Filter Nyheter mot Document.no

PFU-sak 235/22


SAMMENDRAG:

Document publiserte på nett 18. november 2022 en kommentartikkel av Øyvind Eikrem under tittelen: «Enda mer pressestøtte for de ideologisk utvalgte?».

I brødteksten skrev Eikrem om Filter Nyheter som hadde fått avslag om pressestøtte.

Artikkelen ble også publisert på Facebook med følgende innledningstekst:

«Når Snorre Valen tar til orde for pressestøtte til Filter Nyheter, er det sin egne venner han hjelper. Sammenblandingen mellom Filter Nyheter og deres bakspillere viser et aktivt nettverk av personer i SV, Særlig i Midt-Norge.»

I brødteksten anklaget Eikrem Filter Nyheter for ikke å ha vært uavhengige sine kilder. Det stod:

«Filter Nyheters ‘anonyme kilder’ i sakene om meg var en eufemisme for et venne- og venninne-nettverk med sin egen agenda knyttet til journalisten som skrev artiklene. Slikt må være ytterst pinlig for Filter Nyheter, og jeg har vanskelig for å mene at å skjule slike bakenforliggende forhold er kompatibelt med å være et «fremragende» nyhetsmedium.

Et nærmere blikk på denne skjulte sammenblandingen mellom Filter Nyheter og deres bakspillere viser et aktivt nettverk av personer i partiet SV, spesielt med tilhold i Midt-Norge. Og i den beskrivelsen passer jo Valen selv godt inn. Et raskt nettsøk viser jo at Valen og journalisten av de felte artiklene i Filter Nyheter er, utrolig nok, også gamle rocke-venner. Men slike forbindelser er det dårlig tone å snakke høyt om.»

 

KLAGEN:

Klager er Filter Nyheter. Mediet mener Document har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

4.14, om samtidig imøtegåelse

Klager viser til følgende passasje i artikkelen:

«Men etter at Pressens faglige utvalg hadde behandlet den nevnte saken og klagefristen var gått ut, så har det dukket opp nye opplysninger. Filter Nyheters ‘anonyme kilder’ i sakene om meg var en eufemisme for et venne- og venninne-nettverk med sin egen agenda knyttet til journalisten som skrev artiklene. Slikt må være ytterst pinlig for Filter Nyheter, og jeg har vanskelig for å mene at å skjule slike bakenforliggende forhold er kompatibelt med å være et «fremragende» nyhetsmedium. Et nærmere blikk på denne skjulte sammenblandingen mellom Filter Nyheter og deres bakspillere viser et aktivt nettverk av personer i partiet SV, spesielt med tilhold i Midt-Norge».

Ifølge klager er dette i praksis de samme påstandene som Document ble felt for i PFU-sak 173/21. Klager skriver:

«Igjen hevdes det – helt uriktig – at det var bindinger mellom kilder og Filter Nyheters journalist i en bestemt publisering, at det er dokumentert en skjult agenda journalisten var deltagende i, at Filter Nyheter ‘skjuler bakenforliggende forhold’ (underforstått: brudd på VVP 2.3) og at det er en ‘skjult sammenblanding’ mellom Filter Nyheter og ‘bakspillere’ tilknyttet et politisk parti e.l.»

Klager viser til at PFU i sak 172/21 uttalte at det ikke var påvist relasjoner mellom redaksjonen og kilder som Filter Nyheter skulle ha opplyst om. Ifølge klager forsterkes påstanden i foreliggende PFU-sak ved at formuleringen «aktivt nettverk» brukes.

«Heller ikke denne gang har Document utøvet noen form for kildekritikk eller forsøkt å undersøke om opplysningene stemmer. Tvert imot har Hans Rustad og Document gjennom nevnte PFU-behandlinger siden november 2021 vært kjent med at opplysningene er usanne.

Heller ikke denne gang har Filter Nyheter fått noen henvendelser om saken fra Document», skriver Filter Nyheter avslutningsvis.

TILSVARSRUNDEN:

Document avviser at god presseskikk er brutt. Avisen skriver:

«tilsvaret er at klager tar feil, det er ikke noe krav om å verifisere påstander i en gjesteartikkel. derimot er klager velkommen til å komme med et tilsvar. anytime.»

Document skriver også:

«Klager skiller ikke på gjesteinnlegg og redaksjonelt innlegg. eikrems innlegg sto under gjesteinnlegg og trenger ikke umiddelbar kommentar for å gå ut. derimot er klager velkommen til å skrive et svar med sin versjon.»

Klager hadde ingen flere kommentarer.

 

PFUs uttalelse:

Document brøt god presseskikk

Document ble felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for en kommentartikkel som anklaget Filter Nyheter for «skjult sammenblanding» og manglende uavhengighet overfor kilder. Document hadde ikke gjort noe for å sjekke anklagene, og ga heller ikke Filter Nyheter muligheten til å forsvare seg.

Document publiserte i november 2022 en kommentartikkel om pressestøtte og Filter Nyheter skrevet av gjesteskribent Øyvind Eikrem. I kommentaren ble Filter Nyheter anklaget for å ha brukt anonyme kilder som i realiteten var et «venne- og venninnenettverk knyttet til journalisten som skrev artiklene». Det ble påstått at Filter Nyheter er del av en «skjult sammenblanding» og tilknyttet «et aktivt nettverk av personer i partiet SV».

Klager:
Filter Nyheter mente Document ikke hadde kildegrunnlag for å publisere anklagene. Filter Nyheter opplyste at de aldri ble kontaktet av Document i forbindelse med artikkelen. Artikkelen inneholdt sterke anklager av faktisk art som de burde fått muligheten til å forsvare seg mot, argumenterte Filter Nyheter.

Mediet:
Document avviste å ha brutt god presseskikk. Ifølge Document er det ikke «krav om å verifisere påstander i en gjesteartikkel». Avisen argumenterte også med at det var et «gjesteinnlegg» som «ikke [trenger] umiddelbar kommentar for å gå ut». Filter Nyheter var velkommen til å skrive et tilsvar med sin versjon, opplyste Document.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at alt innhold som publiseres i redaktørstyrte medier tilknyttet PFU-ordningen, er underlagt de etiske reglene i Vær Varsom-plakaten (VVP). Dette gjelder også kommentarer skrevet at eksterne.

Faktasjekk i kommentarer
Redaksjonen er pålagt å sørge for tilstrekkelig opplysningskontroll også i kommentarartikler, jf. VVP 3.2. Det skal være stor takhøyde for sterke utspill og angrep i meningssjangeren, men rammende påstander kan ikke publiseres uten tilstrekkelig kildegrunnlag.

Den påklagede artikkelen inneholdt konkrete påstander om skjulte bindinger og manglende uavhengighet, og PFU kan ikke se at Document gjorde noe for å undersøke opplysningene før publisering. Kommentarartikkelen inneholdt ikke tilstrekkelig dokumentasjon for påstandene, og heller ikke artiklene som det ble lenket til, dokumenterte de sterke anklagene.

Burde fått svare samtidig
Videre påpeker PFU at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse. Det innebærer at den angrepne part må forelegges de konkrete anklagene og få muligheten til å forsvare seg i samme publisering.

PFU merker seg at Filter Nyheter ikke ble forelagt påstandene i artikkelen. Takhøyden er større i meningssjangeren enn på nyhetsplass, og medier som selv besitter publiseringsmakt, skal tåle mye i pressen. Det fritar likevel ikke Document fra det presseetiske kravet om å gi mulighet til samtidig imøtegåelse hvis sterke anklager med faktisk innhold skal publiseres. PFU konkluderer med at påstandene utløste rett til samtidig imøtegåelse overfor klager.

Document har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 25. januar 2023

Anne Weider Aasen,
Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim,
Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug