Corax Film mot Faktisk.no

PFU-sak 259/20


SAMMENDRAG:

Faktisk.no publiserte tirsdag 23. juni 2020 en nyhetsartikkel med tittelen:

”Viral vindkraftvideo full av feil”

Artikkelen handlet om dokumentarfilmen «Økonomibløffen», publisert på Naturfilmkanalen.no.

I ingressen stod det:

«Folk blir lurt til å betale for naturødeleggelser over hele Norge, hevder ‘Økonomibløffen’, en kritisk film om norsk vindkraft. Men videoen inneholder en rekke feilaktige og udokumenterte påstander om hva vindkraften vil koste for norske forbrukere.»

Videre i artikkelen stod det:

«Filmen ‘Økonomibløffen’ har fått stor oppmerksomhet i sosiale medier etter at den ble publisert i slutten av mai. I filmen, som blant annet er publisert på YouTube, fremsettes det flere oppsiktsvekkende påstander om norsk vindkraft og strømproduksjon i Norge.»

 Lenke til påklaget artikkel:

https://www.faktisk.no/artikler/YAb/viral-vindkraft-video-er-full-av-feil

(se klagers kommentar i vedlegg 1 i klagen)

 

Den opprinnelige artikkelen, uten endringer, ligger i mappen. Se for øvrig endringsloggen i slutten av artikkelen.

Lenke til «Økonomibløffen» på Naturfilmkanalen.no:

Se Økonomibløffen: Folk blir lurt til å betale naturødeleggelser over hele Norge.

 

 

KLAGEN:

Klager er Corax Film as og Naturfilmkanalen.no, som anfører brudd på fire punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.2   – om opplysningskontroll og kildebredde

4.1   – om saklighet og omtanke

4.13 – om å rette feilaktige opplysninger så fort som mulig

4.14 – om samtidig imøtegåelse

Om brudd på VVP 3.2 skriver klager:

» 1. Faktisk.no har i sin artikkel fremsatt en rekke påstander om feil i ‘Økonomibløffen’ uten å sjekke sine påstander med uavhengige kilder hverken i forkant eller etter at KLAGER protesterte.

Klager viser til vedleggene 3, 4, 7 og 12.

 1. Faktisk.no har gått til de samme institusjoner som vi kritiserte i filmen (NVE, Statnett og NORWEA) og brukt disse som sannhetsvitner mot våre påstander.

Eksempelvis har NORWEA fått lov å foreta beregninger av elsertifikatkostnader. Disse beregningene tar ikke hensyn til moms og transaksjonskostnader som er store. Selv om Faktisk.no korrekt oppgir at disse kostnadene ikke er med sier de ingen ting om hvor store de er. Dermed blir det ikke opplyst om at tallene skal være vesentlig høyere enn hva Faktisk.no fremstiller

Klager viser til vedlegg 10.

 1. Faktisk.no har ikke brukt uavhengige kilder til å beregne strømbrukerenes kostnader fra vindkraften fra 2012 til 2035. De har ikke beregnet det i det hele tatt og kan derfor ikke si noe om at våre beregninger er feil.

Dersom Faktisk.no skulle foreta en uavhengig sjekk av tallene vi oppga for kostnader til forbrukerne (60 – 100 milliarder) skulle de ha fått en uavhengig institusjon til å foreta de økonomiske beregningene for å sjekke om kostnaden kunne bli lavere enn 60 milliarder.

 1. Vi finner kun ett tilfelle i artikkelen hvor Faktisk.no har gått til en utenforstående forsker. Det er Magnus Korpås ved NTNU. Hans bidrag er dessverre lite relevant for det som sies i filmen.

Korpås beskrivelse av handelsmekanismen for regulerkraft er korrekt men beskriver ikke den funksjonen som vi beskriver at vannkraften har i ‘Økonomibløffen’. Derfor har det meste av Korpås sin medvirkning i Faktisk.no sin artikkel liten verdi i forhold til faktasjekk av innholdet i filmen. Men Korpås beskrivelse vinkles likevel slik av Faktisk.no at det gir et feilaktig inntrykk av at også dette poenget i filmen er feil.»

Om brudd på VVP 4.1:

«1. Faktisk.no kritiserer ting som ikke er med i filmen – de hevder at tall som ikke er oppgitt i filmen representerer feil i filmen.

Vi oppga i filmen et kostnadsspenn på 60 – 100 milliarder for vindkraften. Vi ga Faktisk.no beregninger for det midlere tallet 80 milliarder for å vise hvordan vi regnet. Faktisk.no bruker i sin artikkel deltall fra denne beregningen, som aldri ble oppgitt i filmen, og hevder så at der er feil i filmen.

Klager viser til vedlegg 1, 4 og 12.

 1. Faktisk.no korrigerer bare delvis egne opphavelig feilaktige påstander. Vi finner flere tilfeller av at mens der er korrigert ett sted så antyder mye av teksten fremdeles at der er feil i filmen på det samme punktet.
 2. Faktisk vinkler teksten slik at det ser ut som om KLAGER har gjort en feil.

Faktisk.no uttrykker i flere tilfeller ikke klart i sin tekst hvilke feil KLAGER har gjort. Punkt 2 ovenfor er eksempel på det. Punkt 4 under VVP 3.2 er et annet eksempel.

 1. Faktisk.no tok ikke tilstrekkelig hensyn til våre svar på deres påstander om feil i sin artikkel.

Klager viser til vedlegg 12.

 1. Tittelen på Faktisk.no sin artikkel «Viral vindkraft-video er full av feil» er ubegrunnet bare sett i lys av de rettelser som Faktisk.no selv allerede har gjort i sin artikkel. De feil vi har påvist i vårt endelige tilsvar av 1. juli og i denne klagen gjør saken enda mer graverende.
 2. Flere av argumentene som fremsettes under de andre VVP klagepunktene berører også denne paragrafen.»

Om brudd på VVP 4.13:

«1. Det er flere ufullstendige rettelser i teksten hvor en påstand er rettet ett sted men ikke et annet slik at det fortsatt ser ut som vi tar feil.

 1. KLAGER har ikke fått noen offentlig beklagelse fra Faktisk.no for alle feilene de har begått i en artikkel som har blitt spredd til mange aviser før den ble rettet.
 2. Punkt 2 under VVP 4.14, punkt 2 under VVP 4.1 og punkt 4 under VVP 3.2 er også relevante for dette VVP klagepunktet. «

Om brudd på 4.14:

«1.Vi fikk på en del punkter retten til tilsvar ‘teknisk ivaretatt’ ved at Faktisk.no linket til våre notat i artikkelen og ved at et lite utdrag som dekket noen av temaene ble plassert for seg selv sist i artikkelen. Vi mener imidlertid at vår rett til tilsvar og samtidig imøtegåelse ble svært utilstrekkelig ivaretatt av Faktisk.no.

Regissør Magne Sleire får ikke komme til orde ett eneste sted i teksten hvor Faktisk.no diskuterer problemstillingen og kommer med påstander om feil i filmen. Faktisk.no skulle ha intervjuet KLAGER om filmen og kostnadene som ble oppgitt. De skulle ha skrevet inn våre kommentarer samtidig i diskusjonen av hver enkelt problemstilling de tar opp.

Klager viser til vedlegg 1

 1. Faktisk.no ga oss en ufullstendig oversikt over det de beskrev eller antydet som feil i artikkelen. Vi hadde derfor ikke mulighet til samtidig imøtegåelse for alt de skrev om oss.

Det var flere feilaktige eller misvisende påstander i Faktisk.no sin artikkel enn de seks punktene som de informerte oss om på forhånd (Vedlegg nr. 2). Disse ytterligere feilaktige påstandene fra Faktisk.no fikk vi ikke vite om før vi så artikkelen publisert. Faktisk.no ga oss derfor en ufullstendig oversikt over feilene de mente vi hadde begått slik at vi ikke hadde mulighet til samtidig imøtegåelse. Dette trass i at vi flere ganger ba om å få se mer av artikkelen. (Vedlegg nr. 6)

Et eksempel:

Faktisk.no skriver: ‘..en kraftledning fra Skaidi til Hammerfest vil bli utløst om Equinor går for del- eller helelektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya’

Faktisk.no spurte oss imidlertid ikke om denne kraftlinjen før de publiserte. Vi så først at de hadde tatt den med da vi så artikkelen. Hadde de spurt oss på forhånd kunne vi fortalt dem at vi ikke så på den som primært til vindkraft. (Vedlegg nr. 12 – se våre kommentarer i margen)

I vårt fulle tilsvar av 1. juli skriver vi om denne påstanden: «Skaidi – Hammerfest er også del av nettplanen i øst Finnmark, men har foreløpig mindre med vindkraft å gjøre». Likevel har ikke Faktisk.no fjernet dette avsnittet. Så lenge de operer med artikkelens nåværende tittel og Faktisk.no vinkler teksten slik de gjør så vil det se ut for folk som om dette også var en feil som KLAGER hadde begått.

Flere av påstandene vi fikk kommentere var bare bruddstykker eller påstander i lengre seksjoner hvor filmen ble kritisert. For å kunne svare skulle Faktisk.no ha vist oss hele artikkelen eller i alle fall hele seksjonene hvor våre påstander blir diskutert.

 1. Vi fikk bare en arbeidsdag til å utarbeide svar på Faktisk.no sine påstander og mener at dette var urimelig kort tid til å svare på seks spørsmål om en rekke komplekse økonomiske og energipolitiske problemstillinger.

I veiviseren til PFU om samtidig imøtegåelse heter det at den angrepne må gis en rimelig frist til å svare. Dette har vi ikke fått. Tatt i betraktning at dette skjedde i ferietiden og at Corax Films fagkonsulent måtte kontaktes og involveres er en arbeidsdag en særdeles urimelig kort tidsfrist. Faktisk.no hadde da selv jobbet med artikkelen i tre uker. Faktisk.no begrunnet aldri hvorfor det hastet med å publisere akkurat 23. juni – de konkurrerer jo ikke med andre nyhetsformidlere!

Vi sendte vår fulle imøtegåelse / tilsvar på 16 sider 1. Juli 2020. Det var åtte dager etter at Faktisk.no hadde publisert saken. Dette var et grundig utarbeidet og dokumentert svar som var nødvendig med disse problemstillingene. Vedlegg nr. 4

 1. Punkt 4 under VVP 3.2 er et annet eksempel på at vi ikke fikk samtidig imøtegåelse i teksten.

Hadde KLAGER fått se denne delen av artikkelen kunne vi ha påpekt at Faktisk.no hadde beskrevet en økonomisk mekanisme som var en annen enn den vi beskrev i filmen.»

Om bakgrunnen for klagen:

Klager beskriver kontakten med Faktisk.no, som tok første kontakt 2. juni 2020 og som publiserte påklaget artikkel 23. juni 2020. Klager mener det ikke ble gitt tid til å svare skikkelig på syv spørsmål vedrørende komplekse kostnadsberegninger og problemstillinger.

Klager mener Faktisk.no hengte ut filmen «Økonomibløffen» på NRK Nyheter, noe NRK i følge klager sterkt har beklaget i etterkant.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Faktisk.no avviser brudd på god presseskikk, og skriver at den påklagde artikkelen tok for seg påstander i kortfilmen «​Økonomibløffen​», produsert av Naturfilmkanalen i samarbeid med organisasjonen Motvind, som engasjerer seg mot vindkraftutbygging i Norge.

Redaksjonen skriver:

«Filmen, som inneholdt en rekke påstander om vindkraftutbyggingen i Norge, vakte stor oppmerksomhet. Den oppnådde godt over hundre tusen visninger på Facebook, og ble delt i stor stil i sosiale medier. Faktisk.no mottok flere tips om videoen fra lesere, og vi besluttet derfor å undersøke om påstandene i den stemte.

Dette skulle vise seg å by på flere utfordringer. Videoen fremsetter flere konkrete påstander om «skjulte» kostnader ved vindkraftutbyggingen, uten å forklare hva som er grunnlaget for påstandene. Faktisk.no tok derfor allerede 2. juni kontakt med Naturfilmkanalen for å finne ut hva de bygget påstandene på, særlig påstanden om at vindkraftutbyggingen ville koste norske strømbrukere mellom 60 og 100 milliarder kroner, samt påstander om at norske forbrukere betaler flere milliarder i året gjennom nettleien for at norsk kraft skal eksporteres til utlandet og at balansekraft er en skjult subsidie til vindkraftindustrien.»

Redaksjonen skriver videre:

«Da Faktisk.no 12. juni etterspurte mer informasjon om hvordan kostnadene var beregnet, svarte klager som følger (17. juni):

Vi har sett på dette og føler at det ikke er riktig av oss å svare deres spørsmål om hvordan vi har kommet frem til tall og fakta i dokumentaren.

Vi vil også bemerke at klager heller ikke i ettertid har opplyst om hvordan de ulike beløpene som oppgis i filmen, har blitt beregnet eller konkretisert hvilket tallgrunnlag de er basert på. I klagen står det for eksempel:

Vi syntes det var urimelig å måtte bruke så mye tid på å svare på spørsmål om tall som ikke var oppgitt i filmen. »

Redaksjonen skriver at tallene klager viser til riktignok ikke er oppgitt direkte i filmen, men mener de er del av det klager selv har presentert som deler av faktagrunnlaget for de tallene som oppgis i filmen. Redaksjonen skriver at siden klager ikke ønsket å gi mer utfyllende informasjon om dette, var det naturlig for Faktisk.no å ettergå tallene og påstandene som var konkrete nok til at redaksjonen kunne undersøke dem ved hjelp av tilgjengelige kilder.

«Vi mener at dette er en rimelig måte å ettergå sterke påstander om et tema mange engasjerer seg i. Aktører som fremmer oppsiktsvekkende og konkrete påstander om et kontroversielt tema, kan ikke unngå kritisk journalistikk ved å begrense mengden informasjon de er villige til å dele. Når de ikke er villige til å vise hvilket grunnlag de bygger påstandene på, må de godta at journalistikken bygger på andre kilder enn de selv har gjort – og at den kommer til andre konklusjoner», skriver Faktisk.no.

Redaksjonen mener klager ikke har grunnlag for å hevde at Faktisk.no hengte ut filmen «Økonomibløffen» på NRK

Faktisk.no avviser brudd på  VVP 3.2 og skriver:

«Klagers første argument for at VVP 3.2 skal være brutt, ser ut til å være at klager mener at Faktisk.no har basert saken på kilder som har en partsinteresse i saken, fordi de har blitt kritisert i klagers filmer.

Det er ikke i seg selv i strid med god presseskikk å benytte kilder som kan sies å ha en partsinteresse i saken, så lenge man forsøker å kvalitetssikre informasjonen slike kilder oppgir.»

(…)

«Faktisk.nos artikkel ble publisert etter en uavhengig redaksjonell vurdering av kildegrunnlaget, og vi understreker at det faktum at klager mener at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statnett og Norwea er «parter» i saken, ikke tilsier at de ikke skal brukes som kilder.

Klager mener tilsynelatende også at Faktisk.nos bruk av beregninger fra Norwea, en bransjeorganisasjon for vindkraften, av kostnader for elsertifikater til vindkraft utgjør et brudd på VVP 3.2. Det er tydelig oppgitt i artikkelen hvor tallene er hentet fra.

Videre ble beregningene og tallmaterialet fra Norwea som ble brukt i artikkelen kvalitetssikret av NVE, som publiserer årlige rapporter om elsertifikatordningen. Om Faktisk.no skulle ha henvendt seg til kilder som i motsetning til NVE ikke utarbeider slike rapporter, ville det ha gjort kildegrunnlaget i saken ​mindre ​relevant. At dette ikke ble gjort, kan umulig utgjøre et brudd på VVP 3.2.

Det samme gjelder for Statnett, som produserer statistikk for inntekter og utgifter knyttet til eksportkabler. I ‘Økonomibløffen’ hevdes det at disse kablene koster norske forbrukere flere milliarder over nettleien, noe Statnett-statistikken for inntektene fra kablene tilsier at ikke stemmer. Nettoinntektene fra kablene går nemlig til å redusere nettleien i det såkalte transmisjonsnettet.

Når det påstås i ‘Økonomibløffen’ at utenlandskabler som brukes til krafteksport koster norske forbrukere milliarder over nettleien, uten at det presiseres nærmere hva dette betyr, er det naturlig å gå til de offisielle kildene for å finne ut hva kablene koster, hvilke inntekter som genereres av dem, og hvordan kablene påvirker strømregningen.

Vi understreker at det å benytte originalkildene til tallmateriale og statistikker, ikke er et brudd på VVP 3.2, selv om det må gjøres en redaksjonell vurdering av hvor pålitelige tallene er, og hvordan de skal brukes.

Klager skriver også at Faktisk.no burde ha intervjuet de samme forskerne som opptrer i ‘Økonomibløffen’. Aktører som blir omtalt i en sak kan ikke i henhold til VVP bestemme hvilke kilder som skal intervjues eller konsulteres.

Vi vil også understreke at poengene klager fremmer i denne delen av klagen også blir uttrykt av klager selv i Faktisk.nos artikkel, og dermed er en del av artikkelens kildegrunnlag.»

(…)

«Klager viser også til at Faktisk.nos estimat for kostnaden av elsertifikater til norsk vindkraft ikke inkluderer moms og transaksjonskostnader. Dette er tydelig oppgitt i artikkelen. Overfor Faktisk.no hadde klager imidlertid hevdet at elsertifikater til vindkraft vil koste 11 milliarder, uten at det defineres om beløpet inkluderer moms og/eller transaksjonskostnader. Beregningene Faktisk.no støtter seg på tilsier at kostnadene er på 3,23 milliarder før moms og transaksjonskostnader. For at klagers påstand skal være korrekt, må altså moms og transaksjonskostnader være godt over dobbelt så store som kostnadene for selve sertifikatene, noe som åpenbart ikke kan stemme.»

Faktisk.no avviser brudd på  VVP 4.1 og skriver:

«Faktisk.nos artikkel er gjennomgående saklig, kildebelagt, og holdt i et nøkternt språk. Artikkelen berører heller ikke personlige eller andre ømtålelige forhold, men faktagrunnlaget for en dokumentarfilm klager selv har produsert og distribuert. Faktisk.no kobler heller ikke klager til lyssky forhold eller konflikter klager ikke er involvert i.

(…)

Forøvrig fremstår det som klager først og fremst er uenig i Faktisk.nos konklusjoner og vinkling, og mener at det faktum at vi har kommet til andre konklusjoner enn ‘Økonomibløffen’ i seg selv er et brudd på 4.1.»

Faktisk.no avviser brudd på  VVP 4.13 og skriver:

«Klager hevder at Faktisk.no ikke har rettet feilaktige opplysninger. Det stemmer ikke, noe som fremgår av artikkelens endringslogg. E-postkorrespondansen klager har lagt ved viser dessuten at Faktisk.no fortløpende har tatt stilling til nye opplysninger fra klager.

På et tidspunkt valgte klager imidlertid å ikke gi ytterligere svar/kommentarer før publisering. Et svært omfattende nytt tilsvar ble først sendt redaksjonen den 1. juli. Dette ble da raskt gjennomgått, og er årsaken til noen av endringene som ble gjort i artikkelen denne dagen. Som det fremgår av endringsloggen i bunnen av artikkelen, dreier det seg om presiseringer av hvor klager hadde fremsatt påstander som ble omtalt i artikkelen, samt omformuleringer som reflekterte nye opplysninger fra klager om hvilke konkrete utbyggingsprosjekter som ble omtalt i ‘Økonomibløffen’ – noe som ikke gikk klart frem av filmen.»

Faktisk.no avviser brudd på  VVP 4.14 og skriver:

«Først må vi påpeke at klager har fått adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger og stor plass til å fremme sine synspunkter i artikkelen. I selve artikkelteksten er delen som omhandler det klager kaller ‘et lite utdrag’ av klagers tilsvar på 930 ord. Dette utgjør 28 prosent av artikkelen, som til sammen er på 3265 ord. I tillegg lenket Faktisk.no til hele svaret Naturfilmkanalen sendte til oss, samt til et nytt tilsvar som ble sendt etter at artikkelen ble publisert. Som det fremgår av e-post-korrespondansen mellom Faktisk.no og klager (som klager har inkludert som et vedlegg), fikk Naturfilmkanalen flere spørsmål om de ønsket å presisere deler av tilsvaret sitt der dette var basert på misforståelser eller feilaktig informasjon. Det ønsket de ikke.»

«Forøvrig bygger denne delen av klagen på premisset om at Faktisk.nos artikkel inneholder påstander som gir rett til samtidig imøtegåelse. Her er vi uenige. Likevel har klager fått muligheten til, og benyttet seg av, samtidig imøtegåelse i denne saken.

(…)

Vår artikkel inneholder ikke konkrete beskyldninger mot Naturfilmkanalen, men er en kritisk gjennomgang av dokumentaren og faktagrunnlaget for påstandene som fremsettes i denne. At det påpekes feil i dokumentaren, kan ikke sies å være sterke beskyldninger av faktisk art som utløser rett til samtidig imøtegåelse.»

 

Klager avviser at ‘Økonomibløffen’ er produsert i samarbeid med organisasjonen Motvind, og skriver:

«Alle filmopptak ble avsluttet før Motvind eksisterte. Motvind var en av de siste som kom inn med et mindre beløp sammen med blant andre flere lokallag i Norges Naturvernforbund og Den Norske Turistforening.»

Klager anfører at han ba om å få konkretisert hva Faktisk.no mente var faktafeil i filmen, for å kunne svare på en fullgod måte.

Videre anfører klager at tittelen på artikkelen «Viral vindkraftfilm er full av feil» er en konkret beskyldning mot Klager, og skriver:

«Tittelen sier at filmen er full av feil. Folk vil dermed selvfølgelig sitte igjen med et feilaktig inntrykk av at filmen er full av feil. I tillegg er det en rekke påstander i artikkelens tekst som utgjør konkrete beskyldninger.

Her er to eksempler på beskyldninger fra Faktisk.no mot klager:

 1. Filmen er publisert både av kanalen selv og av organisasjonen Motvind.
 2. Balsfjord-Skaidi-linjen (Troms og Finnmark): Denne linjen skal bidra til å dekke et økende strømforbruk i regionen. Filmen vår nevner aldri Balsfjord-Skaidi»

Klager mener Faktisk.no tillegger klager meninger og intensjoner han ikke har, og skriver:

«Vi må dessverre også konstatere at Faktisk.no bevisst utelater forklaringer som vi har gitt i vår klage. For eksempel har vi aldri hevdet at NVE og Statnett ikke kan brukes som kilder. Derimot har vi understreket at de ikke kan brukes som eneste kilde, spesielt fordi filmen reiser kritikk mot nettopp NVE og Statnett.

Men istedenfor å gå igjennom alle disse stråmannsargumentene velger vi å legge til grunn at PFU leser vår opphavelige klage, og gjennomskuer Faktisk.no sine oppkonstruerte motargumenter.

Vi registrerer også at Faktisk.no prøver å lede problemstillingene vi tar opp over på en diskusjon om feil i spesifikke fakta. Vi har i vår klage oppgitt konkrete eksempler på faktafeil fra Faktisk.no for å illustrere hvor dårlig Faktisk.no har håndtert denne saken.

Dersom PFU ønsker å se nærmere på våre forklaringer på tall, viser vi til vårt omfattende tilsvar av 01.07.20. Vi regner derfor med at det ikke er nødvendig for oss nok en gang å kommentere disse påstandene fra Faktisk.no – med mindre PFU ønsker at vi skal gjøre det.

Vi forstår det også slik at PFU ikke ser det som sin oppgave å vurdere om tall er feil, men å vurdere om hvorvidt ‘Vær varsom plakaten’ har blitt fulgt.»

 

Faktisk.no fastholder at klager fikk mulighet til å imøtegå alle relevante påstander før publisering, og skriver:

«Faktisk.no gjorde en nøye gjennomgang av innholdet som var tiltenkt publisering, og sendte så en omfattende henvendelse til klager med mulighet til å komme med svar og kommentarer. Vi kan ikke å se at noe ble holdt tilbake og først ble kjent for klager gjennom den publiserte artikkelen. Vi har allerede synliggjort den omfattende og langvarige dialogen med klager i vårt første tilsvar, inkludert den siste henvendelsen med konkrete detaljer før publisering.»

Redaksjonen mener også det er grunnlag for å knytte «Økonomibløffen» til Motvind, og skriver:

«Sveinulf Vågene, som har blitt omtalt som ​fagsjef i Motvind​, inkludert av s​eg selv flere måneder før filmen ble publisert,​ blir presentert som en av personene bak filmen på Motvinds egne hjemmesider​. Det skjer i en artikkel med tittelen ‘Vi er lurt – vindkraft koster strømkundene milliarder! Naturfilmkanalen med ny dokumentar’.

I denne artikkelen står det: Magne Sleire og Sveinulf Vågene forteller en ny kortfilm om hvordan kraftbransjen lurer oss til å tro at vindkraft er lønnsomt.

Vågene er, som nevnt i artikkelen på Faktisk.no, også kreditert som ‘faglig konsulent’ i rulleteksten i ‘Økonomibløffen’.»

Redaksjonen mener det jf. VVP 4.14 ikke er en faktisk beskyldning av faktisk art å knytte filmen «Økonomibløffen» til Motvind.

Tilsvarsrunden avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel på Faktisk.no med tittelen: «Viral vindkraftvideo full av feil». Artikkelen handlet om dokumentarfilmen «Økonomibløffen», publisert på Naturfilmkanalen.no. I artikkelen stod det: «Folk blir lurt til å betale for naturødeleggelser over hele Norge, hevder ‘Økonomibløffen’, en kritisk film om norsk vindkraft. Men videoen inneholder en rekke feilaktige og udokumenterte påstander om hva vindkraften vil koste for norske forbrukere.»

Klager er Corax Film as og Naturfilmkanalen.no. Klager anfører brudd på Vær Varsom- plakatens (VVP) 3.2 og 4.13, fordi Faktisk.no ikke har benyttet seg av uavhengige kilder. Ifølge klager er det ikke feil i videoen. Klager mener også at retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, ble svært utilstrekkelig ivaretatt. Videre anfører klager brudd på VVP 4.1, om saklighet og omtanke.

Faktisk.no avviser brudd på god presseskikk, og mener redaksjonen har benyttet de mest faglig relevante kildene i artikkelen. Avisen anfører at artikkelen dessuten er oppdatert fortløpende med nye opplysninger fra klager. Redaksjonen mener artikkelen ikke inneholder sterke beskyldninger av faktisk art mot klager, men at den er en kritisk gjennomgang av faktagrunnlaget i filmen. Avisen mener klager likevel har fått stor plass til samtidig imøtegåelse. Videre mener Faktisk.no at artikkelen er gjennomgående saklig, og i et nøkternt språk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at artikkelen avdekker svært motstridende oppfatninger om hva vindkraftutbyggingen vil koste i Norge. Hva som er rett eller galt skal ikke PFU ta stilling til, utvalget vurderer kun det presseetiske ved artikkelen.

Dokumentarfilmen «Økonomibløffen» fikk stor oppmerksomhet da den ble lansert. Slik PFU ser det, var det berettiget å sette et kritisk søkelys på faktagrunnlaget og dokumentasjonen i filmen, jf. Vær Varsom-plakatens 1.4, om retten til å informere og avdekke kritikkverdige forhold.

PFU kan heller ikke se at den kritiske gjennomgangen av fakta i dokumentarfilmen, og presentasjonen av denne, bryter med kravene til saklighet og omtanke i VVP 4.1.

Utvalget legger også vekt på at klager fikk mulighet til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, og at klagers synspunkter og kilder således kom tydelig frem i artikkelen. Videre registrerer utvalget at det er gjort endringer i artikkelen etter første publisering, etter innspill fra klager, jf. VVP 4.13.

PFU minner om at kravene i VVP 3.2 om opplysningskontroll, bredde og relevans i valg av kilder, gjelder uansett i hvilken form journalistikken presenteres. Det er ikke presseetisk feil å ha et tydelig journalistisk ståsted og en vinkling, slik Faktisk.no har når faktagrunnlaget i dokumentarfilmen ettergås.

Etter utvalgets syn var redaksjonens kilder relevante for temaene som ble behandlet i artikkelen. PFU mener likevel at Faktisk.no kunne prøvd faktagrunnlaget på flere uavhengige kilder, særlig med tanke på den konstaterende tittelen på artikkelen, men at dette ikke utgjør et presseetisk overtramp.

Etter en samlet vurdering har Faktisk.no ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 28. april 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Tove Lie, Nina Fjeldheim, Melissa Lesamana, Ingrid Rosendorf Joys