NN mot NRK

PFU-sak 245/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel og tilhørende videoreportasje på nrk.no, om at en kvinne får støtte i en psykiatrirapport for at hennes problemer som voksen skyldes at hun ikke fikk hjelp fra barnevernet som barn da hun ble utsatt for grov omsorgssvikt. Kvinnen forteller at foreldrene hennes prioriterte seg selv fremfor barna sine, og at hun måtte ta seg av sine yngre søsken fra hun var under ti år gammel. Det går frem at hjemmet var preget av fest og vold, og at barnevernet ble varslet flere ganger uten å gripe inn. Kvinnens advokat uttaler at han mener det nå ligger an til at kommunen må betale kvinnen en betydelig erstatning.

Klager er den omtalte kvinnens mor. Hun reagerer på at datteren er navngitt i denne og flere tidligere publiseringer NRK har hatt i sakens anledning. Klager opplever omtalen som belastende og krenkende, og viser til at hun nå knapt ønsker å reise til sine hjemtrakter, fordi alle vet hvem hun er.

NRK forstår at omtalen er vond, men mener de har fulgt saken så skånsomt som mulig, og viser til at verken mor eller øvrig familie er navngitt i saken. Videre påpeker NRK at klager ble kontaktet før publisering, men hun ønsket ikke å uttale seg.

Pressens Faglige Utvalg mener det var viktig og riktig å omtale psykiatrirapporten i den aktuelle barnevernsaken. Spørsmålet er om omtalen burde vært anonymisert av hensyn til klager. Det vises til de krav som stilles i Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det innledningsvis heter: «Vær Varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige (…) forhold.»

Slik utvalget ser det, kan klager identifiseres som følge av NRKs omtale. Men utvalget mener at omtalen er av en art som ikke unødig fokuserer på klageren. I hovedsak inneholder den en generell beskrivelse av datterens barndom, som er viktig for å forstå sakskomplekset. Utvalget mener at NRK med fordel kunne ha tonet ned skildringen av forholdene i hjemmet, all den tid hovedpoenget med oppslaget var kritikken av kommune og barnevern. Utvalget minner her også om at NRK kjente til klagers sykdomshistorie. Likevel mener utvalget at oppslaget er presseetisk akseptabelt.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Henrik Syse