Adv. Sigurd J. Klomsæt (p.v.a. klient) mot Nettavisen

PFU-sak 276/07


SAMMENDRAG:

Nettavisen brakte 5. oktober 2007 en nyhetsmelding som både på oppslagssiden og over selve artikkelen ble presentert med tittelen «Hallik-Frank pågrepet». Artikkelen hadde denne ordlyden:

«Frank Tandberg som er dømt for bedrageri og hallikvirksomhet, ble pågrepet i Sverige denne uka. Sandberg skal ha vært etterlyst i lengre tid da politiet fant ham hjemme hos en kvinne i utkanten av Stockholm denne uka, melder Hallands Nyheter. 51-åringen er mest kjent for å ha organisert trafikken av russiske prostituerte til Skiippagurra i Tana på 90-tallet.

Politiet gikk til aksjon mot Stockholm-adressen denne uka etter et tips. Sandberg skal ha lurt kvinner for til sammen en million kroner, og kvinnen han bodde hos nå, skal også ha vært et offer, ifølge svensk politi. Flere av Tandbergs ofre skal ha blitt lurt til å låne ut penger til forskjellige prosjekter, inkludert et kasino i Oslo.»

KLAGEN:

Klager er Frank Johnson Tandberg via sin advokat, Sigurd J. Klomsæt. Ifølge klagen har Tandberg intet å gjøre med pågripelsen som det vises til i artikkelen. «Av kilden, den svenske avisen Hallands Nyheter, som innklagede avis viser til er personen som er pågrepet i Sverige Frank Sandberg.» (Kfr. vedlegg).

«Klager hevder at innklagede har brutt grunnleggende regler for god presseskikk og presseetikk når artikkelen har fått den form og innhold som er publisert. Nærmest hele Vær Varsom Plakatens pkt 4 og pkt 3.2 synes krenket, i tillegg til Redaktørplakaten. Leserne etterlastes det klare inntrykk at Frank Tandberg, gjentatte ganger benevnt Hallik-Frank ble pågrepet i Sverige uken det uriktige budskapet ble formidlet gjennom Nettavisen. En forsvarlig kildekontroll kunne hindret dette.»

«Frank Tandberg eller hans advokat ble ikke forut for publisering av artikkelen forsøkt kontaktet og derfor ikke gitt reell mulighet for å kommentere, korrigere eller imøtegå opplysningene som Nettavisen ville publisere. Etter innklagedes publisering av artikkelen ble Frank Tandbergs mangeårige advokat kontaktet av øvrig presse for kommentar. Vedkommende som trodde Tandberg mest sannsynlig var iført vadestøvler og på fisketur, stilte seg uforstående til opplysningene om nylig arrestasjon av Tandberg i Sverige.»

«Den usanne og krenkende artikkelen har i tillegg til å være fornedrende og sårende også skapt problemer for klager rent kunstnerisk, ettersom han er forfatter og holder på med sin fjerde bokutgivelse. På tidspunktet for inngivelse av klagen er konsekvensene uavklarte.»

Som bakgrunn viser advokaten til at Frank Tandberg «for mange år siden [ble] dømt for hallikvirksomhet og ble gjennom pressen den gang landskjent under navnet ”Hallik-Frank”. Navnet har siden vært en belastning for Tandberg. Det har ikke vært forhold ved hans livsførsel på mange år som i dag skulle gi grunnlag for, uavhengig av sannhetsgehalten i den påklagede artikkel, å bruke ”Hallik-Frank”-benevnelsen om Frank Tandberg.»

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen viser til kontakt med klagerens advokat, med henblikk på å komme til en minnelig ordning. «Det er i denne sammenheng både tilbudt inntatt en beklagelse og fremmet tilbud om en erstatning i saken. Klagerens advokat meddelte redaksjonen at han ville gi tilbakespill på dette. Dette er imidlertid ikke fulgt opp fra klagers side.»

«Til klagen erkjenner redaksjonen at det her er gjort en faktisk feil ved at de to involvertes navn (Frank Tandberg og Frank Sandberg) er feiloppfattet. Dette utløste det påklagede oppslaget. Redaksjonen skulle naturligvis ha oppfattet de faktiske forholdene og det er således klart at man ved en ren glipp har publisert feil faktum i saken. Tilsvarende er det en feil at det ikke ble gjort forsøk på å kontakte omtalte eller vedkommendes advokat før publiseringen.»

Nettavisen opplyser for øvrig at man, som følge av klagen, fjernet den aktuelle artikkelen «i tråd med god presseskikk».

Klageren har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en navneforveksling som oppsto i en nyhetsartikkel der Nettavisen gjenga opplysninger fra et svensk nettsted om at en norsk bedragerimistenkt var anholdt utenfor Stockholm. Feilen oppsto idet Nettavisens redaksjon forvekslet den pågrepne Frank Sandberg med den tidligere hallikdømte Frank Tandberg. Sistnevnte klager via advokat over å bli koblet til straffbare forhold han overhodet ikke har hatt befatning med. Klageren reagerer også sterkt på fortsatt å bli omtalt som «Hallik-Frank», mange år etter domfellelsen.

Nettavisen har tilbudt klageren å bringe en beklagelse, foruten å gi ham en erstatning, men noen minnelig løsning har ikke kommet i stand. Redaksjonen erkjenner fullt ut at det ved en ren glipp er gjort en faktisk feil, som ville vært unngått hvis man på forhånd hadde kontaktet klageren eller hans advokat. Det opplyses for øvrig at artikkelen er fjernet, som følge av klagen.

Pressens Faglige Utvalg kan forstå klagerens reaksjon på at han i pressen stadig omtales som «Hallik-Frank». Etter utvalgets mening bør redaksjoner være tilbakeholdne med denne typen stigmatisering av personer som riktignok er dømt for alvorlige forhold, men som vitterlig og for lengst har sonet sin straff. Utvalget viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Når det gjelder den påklagede navneforvekslingen, konstaterer utvalget Nettavisens uforbeholdne erkjennelse av ansvar for det inntrufne, og at artikkelen ble fjernet så snart feilen ble påvist gjennom den foreliggende klagen. Like fullt finner utvalget det riktig å klandre Nettavisen for mangelfulle interne kontrollrutiner, idet «glippen» lett kunne blitt oppdaget ved på ny å sjekke navnebruken i den svenske nettmeldingen.

Uavhengig av hvordan feilen oppsto, mener utvalget at det fra Nettavisens side skulle vært foretatt nærmere selvstendige undersøkelser før publiseringen, for eksempel ved å kontakte klageren direkte eller hans advokat. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

Nettavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 24. juni 2008

Hilde Haugsgjerd,
Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller