Wave Propulsion AS v/ daglig leder Halfdan Endresen mot Bømlo-Nytt

PFU-sak 235/21


SAMMENDRAG:

Bømlo-nytt publiserte en nyhetsartikkel på nett mandag 15. november 2021 og papir onsdag 17. november 2021 med tittelen: «Avviser påstandar om kven som eig skipsdesign» og ingressen:

«Dagleg leiar Half­dan Endresen i Wave Propulsion avviser kategorisk at Green Ship Design på nokon måte har eigarskap til designen på arbeidsbåten «Juli­anne J».»

Les artikkelen her, eller i mappa: https://www.bomlo-nytt.no/naeringsliv/avviser-pastandar-om-kven-som-eig-skipsdesign/

Klagen gjelder også et forsidebilde, publisert lørdag 13. november 2021, med tittelen: «Skuldar verftet for kontraktsbrot».

KLAGEN:

Klager er Wave Propulsion AS ved daglig leder Halfdan Endresen. Han mener artikkelen bryter følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 1.5, 3.2, 3.3, 4.7, 4.10, 4,14.

Klager mener at saken er skjevt framstilt i artikkelen, «fordi vi ikke fikk komme med uttalelse om motparten (Green Ship Design GSD) sine innvendinger før artikkel ble publisert i avisen».

Klager mener at motpartens standpunkt er feil, og at GSD misforstår de faktiske forhold. Dette er forklart for han. Noe han tydelig ikke har forstått, skriver klager: «Å komme med påstander om ran er en altfor kraftig uttrykksmåte i vår sammenheng. Ran er som sagt en straffbar handling som medfører høye fengselsstraffer. Hvis det er hold i slike påstander må disse begrunnes skikkelig.»

Klager skriver: «Kystteknikk og vår begrunnelse for at Green Ship Design ikke fikkvære med på prosjektet er basert på en faglig og ressursmessig vurdering. […] Saken er den at GSD måtte kjøpe tegningene som Ulvan Ship Design as hadde utført på vegne av dem. Noe de ikke hadde penger til. Da satte Ulvan Design AS foten ned og sa at de kunne likegodt sende deres og våre tegninger direkte til verftet. Noe som ble gjort.»

Videre: «Avtalen M. Hellesøy refererer til, mellom GSD og Wave var en forhandler avtale og ikke en avtale som hadde noe eksklusivitet til fordel for GSD. I den sammenheng kunne vi selge vårt design til hvem som helst, uten at det skal gå utover eventuelt tidligere avtale med GSD. Dersom vi ikke fikk betaling i henhold til den siste avtalen, var det grunnlag for mislighold og oppsigelse. Ingen beløp fra GSD var betalt oss før det nevnte møtet. Derfor går vi ikke god for misforståelsene som overskriften gir uttrykk for. Det var rett nok en tidligere avtale der GSD hadde en viss eksklusivitet en periode. Den sa vi opp skriftlig, fordi vi ikke var tjent med å ha den. Oppsigelsen er gjennomgått av jurist og godkjent.»
Klager mener Bømlo-nytt burde «om mulig skaffet til veie bakgrunnsinfo. om det såkalte kontraktsbruddet. F.eks. kopi av en kontrakt og eller intervju med de andre partene som var involvert her, så som Harald Ulvan fra Ulvan Ship design og eller Camilla Prytz fra Kystteknikk as. […] Redaktøren burde utvist bedre skjønn, og ikke publisert denne artikkelen med det påfølgende omdømmetap en slik artikkel medfører oss».

Klager legger ved en epost sendt til avisen der dette ble påpekt (vedlegg).

Klager viser også til den tidligere artikkelen, Skuldar verft for kontraktsbrot (bomlo-nytt.no) . Klager opplyser at hans reaksjon på denne artikkelen egentlig var ment som en kommentar for kommentarfeltet, og ikke som en egen sak. Klager skriver: «Vi reagerte med en gang vi så første artikkel i nettavisen, men rakk ikke å få kommentaren ut før papiravisen kom i trykken. Vi hadde heller ikke lyst til å gå for langt i å røpe interne kontraktsmessige forhold. Da disse normalt er taushetsbelagt i henhold til lov.»

TILSVARSRUNDEN:

Bømlo-nytt avviser brudd på god presseskikk. I tillegg til den påklagede artikkelen publisert 15. (17.) november, viser avisen til de to tidligere artikler som omhandler saken. Avisen mener de tre artiklene inngår i en sammenheng.

Først om den påklagede artikkelen:

Det opplyses at klager kontaktet avisen før publisering for å dokumentere at påstandene fra GSD/Hellesøy var feilaktige: «Det går fram både av artikkelen og e-post-korrespondansen at føremålet med artikkelen var å gje Endresen høve til å utdjupe og dokumentere det han meiner er dei feilaktige påstandane til Hellesøy.

Som e-post-korrespondansen også syner gav Endresen tilslutning til at saka vart publisert, og han fekk teksten basert på e-post-korrespondansen til gjennomlesning før saka vart publisert. […] Endresen stod fritt til å be om at saka vart endra, og med nye sitat. Han bad ikkje om at saka vart trekt.»

Bømlo-nytt skriver videre at for å sikre en balansert framstilling av saken, ble også GSD/Hellesøy kontaktet. Med hensyn til kildebredde må også han få komme til orde for å legge frem sitt syn på saken: «Som det går fram her meiner han stadig at det her har vore eit avtalebrot. Her er det to partar som står steilt mot kvarandre.»

Den siste delen av denne artikkelen, er slik avisen ser det, også et tilsvar til det synet som Endresen har. «Det er ikkje tradisjon for tilsvar på tilsvar, og heller ikkje at Endresen i dette tilfelle skulle kunne gje «fullstendig godkjenning» av motparten sin reaksjon.» skriver avisen. Det påpekes imidlertid at «Endresen stod fritt til å kontakte oss for å uttale seg om påstandane Hellesøy kom med i ettertid».

Avisen mener kjernen i saken er «avtalen som partane hadde inngått, og som striden stod om. Ei avtale Endresen altså meiner vart sagt opp, og eit oppdrag selskapet hans ikkje hadde fått betalt for av Hellesøy sitt firma».

Sammenhengen artikkelen inngår i:

Den påklagede artikkelen er et resultat av forutgående dekning, spesielt artikkelen 13. november. Og artikkelen fra den 13. november, var en oppfølging av artikkelen av 10. november. Avisen påpeker at dette var en konflikt som var omtalt tidligere, og derfor kjent for avisens lesere.

Artikkelen fra 13. november baserer seg på et «avisoppslag i avisa Kvinnheringen, oppslag i IntraFish og eit Facebook-innlegg frå Hellesøy: «Eitt sitat i denne saka er at Hellesøy kallar det motparten har gjort for tjuveri og «ran på høylys dag», noko som sjølvsagt er ein sterk påstand. I samme artikkel, går det også fram korleis verftet reagerer på dette, skriver avisen.

Også i denne artikkelen går det «klart fram i saka at Endresen meiner selskapet hans ikkje hadde fått betalt for jobben av Hellesøy sitt selskap, at avtalene var sagt opp, og at Green Ship Design dermed ikkje hadde rettane til deira skrogdesign».

Det er viktig for avisen å få frem at synet til både Endresen og verftet, var godt kjent før den tredje artikkelen (påklaget artikkel) ble publisert. «Me meinte likevel at Endresen på ein god måte utdjupa og dokumenterte sitt syn i sin første e-post til oss, og det var årsaka til at me valde å lage ei sak på dette.» Avisen avviser at artiklene bryter med VVP 1.5, 3.2, 3.3, 4.7, 4.10 og 4.14.

Klager skriver nok en gang at klagers firma ikke har brutt noen kontrakt, slik GSD/Hellesøy påstår.

Klager nevner også i den siste kommentaren at han også reagerer på bildebruken i forbindelse med saken som ble publisert den 13. november. «Bømlo Nytt fikk tillatelse til å bruke bilde over i saken som ble publisert 10. november 2020. Nå er det slik at det er jeg som har tatt det bilde og følgelig har både opphavsrett og eiendomsrett til bildet. Kan ikke se at Bømlo nytt ba om lov til å bruke bildet i artikkel 13. november og da som forside bilde».

Klager mener også at lesere som så dette bildet og bare leste overskriften, lett kunne få inntrykk av at det Wave Propulsion som skylder verftet for kontraktsbrudd. «Det er jo ikke tilfelle. Det bør være en generell regel om at et medium spør om lov til å bruke eksterne fotografers bilder i et hvert tilfelle der disse blir brukt. Det var heldigvis ryddig at det stod hvem som hadde tatt bildet.»

Bømlo-nytt hadde ingen ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Bømlo-nytt omtalte i november 2021 en konflikt mellom Wave Propulsion (WP) og Green Ship Design (GSD) om eierskapet til en skipsdesign. GSD hevdet å ha rettighetene, noe WP avviste. GSD mente dessuten at WP hadde brutt en avtale, og brukte ordet «ran» om forholdene.

Klager er daglig leder i WP. Klager mener at saken ble skjevt framstilt, fordi klager ikke fikk ny mulighet til å uttale seg etter at GSD hadde fått kommentere klagers utspill. Klager mener det motparten sier om kontraktsbrudd er feil og baserer seg på misforståelser. Klager reagerer også på anklagen om ran, og mener redaktøren burde utvist bedre skjønn og innhentet mer dokumentasjon før publisering. For øvrig mener klager at en forside der det kommer beskyldninger om kontraktsbrudd, gir et feilaktig inntrykk, da det er brukt et bilde tatt av klager, uten hans tillatelse.

Bømlo-nytt avviser brudd på god presseskikk. Klager kontaktet avisen fordi han hadde reagert på GSDs uttalelser i en tidligere artikkel. Avisen mente det var riktig å gi klager mulighet til å utdype og dokumentere det han mente var feil. For å sikre en balansert fremstilling ble GSD kontaktet for tilsvar. Avisen kan ikke se at den hadde noen plikt til å ta ny kontakt med klager. Det vises til tidligere omtale av konflikten. Klager stod imidlertid fritt til å formulere et tilsvar i ettertid, skriver avisen.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderer at avisen ikke har brutt god presseskikk når det gjelder forsiden med påstand om kontraktsbrudd. Det går klart frem av både forsiden og artikkelen at det er GSD som beskylder en annen part for kontraktsbrudd, ikke WP. Når det gjelder bildet, merker PFU seg at klager er kreditert. Spørsmål om opphavsrett er imidlertid et juridisk spørsmål som ligger utenfor PFUs mandat.

PFU viser til kravene i Vær Varsom-plakatens (VVPs) 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger, som skal sikre at mediene ikke driver ukritisk videreformidling av påstander. Mediene må forsøke å finne ut hvorvidt påstander kan stemme. I konfliktsaker vil et første skritt naturlig være å kontakte motparten. En slik kontakt er også viktig i et VVP 4.14-perspektiv, fordi motparten må få en mulighet til å forsvare seg.

I dette tilfellet har Bømlo-nytt kontaktet begge parter i en konflikt, en konflikt som også har vært omtalt tidligere. Det går tydelig frem at partene har ulik oppfatning av saken, begge parter får komme godt til orde, og avisen opptrer ikke konkluderende.

Når det gjelder VVP 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse, minner PFU om at denne retten også gjelder i de tilfeller det kommer frem sterke beskyldninger ved innhenting av kommentarer og tilsvar. PFU kan forstå at klager mener han skulle vært forelagt påstanden om avtalebrudd, da det handler om en faktisk beskyldning. Slik PFU ser det, er påstanden imidlertid tilstrekkelig imøtegått idet klager fikk komme samtidig til orde og påpeke at avtalene var sagt opp. Beskyldingene er heller ikke nye, men de har vært en del av den løpende debatten der begge parter også tidligere har kommet til orde. Videre mener PFU at påstanden om ran i denne sammenhengen var en karakteristikk, som ikke utløser krav på samtidig imøtegåelse, men derimot rett til å ta til motmæle i ettertid, jf. VVP 4.15.

 

Bømlo-nytt har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 2. mars 2022

 

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys