Annikken Johnsrud mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 242/08


SAMMENDRAG:

Tønsbergs Blad (TB) hadde onsdag 3. september 2008 en førstesidehenvisning med tittelen «KONTROLLØR FÅR KURS-KRITIKK». I teksten sto det:

«Avdelingsleder Morgan Sæbø i Vaktservice mener det er betenkelig at skjenkekontrollør Annikken Johnsrud er kontrollør og holder kurs for vaktselskaper og utesteder. – Det blir litt som bukken og havresekken, sier Sæbø.»

Tittelen på artikkelen inne i avisen var et sitat: «– Betenkelig kursvirksomhet». I ingressen het det:

«Privatetterforsker Annikken Johnsrud driver både med skjenkekontroll og med kursing av de samme utestedene og vaktselskapene. – Betenkelig, sier Vaktservice.»

I brødteksten fremgår det at Brunstad Conference Center (BCC) kan miste skjenkebevillingen første uke i oktober, som følge av Kiwis firmafest i mai på BCC, der Johnsrud gjennomførte skjenkekontroll. Kiwi og Vaktservice har skrevet rapporter om sine inntrykk fra festen, og det er her kritikken mot Johnsrud fremkommer:

«[B]åde Vaktservice og Kiwis sikkerhetssjef reagerer også på at Johnsrud skal ha tilbudt kurs til vekterne både i AS Skan-Kontroll og i Vaktservice.».

Videre opplyses det om Johnsruds virksomhet:
«Johnsrud driver selv med kursing, og er også den som underviser på kurset når Tønsberg kommune arrangerer sine skjenkekurs.»

På spørsmål om hvorfor kritikerne finner kursvirksomheten betenkelig, svarer Sæbø:

«– Fordi det er vanskelig å si nei på en slik forespørsel når den kommer fra en som utfører kontroll hos våre kunder. Da blir det et press rundt denne forespørselen, og det er uheldig.»

TB refererer også fra Vaktservices rapport, der det fremkommer at Johnsrud skal ha kontaktet både driftssjef Ronny Floberg og en annen (ikke navngitt) person i Vaktservice og anbefalt dem å sende vekterne på skjenkekontrollkurs hos henne. Også sikkerhetssjefen i Kiwi Norge skriver i sin rapport, ifølge TB, at han reagerer sterkt på at Johnsrud skal ha tilbudt kursing av vektere. Johnsrud selv avviser imidlertid kritikken og påstandene:

«– Jeg opplever at de med dette forsøker å ta fokus vekk fra den egentlige saken. Det som var oppdraget mitt var å danne et inntrykk av hvordan alkoholloven ble praktisert på skjenkestedet. Jeg har ikke reklamert for noe kurs for noen. At Vaktservice eller andre sier det får stå for deres regning.»

Hun uttaler også at Vaktservice kan være interessert i at BCC fortsatt har skjenkebevilling, og sier at hun ikke forstår problemstillingen. I denne sammenheng påpeker hun:

«– (…) Rådgivning er en viktig del av det forebyggende arbeidet (…) Det er ikke sånn at vi jobber etter provisjon (…)»

I tillegg til et lite bilde av Johnsrud og ordføreren i Tønsberg, var oppslaget illustrert med et stort bilde av Floberg og Sæbø i Vaktservice. Artikkelen ble også publisert på nett, og i tilknytning til denne, åpnet redaksjonen for nettdebatt.

Fredag 5. september 2008 fulgte Tønsbergs Blad opp saken og hadde den som førstesideoppslag med tittelen «Krever nøytral skjenkekontroll». Oppslaget var illustrert med et bilde av Svennik Petterson, talsmann for Tønsberg hotell- og restauranteierforening. Foreningen klager Johnsrud inn til kommunen fordi de mener hun blander kontrollvirksomhet og økonomiske interesser.

Tittelen på artikkelen inne i avisen var «– Skjenkekontrollen blander rollene», og i brødteksten, under mellomtittelen «– Ingen Johnsrud-kritikk», gjenga TB deler av en pressemelding fra Tønsberg hotell- og restaurantforening:

«For det første er det viktig å si at dette ikke er en kritikk av skjenkekontrollen som blir utført, og det har heller ingenting med saken på Brunstad å gjøre. Men på spørsmål fra Tønsbergs Blad om dette, svarer vi som bransje at vi er skeptiske til at en kontrollinstans skal ha økonomiske interesser og mulige inntjeninger i regi av å være skjenkekontrollør.»

Petterson, talsmannen for foreningen, uttaler seg også om Johnsruds faktureringspraksis:

«– (…) Vi ba om et møte for at våre ansatte skulle bli helt klare på de nye [skjenke]reglene. Da sa hun at det ikke gikk inn i hennes kontrakt med kommunen, og at hun derfor skulle ha betalt for et slikt opplegg, sier Petterson. Han sier at foreningen vil skrive brev til Tønsberg kommune, hvor de ber politikerne vurdere kursvirksomheten Johnsrud driver med opp mot jobben som skjenkekontrollør.»

I en undersak med tittelen «– Skal kun tilby kurs i regi av kommunen» skriver TB:

«Kommunaldirektør Cecilia Haglind sier det ligger i avtalen med Johnsrud at hun ikke skal tilby kurs utenom de som holdes i kommunens regi.»

I ytterligere en undersak, med tittelen «Lar kommunen avgjøre», opplyses det at Johnsrud har bedt kommunen om en juridisk vurdering av kursvirksomheten. TB referer også fra en e-post fra Johnsrud til TB:

«Hun skriver videre at kommunen er blitt informert om og har godkjent alle kursene hun har holdt om alkoholloven mens hun har vært skjenkekontrollør.»

I tillegg avviser Johnsrud påstanden fra Petterson om at hun skal ha krevd betaling for et eventuelt kurs og at skjenkekontrolløren fakturerer for råd. Også dette oppfølgende oppslaget av saken ble publisert på nett og åpnet for nettdebatt.

Onsdag 15. oktober 2008 hadde TB.no en artikkel med tittelen «Skjenkekontrollør Johnsrud får fortsette». Her fremkom det at Tønsberg kommune har vurdert Johnsrud som habil, og at kommunen altså ikke anser det som et problem at hun kombinerer rollen som kursholder og skjenkekontrollør, ettersom kursene alltid skjer i kommunens regi. I forlengelsen av nettartikkelen fulgte også flere debattinnlegg.

Lørdag 1. november 2008 publiserte TB en artikkel med tittelen «Hentet bevis hos sine egne», om bryggerestauranter i Tønsberg som hyret inn en av sine egne til å måle bryggestøyen, i forbindelse med naboklager på støy. Innledningsvis i brødteksten het det:

«I september gikk Tønsberg hotell- og restauranteierforening, med bryggerestaurantene i spissen, ut mot skjenkekontrollør Annikken Johnsrud. De mente hun blandet roller både å forelese på skjenkekurs og i tillegg være skjenkekontrollør. Når gjør bryggerestaurantene akkurat det samme selv.»

KLAGEN:

Klager er Annikken Johnsrud, innehaver av Johnsrud etterforskning og rådgivning, som «utøver og har ansvaret for innholdet i skjenkekontrolltjenesten i bl.a. Tønsberg kommune». Klageren mener seg «utsatt for (…) urettmessig kritikk og usanne påstander i TB» og anfører en rekke brudd på Vær Varsom-plakaten.

Klageren innrømmer at «skjenkekontrollen som aktør må finne seg i medienes søkelys», men påpeker: «Allikevel er det viktig at pressen ikke er med på å forhåndsdømme og skade omdømmet til en virksomhet, slik jeg opplever at det her har blitt gjort både i flere reportasjer og [nett-]artikkelkommentarer.»
Slik klageren ser det, har Tønsbergs Blad latt anonyme kilder presentere «uriktige påstander» om henne og hennes virksomhet, og hun anfører at avisen skulle kontrollert og vurdert kildene sine bedre. I denne sammenheng bemerker klageren at hun opplever at TB i artikkelen 03.09.2008 «er med på å hjelpe aktører i markedet», og hun innvender dessuten at TB ikke har rettet feilaktige opplysninger, som hun har gjort avisen oppmerksom på.

Når det gjelder den første artikkelen, presiserer klageren: «I TB sin artikkel 3.9.2008 fremkommer det at en ikke navngitt 3.person i Vakt Service har blitt kontaktet av meg og deretter blitt tilbudt kurs. (…) Jeg hevder at det er presseetisk kritikkverdig at kildegrunnlaget ikke synliggjøres for leserne, og særlig når det påstås at det jeg jobber med er betenkelig. Påstanden om at jeg bedriver betenkelig kursvirksomhet var ikke korrekt og jeg hevder at avisen ikke kontrollerte opplysningens innhold før den kom på trykk i avisen. Det er også kritikkverdig at TB baserer sin historie på 3.håndskilder.»

I artikkelen som ble publisert 05.09.2008, reagerer klageren blant annet på tittelen: «Overskriften ”Krever nøytral skjenkekontrollør” er et retorisk element som bidrar til å bygge opp under bildet av at jeg ikke er nøytral og utfører jobben slik lovverket krever.» Dette mener klageren bryter med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 (saklighet og omtanke).

Videre hevder klageren at det i artikkelen fremkommer at TB overfor Tønsberg hotell- og restauranteierforening har slått fast at hun har «økonomiske interesser utover [s]ine fullmakter som skjenkekontrollør», noe hun mener at det ikke er dekning for å påstå, og at avisen i denne sammenheng også har stilt «et veiledende spørsmål til intervjuobjektet».

For øvrig opplyser klageren at avisen var i kontakt med henne per e-post og telefon i forkant av de ovennevnte artiklene. Hun opplever imidlertid at hun er feilsitert, at «innholdet var klippet slik at fakta ikke fremkom slik det var ment», og at hun er gitt lite spalteplass i forhold til sin motpart.

Når det gjelder artikkelen som ble publisert 01.11.2008, reagerer klageren på at hun her blir trukket inn i en sak som ikke angår henne. Hun opplever det som «trakas[s]ering», og anfører: «Jeg finner det meget kritikkverdig at avisen på nytt trekker mitt navn og min virksomhet inn i denne sammenhengen, da det ser ut som at jeg har hentet bevis hos mine egne.» Klageren påpeker også at hennes habilitet på dette tidspunktet var vurdert på nytt, og at dette var bekjentgjort overfor TB (kopi av habilitetsvurdering er vedlagt).

I tilknytning til artiklene som ble publisert i september, og artikkelen publisert 15.10.2008, åpnet TB for debatt i nettutgaven av avisen. Klageren reagerer på avisens håndtering av disse nettdebattene, og hun mener den er i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.17. Klageren anfører at flere av kommentarene «inneholdt usanne opplysninger» og var
«svært krenkende og injurierende», både overfor henne og hennes mann.

Klageren lister også opp hva hun konkret reagerte på i kommentarene: «1. Min mann blir kommentert med navn og stilling. 2. Jeg som person blir fortløpende diskutert og ikke saken. 3. Jeg blir omtalt som innhabil på bakgrunn av avisreportasjene. 4 Det blir skrevet at jeg misbruker min tidligere jobb i politiet. Dette medfører ikke riktighet. 5. Det blir skrevet at jeg misbruker min makt gjennom Tønsberg politikammer. 6. Jeg blir sammenliknet med private kontraktører i Irak og at jeg er en sparket politikvinne som har blitt leiesoldat. 7. Min lønn blir kommentert og diskutert.»

Klageren opplyser at debattinnleggene ikke ble slettet før hun selv gjorde TB oppmerksom på dem, og at flere lå ute i 13 timer. Hun anfører også at ansvarlig redaktør skal ha omtalt dette som en «glipp», og uttalt at de «skulle vært slettet mye tidligere». (De slettede innleggene følger vedlagt, sekr. anm.) Klageren innvender dessuten: «Pr dags dato, 20.11.08, kan man fortsatt lese artikkelkommenterar fra artikkelen 15.10.08. Ingen av disse er slettet, selv om de omtaler meg som person, er feilaktig, injurierende og krenkende. Jeg vil hevde at det her er åpenbart at TB sine rutiner for på selvstendig grunnlag å fange opp slike innlegg har sviktet.» I denne sammenheng påpeker klageren også at formuleringen «så snart som mulig» i Vær Varsom-plakatens punkt 4.17 ikke er spesielt klar, og hun ber derfor PFU trekke opp klarere retningslinjer for nettdebatter i fremtiden.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har vært i kontakt i et forsøk på å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

Tønsbergs Blad (TB) avviser klagerens påstander om brudd på god presseskikk. Slik TB ser det, har klageren ikke tatt inn over seg hva det vil si å tåle mediene søkelys.

Med hensyn til artikkelen publisert 03.09.2008, anfører TB: «Denne artikkelen er skrevet på bakgrunn av en offentlig rapport fra firmaet Vaktservice. Rapporten var del av et saksfremlegg i en kommunal behandling (…) Kiwi har også skrevet rapport (…) Kritikken mot Johnsrud fremmes ikke av anonyme, ansiktsløse personer, men to konkrete menn [Morgan Sæbø, avdelingsleder i Vaktservice, og Andreas Wormdahl, sikkerhetssjef i Kiwi Norge]. Det er heller ikke sladder (…), men konkrete klager formet i offentlige rapporter som skal brukes i kommunal behandling.»

Når det gjelder oppfølgingsartikkelen 05.09.2008, opplyser avisen at denne bygde på «en pressemelding fra Tønsberg hotell- og restauranteierforening», som mener klageren «blander sin kontrollvirksomhet med annen økonomisk virksomhet». TB anfører at tittelen er et sitat som uttrykker restaurantforeningens mening, og avisen kan ikke se at den bryter med Vær Varsom-plakaten.

Videre avviser TB også klagerens påstand om at hun er feilsitert, og avisen innvender at hun heller ikke har presisert hvilke sitater som skulle være feil. Etter avisens mening har klageren dessuten fått god plass til å uttrykke sitt syn på saken i de to artiklene.

TB finner klagers innvendinger mot artikkelen publisert i november «uforståelig». Avisen bemerker at artikkelen ikke handler om klageren, men om utelivsbransjen, som i de tidligere artiklene gikk ut mot klageren «fordi de mente hun blander roller». TB påpeker: «Her er det utelivsbransjens dobbel[t]moral som avsløres. Klagen mot Johnsrud er utelukkende brukt som et eksempel som viser denne dobbel[t]moralen. Derfor er det heller ikke hentet inn kommentar fra Johnsrud.»

Hva angår klagepunktene knyttet til nettdebatten, avviser TB at innleggene først ble slettet etter gjentatte henvendelser fra klageren. Derimot anføres det at da klageren ringte kveldsvaktsjefen, henviste han klageren til nettredaktøren, som etter samtale med henne, kontrollerte nettdebatten og avpubliserte enkelte innlegg.

Slik avisen ser det, var kun ett av innleggene, «som fremmer påstand om at Johnsrud fikk sparken i politiet», etisk problematisk. TB tilføyer: «Dette er, etter alt vi vet, en faktisk feil. (…) De andre innleggene ble fjernet først og fremst fordi vi så at kommentarene kunne være belastende. Vi fjernet altså innleggene så fort vi ble gjort oppmerksom på disse (…), og mener derfor vi har overholdt kravene i VVP 4.17.»

TB forklarer også kort om sine kontrollrutiner for nettdebattene: «[D]isse gjennomgås med jevne mellomrom når nettredaksjonen er bemannet. Utenfor denne tiden er debattene stengt.»

Klageren bemerker i sitt tilsvar at det er «kontrollvirksomheten og ikke jeg [klageren, sekr. anm.] som privatperson som må tåle medienes søkelys». Klageren tilføyer dessuten: «Det er kun jeg som har gitt skjenkekontrollen et ansikt (…) Jeg føler i denne sammenheng at det er jeg som privatperson som urettmessig har blitt en offentlig hoggestabbe i både avisartiklene og nettdebattene. Det er også viktig å merke seg at kursene jeg har vært foredragsholder på alle har vært i regi av Tønsberg kommune – ikke av meg som privatperson eller i regi av mitt foretak.»

Når det gjelder avisens anførsler knyttet til nettdebattene, blant annet at disse kontrolleres jevnlig, innvender klageren: «Hva er jevne mellomrom? Jeg vil hevde at 13 timer, som i dette tilfelle, er for lenge og frykter at meldingene jeg ba om at ble fjernet ville stått der lenger hvis jeg ikke hadde kontaktet avisen. Det er riktig at tb.no også fjernet innlegg uten mitt påtrykk, men flere innlegg som jeg vurderte som svært krenkende var da allerede passert denne kontrollen.»

Tønsbergs Blad har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler og nettdebatter i Tønsbergs Blad (TB), der det stilles spørsmål ved en skjenkekontrollørs habilitet og eventuelle økonomiske interesser, ettersom kontrolløren også kurser utesteder og vaktselskaper som hun har ansvaret for å kontrollere.

Klageren er skjenkekontrolløren, som mener seg utsatt for usanne påstander og urettmessig kritikk. Etter klagerens mening har TB gjort en slett jobb i kildearbeidet og også benyttet en usaklig presentasjonsform. I tillegg reagerer klageren sterkt på å bli nevnt i en artikkel som egentlig ikke omhandler henne. For øvrig mener hun at nettdebattene som fulgte artiklene, var «svært krenkende og injurierende», både overfor henne og hennes mann, og at TBs håndtering av debattene innebærer brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.17.

Tønsbergs Blad avviser klagen, og anfører at klageren må tåle medienes søkelys. TB påpeker at kritikken som rettes mot henne, fremmes av flere åpne kilder, og at hun dessuten har fått god plass til å svare på anklagene. Hva angår artikkelen der klageren kun blir nevnt, bemerker TB at hun her blir brukt som eksempel for å avsløre dobbeltmoralen til hennes kritikere. Når det gjelder nettdebattene, anfører avisen at den slettet kommentarer som kunne være belastende så snart redaksjonen ble oppmerksom på disse.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis påpeke at Tønsbergs Blad var i sin fulle rett til å sette søkelys på skjenkekontrollen, og at klageren i kraft av å utøve og være ansvarlig for en slik offentlig funksjon, må tåle medienes søkelys.

Med hensyn til håndteringen av nettdebattene, merker utvalget seg TBs anførsler om at debattene sjekkes jevnlig og stenges når nettredaksjonen er ubemannet. Utvalget noterer seg i tillegg at TB etterkom klagerens ønske om å fjerne innlegg da hun kontaktet redaksjonen. På denne bakgrunn har utvalget liten grunn til å betvile TBs kommentar om at redaksjonen også ville ha slettet innlegg på eget initiativ, uavhengig av klagerens anmodning.

I sammenheng med sistnevnte vil utvalget imidlertid minne om at det må være stor takhøyde og rom for spissere formuleringer i debattinnlegg enn i andre journalistiske genrer, og at det derfor kan forekomme ytringer klageren vil mislike som likevel ikke bryter med god presseskikk.

Når det gjelder kritikken som fremmes i artiklene, kan utvalget ikke se at den kommer fra anonyme kilder, eller at kildegrunnlaget holdes skjult for leserne, slik klageren hevder. Derimot registrerer utvalget at avisen viser til både skriftlige og muntlige kilder, og at klageren og hennes kritikere, som både er avbildet og navngitt, får komme samtidig til orde med sine ulike syn på saken.

Hva angår artikkelen der klageren kritiseres for å blande kontrollvirksomhet og økonomiske interesser på en uheldig måte, mener utvalget at TB kan ha etterlatt et inntrykk av at klageren kan ha hatt økonomiske fordeler, uten at avisen har dokumentert dette, og at avisen derfor med fordel kunne vært noe mer nøyaktig i sin presentasjon av saksforholdet.

Selv om TB også kunne vært mer presis i formuleringene om klageren i artikkelen som omtalte klagerens kritikere, mener utvalget at dette er innenfor det presseetisk akseptable.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Tønsbergs Blad ikke har brutt god presseskikk.
Oslo, 27. januar 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Siri Bjerke