NN mot Enebakk Avis (nett)

PFU-sak 274/13


SAMMENDRAG:

Enebakk Avis brakte torsdag 3. oktober 2013 kl 16:18 følgende nettartikkel:

«Beskyldes for overgrep.
Grove beskyldninger mot rektor på Hauglia skole.

Rektor ved Hauglia skole, (NN), har i dag blitt utsatt for grove beskyldninger om overgrep mot elever gjennom en advarsel som har blitt distribuert i postkassene i Flateby. – Dette er veldig overraskende og veldig ubehagelig. Det er jo absolutt det aller verste man kan bli beskyldt for, sier (NN). Han forteller videre at politiet sannsynligvis har mistanker om hvem som står bak denne advarselen.

Kl. 17:18 ble følgende avsnitt lagt til artikkelen:

Rådmann i Enebakk kommune, Kjersti Øiseth, er også orientert om saken.
– Rektor vil anmelde forholdet og informasjon om saken vil bli lagt ut på nettsiden til skolen. (NN) har vår fulle tillit i utøvelsen av sin jobb. Kommunen er nå orientert om at dette er en hevnaksjon med bakgrunn i en helt annen sak, sier Øiseth.»

Artikkelen var illustrert med et foto av navneskiltet på skolen.

Påfølgende dag kl 10:52 ble rektors navn fjernet fra artikkelen.

Den omtalte advarselen som var lagt i postkassene i Flateby hadde slik ordlyd:

OBS
Her i bygda har vi en som er glade i
unge gutter og omgås dem daglig.
Han er meget farlig pass på, han har
tatt flere gutter på sitt kontor og tatt
dem på private steder også meldt
foreldrene til barnevernet
For incest
HANS NAVN
ER
(navnet)
Vår rektor på Hauglia
Homo
Som er glade i smågutter
PASS på han er farlig

KLAGEN:

Klager er den omtalte og navngitte rektoren. Han anfører at han mener han er blitt utsatt for utilbørlig press. «I denne saken er det jeg som er offer for grove falske beskyldninger. De som leser artikkelen, spesielt overskriften vil kunne få et annet inntrykk. I første utgave av artikkelen (var) navnet mitt tilstede og rådmannen var ikke sitert. I neste utgave var rådmannen sitert, men navnet ikke fjernet. Nå er navnet som dere ser fjernet. I slike saker mener jeg at det bør anonymiseres dersom man ønsker å skrive om det.

Klager viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.3, om å gjøre premissene klare, i og med at han var blitt forespeilet at artikkelen hadde som hensikt å drepe alle antydninger om at det kunne være sannhet i beskyldningene. Han mener videre at avisen ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til hans situasjon, plakatens punkt 3.9. I tillegg viser han også til manglende respekt for privatliv, punkt 4.3.

TILSVARSRUNDEN:

Enebakk Avis’ ansvarlige redaktør opplyser i sitt tilsvar at han var usikker på hvordan han skulle håndtere saken, men at redaksjonen altså valgte å omtale saken i nettutgaven. «Bakgrunnen for dette var at vi visste at dette ville dukke opp på lokale sider på Facebook, noe det også gjorde i flere runder. Vi ønsker at vår nettsak skulle bidra til å avklare at dette var falske beskyldninger mot (NN), slik alt tydet på både i måten det var skrevet på og selve innholdet. Vi vurderte hvor langt vi skulle gå i å si hvem anklagene var rettet mot, og fant det vanskelig å omtale saken uten å knytte det til (NN). Vi skriver kun om saker fra Enebakk kommune, og mente det derfor ikke ville være noen god løsning å skrive ”en ansatt i Enebakk kommune” eller ”en ansatt på en skole i Enebakk”. Vi mente det ville føre til at mange unødvendig ville bli mistenkt i saken.»
Avisen viser også til at klager selv bidro ved å omtale saken, med rektors navn, på skolens nettside før avisartikkelen ble publisert. Artikkelen innehold også en lenke til omtalen på skolens hjemmeside. Det vises i tillegg til at man valgte å ikke omtale innholdet i advarselen utover å opplyse om at det dreide seg om beskyldninger om overgrep.

I følge redaktøren er den påklagede artikkelen nå fjernet fra nettet og personen som stod bak distribusjonen av advarselen er funnet.

Klageren anfører at det må være stor forskjell på å bringe noe på skolens hjemmeside, og å publisere noe i en avis. Videre anføres det at det i meldingen på skolen side ikke ble antydet noe om innholdet i arket som var utdelt, bare at det var sterke beskyldninger mot ham som han tok sterk avstand fra. Poenget var et behov for å trygge foresatte som hadde fått arket i postkassen. Klager opplyser at meldingen på skolens side er slettet og at det ikke har vært mulig å rekonstruere den.

Han anfører at det er bruken av navnet hans i tilknytning til påstanden om overgrep som er hans primære klagepunkt.

Enebakk Avis har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, som er rektor ved en skole i Enebakk kommune, mener Enebakk Avis opptrådte i strid med god presseskikk da avisen i en nettartikkel omtalte at det var spredd en melding om ham i form av en løpeseddel i postkasser i lokalområdet. Meldingen advarte foreldre om at den navngitte rektoren var en fare for smågutter. Rektor mener han ikke skulle vært navngitt i avisens dekning av løpeseddelen.

Enebakk Avis klargjør at man i redaksjonen var i tvil om hvordan saken skulle omtales, men begrunner omtalen med et ønske om å avklare at det dreide seg om falske anklager. Videre anføres det at klageren selv omtalte saken på skolens hjemmeside før den påklagede artikkelen ble publisert. Klagerens navn ble også fjernet fra artikkelen etter et døgn, og artikkelen i sin helhet er nå fjernet fra nettet.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag påpeke at Enebakk Avis måtte kunne omtale at en lokal kommunal leder var blitt utsatt for sjikane og alvorlige anklager i form av advarsler lagt i innbyggernes postkasser. Utvalget konstaterer også at rektor selv omtalte dette på skolens egen hjemmeside.

Utvalget mener imidlertid at Enebakk Avis ikke har utvist tilstrekkelig varsomhet i sin omtale. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, som tydeliggjør kravet til saklighet og omtanke både i innhold og presentasjon. Enebakk Avis valgte å intervjue klageren, og deretter å navngi ham som den som var «beskyldt for overgrep». At klageren la ut en melding om saken på skolens hjemmeside, kan vanskelig være avgjørende for avisens handling ettersom klageren selv ikke konkretiserte hva påstandene gikk ut på.an Ha

Utvalget forstår at det bød på redaksjonelle utfordringer å omtale saken uten å identifisere klageren. Dette kan, slik utvalget ser det, likevel ikke brukes som argument for identifiseringen i kombinasjon med den vinklingen avisen velger. Utvalget mener den omtalte løpeseddelen må kunne sidestilles med en løs påstand eller et rykte og viser derfor til punkt 4.7 der det heter at pressen skal være varsom «med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold».

Enebakk Avis har brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Henrik Syse