NN mot TV 2

PFU-sak 225/11


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
 
Klagen gjelder et innslag i TV 2-programmet «God Kveld, Norge» som omhandlet ekteskapsbruddet til en kjent artist. I innslaget hevdet eksmannen at ekteskapet var et rent PR-stunt.
 
Klager er den omtalte artisten, som mener dette ikke har noe i mediene å gjøre, da det er forhold av svært privat karakter. Av den grunn ønsket klager ikke å medvirke i innslaget, og reagerer sterkt på at TV 2 publiserer et innslag som kun er bygget på uttalelser fra eksmannen. Slik klager ser det, er dette et ondsinnet intervju. Det vises til dyneløfting og påstander om bedrageri.
 
TV 2 avviser klagen. Det vises til klagers rolle, til tidligere omtale av både bryllupet og bruddet, hvor klager har medvirket aktivt. Av den grunn finner TV 2 det urimelig om ikke kanalen skulle få omtale opplysninger av en slik karakter. TV 2 kan ikke se at kanalen har fremmet personlige forhold som er saken uvedkommende, siden det er ekteskapets karakter som er innslagets poeng. Det vises også til gjentatt kontakt med klager og tilbud om samtidig imøtegåelse.
  
Pressens Faglige Utvalg minner om medienes ansvar for å vise respekt for menneskers privatliv og ikke fremheve personlige eller private forhold når dette er saken uvedkommende. Dette står omtalt i Vær Varsom-plakatens punkt 4.3. Selv om utvalget tidligere har sagt at kjente personer må tåle mer enn andre, har de likevel krav på å bli behandlet på en presseetisk akseptabel måte.
 
I lys av klagers aktive medvirkning til omtale av både bryllup og brudd, mener utvalget at TV 2 måtte kunne sette søkelys på samlivsbruddet. Utvalget ser at det dreier seg om private forhold og mener TV 2 med fordel kunne utelatt de mest private detaljene i intervjuet. Likevel mener utvalget at saken har allmenn interesse på grunn av klagers rolle og påstandene om at bryllupet var ment å profilere homoekteskap og at det var et PR- stunt for å fremme egne karrierer.
 
I det påklagede tilfelle står påstand mot påstand om de faktiske forhold. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, siste ledd: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.» Selv om den angrepne har uttalt at den ikke vil uttale seg i sakens anledning, bør redaksjonene anstrenge seg for å forelegge eventuelle nye opplysninger for vedkommende.
 
I dette påklagede tilfellet, mener utvalget at TV 2 i tilstrekkelig grad har ivaretatt imøtegåelsesretten. Utvalget legger avgjørende vekt på at TV 2 publiserte opplysninger om hvorfor klager ikke ville uttale seg om saken. Slik utvalget ser det, gir dette informasjon til publikum om at påstandene er bestridt.
  
Etter en samlet vurdering finner utvalget at TV 2 ikke har brutt god presseskikk.
 
 
Oslo, 24. januar 2012
 
Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Henrik Syse, Line Noer Borrevik,
Alf Bjarne Johnsen, Gry Cecilie Sydhagen, Georg Apenes