NN mot Haugesunds Avis

PFU-sak 238/19


Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Haugesunds Avis om en mann som var gått personlig konkurs og skyldte flere millioner kroner. Mannen var anonymisert, men omtalt som en tidligere revisor.

Klager er den omtalte mannen. Han føler seg lurt av avisen og fremholder at artikkelen ble publisert før et avtalt møte med redaktøren. Ifølge klager var det enighet mellom ham og avisen om at artikkelen ikke skulle publiseres før møtet var avholdt. Klager mener avisen har satt ham i en gapestokk. Han mener det er lett å forstå hvem som blir omtalt fordi det opplyses at han er tidligere revisor.

Haugesunds Avis avviser at god presseskikk er brutt. Avisen skriver at det ikke ble gjort noen avtale med klager om å avvente publisering. Klage visste at redaksjonen jobbet med saken, og han fikk anledning til å kommentere, opplyser avisen. Haugesunds Avis understreker at saken hadde offentlig interesse på grunn av det store beløpet som klager skylder og hans tidligere rolle som revisor. Avisen understreker at mannen er anonymisert. Redaksjonen unnlot blant annet å skrive hvilken kommune han kommer fra.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at artikkelen har vært en belasting for klager. At en artikkel oppleves belastende, er imidlertid ikke ensbetydende med at god presseskikk er brutt. PFU mener saken hadde offentlig interesse og måtte kunne omtales.

VVP 4.7 ber mediene være varsomme med å identifisere personer i forbindelse med straffbare og klanderverdige forhold. PFU mener avisen har tatt hensyn til dette. Klager er anonymisert slik at han ikke kan identifiseres utover den indre krets som allerede er kjent med saken.

PFU minner om at det er medienes ansvar å gjøre premissene klare overfor kilder, jf. VVP 3.3. PFU merker seg at klager og avisen har ulik oppfatning av kommunikasjonen forut for publisering. Klager forstod det som at avisen skulle vente til etter et møte før de eventuelt publiserte artikkelen, mens Haugesunds Avis avviser at det ble gitt signal om noe slikt. Utvalget kan bare forholde seg til det som kommer frem i tilsvarsrunden, og kan ikke konkludere om det ble inngått en slik avtale.

Haugesunds Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mars 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim