NN mot Haugesunds Avis

PFU-sak 233/17


SAMMENDRAG:

Haugesunds Avis hadde i perioden 23.008. – 20.10.2017 dekning av en rettssak i Haugaland tingrett der en mann sto tiltalt for vold mot tre samboere.

Oppslagene med tittel og ingress:

Onsdag 23. august:

«- Kastet alt ut på gata»

«Bruddet ble voldsomt: Nyttårsaften fikk kvinnen telefon fra politiet om at absolutt alt hun eide var kastet ut av leiligheten og lå strødd i nabolaget.»

Dette var forklaring fra samboer nummer en.

Torsdag 24.august:

«Politiet ble tilkalt gang på gang, men fulgte ikke opp. Trodde hun skulle dø»

«- Nå er det over. Om han sparker inn døren, så dreper han meg, fortalte den tiltaltes samboer, som hadde flyktet inn på badet. Han sto utenfor med kniv.»

Dette var forklaring fra samboer nummer to.

Fredag 25. august:

«- Sjalu da foten min pekte på en annen mann»

«Da hans nybakte forlovede satt med beina i kryss da begge skulle få tatovert inn forlovelsesdagen og sine navn, ble han sjalu og oppfarende fordi hennes ene fot pekte mot en annen mann.»

Dette var forklaring fra samboer nummer tre.

Lørdag 26. august:

«Tiltalte i mishandlingssaken slo tilbake mot politiet og sine tidligere samboere. – Jeg er uthengt og latterliggjort»

Den tiltalte slo kraftig tilbake både mot sine tidligere samboere, deres advokater og politiet da det fredag ble hans tur i vitneboksen i tingretten.»

Artikkelen gjengir tiltaltes forklaring.

Tirsdag 29. august:

«Tiltalt i mishandlingssak: – Ufattelig overdrevet»

«Uken etter at han kjøpte ring og forlovet seg med sin samboer, innledet den tiltalte et forhold til sin neste.»

Artikkelen fortsetter tiltaltes forklaring.

Tirsdag 5. september:

«- Ikke straffbart å krangle og være utro»

«- Verken krangling eller utroskap er straffbart, prosederte forsvareren og ba om full frifinnelse. Påtalemyndigheten krever fem års fengsel for mannen som står tiltalt for årelang mishandling av tre samboere.»

Artikkelen gjengir aktors og forsvarers prosedyrer.

Onsdag 20. september – forsideoppslag:

«- Fryktet for mitt liv»

Henvisningstekst:

«Mishandlet: Bloggeren Lene Tønnessen var livredd da hennes daværende samboer tok kvelertak på henne, sparket henne flere ganger og truet med kniv. I går ble han dømt.»

Inne i avisen:

«Lene Tønnessens tidligere samboer dømt til fem års fengsel. Ble sparket og truet med kniv»

«Den kjente tidligere bloggeren Lene Tønnessen står frem som et av ofrene i mishandlingssaken i Haugesund. Tirsdag ble hennes tidligere samboer dømt til fem års fengsel.»

Intervju med en av de fornærmede etter at dom var falt.

Samtlige artikler vedlagt. Artiklene ble også publisert på nett. Disse er ikke vedlagt.

 

KLAGEN:

Klageren er i familie med den omtalte siktede/dømte mannen og klager med skriftlig samtykke fra han. Det er anført brudd på 14 punkter i Vær Varsom-plakaten. Klageren omtaler artikkelserien som en «barnefordelingssak som har blitt til en voldssak uten noen som helst bevis».

Klageteksten:

«Dette er en artikkelserie som kun går på grafsing i andres liv. Ingen tanke for hvilken påkjenning denne artikkelserien har vært for de involverte familiene. Fullstendig mangel på gangsyn og vanlig folkeskikk. Når avisen bruker krigstyper og skriver om alt hva som har hent i privatlivet til folk blir det flere ukers SE og HØR snakkes i en liten by som Haugesund. Noe som resulterer i at flere familiemedlemmer ikke våger å gå ut av huset, og flere vil kun ta sitt eget liv. Her er en person forhåndsdømt av en dårlig vurdering av hva man skriver i media.»

I et ettersendt tillegg til klagen har klageren anført at det ikke er blitt gjennomført noen opplysningskontroll og alt ble skrevet nærmest ordrett av det som skjedde i retten, men ingenting fra tiltalte. Det opplyses også at tiltalte har tre barn, men at det ikke ble tatt noe hensyn til dem ved omtalen av saken.

Det vises til punktene 2.2, verne om uavhengighet, integritet og troverdighet, 2.3, åpenhet om bakenforliggende forhold, 2.9, om ikke å motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelsen, 3.2, kontroll av opplysninger, 3.9, hensynsfullhet i prosessen, 4.1, saklighet og omtanke, 4.3, respekt for privatliv, 4.4, tittelbruk, 4.5, forhåndsdømming, 4.6, hensyn til hvordan omtalte av kriminalitet kan virke på ofre og pårørende, 4.7, identifisering, 4.8, hensyn til barn, 4.9,varsomhet med omtale av selvmord og 4.14, samtidig imøtegåelse.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet.

 

TILSVARSRUNDEN:

Haugesunds Avis avviser klagen på alle punkter. Innledningsvis anføres det fra avisens side at det ikke er snakk om en barnefordelingssak, slik klageren skriver, men en alvorlig voldssak som omhandler tre tidligere samboere. Avisen viser til at tiltalte ble dømt for alle forhold til fem års fengsel, og til å betale sine tidligere samboere erstatninger på fra 50 000 til 150 000 kroner. De påklagede artiklene omtaler ikke spørsmål om barnefordeling. Avisen nevner også at tiltalte var straffedømt sju ganger før denne saken, hvorav fire av dem for voldsutøvelse.

Om omfanget av dekningen heter det fra avisens side at økende oppmerksomhet om vold i nære relasjoner gjorde det naturlig for avisen å dekke denne saken. Med hensyn til klagers anførsel om ingenting fra den tiltalte ble omtalt. «[D]e fire første (dagene) var referat fra de tre fornærmedes forklaringer, og de to neste fra tiltaltes forklaring over to dager.»

Avisen avviser at det foreligger forhåndsdømming. «I hver eneste artikkel er det understreket enten at den tiltalte nekter straffskyld eller skulle gi sin forklaring over samme tema etter de fornærmede. Det anføres også at detaljnivået i reportasjene ikke skiller seg fra det som er vanlig i slike saker og at detaljnivået er nødvendig for å forstå grunnlaget for tiltalen og den situasjon de fornærmede kvinnene i flere år har levd i.

Haugesunds Avis mener den tiltalte ikke er identifisert i strid med punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten. Han er omtalt som «en mann i 40-årene» og hjemstedskommune er heller ikke oppgitt. Avisen kan heller ikke se at opplysningen om at tiltalte tidligere hadde vært anmeldt i en pedofilisak var et klart identifikasjonstegn. Med hensyn til at den ene av de fornærmede var intervjuet etter at dom var falt, mener avisen at dette samboerforholdet var så kort, så gammelt og så lite kjent at identifisering av henne måtte være akseptabelt. Det anføres også at avisen bevisst unnlot å opplyse om at tiltalte hadde hatt en profilert rolle i lokalsamfunnet.

Avisen mener også at den i omtalen av den alvorlige saken har opptrådt så skånsomt som mulig overfor tiltaltes familie, inkludert hans barn.

 

Klageren opprettholder klagen. Det anføres at det ikke er snakk om en alvorlig voldssak og at det ikke er snakk om grov mishandling. «Det er ikke noe som helst bevis for mishandling. Ikke noen bilder, ikke legejournaler og ingen vitner.»

Videre: «Å dekke en sak er en ting, men å skrive på første side med fete skrifttyper hver dag med unødvendige detaljerte forklaringer i en tragisk periode i tiltaltes liv, helt uakseptabelt. Ingen ting fra vitnene som kunne belyst andre sider av saken. (Jeg/vi; sekr. anm.) fikk daglige henvendelser fra kjente og ukjente om hvor forferdelig Haugesunds Avis publiserte i saken. Aldri skjedd før. Til og med hun som informerte oss utenfor rettssalen sa at hun aldri hadde opplevd lignende av Haugesunds Avis, skikkelig forhåndsdømming.»

Med hensyn til den tidligere pedofilsaken, så skulle den etter klagers mening ikke vært nevnt kort en gang. «Hele Haugesund visste hvem som hadde anmeldt den saken. Hva er berettiget informasjonsbehov? Dette er en krenkelse som er livsvarig.»

Med hensyn til den intervjuede samboeren så stiller klager seg uforstående til at hun ble intervjuet/identifisert i avisen. Klager mener «alle» visste at de var samboere, selv om det kun varte i to måneder. «Haugesund er jo ikke akkurat Hollywood, men en liten landsby hvor alle kjenner alle og vet alt om alle. Om forholdet var kortvarig, var det overhodet ikke lite kjent på blogg og Face.»

Klager anfører også at dommen ble omtalt på avisens nettside før den ble opplest i retten. Klager finner dette merkelig.

Videre viser klager til at omtalen av rettssaken og dommen har vært en stor belastning for tiltaltes/dømtes to voksne barn.

Haugesunds Avis’ kommentar til klagers anførsel om at dommen ble omtalt før den ble opplest i retten er slik: «Til dette er å si at tiltalte var innkalt til frammøteforkynning i retten 19. september 2017 kl. 13.00. Fra det tidspunktet regnes dommen som forkynt, uansett om tiltalte møter fram eller ikke. Haugesunds Avis hadde mottatt dommen noen timer im forkant under den klare forutsetning at den ikke ble publisert før klokka 13.00. Dommen ble lagt ut på vår nettside kl. 13.17. Når dommen faktisk ble forkynt for domfelte, vet vi ikke.»

Avisen har i en e-post til sekretariatet opplyst at Gulating lagmannsrett har avvist anken i denne saken. Avisen har også vedlagt sin omtale av denne avgjørelsen.

Klageren har hatt kommentarer til denne publiseringen: «Denne artikkelen var å lese i H.A. lørdag 16.12.17. En venn av tiltalte ringte ham og reagerte på dette, da tiltalte visste ingenting. Nok et tilfelle av overtramp fra avisen. Hvor er varsomplakaten her? Skulle ikke tiltalte blitt forkynt dette, før det sto i avisen? Håper dette kan legges til alt det øvrige i saken.» Klager opplyser at saken blir anket videre.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:  

Klagen gjelder en serie på sju artikler i papir og på nett om en rettssak i Haugaland tingrett der en mann sto tiltalt for vold mot tre samboere. Mannen ble dømt til fem års fengsel. Et familiemedlem, med samtykke fra mannen, mener Haugesunds Avis har opptrådt i strid med en lang rekke punkter i Vær Varsom-plakaten. Det vises til at de påklagede omtalene er svært detaljerte, og at de rammer både den tiltalte og familiemedlemmer på en belastende måte. Dette inkluderer også den tiltales voksne barn. Det vises også til at mannen ikke fikk imøtegå de fornærmedes påstander.

Haugesunds Avis avviser samtlige klagepunkter. Avisen mener detaljnivået i dekningen var nødvendig for å forstå hva saken dreide seg om, og at omtalen av rettssaken var i tråd med avisens praksis. Avisen avviser også påstanden om manglende imøtegåelse i og med at avisen dekket saken løpende og at den tiltaltes forklaring ble gjengitt på samme måte som de fornærmedeS. Videre mener avisen at det ble tatt nødvendige hensyn til den tiltaltes nærmeste, både i gjengivelsen og ved anonymisering.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis vise til at omtale av pågående rettsprosesser er en svært viktig del av pressens oppgaver. En aktiv og kritisk journalistikk på dette området bidrar til å sikre rettssikkerheten i landet. Det gjelder også når eksempelvis tiltalte opplever omtalen som nærgående og belastende. For ordens skyld vil utvalget gjøre det klart at  pressens varsomhetsregler også gjelder når det rapporteres fra rettssalen.

I det foreliggende tilfellet er utvalget enig med klageren så langt som til at referatene fra tingsretten er detaljert. Men utvalget mener teksten er tilstrekkelig nøktern og konkret og at den ikke er i strid verken med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 om saklighet og omtanke eller med punkt 4.6, om hensyn til ofre og pårørende. Heller ikke antall artikler eller oppslagenes størrelse kan isolert sett anses å være av en slik art at de rammes av disse punktene, selv om det er forståelig at dekningen oppleves som en betydelig belastning.

Utvalget oppfatter heller ikke at Haugesunds Avis har forhåndsdømt den tiltalte. Avisen er i alle artiklene tydelig på at det er snakk om partsforklaringer og at dom ikke har falt. Plakatens punkt 4.14 er også anført fra klagers side. Samtidig imøtegåelse vil normalt innebære nettopp imøtegåelse i samme artikkel, men utvalget har i en rekke uttalelser vist til at kontradiksjonen i løpende rettsprosess ivaretas i retten. Det forutsetter at redaksjonen viderebringer partenes forklaringer på en balansert og rettferdig måte. Utvalget konstaterer at Haugesunds Avis har oppfylt dette kravet. Heller ikke noen av de andre anførte punktene er slik utvalget vurderer det  overtrådt.

Haugesunds Avis har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 27. februar 2018

Alf Bjarne Johnsen
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård,
Martin Riber Sparre, Nina Fjeldheim,
Reidun Førde, Erik Schjenken