Det Norske Travselskap mot trav365.no

PFU-sak 262/20


SAMMENDRAG:

 Trav365.no gjorde torsdag 3. desember 2020 en videokommentar på YouTube tilgjengelig på sine nettsider gjennom såkalt embedding. Videoen var publisert i en serie kalt «Atle Hamre uten filter», og var den fjerde i en serie på syv.

 I presentasjonsteksten til videokommentaren (vedlegg 15) skrev Trav365:

«Hamre svinger også slegga i et forsøk på en satirisk kommentar på hvordan han ser på norske travtopper»

 

 KLAGEN:

 Klager er Det Norske Travselskap (DNT) v/generalsekretær Svein Morten Buer og styreleder Knut Weum. Klager mener Trav365.no har publisert et grovt og usaklig personangrep, og anfører brudd på seks punkter i Vær Varsom-plakaten:

2.3 – om åpenhet om bakenforliggende forhold

3.1 – om anonyme kilder

3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde

3.7 – om å gjengi meningsinnholdet

4.3 – om stigmatiserende omtale

4.14 – om samtidig imøtegåelse

I tilsvarsrunden anføres i tillegg brudd på punkt 4.16 i VVP, om å lenke til innhold som bryter med god presseskikk.

 

Den påklagde YouTube-videoen som Trav365.no gjorde tilgjengelig på sine nettsider 3. desember 2020, ble senere slettet. Partene er imidlertid enige om at den ble publisert, og at innholdet i hovedsak er slik klagers utskrift viser.

 

Klager mener videoen inneholder skittkasting og sjikane av travselskapets generalsekretær og styreleder, som Trav365.no bringer videre. Klager peker på beskyldninger av svært personlig karakter, samt om hvordan de utøver sine lederverv i travselskapet.

Klagers utskrift av innholdet i videokommentaren ligger i vedlegg 2 til klagen.

Klager mener det ikke foreligger et berettiget informasjonskrav som rettferdiggjør disse personangrepene, og viser blant annet til at den ene blir beskrevet som en «løpegutt» og den andre som en «brøleape». Klager mener det ligger et åpenbart hevnmotiv bak karakteristikkene, som i følge klager ikke har offentlighetens interesse.

Om påstandene Atle Hamre fremfører i videoen, skriver klager:

«Atle Hamre hevder i sin kommentar-video at ‘Alt som sies her er faktum’, og at alt ‘er faktabasert. Det er ikke noe rykter eller, alt kan dokumenteres’.

Men Hamre/Trav365.no gir ingen dokumentasjon på noen av påstandene. Når det gjelder beskyldningene mot NN (sekretariatets anonymisering), oppgir Hamre ingen kilder. Ettersom han selv ikke var til stede på noen av de aktuelle arrangementene beskyldningene dreier seg om, baserer han seg her på anonyme kilder.

Vi viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 der mediene pålegges å være spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, og til punkt 3.1 som sier at ‘Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres’.

Verken Trav365.no eller Atle Hamre tok noen forbehold. Hamres påstander er konstaterende, og han understreker flere ganger at det dreier seg om faktum som kan dokumenterse. Fordi det skapes et inntrykk av påstander som ubestridte fakta, rammer de ekstra hardt.»

Klager bestrider blant annet påstanden i videoen om at NN var svært beruset under Norgesmesterskapet i Trondheim, og anfører brudd på VVP 3.2 om faktakontroll. Klager viser også til at PFU tidligere har uttalt at hvis ikke anonyme beskyldninger er tilstrekkelig kildebelagt, er det uansett ikke nok å gjengi den angrepne parts imøtegåelse.

Klager mener Trav365.no beskyldte NN for løgn, og anfører brudd på VVP 4.1. Klager viser til utskriften av videoen, der det blant annet står at «…jeg har opplevd NN på kroppen. Der vi diskuterer en sak den ene dagen, og den neste dag så har han aldri sagt det.»

Klager mener videre at tilbudet klager fikk om å kommentere innholkdet i videoen, ikke opphever kravet til saklighet og omtanke, og skriver:

«Hvordan skal man imøtegå en påstand om at man er en løpegutt og kommer til å være en løpegutt resten av livet? Eller en beskyldning om at man frarøver unge mennesker alt? Man kan heller ikke imøtegå en påstand om at man er en brølape. En rekke av Trav365.no/Atle Hamres påstander unndrar seg enhver form for kommentar.»

Klager skriver videre:

«Vi stiller også spørsmål ved måten Trav365.no prøvde å innhente samtidig imøtegåelse på. Det eneste nettavisen gjorde, var altså å sende en e-post med lenke til Atle Hamres 36 minutter lange video-kommentar på YouTube, opplyse om at Hamre her ‘kritiserer dere to i krasse ordelag’, og stille spørsmålet: ‘Har dere en kommentar til dette?’

Er dette en forsvarlig måte å forelegge sterke påstander og beskyldninger på?

Beskyldningene mot Buer og Weum kom ikke før etter 24 minutter. Hamre hadde altså alt publisert dette på YouTube. Vi kunne ikke vite at Trav365.no hadde til hensikt å publisere de 36 minuttene uredigert i sin helhet.

PFU har i en rekke tidligere avgjørelser fastslått at sterke påstander skal forelegges den angrepne part på en tydelig måte. Det gjorde ikke Trav365.no i denne saken, jfr. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Svein Morten Buer opplyste redaktør Stein Larsen om at han ikke hadde tid til å se Hamres video- kommentar:

(…)

Vi mener Trav365.no var forpliktet til å forelegge for Buer og Weum de konkrete påstandene om dem som nettavisen ønsket å publisere, i det minste opplyse om at planen var å publisere Hamres video- kommentar, som allerede var publisert på YouTube, i sin helhet.»

I følge klager ble det i videoen fremhevet personlige og private forhold som var saken uvedkommende, i strid med VVP 4.3. Klager viser til tidligere avgjørelser i PFU og skriver:

«Personer i lederroller må tåle kritisk og nærgående omtale, også av deres omgang med alkohol. Men da må kritikken presenteres på en saklig måte, og fortrinnsvis ved hjelp av dokumentasjon og ikke kun anonyme kilder. Hamre/Trav365.no har ingen åpne kilder og ingen dokumentasjon når NN angripes, og i Hamres presentasjon reduseres kritikken til et simpelt og sjikanøst personangrep.

Og mens kritisk omtale av en leders alkoholbruk er legitimt, er koblingen til den aktuelle lederens kroppsvekt langt forbi grensen for det akseptable, og i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.3. Dette var nedsettende ordbruk som i kommentarinnslagets kontekst fremstod som stigmatiserende.»

Klager mener Atle Hamre med sin faste videospalte var å anse som redaksjonell medarbeider i Trav365.no. I den forbindelse mener klager at redaksjonen burde opplyst om en konflikt mellom Hamre og klager, og anfører brudd på VVP 2.3.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført frem.

 

 TILSVARSRUNDEN:

 Trav365.no avviser brudd på god presseskikk, og skriver:

 «Dette er ikke noe redaksjonelt produkt produsert av eller for Trav365. Dette er en privat Youtube-kanal, produsert av Atle Hamre, som vi har lenket til. Vi har de gangene vi har publisert, vurdert at de faglige delene av hans innslag har almen interesse. Vi har selvsagt også gjennomgått og vurdert innholdet.

Hans kommentarer i innslagene står for hans regning og har aldri vært vektlagt eller trukket frem i vår omtale. For oss har dette vært vurdert som et elektronisk leserinnlegg med kommentar. Det har vi også gjort klart. Youtube-linkene er merket med hans navn. Det er i travsporten kjent at dette er hans prosjekt.

Å felle oss for brudd på den samtidige imøtegåelsesretten for å ha bragt en kommentar mener vi, som redaktørforeningen har uttalt, legger uakseptable begrensninger på kommentarens frie rolle.»

Redaksjonen mener det ikke fremkom nye påstander i videokommentaren, og viser til at hendelsene og de påklagde utsagnene tidligere er bredt omtalt i andre medier som skriver om travsport. Redaksjonen peker på at NNs alkoholbruk var så belastende for Det norske Travselskap at det ble vedtatt et alkoholforbud i forbindelse med representasjon (vedlegg til redaksjonens tilsvar).

Redaksjonen skriver videre:

«Det som er verdt å merke seg, er at den utgaven klagerne viser til, hvor det ble bedt om kommentar til innholdet, aldri ble lansert. Den var i første utgave i en slik form at vi ikke ville bringe den om vi ikke fikk tilsvar. Det fikk vi ikke. Hamre ble meddelt dette. Han endret dermed innholdet til en kommentar og tok deretter kun med forhold som allerede har vært omtalt i travsportens medier en rekke ganger. Derfor publisert vi det også uten nytt forsøk på å innhente kommentarer av de omtalte.

At klagerne stiller spørsmål til måten vi forsøker å innhente kommentar på, forundrer også. De har selv bedt om skriftlige spørsmål fra oss, for å sikre seg riktige sitater. Vi har altså fulgt en avtale, og skal nå tas for det. Det fastholdes her igjen at den episoden vi ba om kommentar til, ikke ble publisert, men at det ble publisert en annen 3. desember.»

Trav365.no anfører at redaksjonen har hatt et kritisk, journalistisk søkelys på travets ledelse og administrasjon siden oppstarten, og skriver:

«Spesielt på bindinger, avtaler om kjøp av eiendommer mellom organisasjon og ansatte osv. Det har falt dem tungt for brystet. Vi skal ikke trøtte PFU med eksempler, da denne saken gjelder oss og vi selvsagt skal stå til rette for våre eventuelle feil. Men det er påfallende at når vår kollega Trav og Galopp Nytt slipper til tidligere Rikstoto-styreleder, finansmannen Jan Petter Sissener, med svært sterke karakteristikker og omtale av Weum, passerer det uten midlertidig tilsvar. At de utfall vurderes som mindre skadelige enn kommentaren fra en straffedømt og livstidsutestengt Atle Hamre, finner vi merkelig. Det er etter vårt syn et langt sterkere angrep og ikke minst karakterdrap. Samtidig ber vi PFU vurdere de to opp mot hverandre og merke seg innholdets form, som er påfallende likt. (Vedlagt) Kanskje lar man dette passere fordi man har et bakenforliggende forhold mellom mediet og klager?»

Avslutningsvis skriver redaksjonen:

«Alle landets travmedier har linket til disse Youtube-sendingene. Atle Hamre arbeider ikke for oss, mottar ingen honorarer eller har noen bindinger til oss. Vi fastholder at innholdet er kjent, omtalt og burde for klagerne, som begge er svært omstridte, være innenfor det de må tåle.»

 

Klager understreker at klagen gjelder videoen som ble publisert 3. desember 2020, og at påklaget utskrift er fra 12. desember 2020. Klagen gjelder ikke videoen Trav365.no ba om en kommentar til 30. november 2020.

Klager påpeker at på YouTube-kanalen «Atle Hamre uten filter» publiseres i dag videoene 1,2,3,5,6 og 7, mens nr. 4 er slettet. På Trav365.no er lenken til påklaget video ikke lenger aktiv, men klager har lagt ved et skjermbilde av presentasjonsartikkelen (vedlegg 15). Klager viser også til henvisninger på Facebook og Twitter som fortsatt ligger der.

Klager skriver:

«Klagens vedlegg 1 er presentasjonsartikkelen i Trav365.no for første ‘Atle uten filter’-video. Nye vedlegg 9 – 13 er tilsvarende presentasjonsartikler for videoene 2, 3, 5, 6 og 7.

Som det fremgår av disse vedleggene, er samtlige episoder/videoer embedded i de respektive presentasjonsartiklene. Det vil si at man kan spille av videoen på den aktuelle nettsiden uten å forlate den, nettadressen/url-teksten endres ikke når man spiller videoen av.

Også den innklagede ‘Atle uten filter #4’ -videoen var embedded i presentasjonsartikkelen på Trav365.no.

Når Trav365.no lenker til videoene på egen Facebook-side og Twitter-konto, fører lenkene til de respektive presentasjonsartiklene på Trav365.no der videoene altså er embedded.

Det er derfor misvisende når redaktør Larsen skriver i tilsvaret at

‘Dette er en privat Youtube-kanal, produsert av Atle Hamre, som vi har lenket til.’

Når man ser de embeddede ‘Atle uten filter’-videoene, blir man værende på Trav365.no, man lenkes altså ikke bort herfra.

Når de embeddes på denne måten, spilles videoene i praksis av på plattformen til Trav365.no. Dette kan da ikke anses på annen måte enn at Trav365.no publiserer dem, og må ta det fulle presseetiske ansvaret for slik publisering.»

Videre mener klager at Trav365.no har presentert «Atle uten filter»-videoene på samme måte som nettavisen presenterer egenprodusert stoff, og at ingen av presentasjonsartiklene nevner at videoene publiseres av og på Atle Hamres private YouTube-kanal.

Når det gjelder redaksjonens vurdering av at påklaget video er som et elektronisk leserinnlegg med kommentar, skriver klager:

«Skulle Larsen ha rett i at de syv ‘Atle uten filter’-videoene kan anses som leserinnlegg, er altså slike innlegg ikke unntatt fra presseetikken. Når Larsen publiserer ‘elektroniske leserinnlegg’ på Trav365.no, kan han og nettavisen hans ikke unndra seg det presseetiske ansvaret for dem.»

Klager viser til tidligere PFU-avgjørelser, og peker på at kravet om å innhente samtidig imøtegåelse også gjelder for leserinnlegg når faktiske påstander er sterke nok.

Avslutningsvis ønsker klager også å legge til VVP 4.16 som klagepunkt, og mener redaksjonen burde forstått at å lenke til de grove beskyldningene og usaklige personangrepet var i strid med god presseskikk.

 

 Trav365.no understreker at det er utgaven publisert 3. desember 2020 de mener er en kommentar som ikke utløste tilsvar.

Om den publiserte versjonen skriver redaksjonen:

«Vi avpubliserte vår sak på bakgrunn av klagen, da vi regnet med at dette ville medføre ytterligere interesse for den, når det ble kjent i miljøet. Ettersom det ble hevdet at dette var en så stor belastning for klagerne, til tross for at alt innhold er kjent og tidligere omtalt, ønsket vi ikke å bidra til økt belastning. Årsaken til hvorfor opphavseier har avpublisert kan ikke vi svare for.»

Om redaktøransvaret:

«Vi har ikke på noe tidspunkt forsøkt å overføre noe redaktøransvar her. Vi har bare understreket til det kjedsommelige at dette ikke er et produkt, kjøpt, produsert eller laget til Trav365, slik det ble hevdet. Vi har selvsagt ansvar for publiseringen, som vi som sagt, mener er innenfor i det vi anser dette for å være en kommentar. Vi har allerede påpekt at innholdet anses som kjent, noe vi merker oss at klager ikke kommenterer i tilsvaret.»

Avslutningsvis skriver redaksjonen:

«Vi fastholder som ved oversendelsen sist at vi har linket til en kommentar, som er godt merket og at vi i vår gjennomgang av innholdet ikke fant påstander der som ikke allerede har vært kjent, omtalt og debattert. Vi registrerer at klagerne ikke imøtegår dette i tilsvaret.»

 

Tilsvarsrunden avsluttet.

 Siden påklaget video ble slettet etter at klagebehandlingen var igangsatt, tok sekretariatet en ekstra runde med partene for å forvisse seg om at det var enighet om klagegrunnlaget. Redaksjonen bekreftet at innholdet i videoen i hovedsak var slik klagers utskrift viser.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Trav 365.no gjorde en videokommentar fra YouTube tilgjengelig på sine nettsider gjennom såkalt embedding. Videoen var publisert i en serie kalt «Atle Hamre uten filter». I presentasjonsteksten til videokommentaren skrev Trav365: «Hamre svinger også slegga i et forsøk på en satirisk kommentar på hvordan han ser på norske travtopper».

Den påklagde YouTube-videoen som Trav365 publiserte, ble senere slettet. Partene er imidlertid enige om at den ble publisert, og at innholdet i hovedsak er slik klagers utskrift viser.

Klager er Det Norske Travselskap ved generalsekretær og styreleder, som reagerer på at Trav365 har publisert innhold som bryter med god presseskikk. Klager mener Trav365 har publisert et grovt og usaklig personangrep. Slik klager ser det, foreligger det ikke et berettiget informasjonskrav som rettferdiggjør disse personangrepene.

For øvrig mener klager det i videoen fremføres udokumenterte påstander fra anonyme kilder, som klager ikke har fått svare på, samt påstander om løgn og uvedkommende private forhold.

Trav365.no avviser brudd på god presseskikk og skriver at den påklagde videokommentaren ikke er et redaksjonelt produkt, men en privat YouTube-kanal avisen har lenket til. Redaksjonen mener den er som et elektronisk leserinnlegg.

Trav365 mener at innslaget hadde allmenn interesse og at det ikke fremkom nye påstander i videokommentaren. I følge avisen er hendelsene og de påklagde utsagnene tidligere bredt omtalt i andre medier som skriver om travsport.

Redaksjonen påpeker at lenken til videoen ble avpublisert da klagen kom, men de vet ikke hvorfor videoen ble slettet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det redaksjonelle ansvaret, jf. Vær Varsom- plakatens (VVP) 2.1, omfatter alt innhold mediene publiserer. Mediet har også et selvstendig ansvar for det som publiseres, uavhengig av om andre medier har skrevet om det samme tidligere.

Slik utvalget ser det, må den påklagde videokommentaren oppfattes som redaksjonelt innhold på Trav365. Da leserne klikket på bildet i henvisningen, ble videoen spilt av på Trav365.

Etter PFUs mening ble ikke påstandene i videoen underlagt tilstrekkelig redaksjonell kontroll. Selv om påstander forelegges den som rammes, og vedkommende ikke benytter seg av tilbudet om samtidig imøtegåelse, kan man ikke ukritisk videreformidle disse påstandene. Utvalget minner om at VVP 3.2 pålegger mediene å kontrollere at opplysninger er korrekte, og å være spesielt aktsomme ved behandling av informasjon fra anonyme kilder.

Utvalget legger videre vekt på at påstandene fremstår som personlige angrep, også om private forhold, i strid med VVP 4.3.

PFU registrerer at henvisningen til videoen ble avpublisert da redaksjonen mottok klagen, men mener dette ikke oppveier for det opprinnelige overtrampet.

Trav365.no har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.3 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim, Melissa Lesamana, Ylva Lindberg