NN mot TV 2

PFU-sak 266/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

TV 2 omtalte i september 2020 en ungdomsfest som ble stanset av politiet. Det ble opplyst at det skal ha vært 150 personer til stede, og at festen skal ha pågått i flere dager. I en oppfølgende publisering het det i tittel at barnevernet var kontaktet etter «tredagers-fest».

Klager er mor til ungdommen som hadde festen. Hun reagerer spesielt på presentasjonen av saken. Slik klager ser det, har TV 2 gått lenger enn det er dekning for. Klager påpeker at det handlet om en hendelsesnyhet, der ting endrer seg fort. Etter klagers mening skulle redaksjonen derfor tatt seg tid til å innhente mer informasjon før publisering. Videre mener klager at TV 2s omtale er identifiserende idet redaksjonen har publisert en Twitter-melding fra politiet som inneholdt gatenavn. Slik klager ser det, har TV 2 heller ikke utvist tilstrekkelig omtanke og saklighet, eller tatt hensyn til at omtalen omhandler og rammer barn. Klager opplyser at mediekjøret i saken har vært massivt og belastende.

TV 2 avviser at omtalen er forhastet eller ukorrekt, og opplyser at politiet ble kontaktet før publisering. Slik TV 2 ser det, handlet det om informasjon av allmenn interesse. TV 2 påpeker at det dessuten gikk frem at situasjonen fikk en udramatisk utgang, samt at det var usikkerhet rundt den påståtte varigheten av festen. Etter TV 2s mening er det tatt tilstrekkelig forbehold, blant annet ved bruk av anførselstegn rundt betegnelsen «tredagers-fest». Omtalen er saklig og kortfattet, og det er heller ikke publisert bilder, anfører TV 2. Videre avvises det at publiseringen av politiets Twitter-melding kan ha bidratt til å identifisere utover den krets som likevel var kjent med forholdene. TV 2 opplyser at redaksjonen heller ikke kjente klagers identitet, og at den ikke har mottatt noen tilbakemelding før foreliggende klage, flere måneder etter publisering.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at TV 2s publisering involverer barn, som har et ekstra vern i presseetikken, jf. punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det betyr imidlertid ikke at pressen må unngå enhver omtale av klanderverdige hendelser og forhold som involverer barn og unge, men det krever større varsomhet, med tanke på eventuelle konsekvenser for omtalte.

PFU mener det var riktig å omtale den aktuelle saken i anonymisert form. TV 2s publisering av Twitter-meldingen fra politiet, der gatenavnet ble opplyst, kan imidlertid ha bidratt til en større belastning for 15-åringen som hadde festen.

Videre reagerer PFU på den konstaterende vinklingen. Mediene må selvsagt kunne omtale denne typen hendelser før alle fakta er avklart, men da må usikkerheten synliggjøres, også i titler; det må tas nødvendige forbehold. TV 2 slo derimot i første publisering fast i tittelen at politiet måtte stanse hjemmefest med 150 personer. Den konstaterende påstanden ble gjentatt i ingressen i den oppfølgende publiseringen. PFU kan ikke se at det var faktisk dekning for å fastslå dette, jf. VVP 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger. PFU merker seg at antallet festdeltakere var basert på hva naboer hadde fortalt, samt at politiet også selv tok noe forbehold i Twitter-meldingen.

Utvalget noterer seg at TV 2 tok mer forbehold i brødteksten, blant annet om festens varighet. Etter utvalgets mening er det imidlertid ikke noe tydelig forbehold å bruke anførselstegn, slik TV 2 gjorde i tittelen i den oppfølgende publiseringen, og utvalget forstår at klager også opplever den vinklingen både konstaterende og dramatisert. Videre noterer PFU seg at TV 2 i oppfølgingen av saken heller ikke synes å ha gjort noe forsøk på å undersøke saken ytterligere med andre kilder. PFU viser derfor også til viktigheten av å tilstrebe bredde og relevans i kildegrunnlaget, jf. VVP 3.2.

Slik utvalget ser det, veier ikke forbeholdene i brødteksten opp for det feilaktige inntrykket som ble skapt gjennom den konstaterende vinklingen, og utvalget mener TV 2 skulle tatt større hensyn til at det handlet om ungdom.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. mai 2021

Ellen Ophaug,
Gunnar Kagge, Lars Helle, Frode Hansen,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa J. Lesamana