Lasse Christensen mot Indre Akershus Blad

PFU-sak 265/21


SAMMENDRAG:

Indre Akershus Blad publiserte onsdag 15. desember 2021 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Veronika (29) ble sendt hjem fra legevakta med sin 11 dager gamle syke datter: – Fikk inntrykk av at dette var noe vi måtte takle på egen hånd»

I artikkelen stod det:

«Veronika Langset er rystet over måten hun og datteren ble behandlet på legevakta.
Veronika Langset understreker det flere ganger. Hun er ikke ute etter å henge ut noen. Det eneste hun vil, er å fortelle sin historie så den forhåpentligvis ikke gjentar seg. Foreldre bør vite hva de skal kreve.
(…)
– Legen utførte nesestell, men ville ikke bruke «neseblåseren» fordi barnet er så lite. Jeg fikk spørsmål om bleiene og matopptaket, og fortalte som saken var: Vi hadde kommet inn fordi vi slet med å få i henne næring. Da fikk vi beskjed om at det ikke gjorde noe. Jeg spurte turnuslegen helt direkte: ‘Så du mener at datteren min ikke trenger å spise?’. Da svarte vedkommende at det ikke var så farlig i noen dager.
Langset satt rystet tilbake og kjente på seg selv at dette ikke var riktig.
– Så fikk vi beskjed om å kontakte dem om tilstanden ble verre, og at jeg skulle belage meg på en tøff natt.
Mor og far synes tilstanden allerede var ganske ille og undret seg over hva som skulle til for at de skulle bli tatt seriøst. Dagen etter, på tirsdag, dro de igjen til fastlegen. Derfra bar det rett til akutten på Ahus.
– Hun ble lagt inn fordi hun ikke fikk i seg mat. Hun fikk sonde og ble påkoblet flere former for oksygen. ‘Neseblåseren’ ble hyppig brukt, den de ikke turte å bruke på legevakta.
(…)
– Vi sa ifra at storebror hadde vært forkjølet hele uken og at datteren vår var på dag tre i sykdomsforløpet. Det forundrer meg veldig at det aldri var snakk om RS-virus i det hele tatt.»

Avisen ba kommunalsjefen for Helse og livsmestring om en kommentar til klagers opplevelse av besøket på legevakten. Denne kunne av hensyn til taushetsplikten ikke kommentere saken, men et generelt svar ble gjengitt i sin helhet.

 

KLAGEN:

Klager er fastlege, og klager på vegne av den omtalte turnuslegen og øvrige fastleger på kontoret der alle er ansatt.

Klager anfører brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):
4.7 – om identifisering
4.14 – om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:
«Legen på legevakta omtales i artikkelen som ‘turnuslegen’. Det er kun én turnuslege i Aurskog-Høland kommune ad gangen, og denne tjenestegjør ved vårt kontor. Ved å omtale legen som turnuslege, har man derved tilkjennegitt legens identitet. Ved omtale av enkeltpersoner som lett kan gjenkjennes i et lite lokalsamfunn, bør det utvises særlig aktsomhet. Dette har ikke avisen gjort i denne saken.»

Om VVP 4.14, skriver klager:
«Videre tok avisen aldri kontakt med den omtalte legen. Hun møtte uvitende på arbeid den dagen avisen kom i folks postkasser. Dermed forelå aldri noen mulighet for hverken å kommentere eller beklage – innen de rammene taushetsplikten gir en.
Vi er som kollegium svært misfornøyd med måten Indre har beskrevet den aktuelle hendelsen på.»

Klager fremholder at saken har vært drøftet anonymt i kollegiet, og at de stiller seg samlet bak de faglige vurderinger som er gjort.

Klager skriver:
«Kontorets fastleger har hver fra 20 til 30 års fartstid i allmennpraksis og ved legevakt – vi synes denne pasienten har vært gjenstand for gode vurderinger. At pasienter og deres pårørende ikke alltid opplever å bli møtt på en god måte, har vi forståelse for. Dette beklager vi selvfølgelig. Vi reagerer imidlertid sterkt på hvordan Indre har håndtert dette (…)»

 

TILSVARSRUNDEN:

Indre Akershus Blad kan ikke se at det er grunnlag for minnelig ordning, og skriver:
«I saken fikk kommunalsjef Kjersti Vevstad tid og anledning til samtidig imøtegåelse (se kommunalsjefens svar i artikkelen).
Den stående instruksen fra kommunedirektør Inger Hegna i Aurskog-Høland kommune er at alle spørsmål fra Indre Akershus Blad, uansett hva sakene gjelder, skal rettes til kommunedirektør og/eller kommunalsjefer. Kommuneledelsens motivasjon er at riktig informasjon skal komme ut til innbyggerne.
Av samme årsak er det kommunalsjef Kjersti Vevstad Indres journalist har valgt å forholde seg til i denne saken. Her skulle kommunalsjefen innhentet opplysninger fra turnuslegen, og svart ut spørsmålene fra Indre Akershus Blad.
Vevstad viser til taushetsplikten, og at Aurskog-Høland kommune aldri kommenterer enkeltsaker. Da blir det merkelig at legene ved Bjørkelangen medisinske senter kritiserer Indre Akershus Blad for ikke å tatt kontakt med turnuslegen.
Påstanden om at Indre Akershus Blad har tilkjennegitt turnuslegens identitet, har ingen rot i virkeligheten. Blant lokalbefolkningen i Aurskog-Høland er det ingen som vet hvem som til enhver tid fyller rollen som turnuslege ved Bjørkelangen legevakt/kommunen.»

Klager påpeker at det de siste 20 årene bare har vært én turnuslege ad gangen i kommunen: «Turnuslegens ansikt, navn og arbeidssted er derfor kjent
blant mange av kommunens innbyggere. Vi er derfor ikke enige i avisens påstand om at
vedkommende ikke har vært lett å identifisere.»

Videre fastholder klager brudd på VVP 4.14:
«Det påklagede avisoppslaget omtaler en families misnøye mot én enkelt lege. Den inneholder ikke misnøye eller kritikk av kommunen som sådan eller kommunens organisering av legevakt-tjenesten. Indre Akershus Blad henviser til avtale mellom avisen og kommuneledelsen når det gjelder uttalelser til pressen. På bakgrunn av ovenstående finner vi avisens begrunnelse lite relevant, og vi mener at dette argumentet har liten gyldighet.
Vi mener avisen ikke har ivaretatt sitt ansvaret for å la den omtalte parten, vakthavende lege, uttale seg før de publiserte artikkelen.»

 

Indre Akershus Blad svarer:
«Det foreligger ingen informasjonsavtale mellom Aurskog-Høland kommune og Indre Akershus Blad, snarere en instruks fra kommunedirektør Inger Hegna.
Da legevakta er en kommunal aktør, var det naturlig for Indre Akershus Blad å la tilsvaret gå gjennom kommunalsjef Kjersti Vevstad.»

Tilsvarsrunden avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Indre Akershus Blad publiserte en nyhetsartikkel med tittelen: «Veronika (29) ble sendt hjem fra legevakta med sin 11 dager gamle syke datter: – Fikk inntrykk av at dette var noe vi måtte takle på egen hånd». I artikkelen stod det at moren var rystet over behandlingen hun fikk av turnuslegen på legevakten.

Klager er fastlege, som klager på vegne den omtalte turnuslegen. Ifølge klager er det kun én turnuslege i kommunen ad gangen. Derfor mener klager at avisen ikke utviste tilstrekkelig varsomhet når denne lett kunne gjenkjennes i lokalsamfunnet. Klager fremholder at avisen aldri tok kontakt med den omtalte legen, og at hun derfor ikke fikk mulighet til å imøtegå påstandene.

Indre Akershus Blad påpeker at det er en stående instruks fra kommunedirektøren at alle spørsmål fra avisen, uansett hva sakene gjelder, skal rettes til kommunedirektør eller kommunalsjefer. Ifølge avisen skulle kommunalsjefen derfor innhentet opplysninger fra turnuslegen, og svart på spørsmålene fra Indre Akershus Blad. Avisen mener påstanden om at turnuslegen ble gjenkjent ikke er riktig. Blant lokalbefolkningen er det ingen som vet hvem som til enhver tid fyller rollen som turnuslege, påpeker avisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) slår fast at det er i tråd med pressens samfunnsoppdrag å påpeke kritikkverdige forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4. Morens opplevelser på legevakten var relevant for innbyggerne å få vite om. Dette søkelyset måtte både kommunen og ansatte tåle.

Utvalget skjønner at omtalen oppleves belastende. Slik PFU ser det, var det imidlertid vanskelig å viderebringe morens opplevelse og kritikk uten å omtale legen. Utvalget mener derfor en identifisering på dette nivået måtte aksepteres, jf. VVP 4.7, siden den omtaltes samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales.

Det er imidlertid presseetisk problematisk at den omtalte turnuslegen ikke fikk anledning til å svare på påstandene om feilbehandling. PFU viser til at den som utsettes for sterke beskyldninger, har rett til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger, jf. VVP 4.14. Utvalget minner samtidig om at dette er en viktig del av medienes plikt til opplysningskontroll, jf. VVP 3.2.

Utvalget har flere ganger understreket viktigheten av at det er den beskyldningene retter seg direkte mot som har imøtegåelsesrett, ikke den redaksjonen mener kan uttale seg på vegne av den angrepne. Uansett instruks, skulle avisen derfor kontaktet turnuslegen, eller forsikret seg om at legen hadde gitt kommunen rett til å svare på hennes vegne.

 

Indre Akershus Blad har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 2. mars 2022

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes
Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim