["2006"] mot Kapital

PFU-sak 269/12


SAMMENDRAG:

Kapital hadde i nr. 16/2012, i salg fra torsdag 20. september, en lederartikkel med tittelen «Eldreraner». I tillegg til et bilde av bladets ansvarlige redaktør, var artikkelen illustrert med et foto av advokat Mona Høiness. Begge i farger.

Artikkelen var en kommentar etter den da nylig avsagte dommen i Oslo byfogdembete. Dommen fastslo at Synnøve Alver Urdahls testamente er gyldig.

I artikkelen heter det blant annet:

«Kapitals arbeid har vært å avdekke alle omstendigheter rundt tilblivelsen av testamentet og alle personer involvert. Advokat Mona Høiness kaller dette ”150 sider med persontrakasering” og ”ondsinnet dekning av en privatsak«. Vi kaller det god gammeldags gravejournalistikk. Dyktig utført av journalist Camilla Birkeland. Det skremmende i saken er advokat Mette Yvonne Larsens oppførsel.

Om og om igjen, i og utenfor retten, har hun påstått at vi her i Kapital har beskyldt advokat Mona Høinesss for å være ”eldreraner”. Men det er usant. Kapital har aldri skrevet dette. Derimot er det Mona Høiness som her i Kapital, i et forsøk på å være morsom kanskje, har uttalt at ”jeg er ingen eldreraner”.

At hun finner på en slik formulering, er ikke det samme som at vi har skrevet det. Advokat Mette Yvonne Larsen ser nok forskjellen.»

KLAGEN:

Klager er omtalte Mona Høiness, via advokat. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, som maner pressen til å vise saklighet og omtanke. Klageren mener lederartikkelens presentasjon og utforming strider mot dette punktet. «Tittelen rammer Mona Høiness på en ondsinnet og krenkende måte, ved at hennes integritet og hederlighet trekkes i tvil på en uakseptabel måte.»

Klageren har vist til en avgjørelse i PFU tidligere i år (sak 030/12), der Dagbladet ble felt for en presentasjon av en FrP-politiker sammen med en negativ tittel i form av en karakteristikk som ikke var om ham. Klageren mener denne saken har direkte overføringsverdi til den foreliggende klagen.

TILSVARSRUNDEN:

Kapital avviser klagen. Bladets tilsvar i sin helhet: «Vi stiller oss helt uforstående til klagen. Det er god og korrekt sammenheng mellom tittel og tekst. Begrepet ”eldreraner” var sentralt i saken og det redegjøres for hvordan begrepet oppsto og ble misbrukt. Overskriften må selvfølgelig ses i sammenheng med teksten.»

Fra Kapital kom det imidlertid et e-brev der det ble anført at Høiness under rettssaken vitnet under ed om at hun hadde «skrevet testamentet på diktat» og også på andre måter har vært involvert, mens hun tidligere har erklært at hun ikke hadde noe med opprettelsen av testamentet å gjøre. Kapital har anmodet om at dette e-brevet blir videreformidlet til utvalgets medlemmer.

Klageren meldte at det derfra ikke var ytterligere kommentarer, bortsett fra å anføre at det vedlagte e-brevet, referert over, inneholder uriktige og utenforliggende påstander, gjendrevet i et brev fra Mona Høiness. Brevet er i all hovedsak en opplisting av «beviser» på at Høiness ikke har lurt en dement person, altså underforstått ikke er en «eldreraner».
I tillegg har hun vedlagt en kopi av Kapitals lederartikkel dagen før, med tittelen «Mona Høiness». I denne artikkelen fører bladets ansvarlige redaktør en omfattende argumentasjon for at foreliggende klage ikke er i strid med god presseskikk.

Kapital viser i siste tilsvar til at det er en «helt diametralt forskjellig fremstilling hun (Høiness; sekr. anm.) hadde da hun vitnet i saken i Oslo byfogdembete: Der kom det frem at det var Høiness som innkalte vitne da testamentet skulle skrives, det var angivelig hun som skrev testamentet på en PC (…) og det var angivelig hun som oppbevarte det.» Bladet mener Høiness er lemfeldig med faktum, og at hun bevisst søker å villede PFU om at hun ikke hadde noe med testamentets tilblivelse å gjøre. Kapital gjentar videre at klageren selv har lansert begrepet «eldreraner», og at dette ikke er Kapitals opprinnelige ordvalg.

Med hensyn til klagens henvisning til en fellende uttalelse fra PFU mot Dagbladet, anfører Kapital at der ble karakteristikken «Søppelmenneske» tatt helt ut av det blå. «I denne saken har imidlertid Høiness og hennes advokat Mette Yvonne Larsen selv gått aktivt ut, både under rettssaken og i andre medier, og bevisst skapt et feilaktig inntrykk av at Kapital har kalt Høiness for en eldreraner, og det var nettopp dette både tittel og leder handlet om». Kapital gjentar at bladet aldri har kalt Høiness eldreraner.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren, advokat Mona Høiness via advokat, mener Kapital opptrådte i strid med god presseskikk da bladet i en lederartikkel, signert bladets ansvarlige redaktør, brukte tittelen «Eldreraner». Høiness var også avbildet i tilknytning til artikkelen. Klageren anfører at tittelen rammer henne på en ondsinnet og krenkende måte, og at hennes integritet og hederlighet trekkes i tvil på uakseptabelt vis. Lederartikkelen kom i forbindelse med at det var avsagt dom i en meget omtalt skiftesak der Høiness var part.

Kapital avviser klagen og viser til at bladet ikke har kalt henne eldreraner, og at dette er et uttrykk brukt av henne selv og av andre medier. Bladet mener man ikke kan eller skal lese tittelen isolert, men i sammenheng med den påfølgende teksten. Der blir det vist til at Høiness selv har omtalt seg som «ingen eldreraner».

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis fastslå at den omtalte skiftesaken, hvem som har rett til den omtalte arven, har vært gjenstand for betydelig offentlighet. Kapital har utvist særskilt stor interesse for saken, noe bladet måtte ha full rett til. Den foreliggende klagen er bare en av flere der Mona Høiness mener ulike publikasjoner i «Hegnar-sfæren» har overtrådt en presseetisk grense. Hun mener seg forfulgt og trakassert av blant andre Kapital. Utvalget må imidlertid vurdere hver enkelt klage separat. I det foreliggende tilfellet dreier det seg om en lederkommentar i etterkant av en rettstvist der klageren hadde fått medhold. På publiseringstidspunktet var dommen ikke rettskraftig.

Utvalget konstaterer at det dreier seg om en lederartikkel, på fast sted i bladet og i en form som bladets lesere åpenbart vil gjenkjenne. PFU har utallige ganger konstatert at selv om de presseetiske normene også gjelder for kommentarsjangrene, er rammene her langt videre.

Klagen gjelder i realiteten artikkelens tittel, kombinert med bildet av klageren. Høiness opplever at Kapital har kalt henne en «eldreraner», mens den etterfølgende teksten drøfter bruken av karakteristikken i tilknytning til skiftetvisten.

Utvalgets flertall mener det ikke kan være tvil om at Kapitals presentasjon, en tittel uten forbehold, sammen med et bilde av klageren, skaper et inntrykk av at hun har begått en ulovlig eller klanderverdig handling mot den nå avdøde kvinnen. Selv om dette skjer på lederplass, og den påfølgende teksten har et annet budskap, mener utvalget likevel dette er på feil side av en presseetisk grense. Hadde bladet omtalt Høiness som «eldreraner», mellom anførselstegn, kunne det vært nok til å unngå en presseetisk refs fra PFUs side. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

På dette punkt har Kapital opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 18. desember 2012

Line Noer Borrevik
Hadi Strømmen Lile, Eva Sannum, Henrik Syse

Utvalgets mindretall mener det ikke kan være tvil om at Kapitals presentasjon, en tittel uten forbehold, sammen med et bilde av klageren, skaper et inntrykk av at hun har begått en ulovlig eller klanderverdig handling mot den nå avdøde kvinnen. Men mindretallet mener likevel at denne tittelen må sees i sammenheng med lederartikkelens innhold og den løpende nyhetsdekningen av saken. I lederartikkelen kommer det klart frem at Trygve Hegnar ikke kaller Mona Høiness for “eldreraner”, men at han drøfter bruken av begrepet – som har vært sentralt i dekningen av saken.

Kapital ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 18. desember 2012

Håkon Borud, Alexandra Beverfjord, Øyvind Brigg,