NN mot Oppland Arbeiderblad

PFU-sak 241/20


 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Oppland Arbeiderblad (OA) om en omsorgsovertakelse, der barnevernet fikk assistanse av to politibetjenter. I artikkelen var det intervju med moren til barnet som ble hentet ut av sitt hjem. Det ble også henvist til at en video av hendelsen ble lagt ut i sosiale medier, og at det ble referert fra innholdet i denne.

Klager er en privatperson, som mener publiseringen ikke tar hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for omtalte barn. Klager mener artikkelen beskriver barnets helsetilstand på en utleverende måte, og at den langt på vei identifiserer barnet. Klager mener også avisen burde unngått å referere til videoen.

Oppland Arbeiderblad avviser brudd på god presseskikk og mener avisen ikke har omtalt barnet eller saken i strid med VVP 4.8. OA mener det var berettiget å omtale den sterke kritikken av det lokale barnevernet som ble fremført i denne saken, og at omtalen ikke medførte en identifisering utover kretsen som allerede kjente til den. Avisen mener videoen var en relevant kilde å henvise til.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener det var berettiget av Oppland Arbeiderblad å sette et kritisk søkelys på barnevernets håndtering av omsorgsovertakelsen. Mediene må kunne dekke konfliktsaker der barn er involvert, uten at det i seg selv er brudd på god presseskikk.

Men når saken omhandler barn, har mediene jf. Vær Varsom-plakatens 4.8 en plikt til å vurdere konsekvensene av medieomtalen, på både kort og lang sikt. Barn skal ha et særskilt vern mot belastende omtale, og hovedregelen er at barns identitet ikke røpes i familiekonflikter, rettssaker eller barnevernssaker.

Gjennom å henvise til omtale i sosiale medier, mener PFU at OA kan ha bidratt til å gjøre familiens og barnets identitet kjent for flere enn kretsen som allerede kjente den. Utvalget vil oppfordre mediene til å være ekstra varsomme med slike henvisninger.

Slik PFU ser det, er den mest sentrale presseetiske vurderingen i denne saken imidlertid knyttet til opplysningene avisen brakte videre om barnet. I slike situasjoner må redaksjonen vurdere hva som må med for at saken skal bli godt nok opplyst og allmennheten tilstrekkelig informert, og hva som bør utelates av hensyn til barnet.

I dette tilfellet mener utvalget, vurdert opp mot VVP 4.8, at avisen gikk unødig langt i å beskrive detaljer om saken og barnet. Spesielt sett i lys av søkbarheten på nett, mener utvalget dette er beskrivelser som kan bli belastende for barnet. Utvalget minner her om at mediene har en plikt til å vurdere konsekvensene for barnet, uavhengig om foresatte eller barnet selv har gitt samtykke til omtalen. Videre mener PFU at detaljene også kan ha medvirket til en ytterligere identifisering.

Oppland Arbeiderblad har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 24. mars 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Øyvind Kvalnes, Ylva Lindberg, Ingrid Rosendorf Joys