NN mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 262/19


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Tønsbergs Blad (TB) skrev om en elev som hadde blitt tatt med kniv og øks ved en ungdomsskole. Avisen skrev at politiet hadde fått melding om at eleven var «utagerende».

Klager er moren til den omtalte eleven. Hun mener TB har fremstilt hendelsen mer dramatisk enn den var. Hun mener det ikke stemmer at hendelsen er blitt politianmeldt, og at avisen feilaktig fremstilte det som at eleven knuste en rute med øks. Ruten ble knust før eleven hentet øksen, opplyser klager. Klager reagerer også på at avisen endret overskriften flere ganger. Klager mener dette ble gjort for å gjøre saken mer dramatisk.

Tønsbergs Blad avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener å ha dekning for alt som er publisert, og viser til at artikkelen inneholder flere kilder, blant annet politiet. For øvrig mener TB at klagers beskrivelse av hendelsesforløpet ikke skiller seg vesentlig fra artikkelen. TB mener det var en viktig nyhetssak som avisen måtte dekke. Når det gjelder overskriften, opplyser TB at den ble endret etter forespørsel fra politiet, fordi den opprinnelige formuleringen, der ordet «våpen» ble brukt, kunne tolkes som at det gjaldt skytevåpen.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
understreker at mediene skal vise særlig varsomhet når de omtaler alvorlige hendelser der barn er involvert, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.8, om å ta hensyn til konsekvenser for barn.

Utvalget merker seg at TB har anonymisert eleven; avisen opplyste verken om navn, alder, klassetrinn eller kjønn. TB opplyste derimot på hvilken skole hendelsen fant sted. PFU forstår at artikkelen har vært en belastning for eleven. Da avisen publiserte navnet på skolen, kan flere som allerede var kjent med saken, ha forstått hvem som ble omtalt.

Likevel mener PFU at avisen måtte kunne fortelle hvilken skole det gjaldt. Eleven ble ikke identifisert for andre enn de som allerede kjente til hendelsen, og saken hadde stor offentlig interesse. Det var en alvorlig hendelse på en skole med mange elever.

Når det gjelder den feilaktige framstillingen klager anfører, merker utvalget seg at avisen brukte formuleringen «Tønsbergs Blad erfarer» ved enkelte opplysninger. Utvalget vil på generelt grunnlag minne om at mediene skal være spesielt aktsomme med informasjon fra anonyme kilder, jf. VVP 3.2. Utvalget forstår at upresisheter og uenighet om framstillingen kan oppleves belastende for klager, men kan ikke se at dette er av en så alvorlig karakter at god presseskikk er brutt.

Tønsbergs Blad intervjuet anonyme foreldre, som slapp til med uttalelser som dramatiserte situasjonen uten at de selv hadde vært tilstede. Samtidig manglet barnets perspektiv. PFU mener ikke at det var påkrevet å intervjue eleven – det var en hendelsesnyhet som avisen måtte kunne rapportere om før alle kilder var tilgjengelige for redaksjonen – men utvalget vil på generelt grunnlag minne om kravet til kildebredde i VVP 3.2, og de særlige hensyn som gjelder når man omtaler dramatiske hendelser der barn er involvert, jf. VVP 4.8.

 

Etter en samlet vurdering har Tønsbergs Blad ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku