil de ødelegger barn med de helvetes forsterhjem… Den 13 åringen kan ha bod en annen plass hvor han vile bo og så blir han flyttet til et forsterhjem… Hva faen… Og barnevernet bør og vite hvem dem setter inn i et fosterhjem i tillegg til han 13 åringen hva på forsterhjem.. Går dem tilsyn i hjemet noe så idiotisk ikke rart at sånne ting skjer….. Barnevernet må ta seg sammen…. Det er barnevernet sin feil….. »

KLAGEN:

Klager er en vanlig seer. Hun skriver: «Syns det er kritikkverdig at pressen går på unge mennesker for uttalelser i en så alvorlig sak der både offer og gjerningsmann er barn. Det kreves at det trås ekstra varsomt i slike saker av hensyn til de det gjelder. Fordi om foreldrene har samtykket, vil jeg tro at hele bygda er i sjokk, og det er vanskelig å vurdere om dette er lurt. Dessuten burde kommentarfeltet under reportasjen vært stengt/sensurert.» Klager viser til at noen som kommenterer «går laaaangt over streken», og hun mener dette ikke er en sak som egner seg for «kommentarer og spekulasjoner i offentligheten». Klager påpeker at hun selv ba TV 2 om å stenge/sensurere kommentarfeltet, og viser til at flere ber om det samme i kommentarfeltet.

Sekretariatet ba klager avklare klagegrunnlaget, og om hun ønsket å innhente samtykke fra direkte berørt part.

Klager svarte: «Jeg vil generelt klage på at de har brukt en 14-åring som kilde i saken + at de har åpnet for kommentarer. I dag var det 145 kommentarer under denne saken, og det er ganske sterk lesing.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 fastslår at aktuelle bestemmelser i Vær Varsom-plakaten vil være punkt 3.9 om å opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen og huske at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre, samt punkt 4.8 om å ta hensyn til konsekvenser medieomtale kan få for barn. TV 2 skriver: «For det første vil vi poengtere at det var innhentet samtykke fra 14-åringens foreldre (…). For det andre mener TV 2 at det er utvist stor hensynsfullhet m.h.t. de uttalelser som er gjengitt fra 14-åringen. (…) Det er ingen stigmatiserende uttalelser om 13-åringen, snarere det motsatte. Det er heller ingen spekulasjoner (…). Det er selvsagt relevant å vurdere om 14-åringen på intervjutidspunktet var så sårbar (…) at intervju likevel ikke skulle vært gjort. 14-åringen opptrådte imidlertid kontrollert og rolig under hele møtet med redaksjonen. Han ble ikke presset på noen måte.»

TV 2 mener det ikke er noe som indikerer at redaksjonen har misbrukt eller skadet 14-åringen, eller at omtalen kan ha noen negative konsekvenser for ham.

Om Facebook-kommentarene står det: «Kommentar-feltet lå (…) på Facebook-siden. I tilfeller hvor publiseringen også skjer på tredjeparts nettsted, slik tilfellet var i denne saken, har TV 2 ikke anledning til å stenge kommentarfeltet. TV 2s redaksjon er i tilfeller som dette kun henvist til å moderere (…). I denne saken kom det brått et meget stort antall kommentarer. Redaksjonen forsøkte da også etter beste evne å fjerne de mest upassende kommentarene (…). TV 2 ser imidlertid at publiseringen på tredjeparts nettsteder/tjenester, hvor man ikke har adgang til selv å stenge (…) byr på utfordringer. Ofte er det vanskelig å kunne forutse hvilke saker som genererer store mengder kommentarer (…). Det er også lite ønskelig at man skal avstå fra å publisere helt ut forsvarlige artikler/saker utelukkende av frykt for at sakene kan avstedkomme upassende/uheldige kommentarer fra lesere.»

TV 2 mener dette må vurderes fra gang til gang, og påpeker at dette punktet diskuteres løpende i redaksjonene. I det påklagede tilfellet avvises brudd på Vær Varsom-plakaten.

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et intervju på TV 2s nettsider med en av vennene til 13-åringen som har erkjent drapet på sin tre år gamle fosterbror. Henvisning og lenke til artikkelen ble også publisert på TV 2s Facebook-profil, der artikkelen medførte mange kommentarer fra leserne.

Klager, en leser, reagerer på at TV 2 har intervjuet et ungt menneske i en så alvorlig sak, der både offer og gjerningsmann er barn. Klager anfører at hele den berørte bygda trolig er i sjokk. Hun mener også TV 2 burde stengt kommentarfeltet knyttet til publiseringen på Facebook, og viser til én konkret kommentar som eksempel.

TV 2 kan ikke se at redaksjonen har påført den intervjuede noen skade, eller at omtalen kan ha noen negative konsekvenser for ham. Det vises til at vedkommende opptrådte kontrollert og rolig, at hans foreldre samtykket til intervjuet, samt at redaksjonen har vært hensynsfulle i valget av sitater. Når det gjelder Facebook-kommentarene fastslår TV 2 at redaksjonen ikke har anledning til å stenge kommentarfeltet her, men at den i stedet må moderere innholdet. I det påklagede tilfellet kom det brått svært mange kommentarer, skriver kanalen, men den kan ikke se at den påklagede publiseringen medfører noe brudd på Vær Varsom-plakaten.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis påpeke at medier må være særlig varsomme med hvilke artikler som publiseres på Facebook, med henvisning til TV 2s påpekning: Redaksjonene har ikke anledning til selv å stenge kommentarfeltet her. Utvalget mener TV 2 burde forstått at en artikkel som den påklagede, med et svært sensitivt tema, raskt kunne avstedkomme svært mange kommentarer.

Når det gjelder klagen for øvrig, viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 3.9, som maner til å vise særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser. Mennesker i sjokk og sorg nevnes her som mer sårbare enn andre, og i forarbeidene til punktet er også mindreårige nevnt spesifikt. Videre viser utvalget til punkt 4.8, der det blant annet heter: «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.» Utvalget merker seg at 14-åringens foreldre samtykket til det påklagede intervjuet, og at han uttaler seg om forhold han ikke er direkte involvert i. Likevel minner utvalget om at redaksjonen har et selvstendig ansvar for å vurdere om et barn bør eksponeres eller ikke, samt når og hvordan dette gjøres.

I det påklagede tilfellet har TV 2 valgt å bringe uttalelser fra en 14-åring i en svært rystende sak, dagen etter hendelsen. Vedkommende er identifisert med navn og bilde. Utvalget mener slik kildebruk alltid vil være presseetisk diskutabel, men vil samtidig understreke viktigheten av at også barn og unge blir hørt i nyhetsdekningen. Det avgjørende for den presseetiske vurderingen er i denne saken, etter utvalgets mening, uttalelsenes innhold og konteksten de blir satt i. Slik utvalget ser det, er artikkelen nøktern og uttalelsene må anses som nokså generelle ytringer. Dermed mener utvalget omtalen faller innenfor Vær Varsom-plakatens grenser.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 28. januar 2014

Line Noer Borrevik,
Marit Rein, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile,
Alexandra Beverfjord, Eva Sannum