Kolonial.no mot Finansavisen

PFU-sak 266/19


SAMMENDRAG:

Finansavisen publiserte lørdag 19. oktober 2019 en lederartikkel signert ansvarlig redaktør Trygve Hegnar. Lederartikkelen som hadde tittelen «Butikker og konkurranse» omhandlet konkurransesituasjonen i dagligvarehandelen, og Hegnar kritiserte blant annet at (daværende) næringsminister hadde opprettet et ekspertutvalg som skal se på innkjøpspriser i bransjen.

Påfølgende fredag 25. oktober 2019 publiserte Finansavisen et debattinnlegg signert administrerende direktør i Kolonial.no. Innlegget hadde tittelen «Hegnars angrep på konkurranseloven», og var et svar til Hegnars lederartikkel.

Like under debattinnlegget sto det:

«Svar: Innsenderen bør kanskje opplyse om at han snakker for sin syke mor, Kolonial.no, som går dårlig. Derfor ønsker/krever han bedre/lavere innkjøpspriser. Red.»

 

KLAGEN:

Klager er selskapet Kolonial.no som mener Finansavisen publiserte en polemisk hale under deres innlegg signert administrerende direktør i Kolonial. Slik klager ser det, har Finansavisen med dette brutt punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Klager skriver: «Bruddet på god presseskikk er så åpenbart at det antagelig ikke er nødvendig å utdype saken ytterligere overfor PFU, men vi ønsker likevel å påpeke at vårt innlegg var signert med ‘KARL ALVENG MUNTHE-KAAS Adm. direktør i Kolonial.no.’. Hvem som var avsender fremgikk derfor med tydelighet av signaturen, og av innholdet fremgikk også vår posisjon i den pågående diskusjonen. Den redaksjonelle halen tjente derfor ingen annen hensikt enn å polemisere mot innholdet i vårt innlegg og svekke avsenderens troverdighet.»

Klager viser også til at utvalget «konsekvent og over svært lang tid [har] avsagt fellende kjennelser som understreker det presseetisk problematiske når redaksjoner ikke lar meninger stå uimotsagt, men legger til en redaksjonell replikk av polemisk karakter». Slik klager ser det, blir «Finansavisens brudd i denne saken (…) spesielt grovt fordi deler av kritikken vi fremførte, rettet seg mot Finansavisens/redaktørens uttrykte meninger».

Klager siterer fra PFUs uttalelse i sak 050/19 (Ertzeid mot Fædrelandsvennen): «Mediene må vise særlig stor romslighet når det gjelder kritikk av egen journalistikk.»

For øvrig tilføyer klager at Finansavisen også er felt for lignende i tidligere saker. Det vises konkret til sak 051/16 (Goodtech mot Finansavisen).


TILSVARSRUNDEN:

Finansavisen skrev i et kort tilsvar: «Vi ser ingen grunn til å besvare klagen på vanlige premisser. PFU er her brukt i et spill fra klagerens side.

Vi ble meddelt fra klageren, Kolonial.no/Karl Alveng Munthe -Kaas, at det ikke ville bli noen klage hvis vi oppfylte ett av to.

(1) Beklage eller
(2) Ha en samtale med Munthe-Kaas.

Dette ble meddelt vår vaktsjef Gard Setsaas.

Vi ønsket ikke å beklage og vi så heller ingen grunn til å møte Munthe-Kaas da saken, etter vår oppfatning, var godt nok opplyst. «Straffen» ble da PFU-klagen.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en replikk Finansavisen la til under et debattinnlegg signert administrerende direktør i Kolonial.no. Debattinnlegget var et svar til en lederartikkel skrevet av Finansavisens ansvarlige redaktør. Debatten handlet om konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen og innkjøpsbetingelser.

Klager er Kolonial.no som mener Finansavisen har publisert en polemisk replikk under deres innlegg og dermed brutt punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Slik klager ser det, tjente replikken som ble lagt til ingen annen hensikt enn å polemisere mot innholdet i innlegget og svekke avsenders troverdighet. Klager mener bruddet er spesielt grovt fordi deler av kritikken rettet seg mot Finansavisens og redaktørens uttrykte meninger.

Finansavisen mener klagen til PFU inngår som ledd i et spill fra klagerens side, og viser til at klager ba redaksjonen om en samtale eller beklagelse før klage ble sendt inn. Finansavisen opplyser at den ikke ønsket å beklage. Avisen så heller ingen grunn til å møte klager fordi den mente saken var godt nok opplyst. Slik Finansavisen ser det, er klagen til PFU «straffen».

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er en del av pressens samfunnsrolle å legge til rette for debatt og la ulike syn komme til uttrykk, jf. punkt 1.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

I denne sammenheng vil utvalget også minne om at mediene har en plikt til å sette kritisk søkelys på hvordan de selv fyller sin samfunnsrolle, jf. VVP 1.4. På generelt grunnlag oppfordrer utvalget derfor redaksjonene til å utvise stor romslighet når det gjelder kritikk som rammer en selv.

Privilegiet som mediene besitter idet de får styre debatten, innebærer imidlertid også noen begrensninger, særlig knyttet til egne bidrag i debatten. Ettersom det bare er redaksjonen selv som kan imøtegå et innlegg umiddelbart, tilsier god presseskikk at meningsinnlegg skal få stå uimotsagt idet de publiseres. Som det går frem av VVP 4.15 skal tilsvar og debattinnlegg derfor ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.

Utvalget konstaterer at Finansavisen i dette påklagede tilfellet har utstyrt klagers tilsvar med redaksjonell replikk. Det sentrale presseetiske spørsmålet er dermed hvorvidt denne også er polemisk. Som utvalget har påpekt er en replikk polemisk idet den forsøker å uthule poeng i det innsendte tilsvaret, eller på annen måte undergraver meningsinnholdet i dette.

Etter utvalgets mening er det nettopp det Finansavisen har gjort her. Avisen har misbrukt sin makt som publisist og trykket en polemisk replikk, i strid med siste setning i VVP 4.15: «Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.»

Finansavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. februar 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff