Med Israel for fred (MIFF) mot NRK

PFU-sak 254/22


SAMMENDRAG:

NRK publiserte i oktober 2022 en TV-reportasje fra Israel og Gaza. Her møter korrespondent Yama Wolasmal ofre fra begge sider av konflikten, der kildene fra begge sider ble møtt med ett og et halvt års mellomrom. I løpet av innslaget sier reporter at mange i Gaza ikke får bygd opp husene sine, «fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer».

 

KLAGEN:

Klager er organisasjonen Med Israel for fred (MIFF), som mener reportasjen inneholder feilaktige opplysninger. Klager har samtykke fra COGAT, den israelske myndigheten som kontrollerer leveranser over grensa til Gaza.

Ifølge klager er følgende formulering fra slutten av innslaget feil: «Mange av dem får ikke bygd opp igjen husene sine, fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer.» MIFF anfører at tall fra FN-organisasjonen OCHA viser at 21.537 semitrailer-lass med byggematerialer er sluppet inn gjennom den israelske grensestasjonen Kerem Shalom i løpet av de ni første månedene i år. I tillegg kom 14.662 semitrailere fra Egypt, påpeker klager.

Organisasjonen siterer en FN-rapport som skriver: «Siden innføringen av blokaden i 2007, har israelske myndigheter begrenset leveranser inn i Gaza på varer som de mener har dobbel bruk (sivil og militær), slik som byggematerialer, noe medisinsk utstyr og noen landbruksvarer. Noen av disse varene kan likevel komme inn etter en lengre søknads- og behandlingsprosess. Det er verdt å nevne at i det siste har noen av disse tingene blitt tillatt (for eksempel sement og stålstenger).»

MIFF mener derfor opplysningene til NRK ikke stemmer, og anfører brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.13 om at feilaktige opplysninger skal rettes og beklages så raskt som mulig. MIFF gjorde i e-post av 17. oktober NRK oppmerksomme på det de mente var feilrapportering, uten at det ble rettet opp.

Klager mener reportasjen også blir misvisende fordi det ikke nevnes hvorfor Israel har restriksjoner mot noen byggevarer. Sement og armeringsjern blir ifølge MIFF brukt til å bygge tunneler inn i Israel for å drive terror, samt til å bygge underjordisk nettverk inne i Gaza for å drive krigføring mot Israel fra boligområder.

Klager anfører også brudd på VVP 3.2 om opplysningskontroll, fordi NRK tilsynelatende ikke har kontrollert opplysningene med FN eller COGAT. I tillegg mener MIFF at NRK bryter med VVP 4.1 om saklighet og omtanke, ved at de bare kritiserer Israel, mens Gaza også grenser til Egypt. Klager anfører at NRK ikke framstår som saklige ved å unnlate å opplyse om at terrorgrupper som Hamas og Islansk Jihad tidligere har brukt byggematerialer til militære formål.

MIFF anfører at NRK har brutt VVP 4.14 om rett til samtidig imøtegåelse, og hevder representanter for Israel ble nektet samtidig imøtegåelse, og at MIFF ble nektet mulighet til å få opplysningene korrigert i ettertid.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser at de har brutt god presseskikk, og mener følgende utsagn ikke bryter de påklagede punktene: «mange av dem [innbyggerne i Gaza, vår anm.] får ikke bygd opp igjen husene sine, fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer.»

NRK minner om at den egyptisk-israelske blokaden av Gaza har vart siden 2007, og at konsekvensene er store. FN og andre internasjonale organisasjoner har gjentatte ganger bedt Israel om å avslutte blokaden. Ifølge NRK opplyser UNRWA at 1,1 millioner av innbyggerne i dag er avhengige av matforsyninger fra FN.

NRK påpeker at blokaden ikke er noe hovedtema i reportasjen, og NRK mener PFU må se på den sammenhengen utsagnet om byggematerialer nevnes i:

«I Gaza bor over to millioner mennesker i dyp fattigdom på en kyststripe som er mindre enn Oslo by. Halvparten av befolkningen er uten jobb. Mange av dem får ikke bygd opp husene sine, fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer. Det gjør det vanskelig å planlegge for framtiden. Her tar folk en dag av gangen.»

Restriksjonene er en av flere ting som nevnes, som et hinder for folk i å planlegge framtida. NRK anfører at når MIFF tolker utsagnet som en påstand om at Israel stopper alle byggematerialer, og at det ikke blir innført materialer overhodet, så er det ikke en rimelig tolkning av ordlyden.

NRK mener det er feil å tolke ordet «stadig» som «alltid», dette må forstås som noe som stadig skjer, det er en gjentagende situasjon som har vart i 15 år og fortsatt pågår. Dette er en vanlig bruk av adverbet «stadig» på norsk, jf. Bokmålsordboka. NRK viser til FN-organet OCHA som påpeker at noen av byggevarene kan komme inn etter en lengre søknads- og behandlingsprosess. Dette kan ikke forstås annerledes enn at en god del byggematerialer fortsatt stoppes på grensa, anfører NRK. Kanalen viser til OCHA-rapporter som anslår at innførselen av byggevarer ligger om lag 30% under nivået per måned før blokaden i 2007. På samme tid har befolkningen vokst med 50%.

NRK framhever at det er god dekning i faktiske opplysninger for å si at «mange av dem får ikke bygd opp husene sine, fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer». Både opplysningskontrollen, jf. VVP 3.2 og evt. feil som burde vært beklaget, jf. VVP 4.13, er innenfor god presseskikk.

Til argumentet fra klager om at NRK burde ha omtalt at Hamas og Islamsk Jihad tidligere har misbrukt byggematerialer til militært formål, anfører NRK at denne reportasjen handlet om at innbyggerne i Gaza ikke har fått bygget opp husene sine. Redaksjonen mener det er naturlig at fokuset da ligger på forholdet mellom Israel og Gaza, i en reportasje som handler om situasjonen knapt et halvannet år etter Gaza-krigen i 2021. Derfor avviser NRK at reportasjen er brudd på VVP 4.1 om å vise saklighet og omtanke.

NRK anfører at reportasjen er en kortfattet oppsummering av situasjonen for dem som mangler hus i Gaza, at dette er en faktaopplysning som ikke utløser samtidig imøtegåelse etter VVP 4.14.

 

Klager peker i sin replikk på at selv om Israel har en sjøblokade av Gaza, så finnes det ifølge MIFF ingen blokade på land. Klager anfører at NRKs seere vil tolke «stadig» som noe konstant og varig. MIFF peker på at grensekontrollen er en varekontroll for å stanse leveranser som kan misbrukes militært, ellers er det frie leveranser over landegrensa.

Klager kommenterer NRKs referanse om ordet «stadig» fra Bokmålsordboka med å påpeke at NRK ikke nevner at deres utdrag står under betydning nummer fire, «stadig» som adverb, og den direkte betydningen for nettopp disse eksemplene er oppgitt som «regelmessig, uavbrutt, alltid». MIFF påpeker at Israel ikke nekter å slippe inn byggevarer – verken regelmessig, uavbrutt eller alltid.

MIFF peker i sin replikk på at NRK unnlater å nevne at innførselen av varer alle måneder i 2022 har vært høyere enn det månedlige snittet for 2006, og at statistikken er fra UNICEF, og ikke OCHA. Klager viser også til statistikk for hvor lang tid det tar å få søknader, og mener det ikke dreier seg om forsinkelser som hindrer boligbygging.

Klager fastholder at NRK gjør en feilslutning når de hevder byggematerialer stoppes på grensa, og mener NRK unnlater å ta med informasjon fra OCHA-rapporten som forteller at vareimporten fra Egypt i oktober var tre ganger høyere enn det månedlige snittet i 2021, og at 76% av dette var byggematerialer.

MIFF anfører at NRK i sitt tilsvar nekter å forholde seg til COGAT, som avviser at det er restriksjoner på byggematerialer. «Dette må være et åpenbart brudd på 3.2s krav om bredde og relevans i valg av kilder», skriver klager.

 

NRK skriver i sin sluttreplikk at de ikke forstår påstanden om at det ikke er begrensninger i leveranse av byggematerialer, fordi MIFF selv henviser til at det fortsatt er restriksjoner pga. faren for «dobbel bruk» (sivilt og militært). NRK anfører at det virker som COGAT-talspersonen i sitatet fra MIFFs PFU-klage har svart på et spørsmål om det stemmer at Israel nekter å slippe inn byggematerialer i Gaza i det hele tatt, men det har NRK altså ikke hevdet:

«Vi vil gjenta at NRKs seere vil tolke ordet «stadig» ut fra sammenhengen det blir sagt i, nemlig slik at noen ikke får innført nok materialer til å bygge opp husene sine på grunn av Israels restriksjoner. Dersom seerne skulle forstå «stadig» som «konstant», «uavbrutt» eller «alltid», slik klager legger opp til, får ingen bygd opp husene sine. Og da gir ikke setningen mening.»

For ordens skyld peker NRK på at helt vanlige byggematerialer som sement er underlagt importrestriksjonene, og at sakens kjerne er at mange ikke får bygget opp husene sine igjen.

 

PFUs uttalelse:

NRK brøt ikke god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at NRK i en reportasje fra Israel og Gaza hadde tilstrekkelig dekning for et utsagn om at Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer til innbyggerne i Gaza. Utvalget konkluderte også med at dette heller ikke var en faktisk beskyldning som gjorde at den israelske grensemyndigheten hadde krav på samtidig imøtegåelse.

 

NRK publiserte i oktober 2022 en reportasje i Søndagsrevyen fra Israel og Gaza. Her møtte seerne ofre fra begge sider av konflikten. I innslaget sa reporter at mange i Gaza ikke får bygd opp husene sine, «fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer».

Klager:
Med Israel for fred (MIFF) mente uttalelsen er feil. Klager anførte at Israels grensemyndighet COGAT ikke gjennomfører blokade av bygningsmateriell, men bare kontrollerer at innført materiell ikke kan brukes til militære formål. MIFF klaget med samtykke fra COGAT, og mente at NRK ikke på tilstrekkelig vis har utøvd kildekritikk og kontroll av opplysninger, samt at feilen ikke er rettet og at COGAT ikke er gitt samtidig imøtegåelse.

Mediet:
NRK avviste at de har brutt god presseskikk og pekte på at reportasjen i liten grad handlet om blokaden. Kanalen anførte at innslaget satte søkelys på vanskene for begge parter i konflikten, og at klagers tolkning av ordlyden ikke er rimelig. Redaksjonen mente det er feil å tolke ordet «stadig» som «alltid». Dette må forstås som noe som stadig skjer, en gjentagende situasjon som har vart i 15 år, ifølge NRK.

PFUs vurdering:
Pressen ivaretar en viktig samfunnsrolle som arena for informasjon, debatt og samfunnskritikk, og har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, jf. punkt 1.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Slik utvalget ser det åpner reportasjen for at begge sider i konflikten kommer godt frem med sine synspunkter, inkludert at innbyggerne i Gaza opplever at kontrollregimet som utøves av den israelske grensemyndigheten er problematisk. PFU kan ikke se at en mulig upresishet i begrepsbruken innebærer et overtramp på punkt 3.2 i VVP. Dette er etter utvalgets syn ikke en faktisk påstand som utløste rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Utvalget kan heller ikke se at det i tilsvarsrunden, der NRK og MIFF viser til kilder og rapporter med ulike syn på hvor inngripende grensekontrollen mellom Israel og Gaza faktisk er, fremkommer opplysninger som tilbakeviser at det var berettiget å bruke ordet «stadig» om mangelen på byggematerialer.

NRK har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. januar 2023
Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Tove Lie, Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim