Rune Olsø mot Adresseavisen

PFU-sak 251/18


SAMMENDRAG:

Adresseavisen publiserte torsdag 18. oktober 2018 en nettreportasje med tittelen «Arbeiderbevegelsens store drøm ble til milliontap i Folkets hus».

Reportasjen tok utgangspunkt i at Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) sitt datterselskap, Nova hotell kurs og konferanse (NKK), høsten 2017 ble avviklet. Reportasjen omtaler i den forbindelse sentrale aktører i AØF samt økonomiske disposisjoner, investeringer og prosjekter som fant sted i årene og tiårene forut for avviklingen.

Det fremgikk at Stig Klomsten var daglig leder i AØF frem til 2017, og at han parallelt med verv i AØF var leder av Trondheim Arbeiderparti frem til Rune Olsø tok over i 2006.

AØF ville bygge kongressal på taket til Folkets hus, og Stig Klomsten ble prosjektleder for prosjektet fra 1. februar 2002. I reportasjen oppgis det at AØF måtte hente inn eksterne investorer for å finansiere prosjektet, men at flere store selskaper som ble spurt, ikke var spesielt interessert. Deretter sto følgende under mellomtittelen «Entra sier ja»:

«Til slutt blir det napp i selskapet der Klomstens partikollega Rune Olsø er direktør for strategi- og forretningsutvikling.

– Det var Entra Eiendom. Og de gikk så langt som å si at de ville gå inn med en tredel på eiersida i AØF og Folkets hus.»

Reportasjen ble også publisert i papiravisen fredag 19. oktober 2018.

 

KLAGEN:

Klager er Rune Olsø som anfører at Adresseavisens reportasje inneholdt en faktafeil, og at Adresseavisen har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2 om kontroll av opplysninger.

Innledningsvis argumenterer klager for at reportasjen etterlater et inntrykk av dårlig administrativt og økonomisk håndverk i et hus av stor symbolsk verdi for LO og partiene på venstresiden. Klager gjengir utdrag fra reportasjen for å underbygge sitt syn, og påpeker at det er i denne omtalen at hans navn trekkes inn.

Etter klagers syn skapte Adresseavisen et feilaktig inntrykk av at han var involvert i sakens tidlige fase med formuleringen om at AØF «fikk napp» hos Entra der Klomstens partikollega (klager) var direktør. Klager skriver:

«Jeg har allerede fått bekreftet via flere ufine tilbakemeldinger fra fremmede at avisen fremstilling etterlater et inntrykk av ‘kameraderi’.»

Klager skriver at han ikke kunne huske denne saken fra sin tid i Entras ledelse, og opplyser videre at han kontaktet journalisten etter publisering og spurte om når AØF var i dialog med Entra. Da fikk han til svar at det var midt på 2000-tallet, ifølge avisens kilde. Klager skriver:

«Journalisten har ikke tatt initiativ til å sjekke dette nærmere etter at jeg kontaktet henne. Jeg kunne ikke selv erindre og ha registrert noe slikt engasjement i løpet av mine syv år i Entras ledelse, og måtte derfor selv sjekke opp saken. Jeg har nå fått opplyst at AØFs Representantskap avsluttet det gryende samarbeidet med Entra i juni 2005. Men jeg begynte å arbeide i Entras ledelse først i november 2005, nesten et halvt år etter at samarbeidet mellom AØF og Entra ble avviklet. (For ordens skyld; jeg hadde heller ikke mottatt noe tilbud om jobb fra Entra i juni 2005.)»

Påstanden om  at AØF fikk napp i selskapet der klager satt som direktør, er derfor beviselig usann, fremholder klager, ettersom han ikke var ansatt i Entra da det nevnte samarbeidet ble drøftet.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 

TILSVARSRUNDEN:

Adresseavisen avviser brudd på god presseskikk og anfører at klagers navn bare er nevnt tre steder i reportasjen som ren faktainformasjon.

Adresseavisen påpeker også at klager ikke ga uttrykk for at noe var galt med fremstillingen i reportasjen, verken da han var i kontakt med journalisten 18. oktober 2018 etter nettpubliseringen, eller på et senere tidspunkt.

Videre bestrider Adresseavisen klagers påstand om at samarbeidet mellom AØF og Entra ble avsluttet i juni 2005, et halvt år før klager tiltrådte som direktør. Ifølge Adresseavisen avviker dette fra kildeinformasjon og kildemateriale som redaksjonen sitter på. Redaksjonen skriver:

«Adresseavisen har kilde i Entra som bekrefter at saken mellom Entra og AØF knyttet til den nye kongress-salen var oppe i ledergruppa i Entra i perioden etter at Rune Olsø hadde tiltrådt stillingen i Entra. Vedkommende var selv tilstede og bekrefter at Rune Olsø var tilstede. En annen dokumentasjon på når samarbeidet mellom AØF/Folkets hus og Entra pågikk, er byggesaken for Krambugata 3 og 5, det som i dag er Comfort Hotel Trondheim vis à vis Folkets hus. Byggesaken var fremmet av arkitekt Ole Wiig på vegne av Entra Eiendom som eide eiendommen. Planprosessen i denne saken ble styrt fra Entras hovedkontor i Oslo, hvor blant andre Olsø jobbet, ifølge en artikkel Adresseavisen hadde på trykk 12. januar 2006. Det bekrefter for øvrig også regionleder Kalle Torp i Entra til Adresseavisens journalist i dag. Saken er relevant fordi det i forespørsel angående regulering er tegnet inn en gangbro mellom hotellet og Folkets hus fordi hotellutbyggeren (Entra) og AØF ønsket et samarbeid der hotellgjestene kunne gå tørrskodd over til konferansesalene i Folkets hus. Av tegninger og saksfremlegg kommer det frem at det både er snakk om eksisterende konferansefasiliteter i 4. etasje i Folkets hus, men også den planlagte konferansesalen på taket som er hva Entra eventuelt skulle investere i sammen med AØF. Adresseavisen har sett kommunale dokumenter, planer og annet materiale som viser at samarbeidsplanene mellom AØF og Entra ikke ble lagt til side før våren 2006.»

På denne bakgrunn mener Adresseavisen at klager ikke gir riktig informasjon når han skriver at han ikke var ansatt i Entra da samarbeidet mellom AØF og Entra ble drøftet. 

Klager ønsket å knytte kommentarer til redaksjonens tilsvar. Han opplever at Adresseavisen forsøker å tilsløre hva klagen gjelder. Han presiserer at han ikke var ansatt i Entra da AØF «fikk napp» og Entra sa ja, og at avisen derfor ikke hadde dekning for denne formuleringen.

I tillegg påpeker klager at han ikke ble kontaktet før publisering, og at han derfor ikke fikk muligheten til å imøtegå dette.

Adresseavisen hadde ikke ytterligere kommentarer til saken.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en reportasje i Adresseavisen publisert på nett og papir. Reportasjen satte et kritisk søkelys på økonomiske disposisjoner, prosjekter og aktører i Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon (AØF) gjennom de siste tiårene. Det ble oppgitt at organisasjonen på et tidspunkt var på jakt etter investorer, og at AØF fikk «napp» hos Entra der en partikollega av en AØF-leder var direktør.

Klager er Rune Olsø, som ble omtalt i reportasjen som Entra-direktør og partikollega av AØF-lederen. Klager anfører at Adresseavisens reportasje inneholder en feil, da han ikke var ansatt i Entra da AØF fikk «napp». Klager opplever at avisens fremstilling skaper uberettiget mistanke om kameraderi. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2 om kontroll av opplysninger.

Adresseavisen avviser brudd på god presseskikk og anfører at klager bare er nevnt tre steder i teksten i forbindelse med ren faktainformasjon. Redaksjonen viser også til kildeinformasjon og kildemateriale som taler for at samarbeidsplanene mellom Entra og AØF ikke ble lagt til side før etter at klager hadde tiltrådt stillingen i Entra. Endelig påpeker Adresseavisen at klager ikke etterlyste retting av faktafeil da han kontaktet redaksjonen etter publisering.

 

Pressens Faglige Utvalg mener på generelt grunnlag at det er av det gode om feil og unøyaktigheter blir rettet opp så snart som mulig. Utvalget vil oppfordre både redaksjonene selv og dem som måtte være berørt av redaksjonenes omtale, til å bidra i den sammenheng.

Etter utvalgets syn godtgjør Adresseavisen at det fortsatt pågikk planer om et samarbeid mellom Entra og AØF etter at klager hadde tiltrådt stillingen i Entra. Klager anfører imidlertid primært at han ikke var ansatt i Entra da det først ble aktuelt med et samarbeid, eller da AØF fikk «napp» hos Entra, som det heter i reportasjen.

En rimelig lesning av det påklagede avsnittet, slik utvalget ser det, er at klager satt som direktør i Entra da selskapet først sa seg villig til å investere i AØFs prosjekt. Dette fremstår som redaksjonens egen konstatering. Utvalget finner ingenting i det forelagte materialet som tilsier at opplysningen er korrekt, og forstår at fremstillingen kan ha gjort omtalen mer rammende for klager.

Adresseavisen var i sin fulle rett til å påpeke at klager var partikollega av den ansvarlige AØF-lederen, men i utvalgets øyne er det ikke uvesentlig for det etterlatte inntrykket om klager satt som direktør da samarbeidet ble initiert, eller om han kom inn på et senere tidspunkt mens samarbeidsplanene fortsatt ble drøftet. Det fremgår av tilsvarsrunden at redaksjonen ikke kontaktet klager før publisering som et ledd i opplysningskontrollen. Utvalget mener at redaksjonen samlet sett ikke gjorde nok for å se til at den hadde dekning for sin fremstilling av forholdet, jf. VVPs 3.2 om kontroll av opplysninger.

Adresseavisen har opptrådt kritikkverdig på 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. februar 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug,
Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff, Sylo Taraku