Jan Larsen mot Hamar Arbeiderblad

PFU-sak 224/18


SAMMENDRAG:

Hamar Arbeiderblad (HA) har publisert en rekke artikler om en konflikt i Hamar Arbeiderparti. Konflikten sprang ut av intern uenighet i partiet om en ny jernbanetrasé.

Jan Larsen, leder av Hamar Arbeiderpartis Seniorforum, har klaget inn flere artikler i denne dekningen.

Artiklene er fordelt på syv papiraviser. Her følger en oversikt (altså ikke uttømmende sammendrag) over de påklagede publiseringene:

Publisering 1. juni

HA publiserte den fredag 1. juni 2018 en artikkel i papiravisen med tittelen «Kranglet på e-post natta før».

Avisen skrev at det hadde vært debatt i Hamar Arbeiderpartiet natten før en avstemning i kommunestyret om jernbanetraseen. Det stod at flere Ap-medlemmer hadde kastet seg ut i en opphetet debatt på epost.

Avisen skrev også at kommunestyrerepresentantene Morten Aspeli og Thomas L. Jørgensen meldte forfall kort tid før på grunn av sykdom.

Det stod at lederen i Hamar Aps seniorforum, Jan Larsen, bekreftet at det hadde vært en diskusjon på epost før det aktuelle kommunestyremøtet.

Publisering  2. juni

Dagen etter fulgte HA opp med mer stoff om den omstridte e-postdebatten. Avisen skrev en lederartikkel om at krangel i Hamar Arbeiderparti kunne skade partiet ved neste valg. Det stod i lederen at tonen mellom Hamar Aps seniorforum og kommunestyregruppa ikke var god.

I en nyhetsartikkel skrev avisen at leder Hilde Nyutstumoen vurderte nye regler for partiet etter epostdebatten.

Artikkelen hadde en forsidehenvisning.

Publisering 5. juni

Påfølgende tirsdag publiserte HA en nyhetsartikkel om traséstriden med tittelen «Ap-ledelsen ga instruks før møte».

Artikkelen handlet om at ledelsen i Hamar Ap hadde sendt en epost til kommunestyregruppa før avstemningen der Morten Aspeli og Thomas L. Jørgensen meldte forfall.

Publisering 8. juni

Noen dager senere, 8. juni 2018, presenterte avisen en artikkel på forsiden med tittelen «Oppgjør med partikultur».

Denne artikkelen handlet om Morten Aspeli. Aspeli uttalte at han hadde blitt utsatt for trakassering og at han derfor ville melde seg ut av Arbeiderpartiet. Tittelen var «– Mobbet ut av partiet».

I forsidehenvisningen stod det:

«Tidligere ordfører i Hamar og folkevalgt i 15 år Morten Aspeli leverte onsdag sin utmeldelse fra Arbeiderpartiet. Vedvarende intern krangel, trakassering og beskyldninger gjør at Aspeli slenger døra igjen med et smell. Han fortsetter ut perioden som uavhengig i Hamar kommunestyre.»

HA skrev i artikkelen at seniorforum-leder Jan Larsen «får en god del av skylden for tingenes tilstand i Hamar Ap». Avisen opplyste også at Larsen stod bak en del av e-postene og meldingene som var bakteppet for Morten Aspelis utmeldelse.

Artikkelen ble publisert på Facebook dagen før, altså 7. juni 2018, og følgende kommentar ble publisert i kommentarfeltet:

«Øystein Krogsrud: Jan Larsen er en mobber og han har så vidt jeg har fått oversikt over vært en mobber av meningsmotstandere i mange forskjellige roller i mange år. Det er på tide å kalle en spade for en spade sjøl om vi er fra Hedmarken. Alle politiske nærstående som står og ser på og har stått og sett på dette er medansvarlige. Da mener jeg også Hedmark Ap ved blant andre Anita Ihle Steen med flere, og flere av de i seniorgruppa, og jeg kjenner noen av dem. Man kan ikke stå og se på mobbing i flere år og gjemme seg bort og tro at man ikke er medansvarlig. Vedlagt bare noen av svært svært mange stygge kommentarer Jan Larsen har postet helt åpent på sosiale medier mot meningsmotstandere i jernbanesaken. (…)»


Publisering 9. juni

Dagen etter publiserte HAs sjefredaktør en kommentarartikkel om konflikten. Tittelen var: «Det bitre oppgjøret i Hamar Ap».

Redaktøren omtalte seniorgruppas kommunikasjon som «ødeleggende».

Kommentaren var illustrert med en karikaturtegning av de involverte politikerne/partene.

 

Publisering 27. juni

HA publiserte 27. juni 2018 en ny nyhetsartikkel om saken.

Styret i Hedmark Arbeiderparti hadde behandlet varslersaken til Morten Aspeli, og HA omtalte styrets konklusjon.

