NN via advokat mot Nettavisen

PFU-sak 242/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Nettavisen om en mann som ble nektet innreise i et annet land fordi han er dømt for seksuelle overgrep mot barn i Norge. I artikkelen stod det at mannen «er dømt for overgrep mot barn fire ganger». Avisen publiserte også pikselerte bilder av mannen.

Klager er den omtalte mannen, som klager via advokat. Klager mener at Nettavisen har identifisert ham gjennom å publisere bilder som riktignok var sladdet, men som kunne brukes til å søke opp de samme bildene uten sladd i utenlandske medier. Klager mener også at avisen har publisert en uriktig opplysning: det stemmer ikke at mannen er domfelt fire ganger. Slik klager ser det, burde Nettavisen tatt kontakt for å gi mannen mulighet til samtidig imøtegåelse før publisering. Klager mener også at mannen ble identifisert i artikkelens kommentarfelt, men at dette ble slettet samme dag da klager tok kontakt med Nettavisens redaksjon.

Nettavisen kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen mener at mannen er tilstrekkelig anonymisert; avisen kan ikke ta ansvar for hva utenlandske medier har valgt å publisere. Videre avviser Nettavisen at mannen hadde krav på samtidig imøtegåelse eller at avisen har publisert noe uriktig. At setningen om fire overgrep både kan forstås som at mannen er domfelt fire ganger og at han er dømt for fire tilfeller av overgrep, er ikke brudd på Vær Varsom-plakaten (VVP), slik Nettavisen ser det. Avisen stiller seg tvilende til at det har stått en kommentar som identifiserte klager i kommentarfeltet.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Nettavisen var i sin fulle rett til omtale saken, som hadde offentlig interesse.

PFU merker seg at Nettavisen publiserte en tvetydig setning. Slik PFU forstår det, er mannen domfelt én gang for overgrep mot fire barn, og utvalget mener det ikke var et presseetisk brudd at setningen kunne oppfattes som at dette utgjorde fire domfellelser. En eventuell upresishet i dette tilfellet var ikke stor nok til at VVP 3.2, om opplysningskontroll, slår inn. 

PFU mener videre at artikkelen ikke inneholdt opplysninger som utløste retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Å opplyse at mannen er blitt dømt for seksuelle overgrep mot barn, var i seg selv ikke noe mannen hadde krav på å få imøtegå. Pressen plikter normalt ikke å innhente samtidig imøtegåelse ved gjengivelse av rettsavgjørelser, ettersom den anklagede part har fått komme til orde under rettsprosessen.

PFU merker seg at det står ord mot ord når det gjelder hva som ble publisert og slettet i artikkelens kommentarfelt. Utvalget har ikke grunnlag for å konkludere i spørsmålet.

Mannen er ikke navngitt i artikkelen, og det er heller ikke, slik utvalget ser det, publisert andre opplysninger i teksten som identifiserer ham. PFU merker seg at klager mener avisen har brutt god presseskikk gjennom å publisere sladdede bilder som kan brukes til å søke seg frem til mannens identitet i andre medier. Utvalget mener imidlertid at Nettavisen i dette tilfellet ikke kan ta ansvar for koblinger til det utenlandske medier har publisert.

Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. februar 2019

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Nina Hernæs, Marit Breivik,
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes