Ragnar Sollie mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 275/16


SAMMENDRAG:

Tønsbergs Blad publiserte fredag 14. oktober 2016 en artikkel som på forsiden ble presentert med følgende stikktittel og tittel: «Asbjørn Abrahamsen dro hjem til nettkommentator: – Det var nesten [så] det kokte over for meg» og henvisningsteksten:

«KRANGLER: Eiendomsinvestor Asbjørn Abrahamsen reagerer kraftig på mange av nettkommentarene Ragnar Sollie har skrevet om ham på tb.no. Tirsdag [kveld] fikk han nok og dro hjem til ham. – Han har gått over streken for lenge siden, sier Abrahamsen. – Såpass må han tåle, sier Sollie.»

Under mellomtittelen «Går på ansatte» stod det:

«Abrahamsen forteller selv at han tåler kritikk, men at kommentatoren har gått over streken for lenge siden. Han forteller at han den siste tiden har fått mange reaksjoner fra de ansatte i de bedriftene han leier lokaler til. – Kritikk tåler jeg og jeg vet at folk har forskjellige meninger og oppfatninger om ting, men her er det rett og slett snakk om netthets. I tillegg til kommentarer rettet mot seg selv, forteller også Abrahamsen at kommentatoren har gått etter ansatte av ulike driftsselskaper som leier eiendom av han. – Tidligere har jeg måttet gått ut og trøstet en av mine sekretærer som satt og gråt etter at Sollie hadde vært i kontakt med henne. Også Vidar Haugan, vaktmester på Hotel Klubben, har blitt kraftig skjelt ut av han på dårlig grunnlag. – Dette har gått fra å være usaklige kommentarer om saker som involverer meg, til å bli hetsing over lang tid. Ikke bare av meg, men også personer som ikke er nevnt i sakene i avisa.» (…) Vidar Haugan, teknisk ansvarlig på Hotel Klubben, bekrefter det Abrahamsen sier. – I 2014 sa jeg opp abonnementet mitt på avisa på grunn av det Sollie kommenterte.»
Ragnar Sollie ble også intervjuet i artikkelen. Han uttalte blant annet at Abrahamsen måtte tåle det han skrev. Han var enig i at han var kritisk til Abrahamsen, men mente at det han skrev var riktig.
«Om det Haugan forteller, kjenner ikke Sollie seg igjen i, men avkrefter det ikke. – Jeg kan ikke huske å ha hengt ut Vidar Haugan, men når man skal kritisere en bedrift kritiserer jeg hele bedriften og ikke bare eierne. Jeg sa tidlig at Hotel Klubben var en dårlig investering og nå i dag ser man jo det at jeg kanskje ikke hadde så feil allikevel. (…) Om det at Haugan måtte si opp abonnementet på grunn av hans kommentarer, er Sollie klar: – Hvis han ikke tåler det jeg skriver, får han bare slutte å lese det.»
Sollie kom også med kritikk av Tønsbergs Blad, og mente avisen hadde vært for lite kritisk i dekningen av saker Abrahamsen var involvert i.

Torsdag 27. oktober ble det publisert en artikkel som informerte om at politiet hadde henlagt en anmeldelse. Dette var en oppfølgingsartikkel av en tidligere artikkel som handlet om at Sollie hadde anmeldt Abrahamsen etter besøket. I artikkelen kom det frem at Sollie var uenig i politiets henleggelse, og at han kom til å klage på denne. Også Abrahamsen var intervjuet og følgende ble skrevet i artikkelen:

«Abrahamsen på sin side foreller at han er glad for at politiet skjønner situasjonen hans.»

KLAGEN:

Klager er den omtalte Ragnar Sollie. Han reagerer på at det i 14. oktober-artikkelen står at han «går etter Abrahamsen sine ansatte». Klager hevder dette ikke er riktig, han har ikke oppsøkt noen, og mener at Tønsbergs Blad (TB) ikke kan skrive dette.

Klager reagerer sterkest på følgende sitat fra Abrahamsen: «-Tidligere har jeg måttet gå ut og trøstet en av mine sekretærer som satt og gråt etter at Sollie hadde vært i kontakt med henne».» Klager skriver: «Jeg vet ikke hva han snakker om. Har aldri plaget noen sekretær av Abrahamsen. Jeg var aldri klar over at dette skulle komme på trykk. TB skriver om noe som ikke er sant. […] Folk må tro at jeg ringer rundt og plager folk. Det har jeg aldri gjort. TB må beklage.»
Klager viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, men også til punkt 4.14, og skriver «det kom bardust på meg det at jeg skal ha plaget ansatte. Jeg ble intervjuet men fikk ikke vite hva «motparten» hadde kommet med når han ble intervjuet. Jeg skrev i kommentarfeltet på tb.no etter at artikkelen kom ut på nett det at jeg ikke har plaget noen ved å kontakte de. Kommentaren ble fjernet umiddelbart.»
Når det gjelder artikkelen fra 27. oktober, mener klager at TB fortsatt begår feil ovenfor ham, og at avisen gjør det bevisst. Klager skriver: «Folk flest oppfatter vel det som om politiet er enig med Abrahamsen og han sin handlemåte mot meg. Men Politiet er absolutt ikke det. Det vet jeg etter samtaler med de. Jeg forstår ikke hvorfor TB skriver slik de gjør. De gjør det for å skade meg? Ha moro på min bekostning?»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:
Tønsbergs Blad (TB) avviser klagen, og mener den har fulgt Vær Varsom-plakaten «til punkt og prikke, herunder gitt riktige opplysninger og kvalitetssikret kildegrunnlaget (3.2), og gitt alle berørte anledning til å komme til orde og kommentere alle sider av saken (4.14).»
Avisen mener den har ivaretatt en av pressens oppgaver og rettet et kritisk søkelys på et viktig samfunnsspørsmål; «nemlig ved å omtale deler av den aktiviteten som bedrives i medienes kommentarfelt på nettet og hvordan dette oppleves av personer som blir gjenstand for denne type omtale og annen oppmerksomhet».
Det opplyses av TB at klager er «en ivrig debattant eller aktør i kommentarfeltene på våre nettsider», og at avisen – på grunn av det han har skrevet – «har sett oss nødt til å stenge ham ute fra kommentarfeltene flere ganger». Avisen hevder at klager er den enkeltpersonene avisen har brukt mest tid på når det kommer til moderering. Det anføres også at klager er den avisen får mest klager på fra andre. Slik avisen ser det, er klager et «nett-troll».

Om den den påklagede artikkelen, skriver avisen: «En kjent person i Tønsberg, investoren Asbjørn Abrahamsen, henvendte seg til oss fordi han hadde sett seg lei på det han oppfattet som personforfølgelse, ikke bare av seg selv, men også av ansatte og andre rundt seg. Abrahamsen oppfattet Ragnar Sollie som et «nett-troll» og valgte i første omgang å ta direkte kontakt med Ragnar Sollie for å konfrontere ham ansikt til ansikt. Da vi ble kjent med dette, valgte vi å lage den innklagede artikkelen.»

Avisen intervjuet først klager på telefon, og skriver at Sollie her «ble foreholdt påstandene fra Asbjørn Abrahamsen, og kommenterte disse detaljert. Han fikk i intervjusituasjonen – som han var fullt klar over var en intervjusituasjon da premissene ble gjort klart for ham – vite alt som ville komme fra motparten i artikkelen. […] At Ragnar Sollie hevder noe annet er ikke i samsvar med sannheten.»

Det opplyses at Sollie også ringte til ansvarlig redaktør like før intervjuet skulle gjøres, for å være sikker på premissene for artikkelen. Etter intervjuet fikk Sollie hele intervjuet tilsen på e-post til sitatsjekk.

Avisen dro deretter hjem til Sollie for fotografering. Da fortalte klager at han ville endre noe i intervjuet, noe avisen etterkom, og ny sitatsjekk ble sendt (se begge sitatsjekkene vedlagt).

Avisen mener den har «gitt en balansert fremstilling av det som skjedde, og ikke minst gitt begge parter anledning til å kommentere hverandres synspunkter og utspill gjennom sitatsjekk og innsyn i hva motparten hevder. Det handler ikke om en påstand-mot-påstand-situasjon, men kan dokumenteres i form av epostkorrespondanse med vår journalist.»

Det vises til at klager i den publiserte artikkelen kommenterer både anklagene fra Haugan og Abrahamsen med at han «ikke bare kritiserer eierne av bedriften, men hele bedriften.» TB skriver: «Dette var hans tilsvar til anklagene om at han hadde fått en sekretær til å gråte, som Abrahamsen anklaget han for. […] At han ikke har hørt anklagen faller dermed på sin egen urimelighet.»

Tønsbergs Blad mener klager «underslår og forvrenger fakta i sin klage. Han visste at saken skulle på trykk, han visste hver eneste detalj fra motparten, og han hadde kontroll over sine egne sitater.» Tønsbergs Blad mener avisen har opptrådt helt i overenstemmelse med VVP punkt 4.14, og når det gjelder VVP punkt 3.2, skriver avisen: «Det er like urimelig. Opplysningene vi gir er bekreftet av Asbjørn Abrahamsen og en av hans ansatte, som selv har opplevd det han beskriver som netthets. Det er dette verdistandpunktet vi har formidlet og som vi har gitt klageren anledning til å kommentere. Og som klageren har kommentert.»

Klager reagerer på at TB i tilsvaret omtaler han som nett-troll, noe han mener han ikke er.
Klager er enig i at han er ivrig i kommentarfeltene og at han skriver mange leserbrev. Det er også korrekt at han har vært utestengt fra TB.no en tid, men klager skriver også i andre medier som VG, E24, hegnar.no, Dagbladet, Nettavisen etc., og skriver at han aldri har vært utestengt derifra.

Igjen anfører klager at han aldri har plaget noen ansatte hos Asbjørn Abrahamsen. Klager mener hans kritikk av Abrahamsen er sannferdig, og at Abrahamsen må tåle såpass. Det vises til at dette dreier seg om spørsmål til Abrahamsens investeringer: «Jeg skal ikke bry meg mener han. Men han bruker jo TB. Han ønsker å fortelle om alt han driver med. Og TB elsker han. Kommer med saker til avisa. Men hvorfor er TB så svake når det gjelder undersøkelser? Klart det burde vært undersøkt grundig hvilken forfatning AC Nor ASA er i. Og skrevet om det. Så når ikke TB klarer det får men hjelpe dem. Og det gjør jeg til tider.» Klager avviser at han skal ha «forfulgt eller misbrukt Abrahamsen i det offentlige rom».

Videre skriver klager, «kanskje dum som jeg var, som sa ja til å la meg intervjue. Kunne gjort det enkelt for meg og sagt nei. Sagt at jeg ikke har noen kommentar. Da ville det trolig ikke blitt noen sak. Men jeg sa ja da jeg mener absolutt at jeg ikke har tråkket over noen grense og driver med hetsing. TB burde opptrådt korrekt mot meg når jeg var vennlig ved å si ja.»

Nok en gang hevder klager at han ikke ble forelagt alt hva Abrahamsen hadde sag: «Jeg spurte journalisten som var hos meg om jeg kunne få vite det. Nei, det kan du ikke, men jeg vil send deg mail på hva vi nå har snakket om. Og mail kom.»

Når det gjelder den andre artikkelen mener klager at TB også skulle spurt han om politiets handlemåte: «Det politiet sa til meg at det er riktig det å anmelde slike saker selv om saken kanskje blir henlagt. Det var viktig da Asbjørn da ville tenke seg om og ikke så enkelt komme på min dør igjen. Han ville da forstå at nå fikk det konsekvenser.»

Tønsbergs Blad (TB) hevder klagers påstander er feil: «Klager ble absolutt foreholdt hva Asbjørn Abrahamsen hadde sagt, det var nettopp utgangspunktet for artikkelen, og klager kommenterer utsagnene i den påklagede artikkelen. Det er håpløst å hevde at man ikke har hørt utsagnene når man beviselig kommenterer dem på trykk.

Verken TB eller ansvarlig redaktør har ment noe om at klager skal ha plaget Abrahamsens ansatte, skriver TB: «Vi har derimot gjort jobben vår, og sørget for at begge parter har kommet fram med sitt syn på en balansert måte. Dette har vi redegjort grundig for i vårt første tilsvar.»

Klageren ønsket følgende tillegg «Jeg ble informert av journalisten som var på besøk hos meg at jeg ikke fikk vite hva Abrahamsen sa når journalisten snakket med han. Fordi det var helt normal fremgangsmåte sa journalisten.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder artikler i Tønsbergs Blad (TB) om en bedriftsleder som hadde reagert så kraftig på det han mente var netthets fra en person, at han hadde oppsøkt denne personen hjemme. Ifølge bedriftslederen hadde nettkommentatoren også gått etter ansatte, og lederen fortalte at han en gang måtte trøste en sekretær som gråt. Mannen bak kommentarene mente imidlertid at bedriftslederen måtte tåle såpass, og at når han kritiserte bedriften, så kritiserte han alle, ikke bare eierne. Senere ble bedriftslederen anmeldt for besøket, men anmeldelsen ble henlagt.

Klager er den omtalte nettkommentatoren. Han er enig i at han har skrevet mange kritiske kommentarer, men avviser at han har «gått etter ansatte» eller fått en sekretær til å gråte. Han mener publikum vil tro at han ringer rundt og plager folk, noe som ikke er riktig. Klager stilte opp til intervju, men hevder han ikke fikk seg forelagt beskyldningen om sekretæren. Klager viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, kontroll av opplysninger, og til punkt 4.14, som gjelder samtidig imøtegåelse.

Tønsbergs Blad (TB) mener avisen har fulgt Vær Varsom-plakaten (VVP) til punkt og prikke. Det anføres at TB har gitt en balansert fremstilling av det som skjedde, og gitt begge parter anledning til å kommentere hverandres synspunkter og utspill gjennom sitatsjekk og innsyn i hva motparten hevder. Avisen viser til intervju med klager på telefon, et hjemmebesøk for fotografering, samt to sitatsjekker, og anfører at klager ble forelagt all kritikk, også påstanden om sekretæren. Det vises også til at klager svarer på påstander om kritikk mot ansatte i artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg viser til medienes rett til å informere om det som skjer, også påståtte kritikkverdige handlinger. Samtidig må den som utsettes for kritikk, bli forelagt denne kritikken på en slik måte at man får en reell mulighet til å forsvare seg.

Det påklagede tilfellet dreier seg om en bedriftsleder som mener klager har gått over streken med sine nettkommentarer, og hevder at kritikken har fått en av hans ansatte til å gråte. Klager hevder dette er feil. Slik utvalget ser det, fremkommer det tydelig at dette er bedriftslederens oppfattelse av situasjonen, og ikke et faktum som avisen konstaterer. Utvalget mener også publikum forstår at det er nettkommentarene de ansatte reagerer på, da dette er tema for artikkelen. Utvalget mener omtalen er i tråd med VVP punkt 3.2.

Når det gjelder punkt 4.14, den samtidige imøtegåelsesretten, så har utvalget mange ganger uttalt at den angrepne skal få seg forelagt alle sterke beskyldinger av faktisk art.
I dette tilfellet står ord mot ord, når det gjelder hvorvidt klager er forelagt påstanden om sekretærens reaksjon. Utvalget kan derfor vanskelig konkludere, men registrerer at klager er forelagt påstander om at ansatte har reagert kraftig på hans kommentarer, og får svare på dette i artikkelen. Utvalget mener ellers at klager har fått kommet godt til orde i artikkelen, og at en eventuell usikkerhet knyttet til påstanden om sekretæren, i denne sammenheng, ikke var alvorlig nok til at utvalget kan konstatere et presseetisk overtramp. Omtalen ellers inneholder heller ikke feil og mangler som innebærer et brudd på god presseskikk.

Tønsbergs Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 24. januar 2017
Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Alexander Øystå
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku