NN via advokat mot NTB

PFU-sak 244/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel fra NTB om en mann som ble nektet innreise i et annet land fordi han er dømt for overgrep mot barn i Norge. I artikkelen stod det at mannen «er dømt for overgrep mot barn fire ganger».

Klager er den omtalte mannen, som klager via advokat. Klager opplyser at det ikke stemmer at mannen er dømt fire ganger. Mannen er bare domfelt én gang, og saken fremstår derfor mer alvorlig enn den er, ifølge klager. Videre mener klager at artikkelen inneholdt sterke beskyldninger som mannen burde fått svare på.

NTB kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen ser at en setning både kan forstås som at mannen er domfelt fire ganger og at han er dømt for fire tilfeller av overgrep. Uansett bryter ikke setningen med god presseskikk, slik NTB ser det – den samsvarer med de faktiske forhold. Ifølge NTB hadde ikke klager rett til samtidig imøtegåelse. Mannen er ikke identifisert og nyhetsbyrået mener kun å ha gjengitt faktiske opplysninger knyttet til mannens innreise i Filippinene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at NTB var i sin fulle rett til å omtale saken, som hadde offentlig interesse.

PFU merker seg at NTB publiserte en tvetydig setning. Slik PFU forstår det, er mannen domfelt én gang for overgrep mot fire barn, og utvalget mener at det ikke var et presseetisk brudd at setningen kunne oppfattes som at dette utgjorde fire domfellelser. En eventuell upresishet i dette tilfellet var ikke stor nok til at Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.2, om opplysningskontroll, slår inn.

PFU mener videre at artikkelen ikke inneholdt opplysninger som utløste retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Å opplyse at mannen er blitt dømt for seksuelle overgrep mot barn, var i seg selv ikke noe mannen hadde krav på å få imøtegå. Pressen plikter normalt ikke å innhente samtidig imøtegåelse ved gjengivelse av rettsavgjørelser, ettersom den anklagede part har fått komme til orde under rettsprosessen.

NTB har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 27. februar 2019

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Nina Hernæs, Marit Breivik,
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes