NN mot Stavanger Aftenblad

PFU-sak 244/17


SAMMENDRAG:

Stavanger Aftenblad (SA) publiserte mandag 25. september 2017 en nettartikkel med tittelen «49-åring tok kontakt med 150 mindreårige jenter på Facebook» og ingressen:

«Nå dømmes han for å ha forgrepet seg på en av dem.»

I brødteksten ble dommen utdypet:

«En 49 år gammel mann er i Stavanger tingrett dømt til 6 måneders fengsel for å ha forgrepet seg på en 14 år gammel jente. Under rettssaken erkjente tiltalte at han både hadde kysset og befølt fornærmede, men hevdet samtidig at han trodde hun var minst 17 år.
49-åringen er flere ganger tidligere dømt for overgrep mot mindreårige og for å ha oppbevart overgrepsbilder.

(…)

I den ferske dommen fra Stavanger tingrett står det at tiltalte, sannsynligvis i 2015, opprettet en facebookprofil under et fiktivt navn. Her opplyste han ikke hvor gammel han var, men han sendte ut venneforespørsel til rundt 150 unge jenter. Flere av jentene godtok forespørselen.

Gjennom profilen ble tiltalte også medlem av en lukket Facebook-gruppe for ungdommer mellom 13 og 25 år. Her publiserte han innlegg og i august i fjor skrev han følgende: ‘Noen her som har erfaring med forhold som har aldersforskjell? Fortell!’ Retten finner det videre bevist at han i mars i år publiserte følgende spørsmål: ‘Hvor mange her er fra Stavanger?’
(…)

Jenta han nå dømmes for ved to anledninger å ha forgrepet seg på, var blant den som svarte ham.»

Det fremgikk også at 49-åringen «erkjenner straffskyld både for overgrep mot 14-åringen og for å ha sendt henne, og en jevngammel jente, seksualiserte meldinger», men at han anker deler av dommen, «tiltaleposten om anskaffelse av overgrepsbilder».

Saken ble for øvrig omtalt i Stavanger Aftenblads papirutgave, onsdag 27. september 2017. Denne versjonen av omtalen var forkortet (notis), men også her var tittelen «49-åring tok kontakt med 150 mindreårige jenter på Facebook».

            

KLAGEN:

Klager er den domfelte 49-åringen, som mener Stavanger Aftenblads omtale er feil, da dommen ikke sier noe om kontakt med 150 mindreårige jenter. Klager forklarer at han hadde 150 venner i alderen 16–64 år på Facebook, der de fleste var over 18 år (kun to var 16 år, skriver klager). Klager anfører: «En skal forvente at dagpressen holder seg til fakta og ikke eskalere en så ømtålig og stigmatiserende sak.»

Klager har vedlagt utdrag fra dommen, der hans venneforespørsler på Facebook omtales. Her står det: «Sannsynligvis en gang i 2015 opprettet tiltalte en Facebook-profil under navnet [XX]. Han oppga ingen alder (…) Fra april 2016 og frem til pågripelsen i september 2016 sendte han venneforespørsler til en lang rekke – rundt 150 – for tiltalte ukjente jenter. En rekke av de jenter han sendte venneforespørsel til godtok forespørselen.»

Slik klager ser det, har Stavanger Aftenblad brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.1, om saklighet og omtanke
  • 4.5, om forhåndsdom
  • 4.6, om hensyn ved omtale av kriminalsaker
  • 4.13, om retting av feil


TILSVARSRUNDEN:

Stavanger Aftenblad (SA) påpeker at avisen i omtalen har vist til dommen, der det altså fremgår at klager «under en falsk profil sendte om lag 150 venneforespørsler til jenter». Videre opplyser SA at det av dommen også fremgår at klager ble med i lukkede Facebook-grupper for unge mennesker, noe som også er omtalt i publiseringen. SA siterer fra dommen: «Gjennom profilen ble tiltalte medlem av lukkede Facebook-grupper «Ungdommer /13-25 år» og «Gutter/jenter fra (13-25) «. Tiltalte publiserte tidvis innlegg i gruppen, og den 31.8.16 publiserte han følgende: «Noen her som har erfaring med forhold som har aldersforskjell? Fortell!». Videre publiserte han 3.9.17 følgende spørsmål i gruppen: «Hvor mange her er fra Stavanger?».»

Redaksjonen forklarer at den endret tittelen i nettartikkelen etter at klagen var mottatt; tittelen ble omformulert til «49-åring tok kontakt med 150 til dels mindreårige jenter på Facebook». Videre publiserte SA en presisering på papir:

Stavanger Aftenblad konkluderer: «49-åringen er dømt for overgrep for tredje gang, og han kom ifølge den siste dommen i kontakt med sitt 14 år gamle offer via Facebook. Der sendte han ut 150 venneforespørsler til for ham ukjente kvinner, under fiktivt navn, og har lurt seg inn i grupper for unge mennesker. Han har også hatt en bevisst intensjon i sine søk etter unge jenter. Vi mener derfor at vår dekning av saken er innenfor pressens etiske regelverk og at vi ikke har brutt god presseskikk.»

  

Klager skriver i sitt tilsvar: «Nevnte facebook var knyttet opp mot Tinder, som har 18 års grense og mot Match.no som og har 18 års grense. Det er helt vanlig for brukere av Tinder og andre normale sjekkesteder og benytte seg av en separat facebook for å ikke bli synlig blant andre venner som også er på Tinder. Det er i sakens natur at en på sjekkesteder får og tar kontakt med jenter en i utgangspunktet ikke kjenner til fra før.»

Videre fastholder klager at han har gått gjennom vennelisten, og at «samtlige personer der er mellom 17 og 64 år med hovedvekt på kvinner 25-35 år». Han peker også på at «jenta som er nevnt i dommen utga seg for å være eldre enn hun i virkeligheten var», noe han mener SA ikke har opplyst om.

Klager skriver: «At Stavanger Aftenblad lager en ‘klikk’ overskrift som spiller på at en her har kontaktet 150 mindreårige, bryter mot vær varsomplakaten. Det skapet er helt annet inntrykk for lesere en hva saken dreier seg om.»

Klager tilføyer også: «Hva domfelte er dømt for tidligere, har lite med det faktum at deler av artikkelen er direkte misvisende og skaper et feil bilde av saken.»

 

Stavanger Aftenblad (SA) har ikke hatt ytterligere kommentarer.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Stavanger Aftenblads omtale av en dom, der en mann ble dømt til seks måneders fengsel for å ha forgrepet seg på en 14 år gammel jente. I tittelen skrev avisen at mannen hadde kontaktet 150 mindreårige jenter på Facebook.

Klager er den domfelte, som mener Stavanger Aftenblad har gitt en feilaktig fremstilling av saken. Han viser til hva som er opplyst i dommen, og mener det ikke er grunnlag for å skrive at han kontaktet 150 mindreårige. Derimot hadde han 150 venner på Facebook, som ifølge klager var i alderen 16–64 år.

Stavanger Aftenblad avviser brudd på god presseskikk og mener å ha dekning for sin omtale. Redaksjonen forklarer at domfelte kom i kontakt med den 14 år gamle jenta via Facebook, der han, under fiktivt navn, sendte ut venneforespørsler til 150 ukjente jenter. Det opplyses også at tittelen ble endret i nettversjonen av artikkelen da klagen var mottatt, samt at redaksjonen publiserte en presisering i papiravisa.

 

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at Stavanger Aftenblad har omtalt en overgrepsdom, og at det ikke er dokumentert at domfelte tok kontakt med 150 mindreårige jenter på Facebook, slik Stavanger Aftenblad skrev i tittelen. Av dommen fremkommer det imidlertid at vedkommende skal ha opprettet en Facebook-profil under falskt navn, og at han kontaktet rundt 150 ukjente jenter. Den presseetiske problemstillingen handler altså om bruken av betegnelsen «mindreårige».

Selv om det må være rom for å spisse vinklingene, er det viktig at mediene holder seg til saken og kontrollerer at opplysningene som publiseres er korrekte. Utvalget ser at den publiserte tittelen kan gi inntrykk av at forholdet klager er dømt for, er mer omfattende/ omfangsrikt enn hva som faktisk er grunnlaget i dommen. Samtidig merker utvalget seg at det allerede i ingressen fremgår at klager kun er domfelt for å ha forgrepet seg på én av jentene, som dessuten var mindreårig, og at det også blir tydeliggjort i brødteksten hva dommen gjelder.

Etter utvalgets mening må det i vurderingen av klagesaken også vektlegges at det handler om en anonymisert omtale, og at den potensielle skadevirkningen av publiseringen derfor er begrenset.

Mediene skal tilstrebe en korrekt formidling. Det er likevel ikke slik at enhver feil automatisk fører til et presseetisk overtramp. Utvalget merker seg at Stavanger Aftenblad korrigerte den feilaktige tittelen i nettpubliseringen da redaksjonen ble gjort kjent med feilen. I tillegg publiserte avisen en presisering i papirutgaven. Slik utvalget ser det, er dette i tråd med punkt 4.13 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om å rette feilaktige opplysninger.

 

Stavanger Aftenblad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. januar 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Frode Hansen,
Eva Sannum, Nina Fjeldheim, Sylo Taraku