Hans Jørgen Lysglimt Johansen mot ABC Nyheter

PFU-sak 223/18


SAMMENDRAG:

ABC Nyheter publiserte onsdag 12. september 2018 et debattinnlegg med tittelen «Ikke selg meg gjødsel du kaller jordbær». Innlegget var skrevet av Kai Peter Østberg, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og forfatter av forskningsartikkelen «Satirens janusansikt: Maktkritikk og maktkonversering». I innlegget angrep Østberg en påstand fra Allianses leder, Hans Jørgen Lysglimt Johansen, om at han bedriver satire. Østberg skrev blant annet:

«Hans Jørgen Lysglimt påstår han driver med satire. I beste fall er hans selvhøytidelige, pompøse korstog latterlig.
Antirasistisk senter og Hans Jørgen Lysglimt diskuterte nylig om innholdet i Twitter-meldinger til Alliansen-lederen kan betegnes som satire eller reinspikka hat. Jeg mener det er åpenbart hvem som har rett.

Det er nemlig ingen tvil om at utsagnene Antirasistisk senter viser til er rasistiske og voldsforherligende. Jeg oppfatter at Lysglimt i ettertid later som det bare er metaforer og poesi. Hans angivelige ‘sanndruelighet’ gir jeg dermed ikke mye for. Ordet har han forresten funnet på selv, så da har han vel monopol på å fortelle oss hva det betyr. Kanskje det betyr noe helt annet enn sannferdighet? Men ‘satire’ er et etablert ord i det norske språk, og det har han ikke forstått betydningen av. Mannen trenger åpenbart et norskkurs, da kunne han kanskje bli bedre integrert.

Den beste satiren får nemlig tilskueren til å le både av seg selv og av den som er direkte målskive for satiren. (…)
Et satirisk uttrykk må altså ha en estetisk kvalitet som hever det over ren aggresjon, og gjør det underholdende eller formfullendt. Hat kan absolutt være en viktig drivkraft bak satire, men hat alene gjør ikke et utsagn satirisk. (…) Det som helt mangler hos Johansen, er den foredlingsprosessen som gjør at hatet omdannes til et kunstnerisk uttrykk som gir estetisk nytelse, vekker latter og stimulerer til meddiktning og egen tenkning. Gjødsel er nødvendig for å frembringe gode jordbær. Men Lysglimt tilbys oss å spise gjødselen sin i ubearbeidet form, samtidig som han markedsfører den som jordbær.»

«Det bør nevnes at satirens spill på tvetydighet og ironi, og fordi den krever tolkning ut fra kontekst, gjør at den til tider kan misforstås (…) Kanskje Lysglimt egentlig er en venstreorientert, som bruker sine krefter på å opptre som parodi på noe han hater? Jeg tror selvfølgelig ikke det. Og jeg tror heller ikke at han driver så mye med bevisst løgn. Han er heller typen som tror på sine egne løgner. Det sterke islettet av fanatisme hos ham gjør også at han aldri kan bli noen stor satiriker. Det virker ikke som han har noen evne til ironisk avstand til seg selv. (…)
Poenget er at han etter min oppfatning – og i henhold til satirens historikk – overhodet ikke driver satire. Han driver bare et selvhøytidelig, pompøst korstog. Det er det motsatte av satire. Men latterlig er det på sitt vis.»

 

KLAGEN:

Klager er Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som mener ABC Nyheter har brutt god presseskikk fordi redaksjonen har nektet ham tilsvar. Klager viser til vedlagte korrespondanse med redaksjonen og anfører brudd på både Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse, og punkt 4.15, om tilsvarsretten.

Klager skriver: «I saken kommer Østberg med en rekke påstander mot meg og grove anklagelser. (…)» «Østberg påstår jeg sprer «hat» og «voldsforherligelse» som potensielt kan være straffbart.» «Østberg påstår også helt opplagte feilaktigheter som at jeg selv har funnet opp ordet sanndruelig, dette er beviselig feil ved et enkelt søk på nett der ordet sanndruelig dukker opp i Det Norske Akademis ordbok.»

Slik klager ser det, tar Østberg «side for Antirasistisk Senter som er en organisasjon som åpent har sagt i NRK Dax18 at de jobber med å se på om jeg kan straffeforfølges for mine uttalelser». Klager tilføyer: «Dette er spesielt problematisk i relasjon til den nye loven om Hatefulle ytringer som har i seg at organisasjoner som Antirasistisk Senter skal kunne ha en rolle som «fullmektig» etter denne loven (…) Mitt tilsvar kan utløse en debatt som kan vise om det er koblinger mellom «akademikeren» Østberg og Antirastisk Senter (…)»

 

TILSVARSRUNDEN:

ABC Nyheter avviser å ha brutt god presseskikk og viser til at det publiserte debattinnlegget, ble utløst av et innlegg fra klager publisert i ABC Nyheter 23. august, med tittelen «Satire er ikke hat». ABC Nyheter siterer hva klager skrev i innlegget: «Verken jeg eller Alliansen hater noen. Det vi driver med er ikke hat, det er lett satire og humoristisk provokasjon – noe den norske offentlighet sårt trenger.» Redaksjonen opplyser at klagers innlegg var et svar på en kronikk «Hat avler hat», skrevet av 2. nestleder Ervin Kohn ved Antirasistisk Senter, publisert 22. august. ABC Nyheter skriver: «Her argumenterer Kohn for hvorfor han mener det var feil å slippe til Alliansen og Hans Jørgen Lysglimt Johansen ved årets Arendalsuke».

Slik ABC Nyheter ser det, utløser ikke det påklagede debattinnlegget klagers rett på tilsvar. ABC Nyheter skriver: «I debattartikkelen tar Østberg utgangspunkt i Lysglimt Johansens påstand om at det de bedriver er ‘lett satire og humoristisk provokasjon’ – noe Østberg har spesialkompetanse om gjennom sin forskningsvirksomhet. Artikkelen debatterer begrepet satire, og ikke Lysglimt Johansens person. Vi mener dette framgår tydelig av teksten.»

For øvrig mener ABC Nyheter at tilsvaret klager ba om å få publisert inneholdt blant annet «et kraftig angrep mot personen Østberg, og Antirasistisk senter i ett».

 

Klager har ikke hatt ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

 

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et debattinnlegg i ABC Nyheter, der en skribent tematiserte hva satire er og handler om. Samtidig argumenterte skribenten for at Alliansens leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen ikke bedriver satire, slik Lysglimt Johansen påsto i et tidligere publisert innlegg som svar på en kronikk fra Ervin Kohn i Antirasistisk senter.

Klager er Hans Jørgen Lysglimt Johansen, som mener ABC Nyheter har brutt god presseskikk fordi redaksjonen har nektet ham tilsvar. Slik klager ser det, er han utsatt for grove anklager og påstander om at han sprer «hat» og «voldsforherligelse».

ABC Nyheter avviser at klager har tilsvarsrett på det påklagede debattinnlegget. Slik ABC Nyheter ser det, debatterer skribenten begrepet satire, ikke klager som person. ABC Nyheter viser også til at bakgrunnen for publiseringen er klagers svarinnlegg til Kohn i Antirasistisk senter.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til at det er et hovedprinsipp i journalistikken at de eller den som blir angrepet eller utsatt for sterke beskyldninger, skal få anledning til å ta til motmæle. Som det fremgår av punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP), er det imidlertid kun ved sterke beskyldninger at man gis rett til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. PFU mener at det påklagede innlegget ikke inneholdt slike beskyldninger.

Spørsmålet er om innlegget likevel innebærer et angrep som utløste tilsvarsretten, muligheten for å svare i etterkant, jf. punkt 4.15 i VVP: «De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.»

Etter utvalgets mening må personer med sterke synspunkter, ikke minst politikere, akseptere både spisse formuleringer og harde angrep på meningsplass. Utvalget forstår imidlertid at klager ønsker å svare når skribenten hevder at det ikke er tvil om at utsagnene fra ham er rasistiske og voldsforherligende, at han tror på egne løgner, og driver et selvhøytidelig, pompøst korstog.

Slik utvalget ser det, må det påklagede innlegget kunne anses som del av en løpende debatt i lys av de forutgående publiseringene. Utvalget kan imidlertid ikke se at redaksjonen skulle kunne avvise klagers innlegg på dette grunnlaget. Selv om klager fikk ta til motmæle mot lignende angrep i et forutgående innlegg, mener utvalget at det påklagede innlegget inneholdt både sterke og nye angrep, dessuten fra en ny part, slik at klagers rett på tilsvar ble utløst, jf. VVP 4.15.

ABC Nyheter har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 18. desember 2018

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Taraldsrud Hoff