SOS Rasisme v. leder Trond Thorbjørnsen mot TV 2

PFU-sak 235/04


SAMMENDRAG:
TV 2 s nyhetssendinger tirsdag 9.november 2004 (21:00 og 23:30) og onsdag 10. november 2004 (18:30 og 21:00) hadde innslag om den såkalte Krystallnattmarkeringen i Oslo. Innslagenes hovedtema var at norske jøder med jødiske symboler var uønsket under markeringen.

Det første innslaget, 09.11.2004 kl 21:00, startet slik:

Studio:
«Jøder uønsket i markeringen av Krystallnatten. Stoppet av politiet. Norske jøder ble erklært uønsket i samband med markeringen av Krystallnatten i Oslo i kveld. Dermed ble det som skulle være markering av voldshandlinger mot jøder i Tyskland for 66 år siden, markert uten representanter for jødene selv.»

Videre selve innslaget:

Reporter: «Oslo i kveld. Et titalls organisasjoner og flere hundre personer markerer Krystallnatten. Natten mellom 09. og 10. november 1938. Da nazistene iverksatte fryktelige voldshandlinger mot jødene i Tyskland.»

Ola Melbye Pettersen (nestleder i SOS Rasmisme, arrangør av markeringen): «Vi ønsker at dette skal være en minnedag som alle kan føle at de tar del i.»

Reporter:
«Men markeringen fant sted uten en eneste representant fra jødene i Norge.»

Politimann:
«Jeg foreslår at dere forlater området snarest, sånn at vi ikke får noe bråk her.»
Lillian Moland (en av de avviste):
«Jeg synes det er helt forferdelig. For det er jo nettopp denne dagen skulle jo markere begynnelsen på holocaust.»

Erez Uriely (leder for Norsk Israelsenter mot antisemittimse (NIS)):
«Vi beklager veldig sterkt at det er slik i dag i demokratiet Norge, at politiet ikke beskytter folk som følger etter loven, men politiet beskytter folk som bruker vold og som presser samfunnet til det ytre.»

Ole Melbye Pettersen:
«Vi ønsker ikke at Palestina/Israel-spørsmålet skal bli fokusert på denne dagen. Vi mener det er viktig å huske på alle de enkeltskjebnene som led under nazismen.»

Politimann:
«Bare gå der, ut mot Lillegrensen og så ut den veien der. Så unngår vi noe bråk. Kjempefint!»

Studio:
«Men Krystallnatten har blitt markert flere steder i kveld, og i Askim var jødene velkommen. Der var tidligere stortingspresident Jo Benkow og krigsveteranen Gunnar «Kjakan» Sønsteby hovedtalere.»

I innslaget samme kveld i nyhetssendingen kl 23:30 var innholdet i det alt vesentlige det samme, men med tillegg av korte kommentarer fra stortingsrepresentantene Lars Rise (Krf) og Carl I. Hagen (FrP):

Rise:
«Jeg synes jo det gir noen uheldige assosiasjoner nettopp på Krystallnatten at det blir at det på en sånn måte blir demonstrert at jødene er uønsket. Og det her mener jeg politiet kanskje har feilvurdert og kanskje overreagert.»

Hagen:
«Det var med forferdelse fordi jødene var ofrene, og de burde vært hedersgjester i forbindelse med markeringen av krystallnatten. Dette var veldig veldig negativ oppførsel fra politiet.»

Neste dag kl 18:30 var krystallnatt-markeringen igjen tema i TV 2-nyhetene. Fra studio ble innslaget innledet slik:

«Både den israelske ambassadøren i Oslo og justisminister Odd Einar Dørum synes det er trist at en gruppe jøder ble nektet å være med på markeringen av Krystallnatten i går kveld. Arrangørene i SOS Rasisme nektet jødene adgang fordi de hadde jødiske symboler.»

Senere i sendingen er også lederen i SOS Rasisme, Trond Thorbjørsen, intervjuet:
«At for eksempel Erez Uriely ble nektet adgang på markeringen, det skyldes at han hadde en plan om å markere en støtte til Israel med flagg blant annet på arrangementet.

Reporter:
«Men hvorfor ikke godta flagg og jødiske symboler nettopp på en slik dag?»

Trond Thorbjørnsen:
«Vi godtar jødiske symboler på en slik dag. Davidstjerner godtar vi på en slik dag. Men…»

Reporter:
«Men ikke flagg?»

Trond Thorbjørnsen:
«Vi godtar ikke at man tar verken det palestinske eller det israelske flagget inn som en provokasjon fra en gruppe.»

I det siste innslaget, samme kveld i 21:00-sendingen, ble det referert fra en uttalelse fra Simon Wiesenthal-senteret i USA som » fordømmer bortvisningen av en gruppe jøder under markeringen av Krystallnatten i Oslo «.

KLAGEN:
Klager er arrangøren av markeringen, SOS Rasisme. Klagerens hovedpoeng er at de innklagede innslagene fremstiller det som om klageren nektet jøder å delta, mens det faktiske forholdet var at de nektet det israelske flagget brukt under arrangementet. Når det gjelder uttalelsene fra de ulike politikerne, mener klageren at deres utsagn er basert på feilaktig informasjon fra TV 2.

Klageren mener for det første at TV 2s reporter, på tross av å ha blitt informert korrekt av arrangøren, «bevisst unngikk å rapportere en sak objektivt og sannferdig». For det andre mener klageren at TV 2, på tross av at de ble gjort oppmerksom på feilen, i etterkant «ikke ønsket å undersøke saken nærmere eller korrigere denne». Et tredje klageargument er at TV 2 på tross av at de gjennomførte et intervju med klageren den påfølgende dag, der klageren påpekte feilen som var begått, «ikke gjorde noen bestrebelser for å korrigere sine feil fra tidligere sendinger».

Klageren anfører at det ikke er meningsytringene til organisasjonene som ville demonstrere med isrealske symboler man reagerer mot videreformidlingen av. «Vi anklager derimot TV 2 for å ha gjort disse organisasjonenes meninger om til en redaksjonell «sannhet», stående på selvstendig grunnlag og uten mulighet for SOS Rasisme å tilbakevise de som de faktiske løgnene de var. At TV 2 senere også har fått rikspolitikere til å gå god for løgnen, sannsynligvis gjennom feilaktige opplysninger i intervjuprosessen, gjør saken bare langt verre.»

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 presiserer innledningvis i tilsvaret at de mener å ha gitt korrekt faktainformasjon i de innklagede nyhetsinnslagene, og peker på at «(D)et første innslaget viser det TV 2 team observerte i samspillet mellom arrangør, politi og de involverte».

Videre viser TV 2 til at arrangøren fikk spørsmål om jødene var representert på arrangementet. «Det svarte Melbye Pettersen et bekreftene nei på», skriver TV 2 i tilsvaret.
Det vises også til en dialog mellom politiet og den aktuelle gruppen som skal dokumentere hvordan «avvisningen» fant sted.

Spørsmål til politiet fra den angjeldende gruppen: » Hvem gjelder pålegget (om å fjerne seg) for?
Politiet: «Den gruppen som er her nå får ikke delta.
Gruppen: Hvem er «dere»? Hvem får pålegget?
Politiet: Det gjelder alle som går med flagg og trøyer på den måten her (peker på trøye med davidstjerne). Forlat området snarest, så får vi ikke noe bråk her!

TV 2 anfører videre at det i etterkant var kontakt mellom redaksjonen og SOS Rasisme, og at det kulminerte med «en oppklarende og presiserende kommentar påfølgende dag, gjengitt i 18:30-sendingen. TV 2 hadde da inntrykk av at saken var ute av verden, og registrerer med «en smule forundring» at man ble innklaget til PFU. I tilsvaret heter det: «TV 2 mener det er drevet ordinær kritisk journalistikk om en kontroversiell sak og at alle parter har fått komme til orde. Utvalget må ved vurderingen her se på innslagene konkret, og ikke klagerens mer subjektive utlegninger av disse.»

Klageren peker i sitt tilsvar på at det fra TV 2s side ikke ble spurt om «jødene var representert», men om «det var noen jødiske representanter tilstede», at det var dette spørsmålet som ble besvart med «nei», og at det er en vesentlig forskjell mellom de to spørsmålene.

Når det gjelder dialogen mellom den bortviste gruppen og politiet, mener klageren at dette ikke har noe med det innklagede forholdet å gjøre. «Det vi har reagert på hele veien, er at med vinkling på bortvisningen har dette blitt fremstilt som om dette var SOS Rasismes feil, at SOS Rasisme har nektet jøder adgang til demonstrasjonstoget, og at SOS Rasisme har ønsket at jøder skulle bortvises.»

TV 2 anfører innledningsvis i sitt siste tilsvar: «TV 2 vil sterkt protestere mot den fremstilling klageren gjør av TV 2s påståtte forhåndsvurdering og vinkling. TV 2 mener at man ? i tråd med god presseskikk ? etter en forsvarlig research har rapportert de hendelser man faktisk så og de relevante personers reaksjon på dette.»

Om klagers anførsel om ordlyden på spørsmålet til Melbye, opplyser TV 2 at det ordrett var «Hva med jødene ? Er de representert?», ikke om det var noen jødiske representanter til stede. Det vises videre til at TV 2 mener politiets håndtering av saken er relevant for PFUs vurdering. «Kjernen i reportasjen var som man ser, at en gruppe ble bortvist av grunner som er referert og således hindret fra å delta i markeringen.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder fire innslag over to dager i TV 2s nyhetssendinger. Klageren, SOS Rasisme, mener TV-kanalen brøt god presseskikk da de framstilte det som om jøder ikke hadde anledning til å delta på markeringen av Krystallnatten i Oslo, mens faktum var, ifølge klageren, at det var jødiske symboler som markerte den israelske stat, først og fremst flagget, som var uønsket under markeringen. Klageren mener TV 2 bevisst unnlot å gi en korrekt framstilling av dette.

TV 2 avviser klagen og mener at innslagene ga en korrekt informasjon om fakta i saken. Kanalen hevder å ha bedrevet helt ordinær kritisk journalistikk om en kontroversiell sak. TV 2 viser også til at SOS Rasisme fikk komme til orde med den framstilling de mener var korrekt påfølgende dag .

Pressens Faglige Utvalg viser innledningsvis til at det er en sentral oppgave for pressen å omtale og belyse kontroversielle samfunnsspørsmål. I så måte var det TV 2s soleklare rett å fokusere på konflikten i forbindelse med markeringen av Krystallnatten. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, der det blant annet heter «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold.»

Når det gjelder det konkrete klageforholdet, konstaterer utvalget at det er en åpenbar avstand mellom TV 2s fremstilling av hendelsene knyttet til markeringen av Krystallnatten, og klagerens mening om det som ble sendt. Et sentralt spørsmål for utvalget er om TV 2 før publisering var kjent med klagerens vesentlige påpekning om at at det ikke var snakk om noen avvisning av jøder, men en nektelse av spesifikke symboler, basert på et kjent vedtak fra arrangørens side. For utvalget synes det som om TV 2 var kjent med dette.

Utvalget vil samtidig peke på at TV 2 naturligvis var i sin fulle rett til selv å velge hvordan den aktuelle saken skulle omtales i eget medium. Det forutsetter imidlertid at partenes syn framkommer, slik det kreves i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om rett til samtidig imøtegåelse. Etter utvalget mening inneholdt det første innklagede nyhetsinnslaget også korrigerende synspunkter fra klageren, selv om TV 2 med fordel kunne gjort disse klarere for seerne.

For øvrig viser utvalget generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.» Slik utvalget ser det, gir innannonseringen i det første innslaget et unøyaktig bilde av den konkrete situasjonen, dersom den forstås slik at jøder generelt var uønsket under arrangementet. Likevel finner utvalget at innannonseringen presseetisk må kunne aksepteres, fordi en gruppe jøder faktisk ble bortvist.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. januar 2005
Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller