NN mot Glåmdalen

PFU-sak 246/12


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Glåmdalens omtale av et tyveri ved en omsorgsbolig, der en ansatt er siktet for forholdet.

Klager er den siktede, som påpeker at forholdet ikke er tilstått, og at det heller ikke er tatt ut tiltale. Slik klager ser det, har Glåmdalen gjennom omtalen bedrevet heksejakt. I tillegg anfører klager at den aktuelle omsorgsboligen ligger i en liten bygd der «alle kjenner alle».

Glåmdalen mener redaksjonen har dekket saken på vanlig måte, og at det er tatt hensyn til klageren gjennom anonymisering. Avisen anfører at den også har utelatt detaljerte opplysninger. Etter Glåmdalens mening er tyveri fra eldre i omsorgsboliger kritikkverdig og noe redaksjonen er forpliktet til å omtale.

Pressens Faglige Utvalg minner om Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, som maner til varsomhet med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Som det fremgår av punktet, skal redaksjonene også vise «særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning».

Utvalget konstaterer at Glåmdalen har vurdert identifiseringsspørsmålet før publisering; redaksjonen har anonymisert siktede og opplyser også at detaljerte opplysninger er utelatt. I denne sammenheng registrerer utvalget også at Glåmdalen mener det var nødvendig å anonymisere, fordi stedet der omsorgsboligen ligger, er lite. Etter utvalgets mening var det nødvendig å anonymisere uavhengig om stedet er lite eller ei. Men i lys av opplysningen om stedets størrelse, mener utvalget at avisen har publisert én opplysning som potensielt kan bidra til at enkelte vil kunne finne ut hvem siktede er; det gjelder informasjonen om klagers jobbsituasjon. Utvalget mener imidlertid ikke dette er et klart identifikasjonstegn, men vil likevel minne om varsomhet med slike opplysninger. I tillegg konstaterer utvalget at det på publiseringstidspunktet ikke er tatt ut tiltale i saken, og at saken slik sett er på et tidlig stadium, selv om det opplyses – fra kilder i politiet – at det sannsynligvis vil bli tatt ut tiltale.

Utvalget merker seg videre at Glåmdalen har uthevet ordet «oppklart» i bildeteksten, og at avisen også gjengir uttalelser om at man i den omtalte saken har klart å bevise hvem som står bak tyveriet. Selv om det fremgår – i både førstesidehenvisningen og artikkelens tittel – at klager kun er siktet i saken, og at siktede nekter for forholdet, mener utvalget at Glåmdalen her likevel har gått for langt i å viderebringe forhåndsdømmende påstander. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, der det heter: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.»

På dette punkt har Glåmdalen brutt god presseskikk.

Oslo, 30. oktober 2012

Hilde Haugsgjerd,
Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik, Alexander Øystå,
Hadi Strømmen Lile, Reidun Førde