NN mot Bergens Tidende

PFU-sak 234/08


SAMMENDRAG:

Bergens Tidende hadde onsdag 19. november 2008 en reportasje over to sider med tittelen «(XX) ser tilbake på en hjemløs oppvekst». Ingressen:

«Sommeren 1961 levde (XX) i telt på Slettebakken med mor og far og seks søsken. – Den sommeren regnet det mye, minnes hun.»

Videre i teksten:

«Forrige fredag satt (XX) i sofaen hjemme og åpnet Bergens Tidende. Plutselig utbryter hun for seg selv: Å, det er oss!. Bildet hun ser på viser henne selv som niåring, moren og seks søsken foran teltet de bodde i på Slettebakken da de var husløse. Bildet er med i en omtale av boken som nylig kom ut om Bergen på 60-tallet.»

Videre i artikkelen snakker XX om oppvekst, boligmangel og sosiale forhold.

I tillegg til et bilde av XX var artikkelen illustrert med bildet det vises til i utdraget fra teksten over, en kvinne og seks barn foran et hustelt, med blokkbebyggelse i bakgrunnen. Bildeteksten:

«TELTLIV: Familien (familienavnet) måtte ty til telt på Slettebakken i en periode i 1961. (Navn på moren og de sju barna.) Siden kom det fire barn til.»

KLAGEN:

Klager er ett av barna på bildet fra 1961. I klagebrevet heter det:

«Innslaget var et intervju med min søster (XX), der intervjuet medførte at alle navnene på tidligere publisert bilde (som det refereres til i innledningen av artikkelen; sekr. anm.) ble publisert uten samtykke fra de personene som ble nevnt i intervjuet (i bildeteksten; sekr. anm.). Jeg mener at navnene ikke skulle vært offentliggjort, i hensyn til vær varsom prinsippet i pressen. (…) Bildet er også lagt ut på bt.no sin side, og således er det større problemer for oss som ikke er blitt spurt på den ene måten eller noen annen måte før trykking, samt offentliggjørelse av bilder og nå intervjuet som ble trykket i Bt den 19.11.2008.»

I et påfølgende e-brev anfører klageren at avisen kunne nøyd seg med å oppgi fornavnet til søsteren og unnlatt å navngi barna. Det presiseres ellers at barna hadde en tøff oppvekst under vanskelige, og nærmere beskrevne, sosiale forhold.

I et ytterligere e-brev viser klageren til at en eventuell tillatelse fra søsteren til å navngi ham og hans søsken ikke kan frita avisen for et selvstendig ansvar for på egen hånd å beskytte identiteten til personene på bildet. Det understrekes at det er bruken av familienavnet, og fornavnene til barna, som er det primære klagegrunnlaget, ikke bildet i seg selv.

Sekretariatet ba Bergens Tidende om en kort kommentar til klagen, og satte deretter i gang ordinær tilsvarsrunde.

TILSVARSRUNDEN:

Avisen orienterer innledningsvis i sitt tilsvar om tidligere publiseringer av bildet:

Sommeren 1961 – da bildet ble tatt
Høsten 2008 – i en bok om 60-tallet utgitt av Mediehuset Bergens Tidende
Høsten 2008 – i forbindelse med omtalen av boken
Høsten 2008 – i forbindelse med intervjuet med klagerens søster. Det er denne publiseringen som er innklaget på grunn av navnebruken.

Videre i tilsvaret:

Den påklagede «artikkelen handler om søsteren (XX) og hennes opplevelser av bolignøden mange opplevde den gangen. I forbindelse med intervjuet ble (XX) flere ganger spurt om hun trodde noen av familiemedlemmene på bildet ville ha noe imot at navnene deres ble brukt i forbindelse med artikkelen som da var under arbeid. Hun sa hun ikke trodde det. Saken ble skrevet med fokus på de vanskelige boligforholdene på den tiden. Teksten omtaler ikke årsaken til familiens bolignød.»

Avisen beklager at klageren opplever det som belastende at bildet med navnene på familiemedlemmene ble brukt, men kan ikke se at artikkelen er i strid med reglene for god presseskikk.

Klageren anfører i sitt tilsvar at han ikke har hatt kontakt med sin søster de siste sju årene, «så hva visste hun om noen hadde mot» publisering av navnene på sine søsken. Videre heter det i klagen at «overtredelsen er et overtramp på privatlivets fred, og overtredelse av Vær Varsom-plakaten, der det ikke skal identifiseres barn som er avbildet».

«Jeg mener således at Bt, kunne utelatt etternavn på (XX), de kunne videre utelatt navn, på personene på bildet, de kunne således ha nevnt henne som en av de barnene som er avbildet på bildet, fremdeles hadde da informasjonen vært riktig, jeg hadde da ikke hatt noe innvendinger på innslaget.»

Bergens Tidende har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klageren mener Bergens Tidende brøt god presseskikk da avisen, i forbindelse med en artikkel om bolignøden i Bergen på 60-tallet, publiserte et bilde av en familie som på den tiden bodde i telt. Artikkelen var et intervju med klagerens søster, og klagerens navn var oppgitt i bildeteksten. Klageren mener identifiseringen av ham i den omtalte sosiale sammenhengen innebærer brudd med normene for god presseskikk. Klageren mener avisen måtte forstå at søsterens tillatelse til navnbruk ikke var tilstrekkelig.

Bergens Tidende beklager at omtalen har vært en belastning for klageren, men viser til at den intervjuede søsteren ikke trodde at navngivingen av klageren eller hans søsken ville være problematisk. Avisen anfører også at den påklagede artikkelen handlet om boligsituasjonen på 60-tallet, og ikke om den omtalte familiens sosiale situasjon for øvrig.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag vise til at det påligger mediene en presseetisk forpliktelse til å forsikre seg om at publisering ikke påfører personer urimelig belastning.

I det påklagede tilfellet registrerer utvalget at Bergens Tidende har basert en slik vurdering av mulig belastning på utsagn fra klagerens søster, som var hovedperson i reportasjen der den påklagede kombinasjonen av bilde og bildetekst inngikk. Utvalget registrerer videre at avisen beklager belastningen navngivingen har påført klageren. I tillegg registreres det faktum at det er fjerde gang bildet er brukt, men første gang klageren er navngitt i tilknytning til bildet.

Utvalget mener Bergens Tidende burde ha anstrengt seg ytterligere for å forsikre seg om at personene på bildet, inkludert klageren, ville samtykke til navnebruken, og ikke kun basert seg på søsterens vurdering. Dette sett på bakgrunn av at artikkelen inneholdt detaljerte beskrivelser av familiens sosiale situasjon på begynnelsen av 1960-tallet.

Bergens Tidende har opptrådt kritikkverdig.

Oslo, 24. februar 2009

John Olav Egeland
Halldis Nergård, Kirsti Nielsen, Hege Lyngved Odinsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse