NN mot NRK

PFU-sak 264/20


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 

NRK omtalte i september 2020 en ungdomsfest som ble stanset av politiet. I tittelen sto det: «Politiet måtte stanse hjemme-alene-fest i Bærum – hadde pågått i flere dager». Artikkelen ble oppdatert flere ganger og også delt på NRKs Facebook-side, der med tittelen: «Politiet måtte stanse hjemmefest med 150 personer i Bærum».

Klager er mor til ungdommen som hadde festen. Slik klager ser det, har NRK gitt saken en mer dramatisk vinkling enn det er dekning for. Klager mener NRK har lagt politiets Twitter-melding om hendelsen ukritisk til grunn, og at NRK skulle kontrollert opplysningene bedre. Hun viser til at det skal ha vært 20 personer da politiet kom, jf. politiloggen, og at det heller ikke handlet om en fest over flere dager. Etter klagers mening utløste omtalen rett på samtidig imøtegåelse. Dessuten mener hun omtalen var identifiserende gjennom en kartangivelse. Hun kan heller ikke se at NRK tok hensyn til at det handlet om barn, og reagerer på Facebook-publiseringen, der det kom kommentarer som opplevdes svært ubehagelige og belastende. Videre anfører klager at NRK ikke tok tilstrekkelig hensyn da de oppsøkte adressen. NRK «hauset opp situasjonen» gjennom tilstedeværelsen, og opptredenen ble opplevd som «ren trakassering og svært belastende», skriver klager.

NRK uttrykker forståelse for at omtalen ble opplevd som en belastning, men mener saken hadde allmenn interesse. Det avvises at omtalen er identifiserende. NRK mener redaksjonen måtte kunne formidle politiets opplysninger, og at det var dekning for tittel på publiseringstidspunktet. NRK anfører at saken senere ble utvidet med flere opplysninger. Videre forklarer NRK at nabolaget ble oppsøkt for å undersøke politiets informasjon og finne flere kilder som kunne opplyse saken. Klager ble kontaktet så snart NRK fikk kunnskap om adresse og navn. NRK anfører også at journalistene var opptatt av å opptre ordentlig, og at det kun ble tatt nøytrale, ikke-identifiserende bilder. Slik NRK ser det, må det være en viss terskel for å gripe inn i kommentarfelt, og NRK forklarer at kommentarfeltet ble løpende moderert. Etter dialog med klager, valgte NRK likevel å fjerne Facebook-posten med kommentarer.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
har ingen grunn til å tvile på klagers opplevelse av NRKs tilstedeværelse i nabolaget. Samtidig har PFU heller ingen grunn til å mistro NRK. PFU vil likevel generelt minne om den påkjenning det kan innebære å havne i medienes søkelys, og at det også kan gjelde det som skjer forut for publisering. Som det heter innledningsvis i Vær Varsom-plakaten (VVP), så gjelder presseetikken hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon.

I dette tilfellet handlet publiseringen om barn, som har et ekstra vern i presseetikken, jf. VVP 4.8. Pressen må kunne omtale klanderverdige hendelser og forhold som involverer barn og unge, men det krever større varsomhet, med tanke på eventuelle konsekvenser for omtalte.

Etter PFUs mening har NRK tatt tilstrekkelig hensyn hva gjelder anonymisering. For PFU fremstår det også som at NRK har kontaktet og gitt klager mulighet for å kommentere saken så snart det var mulig.

Utvalget forstår at kommentarene som fulgte NRKs deling på Facebook opplevdes belastende, og utvalget vil anmode mediene om å vurdere i hvilke saker det er hensiktsmessig å åpne for leserkommentarer. Det skal være stor takhøyde på meningsplass, men det bør samtidig gjøres særlige vurderinger når det handler om barn. PFU merker seg at NRK valgte å avpublisere, og mener redaksjonens håndtering er innenfor det presseetisk akseptable.

Det PFU finner mer problematisk, er de konstaterende titlene i saken. PFU merker seg at NRK gikk langt i å fastslå at politiet måtte stanse hjemmefest med 150 personer (Facebook), og at festen hadde pågått i flere dager. Samtidig ser utvalget at NRK i umiddelbar tilknytning til de konstaterende titlene, i ingressen, tok forbehold. NRK fulgte også opp saken med både oppdateringer og en ny publisering, der det kom frem at politiet tonet ned antallet ungdommer og verken kunne avkrefte eller bekrefte om festen hadde vart i flere dager sammenhengende. Etter utvalgets mening bidro dette til å nyansere inntrykket som ble skapt gjennom den konstaterende vinklingen. På generelt grunnlag minner PFU om viktigheten av å ta forbehold i hendelsesnyheter, jf. VVP 3.2, når ting ennå ikke er avklart.

Etter en samlet vurdering mener PFU at NRK ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 26. mai 2021

Ellen Ophaug,
Gunnar Kagge, Lars Helle, Frode Hansen,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa J. Lesamana