Artikkelen ble presentert på forsiden med tittelen: «Full støtte til Aspeli».

I forsideingressen stod det:

«Styret i Hedmark Ap forstår hvorfor Morten Aspeli føler seg mobbet og trakassert. Seniorforums leder Jan Larsen gis en skriftlig advarsel av fylkespartiet.»

I artikkelen stod det at summen av mailer og meldinger rettet mot Morten Aspeli var så kritikkverdig at Jan Larsen fikk en skriftlig advarsel.

Publisering 28. juni

Dagen etter skrev HA om veien videre etter varslersaken. Saken ble slått opp i et loft på forsiden og der var tittelen: «Lover å rydde opp i partiet».

I artikkelen ble leder Hilde Nyutstumoen i Hamar Ap intervjuet om mulige endringer i partiet. Det stod også at Jan Larsen hadde mottatt skriftlig advarsel for mobbing og en trussel han skal ha sendt i sosiale medier.

Fylkesstyrets vedtak ble publisert i sin helhet i en sideartikkel.

HA publiserte i tillegg en lederartikkel om saken, samt en karikaturtegning som stod lenger bak i avisen.

 

KLAGEN:

Klager er som nevnt Jan Larsen. Han leder Hamar Aps såkalte Seniorforum og mener Hamar Arbeiderblad (HA) har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

 • Punkt 2.2, om redaksjonell uavhengighet
 • Punkt 2.3, om bakenforliggende forhold
  Punkt 2.4, om å utnytte redaksjonell makt til egen fordel
 • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
 • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
 • Punkt 4.2, om skillet mellom kommentar og fakta
 • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.
 • Punkt 4.13, om rettelse
 • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
 • Punkt 4.17, om redigering av kommentarfelt

Klager skriver at han har opplevd Hamar Arbeiderblads dekning over tid som overdimensjonert og krenkende. Dekningen var ikke uavhengig – den hadde en tydelig slagside, mener han.

I artiklene fra 1. juni og 2. juni 2018 mener klager at avisen feilaktig har påstått at han sendte eposter om natten i forbindelse med jernbanekonflikten. Ifølge klager hadde ikke HA dokumentasjon for at disse ble sendt nattestid.

Videre mener klager at han burde fått samtidig imøtegåelse. Han fikk ikke uttale seg om at det har vært krangel på epost om natten, skriver han.

«Jeg burde selvsagt fått uttale meg om HAs påstander som setter meg og Seniorforum i et dårlig lys i stedet for at det etterlatte inntrykk er at jeg bekreftet påstandene.»

Da HA fulgte opp med en ny artikkel 5. juni 2018, hadde HA ifølge klager informasjon om at påstanden om nattlige eposter ikke stemte. Dette burde derfor «vært dementert som feilaktige opplysninger jmf § 4.13», skriver klager.

Klager mener også at det er feil at Ap-politiker Morten Aspeli var fristilt fra å stemme med flertallet i Ap-gruppa når det gjaldt den nye jernbanetraseen. Avisen burde sjekket med andre kilder og publisert at dette var en uriktig påstand fra Aspeli, fremholder klager.

Når det gjelder artikkelen fra 8. juni 2018, som handlet om angivelig trakassering og mobbing av Morten Aspeli, mener klager at HA mangler dekning for de sterke påstandene i tittel og ingress.

«Overskriften på artikkelen på side 6 og 7 er ‘– Mobbet ut av partiet’. I ingressen brukes ordet trakassering. I teksten finnes det intet belegg for noen av delene.»

Klager viser deretter igjen til påstanden om nattlige eposter. Ifølge klager mangler det eksempler på eposter som er sendt om natten.

«Det er viktig fordi det er dramatisk forskjell å få en epost klokka 23.30, som noen ser som natta, og klokka fire om natta. Det siste tilfellet kan oppfattes som å hindre noen i å sove.»

Klager viser til at han i artikkelen blir pekt ut som den som «står bak en del av e-postene og meldingene som utgjør bakteppet for Morten Aspelis utmeldelse». Klager reagerer på at han ikke er blitt forelagt noen av disse meldingene eller epostene. Dette gjorde at han ikke kunne svare på de konkrete beskyldningene, mener klager.

Videre mener klager at HA har publisert en uriktig opplysning om at Aps kommunestyregruppe var fristilt når det gjaldt jernbanetraseen.

Også HA-redaktør Carsen Bleness’ kommentarartikkel fra 9. juni 2018 manglet dokumentasjon og dekning for de publiserte påstandene, mener klager.

Klager mener Bleness ikke hadde dekning for å skrive at Aspeli opplevde en ukultur i partiet. Og videre:

«[Bleness] skriver også at Seniorforum driver en ødeleggende kommunikasjon på sosiale medier. Noe belegg for dette er ikke nevnt. Han bruker også uttrykket aggressive angrep (mot Aspeli) uten å belegge det.»

Klager gjentar at det er feil at Aps gruppe var fristilt i jernbanespørsmålet.

Klager forteller videre karikaturtegningen som stod ved kommentaren var sårene og vond. Den bidro til en feilaktig faktaforståelse, mener klager.

Deretter tar klager for seg omtalen av fylkesstyrets gjennomgang og konklusjon i varslersaken, som ble omtalt 27. juni 2018. Ifølge klager har HA fremstilt konklusjonen helt feil. Han skriver:

«Vedtaket i fylkesstyret gir ikke støtte til Aspelis varsel. Det er Aspelis tolkning av vedtaket som er referert. (…)
Fylkesleder Anita Ihle Steen har ikke uttalt seg slik og det er senere avklart gjennom memo (vedlegg 1) og vedtak i fylkesstyret (vedlegg 2) at advarselen til meg ikke er knyttet til mobbing eller trakassering av Morten Aspeli.»

Overskriftene og ingressene i denne artikkelen gikk vesentlig lenger enn det var dekning for, fremholder klager.

Klager mener dessuten at HA burde stilt kritiske spørsmål til fylkesleder Anita Ihle Steen da hun uttalte forståelse for at Aspeli følte seg mobbet. Avisen burde stilt spørsmål ved hvordan hun kunne uttale dette når fylkespartiet ikke fant grunnlag for trakasseringspåstanden, uttrykker klager.

Da avisen dagen etter, 28. juni 2018, fulgte opp artikkelen, unnlot avisen å gi ham samtidig imøtegåelse, ifølge klager.

«I artikkelen påstås det at jeg har fått advarsel for mobbing. Det er feil.»

Ifølge klager går også avisen langt over streken i lederartikkelen:

«Det fremstilles som en dokumentert sammenheng mellom den skriftlige advarselen og Aspelis utmeldelse. Fordømmelsen forsterkes av tegningen på side 28 samme dag, der Larsen og Seniorforum sparker Aspeli ut av partiet.
(…)
Det var ingen som sparket Aspeli ut av partiet. Aspeli valgte å melde seg ut basert på det han opplevde som trakassering, men som undersøkelser i varslersaken viste det ikke var grunnlag for.»

Deretter går klager over til å skrive om det han mener er redaktørens manglende uavhengighet i dekningen. Ifølge klager har redaktør Carsten Bleness i HA egeninteresse i jernbanesaken fordi han selv har kjøpt bolig i nærheten av et traséalternativ.

Klager mener HA burde gjort leserne oppmerksomme på at Bleness bor i en bygård som er nærmeste nabo til trasé vest. Klager påpeker at trasé øst er det alternativet Morten Aspeli valgte å stemme for, og at HA tidligere har gitt uttrykk for at øst er det beste alternativet.

Klager viser også til en leserkommentar som han skriver har stått i kommentarfeltet til artikkelen fra 8. juni. I kommentaren ble han anklaget for å være en mobber. Klager reagerer på at HA ikke fjernet kommentaren, jf. VVP 4.17, men tvert imot forsvarte publiseringen overfor ham på epost.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Hamar Arbeiderblad begynner sitt tilsvar med å redegjøre for jernbanesaken. Avisen opplyser at debatten om hvor de nye traseen skal gå har vært hard og fiendtlig. Avisen forteller at klager i tillegg til å være leder av Hamar Aps Seniorforum også er leder for Briskebyen Vel, som kjemper for trasé vest.

HA går videre over til publiseringen fra 1. juni 2018. Avisen skriver at HA har en rekke kilder og upublisert materiale som viser at det kom sterke reaksjoner på at Morten Aspeli ikke stemte sammen med partiet i en kommunestyresak som gjaldt jernbanetraseen. Aspeli støttet i stedet standpunktet til By- og bygdelista. HA mener at klager har bekreftet disse reaksjonene, samt at han deltok i den omtalte krangelen på epost.

«Larsen kaller det ‘en diskusjon’, og mener derfor det ikke er dekning for tittelen. Andre Ap-medlemmer som mottok e-poster fra blant annet Larsen har overfor Hamar Arbeiderblad beskrevet det som en kraftig krangel. Jørgensens og Aspelis kritikere har blant annet beskyldt de to for å bygge en allianse med hovedmotstander og ordfører Einar Busterud (By og Bygdelista).»

Avisen har lagt ved en upublisert SMS fra Aud Riseng i Hamar Ap der hun reagerer på den omtalte epostkorrespondansen.

HA opplyser at Hamar Ap har vært preget av interne problemer i lang tid. Epostkrangelen var ikke et engangstilfelle, skriver avisen.

«Dette var betraktet som et stort internt problem for partikulturen, og Jan Larsen var identifisert som en av flere personer som benyttet en slik uttrykksform.»

Avisen mener å ha full dekning for artikkelen.

«Det foreligger ikke brudd på 3.2, det er full dekning for at det foregikk en nattlig e-postkrangel. Det er heller ikke brudd på 4.1, artikkelen omtaler bare de faktiske forhold. Heller ikke 4.4, det er god dekning for tittelen som peker på at det foregikk en krangel pr. e-post. Jan Larsen er omtalt som en av de som deltok i krangelen. Han bekrefter dette i saken og får kommentere den. Det foreligger altså heller ikke brudd på 4.14. Etter mitt syn utsettes han imidlertid heller ikke for ‘sterke beskyldinger’, utover å ha deltatt i e-postkrangel.»

Når det gjelder lederartikkelen dagen etter, 2. juni 2018, skriver HA at den kommenterer de samme forholdene som er omtalt i nyhetsartikkelen dagen før.

«Larsen har heller ingen samtidig tilsvarsrett til denne lederen, slik han påberoper seg i klagen. Larsen og Seniorforum omtales bare slik: ‘I tillegg er det kjent at tonen mellom det som kalles seniorforum i partiet og kommunestyregruppa ikke har vært god’. Dette er et faktum.»

Når det gjelder nyhetsartikkelen samme dag, skriver HA at seniorforumet kun er omtalt «ved at personer derfra har deltatt i flere diksusjoner». Dette er en faktaopplysning om som ikke utløser samtidig imøtegåelsesrett, mener avisen.

Klager fremholder at HA flere ganger feilaktig har skrevet at Aps kommunestyregruppe var fristilt i den omtalte avstemningen, men HA opplyser at avstemningen fremdeles er et omstridt spørsmål. Det er fortsatt uenighet om gruppa var fristilt eller ikke, forteller avisen: «Det er altså ikke en enkel faktasjekk, slik Jan Larsen framstiller det som.»

HA kan heller ikke se at oppslaget fra 8. juni 2018 bryter med god presseskikk. Klager mener anklagene mot ham er grunnløse, men avisen mener Morten Aspeli viste til flere årsaker til at han opplevde seg trakassert og at han valgte å forlate Arbeiderpartiet:

«Han peker på flere årsaker. Både leserinnlegg fra Seniorgruppa som ledes av Jan Larsen, som brøt med vedtaket om ikke å ta stilling til trase i offentligheten. I stedet ble det sendt en rekke debattinnlegg fra Seniorgruppa som argumenterte for vestlig trase, noe Aspeli i intervjuet sier han opplevde som svært problematisk. Videre peker han på e-postkrangelen hvor han ble anklaget for å være i hemmelig allianse med hovedutfordreren, Einar Busterud (BBL).»

Redaksjonen fikk se mange av de aktuelle epostene, opplyser HA. Avisen gjenga Morten Aspelis opplevelse, og den opplevelsen kan ingen ta fra ham, skriver HA videre.

Avisen påpeker at klager avsto fra å kommentere Aspelis opplevelse og utmelding. Redaktøren skriver følgende om artikkelen (8. juni):

«(…) jeg kan ikke se at klager påviser hvor vi har gjort et dårlig kildevalg eller gitt ukorrekte opplysninger. Det foreligger ikke brudd på 3.2. Det er heller ikke påvist av klager hvor det foreligger brudd på 4.1. eller 4.2.  Når det gjelder 4.14 har klager fått alle muligheter til å kommentere saken.»

HA mener det er oppsiktsvekkende at klager etterlyser dokumentasjon på at hans kommunikasjon «har vært ødeleggende». Avisen understreker at Hamar Ap satte ned et eget utvalg, og innført nye kjøreregler, nettopp fordi Seniorgruppas kommunikasjon har vært et stort problem.

Avisen mener også å ha hatt full dekning for å skrive i oppslaget fra 27. juni at «Styret i Hedmark Ap forstår hvorfor Morten Aspeli føler seg mobbet og trakassert».

HA opplyser at artikkelen bygger på intervjuet som redaksjonen gjorde med fylkesleder Anita Ihle Steen, som ledet arbeidet med Aspelis varslersak. HA påpeker at hun ble sitert på at det var summen av meldingene og innholdet i dem som gjorde at Aspeli opplevde seg mobbet. HA understreker at hun også svarer på et spørsmål om hvorfor Jan Larsen fikk advarsel, og uttaler da at Larsen er en gjenganger og «spiller en fremtredende rolle i mailutvekslingen». Ihle Steen fikk lese gjennom hele intervjuet før publisering, og hun står ifølge HA fremdeles for sine uttalelser.

HA skriver videre:

«Det er riktig at advarselen også kommer som en følge av at Jan Larsen har truet en meningsmotstander i jernbanedebatten. Men dette henger sammen, jernbanesaken er katalysatoren for hele konflikten i partiet. Den kan ikke isoleres fra mobbingen av Morten Aspeli. Det gjør heller ikke fylkeslederen noe forsøk på.»

Det er full dekning for både ingress og tittel, slår HA fast.

Når det gjelder klagers påstand om at Arbeiderpartiet i etterkant har konkludert med at det ikke var grunnlag for å si at klager mobbet eller trakasserte Aspeli, skriver HA:

«Jan Larsen har siden vedtaket i juni drevet et intenst arbeid for å omgjøre beslutningen til fylkesstyret, og renvaske seg internt i partiet. Han har langt på vei lykkes. Dette har også Hamar Arbeiderblad omtalt ved flere anledninger. (Vedlegg 1 og 2). Her framgår det nå at Thomas Breen fra fylkesstyret synes ‘medias framstilling var skeiv’ (8.november) og at man nå ikke lenger finner grunnlag for trakassering og at situasjonen i partiet har bedret seg. (29.november).»

Dette endrer imidlertid ikke på det som var faktum da HA publiserte artikkelen 27. juni 2018, skriver redaktøren. «Jan Larsen kan selvsagt omgjøre vedtaket til Hedmark Ap, men han kan ikke omskrive historien slik han her forsøker.»

HA kan ikke se at klager hadde krav på samtidig imøtegåelse til artikkelen fra 28. juni 2018:

«Denne saken handler om hvordan Hamar Ap skal organisere seg etter at fylkesstyret har behandlet varslersaken. At organisasjonsutvalget skal vurdere hvilken plass Seniorforum skal ha gir ingen rett til samtidig imøtegåelse.»

Redaktøren påpeker videre at han i lederen fra samme dag nettopp understreket det samme som fylkesleder Anita Ihle Steen ble sitert på: at det ikke er enkeltmeldinger alene som gjorde at klager fikk advarsel, men det totale presset som Aspeli ble utsatt for.

Redaktøren kan videre ikke se at han er inhabil i jernbanesaken på grunn av hans bosted, slik klager hevder. Redaktøren skriver:

«For det første er det ikke riktig at jeg ‘med lokalavisas tyngde støttet en løsning om å fjerne jernbane fra vest’. Jeg har argumentert for at både østlig trase og vestlig med kulvert vil gi Hamar gode muligheter til å utvikle strandsonen. Det er et standpunkt som har medført at jeg får hard og vedvarende kritikk fra begge sider i jernbanedebatten.

For det andre er det ikke til min fordel om den ene eller den andre traseen blir valgt. En vestlig trase med kulvert forsvinner ned i bakken før den passerer boligkomplekset hvor jeg bor. Resultatet blir altså akkurat det samme som hvis det blir trase øst, jernbaneskinnene forsvinner utenfor min bolig.»

Når det gjelder den påklagede Facebook-kommentaren, understreker HA at den ble publisert under artikkelen der Aspeli opplyser at han meldte seg ut av partiet på grunn av mobbing fra Jan Larsen. Påstanden i kommentaren er med andre ord det samme som kommer frem i artikkelen, mener HA.

Når Jan Larsen selv har vært aktiv i jernbanedebatten med en stil som flere mener har vært trakasserende, må han tåle en slik kommentar, fremholder avisen.

Klager fastholder at HA mangler dokumentasjon på at Morten Aspeli er blitt mobbet og trakassert. Han mener avisens redaktør ikke klarer å skille mellom det som kan underbygges av fakta og «opplevelser hos en person». Klager skriver:

«Hvis avisa hadde fokusert like mye i juni 2018 på at Aspelis handlinger var basert på følelser og opplevelser, som CB (HAs redaktør, sekr.anm.) nå gjør i sitt tilsvar, ville denne saken fått en god dekning og vært avsluttet i juni 2018. Ingen kan ta fra Aspeli hans opplevelser.»

Klager understreker igjen at de såkalte «nattlige epostene» aldri er blitt dokumentert. Heller ikke at det var en krangel på epost er blitt dokumentert av avisen, mener klager.

Da fylkesstyret kom med sin konklusjon om varslersaken 26. juni (omtalt i HA 27. juni, sekr. anm.), ble Morten Aspeli informert om at styret ikke støttet hans varsel, skriver klager. Likevel fikk Aspeli i HA si at fylkesstyret ga ham full støtte, fremholder klager. Kildegrunnlaget for artikkelen er udokumentert, gjentar klager:

«Epostkopien fra Aud Riseng peker på en diskusjon og ikke en krangel. Kildevalget for øvrig er ikke presentert. CB (HAs redaktør, sekr.anm.) hevder fra anonyme kilder at ‘andre Ap medlemmer som mottok eposter fra blant annet Jan Larsen kan bekrefte kraftig krangel’. Dette er verken dokumentert i artikkelen, i oppfølgingen av saken i en lederartikkel dagen etter eller i CBs tilsvar til PFU.»

Klager avviser at han har bekreftet at det var en krangel på epost før det omstridte fraværet til Morten Aspeli.

Klager fastholder også at han ikke har fått tilstrekkelig samtidig imøtegåelse:

«Tilsvarsretten må baseres på at den som har denne rettigheten blir opplyst om faktiske forhold eller hendelser vedkommende kan forholde seg til. Jeg får ikke kommentere ‘saken’ slik HA framstiller den. Da hadde min kommentar selvsagt vært en annen.»

Klager mener han skulle hatt samtidig imøtegåelse hver gang HA skrev at han hadde sendt eposter til Aspeli om natten. «Da kunne jeg benektet nattlige eposter og bedt om at HA framla dokumentasjon», skriver klager.

Når det gjelder oppslaget fra 27. juni 2018, mener klager at fylkesleder Anita Ihle Steens uttalelser i avisen ikke samsvarer med det fylkesstyret faktisk vedtok. HA burde kontrollert saken bedre, ifølge klager.

«[Anita Ihle Steens] ble ikke konfrontert med manglende samsvar mellom vedtaket og egne uttalelser. Hun har beklaget overfor fylkesstyret i etterkant at mediedekningen kom skjevt ut. Med dette har hun tatt selvkritikk.»

At Fylkesstyret i etterkant avklarte at vedtaket ikke konkludert med at Aspeli var blitt mobbet, er ikke å omskrive historien. Det er å avklare vedtakets innhold etter at det kom skjevt ut media, mener klager.

Klager fastholder også at HA-redaktørens egen bolig vil bli på virket av hvilken trasé den nye jernbanen får gjennom Hamar.

Klager skriver:

«Begge vestlige alternativer, bru og kulvert, ville hatt stor innvirkning for CBs bolig. Kulverten som CB omtaler som jernbanesvillene forsvinner utenfor min bolig, kan faktisk med nye løsninger ‘forsvinne’ før CBs bolig. Dette var imidlertid langt fra avklart da CB ga sitt syn på trasevalg 21.12.2016, da taket på kulverten var planlagt 3,9 meter høyere enn det som nå utredes. Det CB heller ikke opplyser er at selv med en løsning med senket bane, vil anleggsperioden på minimum tre år påvirke boområdet til CB på en sterk måte. Anleggsperioden framheves som en stor ulempe for de som bor nær vest.»

Dette har gjort at redaktøren ikke har dekket saken uavhengig, mener klager og skriver:

«CB har ikke ‘vist åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet’ (§2.3) Dette punktet burde vært ett av klagepunktene under habilitet, men jeg mener at både §§ 2.2 og 2.4 også er brutt.»

Ifølge klager har HAs redaktør gitt sin støtte til trasé øst i en lederkommentar i 2016, som stod samme dag som kommunestyret hadde en avstemning om saken.

Klager understreker videre at den påklagede Facebook-kommentaren anklager ham for å ha vært en mobber i flere ulike roller over flere år. Det er altså ikke bare i den harde jernbanedebatten at han anklages for å ha mobbet. «Hvor er faktasjekken av mange forskjellige roller i mange år?» spør klager.

Hamar Arbeiderblad opplyser at avisen på grunn av kildevernet ikke kan utlevere dokumentasjonen som klager etterspør. «Skulle kravet til Jan Larsen legges til grunn kunne mediene aldri for eksempel skrevet noe om metoo-saken», mener avisen.

Ifølge HA har klager fått samtidig imøtegåelse hver gang han har hatt krav på det. Klager har imidlertid ikke benyttet seg av tilsvarsretten, skriver HA og viser til oppslaget 8. juni 2018.

«Dette var oppslaget hvor Morten Aspeli annonserte at han meldte seg ut av Arbeiderpartiet på grunn av langvarig trakassering. Aspeli pekte på Seniorgruppa og Jan Larsen som årsak. Dette burde være den åpenbare muligheten for Jan Larsen til å ta til motmæle. I stedet opptrådte han avvisende overfor journalist Eli Haugen, og brukte tilsvarsretten til å si: ‘Jeg mener det er bedre å snakke til hverandre enn om hverandre. Jeg har ikke noe behov for å kommentere Mortens utspill gjennom HA’.»

Redaktøren fastholder at hans bolig ikke blir påvirket av trasevalget:

«Jeg vedlegger derfor en nyhetssak fra HA hvor en av leilighetene i samme boligkompleks som jeg bor i, ble solgt til nær 12 mill.kroner. Sommeren 2017 var dette den dyreste leiligheten som noen gang var solgt i Hamar. Teglgården-sameiet er det nyeste og mest attraktive boligkomplekset i Hamar sentrum. Det ville det neppe vært hvis de som bor her fryktet at jernbanens dobbeltspor skulle ødelegge utsikten og boforholdene.»

Klager har etter avsluttet tilsvarsrunde lagt til et nytt vedlegg (vedlegg 31). Dette er fylkesstyrets vedtak om Morten Aspelis varslersak, samt en epost han fikk av fylkeslederen.

Hamar Arbeiderblad har fått anledning til å kommentere det nye vedlegget. Avisen skriver følgende om vedtaket:

«Vedtaket er allerede publisert i Hamar Arbeiderblad, og ligger allerede i sakens dokumenter.  Det ble publisert i Hamar Arbeiderblad 28. juni, med en gang vi hadde fått tilgang til det.»

Om fylkeslederens epost skriver HA:

«Hamar Arbeiderblad har ikke hatt tilgang til denne, og den er derfor ikke en del av vår dekning. Den endrer heller ikke de faktiske forhold. Vårt første oppslag på nett er i sin helhet bygget på Anita Ihle Steens uttalelser til Hamar Arbeiderblad. (…)»

Og videre:

«At Anita Ihle Steen samtidig forsøker å «sukre» den skriftlige advarselen i sin e-post til Larsen endrer ikke på fakta i saken

Avisen understreker at klager fikk opplest hele artikkelen fra 27. juni, altså artikkelen om vedtaket, før den ble publisert.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder flere artikler i Hamar Arbeiderblad (HA) om en intern konflikt i Hamar Arbeiderparti. Det var strid i partiet om en ny jernbanetrasé, og avisen opplyste at tidligere ordfører Morten Aspeli meldte seg ut fordi han følte seg mobbet og trakassert av partikolleger. HA skrev at utmeldelsen ble håndtert som en varslersak og at Jan Larsen, leder av Hamar Aps seniorforum, fikk skriftlig advarsel. Hedmark Ap som gransket saken, ga Aspeli full støtte, skrev avisen.

Klager er Jan Larsen. Han mener HA har fremstilt saken feil og at avisen har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det stemmer ikke at han fikk skriftlig advarsel for mobbing og trakassering; et senere vedtak i partiet har slått fast dette, opplyser klager. Videre mener klager at avisen ikke ga ham tilstrekkelig samtidig imøtegåelse – sterke og udokumenterte påstander har fått stå uimotsagt. Ifølge klager berøres boligen til HAs redaktør av jernbanetraseen, og han har, slik klager ser det, ikke opptrådt uavhengig. Klager reagerer også på flere karikaturtegninger som han mener er usaklige og gir feil bilde av saken. For øvrig mener klager at avisen burde ha slettet en leserkommentar fordi det der ble fremsatt ubegrunnede anklager.

Hamar Arbeiderblad avviser klagen. HA mener å ha full dekning for det publiserte. Avisen opplyser at redaksjonen ikke kan gi ut dokumentasjon som klager etterspør på grunn av kildevernet. Videre understreker HA at avisen har fulgt opp saken også etter de påklagede publiseringene, og at Arbeiderpartiets gjennomgang av varslingsvedtaket er blitt grundig omtalt. HA mener også at klager har fått god mulighet til å svare for seg, og at kravet om samtidig imøtegåelse ikke er brutt.  Redaktøren avviser for øvrig at hans egen bolig kan bli rammet av jernbanetraseen. HA mener dessuten det var naturlig at klager og Hamar Aps seniorforum ble karikert av avisens tegner. Når det gjelder den påklagede Facebook-kommentaren, mener HA den måtte kunne få stå ettersom klager selv har en aggressiv stil i sosiale medier.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at Hamar Arbeiderblad var i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på klagers rolle i varslersaken, knyttet til Morten Aspeli og hans utmeldelse av Hamar Arbeiderparti. Utvalget mener saken hadde stor offentlig interesse.

PFU merker seg at klager mener HA-redaktøren var inhabil. Det står imidlertid ord mot ord om redaktørens bolig faktisk kan bli rammet av den omstridte jernbanetraseen. Videre var ikke traseen hovedfokus i de påklagede publiseringene; publiseringene handlet om intern strid i Hamar Ap og en varslersak fra en av partiets tillitsvalgte. PFU mener redaktøren måtte kunne kommentere saken.

Utvalget kan for øvrig ikke se at redaktørens kommentarer brøt med god presseskikk. Utvalget påpeker at det skal være stor takhøyde i meningssjangeren, særlig når meningene er del av en løpende politisk debatt.

Et av klagepunktene gjelder en leserkommentar på HAs Facebook-side. Kommentaren inneholdt beskyldninger om at klager er en mobber, og PFU forstår at han reagerer på dette. VVP 4.17 sier at mediene så snart som mulig skal fjerne innlegg som bryter med god presseskikk. I dette tilfellet mener imidlertid utvalget at kommentaren må aksepteres. PFU viser igjen til takhøyden i meningssjangeren og den løpende politiske debatt.

PFU har også tradisjon for å vise stor takhøyde i satiresjangeren. Satire må ofte tolereres selv om den oppleves krenkende og urettferdig. Sjangerens språk innebærer gjerne overdrivelser og forvrengning av det virkelige bildet. PFU mener klager måtte akseptere å bli karikert og at de påklagede tegningene ikke strider med VVP.

Samtidig har PFU forståelse for at klager har opplevd HAs dekning som en belastning og at klager mener dekningen kom skjevt ut gitt Arbeiderpartiets senere konklusjoner om varslersaken. PFU understreker imidlertid at utvalget skal vurdere hva som var presseetisk akseptabelt på publiseringstidspunktet. Nyheter kalles av og til for historiens kladdebok fordi pressen fortløpende rapporterer det som skjer i samfunnet. Endringer og konklusjoner som kaster nytt lys over en hendelse, trenger ikke bety at god presseskikk ble brutt på da hendelsen først ble rapportert.

Like fullt stilles det strenge krav til mediene om dokumentasjon. VVP 3.2 om opplysningskontroll, kildebredde og kildekritikk er et viktig prinsipp i presseetikken.

Klager mener HA feilaktig har skrevet at han sendte eposter til Morten Aspeli om natten. PFU registrerer at avisen ikke har dokumentert opplysningen, hverken på trykk eller i PFU-saken. PFU mener imidlertid at dette ikke er det sentrale spørsmålet i klagesaken. Utvalget understreker på generelt grunnlag at mediene bør bestrebe seg på å underbygge påstander, og ta forbehold når dokumentasjon ikke er mulig.

PFU stiller seg videre noe undrende til at HA konstaterte at fylkesstyret ga Morten Aspeli full støtte uten å ha sett selve vedtaket. Avisen baserte seg imidlertid på et intervju med personen som ledet granskingen, altså lederen i fylkesstyret. Utvalget påpeker at hun er en troverdig kilde i en slik sammenheng. Fylkeslederen uttrykte forståelse for at Aspeli følte seg mobbet, og hun fortalte at klager fikk skriftlig advarsel blant annet for å ha hatt en fremtredende rolle i varslersaken. Etter en samlet vurdering mener PFU at HA hadde dekning for artikkelen.

PFU kan for øvrig ikke se at selve vedtaket, som ble publisert i sin helhet dagen etter, var i strid med det fylkeslederen fortalte. I vedtaket kom det frem at klager fikk skriftlig advarsel nettopp for å ha hatt en «fremtredende rolle i varslersaken», samt for å ha truet en person utenfor partiet.

I en nyhetsartikkel som stod ved siden av vedtaket konstaterte HA at klager hadde fått advarsel for mobbing. Begrepet står ikke nevnt i partiets vedtak, men at det har foregått mobbing er blant annet fremhevet av fylkeslederen i partiet dagen før. Av faktaboksen går det frem at Aspeli sier seg mobbet, men det presiseres at advarselen gjaldt klagers fremtredende rolle i saken, samt trusselen. Utvalget mener HA hadde tilstrekkelig dekning for det publiserte. Avisen har i tillegg gjengitt avgjørelsen i partiet i sin helhet, slik at leserne opplyses nøyaktig om hva vedtaket sier.

PFU merker seg videre at klager mener han burde fått komme til orde i artikkelen. Utvalget mener artikkelen kunne ha blitt bedre opplyst med en ny kommentar fra klager, men den utløste i seg selv ikke ny imøtegåelsesrett, jf. VVP 4.14. PFU viser til at dekningen inngår i en løpende politisk debatt om saken. Utvalget viser også til at klager har fått komme godt til orde i etterkant, jf. VVP 4.15, om tilsvarsretten.

Etter en samlet vurdering finner PFUs flertall at Hamar Arbeiderblad ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Lars Helle, Kristin Taraldsrud Hoff, Liv Ekeberg

 

Dissens:

PFUs mindretall er kritisk til at klagers stemme ikke kom til uttrykk i nyhetsartikkelen som ble publisert ved siden av fylkesstyrets vedtak. I denne artikkelen konstaterte HA at klager hadde fått skriftlig advarsel for mobbing, noe mindretallet mener var rammende for klager. I artikkelen diskuteres også klagers stilling i Hamar Ap. For å sikre god nok kildrebrede (jf. VVP 3.2) burde HA enten referert klagers uttalelse fra dagen før, da han sa han ikke har hatt en fremtredende rolle i varslersaken, eller kontaktet ham på nytt.

 

PFUs mindretall finner at Hamar Arbeiderblad har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 30. april 2019

Anne Weider Aasen, Øyvind Kvalnes