NN mot Hamar Arbeiderblad

PFU-sak 246/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel på Hamar Arbeiderblads nettside, om at en kvinne får støtte i en psykiatrirapport for at forsømmelse fra barnevernet og kommunen har påvirket hennes livsutfoldelse. Saken er sitert NRK. Det fremgår at kvinnen levde under turbulente forhold i hjemmet, og hun forteller at hun følte seg sviktet i sin oppvekst av voksne og barnevernet. Kvinnens advokat anslår at det ligger an til en betydelig erstatning fra kommunen.

Klager er den omtalte kvinnens mor. Hun reagerer på at datteren er navngitt i denne og flere tidligere publiseringer avisen har hatt i sakens anledning. Klager opplever omtalen som belastende og krenkende, og viser til at hun nå knapt ønsker å reise til sine hjemtrakter, fordi alle vet hvem hun er.

Hamar Arbeiderblad viser innledningsvis til at dette er en sitatsak. Videre påpekes det at klager ikke har bestridt innholdet i artikkelen, men at hun «mener det ikke burde vært publisert av hensyn til henne». Avisen mener omtalen av psykiatrirapporten har stor offentlig interesse, og viser også til at klagers datter tidligere har stått fram, og at saken dermed er godt kjent.

Pressens Faglige Utvalg mener det var viktig og riktig å omtale psykiatrirapporten i den aktuelle barnevernsaken. Spørsmålet er om omtalen burde vært anonymisert av hensyn til klager. Det vises til de krav som stilles i Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det innledningsvis heter: «Vær Varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige (…) forhold.»

Slik utvalget ser det, er det ingen tvil om at klager lett kan identifiseres som følge av Hamar Arbeiderblads artikkel. Men utvalget mener at den påklagede artikkelen i all hovedsak må anses å rette kritikk mot kommune og barnevern. Artikkelen inneholder ellers kun en henvisning til at den omtalte kvinnen følte seg sviktet, og at det var turbulente forhold i hjemmet hennes. En slik generell beskrivelse er, slik utvalget ser det, presseetisk akseptabel i en identifiserende omtale.

Hamar Arbeiderblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Henrik Syse