Trygg Jakola mot Ruijan Kaiku

PFU-sak 275/19


SAMMENDRAG:

Ruijan Kaiku publiserte torsdag 10. oktober 2019 en nyhetsartikkel på nett med tittelen «Vadsø: Daglig leder måtte slutte» og ingressen:

«Vadsø kvenske språksenter AS vil ansette ny daglig leder. Jobben ble ikke lyst ut via kjente kvenske kanaler eller miljøer.»

Brødteksten gikk nærmere inn på hvorfor det skulle ansettes ny daglig leder, og under mellomtittelen «Vet ikke hvor mange søkere» ble senterets styreleder stilt spørsmål om den utlyste stillingsannonsen og antall søkere.

Videre ble det oppgitt at senteret i 2019 hadde betalt 67 000 kr i honorar for å sende én søknad, samt brukt 46 000 kr på å åpne senteret med en festmiddag og 24 000 kr på å få internettforbindelse.

Under mellomtittelen «Over millionen i honorarer» ble det også oppgitt at Varanger museum og Trygg Kompetanse AS, som eies av senterets styreleder, gjennom årene hadde mottatt minst 1,3 millioner i offentlige midler sammen med andre personer/instanser for å utrede etableringen av språksenteret i tre omganger. Deriblant sto det at Varanger Museum fikk 100 000 kr i 2009, og at Varanger museum og Trygg Kompetanse AS fikk 200 000 kr året etter.

 

KLAGEN:

Klager er styreleder i Vadsø kvenske språksenter AS, Trygg Jakola, som anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4.

I klagen vises det til en redegjørelse som språksenteret sendte til Ruijan Kaiku for å tilbakevise flere av påstandene (Mye av argumentasjonen og eksemplene som gjengis her i PFU-sammendraget, er hentet fra denne redegjørelsen, sekr. anm.).

Klager mener at overskriften var misvisende fordi daglig leder bare var tilsatt frem til 15. november 2019, og at stillingen uansett måtte ha blitt lyst ut.

Videre er klager kritisk til at journalisten unnlot å nevne i artikkelen at klager var på reise da han ble oppringt, og følgelig ikke hadde full oversikt over alt knyttet til den utlyste stillingen. Klager mener at artikkelen skapte et inntrykk av «en styreleder som er utenfor det hele»

Klager anfører også at artikkelen inneholdt flere faktafeil og gir følgende eksempler:

– Det er ikke betalt 67 000 kr i honorar i 2019 for å sende én søknad til departementet. Daglig leder skrev søknaden uten å motta et øre i honorar.
– Etableringen av språksenteret er ikke blitt utredet i tre omganger.
– Det er ikke brukt minst 1,3 millioner kr i offentlige midler på utredning, men 100 000 kr på utredning og utforming av søknad.
– Det var ikke to utredninger i perioden 2009/2010, men én.
– Varanger museum mottok 100 000 kr til planlegging av språksenteret i 2009, og i tillegg 100 000 kr til utvikling av senteret og kvensk språk. Klager mener derfor det er galt at «utredningen ble offentlig finansiert med 200 000 kroner».

I tillegg anfører klager at artikkelen kunne gi inntrykk av rolleblanding og uheldig koblinger. Klager understreker at han ikke var styreleder i språksenteret på det tidspunktet da han mottok honorar for utredningsarbeid (se ytterligere detaljer i språksenterets redegjørelse, sekr. anm.)


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Ruijan Kaiku erkjenner at artikkelen innehold feil. I etterkant har derfor redaksjonen publisert både en beklagelse og en redegjørelse fra klager.

Redaksjonen har også redigert den opprinnelige nettartikkelen samt opplyst om dette i publiseringen. Redaktøren skriver følgende om prosessen etter førstegangspublisering:

«Artikkelen ble lagret for ettertiden og dernest endret ikke på refleks, men først etter avklarende samtaler med så vel journalisten som Jakola. Vi droppet publisering på papir, vi publiserte hans omfattende klage i sin helhet på nett og papir, og vi publiserte en beklagelse fra vår side, også den på nett og papir. Forut for PFU-klagen mener jeg således at Ruijan Kaiku gjorde sitt ytterste for å ordne opp som best vi kunne. Inkludert i mine samtaler med Jakola lå det naturligvis også en generell beklagelse for den opplevde ulempe artikkelen kan ha påført ham. Imidlertid har jeg i selve artikkelen vanskelig for å se noen ‘sammenblanding av roller mellom Trygg Kompetanse og Trygg Jakola.’ Jeg anser artikkelen som hovedsakelig faktaorientert, og må på samme bakgrunn si meg uenig i at den noen steder skal være sårende eller framstille Jakola som uredelig, slik han nå har kommet til i kjølvannet av sin opprinnelige klage. Også overskriften er en beskrivelse av et faktisk forhold. Det vi har beklaget, er faktafeil i artikkelen, samt at vi med fordel kunne opplyst at Jakola var ute av kontoret da telefonsamtalen med journalisten fant sted.»

Klager hadde ikke mer å tilføye saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Ruijan Kaiku publisert på nett. Artikkelen omtalte at daglig leder i Vadsø kvenske språksenter AS måtte slutte. Senterets styreleder ble stilt spørsmål om arbeidet med å finne ny daglig leder, og det ble satt et kritisk søkelys på senterets økonomiske disposisjoner, driftsform og tilblivelsesprosess. Det sto også at senterets nåværende styreleder tidligere hadde mottatt midler for utredningsarbeid.

Klager er styrelederen i Vadsø kvenske språksenter AS. Han mener at tittelen «Daglig leder måtte slutte» var misvisende, og anfører at artikkelen inneholdt en rekke faktafeil. Han viser blant annet til at det ikke er blitt brukt 1,3 millioner kr på utredning, slik det sto, men 100 000 kr. Klager mener videre at fremstillingen av utredningen var uklar og kunne gi inntrykk av at han drev med uheldig rolleblanding. Endelig mener klager at han ble fremstilt som lite oppdatert fordi redaksjonen underslo at han var på fjelltur da han ble oppringt og intervjuet. Klager anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4.

Ruijan Kaiku erkjenner at artikkelen inneholdt feil, og er enig i at de med fordel kunne ha opplyst om at klager var på reise da han ble intervjuet. Redaksjonen viser imidlertid til at den har strukket seg langt i ettertid for å ordne opp, både ved å redigere den påklagede publiseringen og ved å publisere en beklagelse. Klager fikk også publisert en redegjørelse. Redaksjonen kan derimot ikke se at tittelen er misvisende eller at artikkelen antydet uheldig rolleblanding fra klagers side.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at språksenterets daglige leder ikke fikk forlenget ansettelsen fordi hun ønsket å gå ned i stilling. Dette går frem tidlig i teksten, og så langt utvalget kan se, må derfor den påklagede overskriften være presseetisk akseptabel, jf. VVP 4.4 om dekning for titler.

Videre registrerer utvalget at redaksjonen nå har valgt å opplyse i teksten om at klager var på reise da han ble intervjuet. PFU kan ikke se at Ruijan Kaiku var presseetisk forpliktet til dette, men på generelt grunnlag er det positivt at redaksjoner strekker seg for å komme dem som føler seg urimelig behandlet, i møte.

Partene er enige om at artikkelen inneholdt flere faktafeil knyttet til økonomiske disposisjoner, offentlig finansiering og utredningsprosessen. Etter utvalgets syn var dette feil som var sentrale i omtalen og opplagt rammende for både klager og språksenteret. Det synes klart at redaksjonen ikke gjorde nok for å kontrollere opplysningene, jf. VVP 3.2.

Selv om redaksjonen har strukket seg langt for å rette og beklage, kan ikke utvalget se at dette veier opp for det opprinnelige overtrampet. PFU merker seg at det gikk en uke fra artikkelen ble publisert, til beklagelsen og innlegget fra klager ble publisert.

Ruijan Kaiku har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. mars 2020

Alf Bjarne Johnsen
Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim