Fagbladet, v. ansvarlig redaktør Johnny Daugstad mot Dagsavisen

PFU-sak 224/04


SAMMENDRAG:
Dagsavisen brakte mandag 18. oktober 2004 et førstesideoppslag med tittelen «Pasienter syke av naturmidler». I henvisningsteksten står det:

«Nesten halvparten av alle kreftpasienter tyr til alternativ behandling og en del får svært alvorlige bivirkninger. Nå krever eksperter en formell klageordning for å bedre pasientsikkerheten.
På Klinikk for kinesisk naturmedisin og akupunktur fortalte de Preben Lindgaard Madsen (bildet) at de kostbare urtemedisinene kunne kurere ham for kreft. Kona hans ble derimot fortalt at han ville dø en smertefull død.»

Saken presenteres over to sider inne i avisen, og tittelen er «Blir syke av urtemedisiner». I ingressen står det:

«Nær 50% av alle kreftpasienter oppsøker alternativ behandling og en del får svært alvorlige bivirkninger. Nå krever eksperter en formell klageordning for å bedre pasientsikkerheten.»

Oppslaget er illustrert med et større bilde av Preben Lindgaard Madsen og hans kone. I bildeteksten står det:

«Ingrid Grønningsæter og Preben Lindgaard Madsen har stått sammen i kampen mot Prebens kreft. Etter et ublidt møte med en alternativ behandler føler de seg lurt og forsøkt splittet.»

Hovedsaken er viet kommentarer fra syv ulike kilder som uttaler seg om pasienter og alternativ behandling på generelt grunnlag.

I en tospaltet tilleggssak er tittelen «-Føler meg lurt», og i ingressen står det:

«Preben Lindgaard Madsen ble fortalt at urtemedisinene ville kunne kurere ham for kreft. Kona fikk vite at han ville dø en smertefull død.»

I brødteksten går det fram at Preben har lungekreft med spredning, og at legene gir ham fra seks måneder til fem år å leve. «-Jeg ble fortalt at urtemedisinen ville ha god effekt på meg og ble gitt håp om at jeg kunne bli frisk. Det var en utrolig god opplevelse, forteller Madsen.»
Videre opplyses det at behandlingen ville kostet Preben 150.000 kroner, og at ekteparet ble nektet å få urte-teen analysert. Dagsavisen konfronterer Jian Ke-Qin med Madsens møte med klinikkens behandling. Avslutningsvis hevder Madsens kone at Jian spilte på hennes følelser for Preben. «Hun råder andre til å være kritiske. – Vi har veldig god erfaring fra annen alternativ behandling, men enkelte kan bli pengegriske, sier hun.»

Tirsdag 19. oktober bringer Dagsavisen følgende under tittelen «Dagsavisen presiserer» :

«I gårsdagens sak om kreftpasienter som oppsøker alternativ behandling kom vi i skade for å skrive at lederen av Nasjonal Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM), Vinjar Fønnebø, er tidligere fylkeslege. Det er han ikke. Han vil heller ikke stå inne for at den manglende klageordningen er et stort problem, da han ikke vet noe om omfanget. Historien om kreftsyke Preben Lindgaard Madsen er basert på en fagartikkel fra Fagbladet, der også fotoet er hentet fra.»

KLAGEN:
Klageren, redaktøren av Fagbladet, hevder at Dagsavisens artikkel «bygger helt og holdent på Fagbladets sak og bildene var Fagbladets. Begge deler ble brukt uten kreditering . Dagsavisen videresendte saken gjennom ANB, og BA brukte saken og krediterte ANB og Dagsavisen. Vi oppfatter dette som misbruk av Fagbladets journalistiske ressurser og har derfor i samråd med Den Norske Fagpresses Forening valgt å anmelde saken til PFU .»

TILSVARSRUNDEN:
Dagsavisen viser til at deres journalist har «skrevet en større nyhetsartikkel om eksperter som krevde en formell klageordning for pasienter som tyr til alternativ behandling. Denne saken hadde flere kilder, og inneholdt flere innspill og opplysninger knyttet til problemene rundt alternativ behandling generelt.»

Dagsavisen påpeker at Fagbladets artikkel er en featurereportasje, og at ingen av opplysningene i hovedsaken ble hentet fra denne. Avisen viser til at redaksjonen fant «caset» i Fagbladet, og understreker at redaksjonen deretter kontaktet Fagbladets journalist som satte dem i kontakt med ekteparet . Dagsavisen viser til at deres journalist deretter gjennomførte et helt ordinært telefonintervju med paret, og at det derfor ikke var naturlig å kreditere Fagbladet eller bladets journalist.

Dagsavisen påpeker også at de utvidet intervjuet ved å innhente Jiangs kommentarer, noe Fagbladet ikke hadde gjort. Dagsavisen viser også til at den innklagede reportasjen ble publisert en måned etter at Fagbladets artikkel sto på trykk. Når det gjelder bildene, påpeker Dagsavisen at den oppga Fagbladets fotograf, men beklager at Fagbladet ikke ble kreditert sammen med fotografens navn . Dagsavisen opplyser at de har betalt for bildebruken.

Avslutningsvis avviser Dagsavisen at bruken av «caset» er et stofftyveri, men viser til at avisen dagen etter, på eget initiativ , tok inn en presisering der det framgår hvor historien om Preben kommer fra.

Klageren kan ikke se at Dagsavisens tilsvar endrer klagegrunnlaget, og hevder at avisens intervju med ekteparet kun foregikk pr. mail. «Etter vår mening er Fagbladets sak, det som Bjurstrøm (Dagsavisens nyhetsredaktør; sekr. anm.) betegner som en undersak, grunnlaget for saken slik den ble presentert i Dagsavisen. Det var i aller høyeste grad grunnlaget for at saken ble brukt som førstesideoppslag «.
Dagsavisen understreker igjen at avisen kontaktet ekteparet pr. telefon, og at framgangsmåten via Fagbladet og mailen ble gjort av hensyn til ekteparet. «Men i løpet av intervjuet – som ble foretatt på telefon – dukket det opp langt flere temaer og spørsmål, slik det alltid gjør. Hun tok kort og godt intervjuet fra ?bunnen av? igjen». Dagsavisen stiller spørsmål ved hvor lenge en sak eies av en redaksjon, og om en redaksjon i det hele tatt kan «eie» en historie.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag og en reportasje i Dagsavisen, der redaksjonen omtaler et ektepars negative møte med en alternativ behandler. Ekteparet sto først fram i Fagbladet med sin historie. Klageren, redaktøren av Fagbladet, mener Dagsavisen har bygget sin artikkel helt og holdent på deres sak og med deres bilder, uten å kreditere bladet for dette. Klageren reagerer også på at Dagsavisen har videresendt saken gjennom byrået ANB, slik at blant andre Bergensavisen også brukte den, med kreditering av ANB og Dagsavisen. Etter klagerens syn har Dagsavisen misbrukt Fagbladets journalistiske ressurser.

Dagsavisen viser til at deres journalist har skrevet en større nyhetsartikkel der «caset» fra Fagbladet er en mindre del av oppslaget. Redaksjonen påpeker at den hverken har kopiert skrivestilen eller stjålet opplysninger fra Fagbladets featurreportasje, og viser til at artikkelen i Fagbladet ble publisert en måned tidligere. Dagsavisen viser videre til at den gjennomførte et telefonintervju med ekteparet, etter å ha blitt satt i kontakt med dem av Fagbladets journalist. Etter Dagsavisens syn var det derfor unaturlig å kreditere Fagbladet. Avisen påpeker at redaksjonen selv utvidet saken med å innhente kommentarer fra den angrepne alternative behandleren.

Når det gjelder bildene, påpeker Dagsavisen at den oppga Fagbladets fotograf, men beklager at Fagbladet ikke ble kreditert sammen med fotografens navn. Dagsavisen opplyser at den har betalt for bildebruken, og at den dagen etter oppslaget presiserte hvor historien kom fra.

Pressens Faglige Utvalg viser generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.»

I det påklagede tilfellet finner utvalget at Dagsavisen med fordel kunne ha henvist til Fagbladet som opprinnelig kilde. Utvalget konstaterer imidlertid at avisen gjennomførte et eget intervju med ekteparet som sto fram, og legger til grunn at det er dette intervjuet som gjengis i den innklagede artikkelen. Etter utvalgets mening har ikke Dagsavisen brakt opplysninger av avgjørende betydning fra Fagbladets artikkel inn i sin egen versjon.

Når det gjelder bildekrediteringen, konstaterer utvalget at Dagsavisen kun har kreditert fotografen og ikke Fagbladet. Selv om dette med fordel kunne vært gjort, mener utvalget at utelatelsen ikke er av en slik art at den bryter med de presseetiske normer. Utvalget legger i den forbindelse vekt på at Dagsavisen dagen etter presiserer dette forholdet i sine spalter, og at avisen har betalt for bildene.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Dagsavisen ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. februar 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Merethe Ekanger,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse