Advokat Gunnar Sørlie p.v.a. Kjell O. Kran mot NRK

PFU-sak 221/05


SAMMENDRAG:
NRK Dagsrevyen hadde tirsdag 11. oktober 2005, i 21-sendingen, et nyhetsinnslag i forbindelse med at domsutvalget i Norges Idrettsforbund hadde behandlet Woxholt-utvalgets rapport. Utvalget hadde gransket forholdene rundt økonomien i forbundet, som førte til at ledelsen valgte å trekke seg. Domsutvalget konkluderte med at Kjell O. Kran og andre medlemmer av det tidligere styret hadde overtrådt flere av forbundets bestemmelser, og besluttet å ilegge Kran en bot på 10.000 kroner. Innslaget i Dagsrevyen handlet om dette vedtaket.

Innslaget gikk i sin helhet slik:

Intro:
«Men først til dagens avgjørelse i Idrettens domsutvalg. Tidligere idrettspresident Kjell O. Kran fikk i dag en en bot på 10.000 kroner for overtredelse av Idrettsforbundets lover. Da Kran trakk seg som president, ble forbundet sittende igjen med 65 millioner kroner i underskudd og det gamle styret ble anmeldt til domsutvalget. Saken mot Ivar Egeberg ble avvist av domsutvalget i dag, fordi den tidligere generalsekretæren bare var ansatt i Idrettsforbundet.»

NRKs kommentator:
«Advokat Sigurd Klomsæt reagerer kraftig på dagens dom mot tidligere idrettspresident Kjell O. Kran og avvisningen av saken mot tidligere generalsekretær Ivar Egeberg.»

Klomsæt:
«Den er en hån mot de rettsprinsipper som gjelder. Her er et sted mellom førti til seksti millioner offentlige kroner skuslet bort gjennom lengre tid. Og hadde dette vært i det alminnelige samfunnsliv, næringsliv, så hadde man fått flere års fengsel for den type adferd.»

Kommentator;
«Det var dagens idrettsstyre som anla saken mot den tidligere presidenten og generalsekretæren»

(Nåværende) idrettspresident Karl-Arne Johannessen:
«Vi tar dommen i domsutvalget til etterretning. Det er jo ingen lignende saker tidligere som vi kan sammenligne dette med, så for oss å vurdere dette er umulig. Vi vil forholde oss til det som nå domsutvalget har vedtatt.»

Klomsæt:
«Jeg forventer at denne avgjørelsen både hva angår Kran og Egeberg blir brakt videre i systemet, at det blir appellert, så får man der ta endelig stilling til det. Generelt så synes jeg at dette er å bringe idrettens eget reaksjonssystem i vanry.»

Kommentator:
«Idrettspresidenten vil i kveld ikke kommentere om det vil komme en anke fra idrettsstyret. Nå skal domspremissene leses grundig før de eventuelt tar saken mot Kran til appellutvalget og eller om de vil gå til sivilt søksmål mot Egeberg.»

KLAGEN:
Klager er den omtalte tidligere idrettspresidenten Kjell O. Kran ,via advokat. I klagebrevet heter det:

«Klagen retter seg mot at NRK (…) ukritisk innhentet og formildet en uttalelse fra advokat Sigurd Klomsæt om at Kjell O. Kran hadde gjort seg skyldig i alvorlig straffbart forhold («… flere års fengsel…»). Dersom NRK hadde henvendt seg til Kjell O. Kran for imøtegåelse, eller i det minste på annen måte kontrollert grunnlaget for beskyldningen, hadde NRK lett konstatert at den var grepet ut av luften. I tillegg til at NRK ikke ga adgang til samtidig imøtegåelse, har NRK senere neglisjert Kjell O. Krans oppfordring om å korrigere feilen.»

Det vises i klagen til tre punkter i Vær Varsom-plakaten: Punkt 3.2, om kontroll av opplysninger, punkt 4.13, om retting og beklagelse, og 4.14, om rett til samtidig imøtegåelse. Dessuten vises det til at den påklagede uttalelsen også ble gjengitt i andre av NRKs nyhetssendinger.

Som et vedlegg til klagen har klager oversendt et brev sendt til NRK, der det opplyses at innslaget har vært til stor belastning og skade for Kran, og hvor det kreves at påstanden dementeres på en måte som står i forhold til spredningen av uttalelsen fra Klomsæt.

TILSVARSRUNDEN:
NRK oversendte i første omgang kopi av et svar som var gitt etter klagerens henvendelse med krav om dementi. I brevet anføres det at advokat Sigurd Klomsæt må betraktes som «en kapasitet innenfor strafferett, arbeidsrett og idrettsjus», og at han er medlem av Ishokeyforbundets domsutvalg. «Det er derfor naturlig å innhente og publisere meninger fra advokat Klomsæt i forbindelse med dommer av denne karakter, dommer som er svært sjeldne innenfor norsk idrett.»

Det anføres videre at man forsøkte å komme i kontakt med Kran «adskillige ganger» før sending, og også i ettertid, men at han har takket nei til å kommentere dommen og forholdene rundt denne.

Klageren s advokat oppfatter det slik at NRK anser seg som «fri til uten videre å gjengi beskyldninger om straffbart forhold etc., såfremt beskyldningen er fremsatt av en som «er å betrakte som en kapasitet» på det aktuelle felt, og som NRK utfra situasjonen finner det naturlig å innhente og publisere meninger fra». Klager mener at Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kritisk kildevalg og kildekontroll, ikke gir noe unntak for «kapasiteter», og at det ikke kan være slik at den som utsettes for grove beskyldninger, må motbevise at kilden er en slik «kapasitet».

Det bekreftes i tilsvaret at NRK flere ganger i forkant av publiseringen henvendte seg til Kran for en kommentar, men at Kran hver gang henviste til advokaten, som han hadde gitt i oppgave å kommentere saken for omverdenen.

Advokaten anfører at han ble intervjuet av et NRK-team samme dag som det påklagede innslaget ble sendt, og at han uttalte at domsutvalgets avgjørelse var tatt på sviktende grunnlag. Dette innslaget ble sendt i Dagsrevyen kl 1900. Videre skriver advokaten:

«Ingen fra NRK antydet at Kjell O. Kran kunne tenkes beskyldt for straffbart forhold. Dersom noe slikt hadde vært nevnt, både kunne og ville jeg straks ha gitt NRK en kopi av Woxholthutvalgets rapport, og påvist hva utvalget kom frem til med hensyn til straffbart forhold.»

Det anføres videre at den omtalte rapporten var offentlig tilgjengelig, slik at NRK på egen hånd kunne ha kontrollert det faktiske grunnlaget for beskyldningen.

NRK opplyser at man brakte nyheten om avgjørelsen i domsutvalget i flere sendinger gjennom dagen, på alle plattformer. Videre heter det i tilsvaret: «NRK-sporten gjorde en betydelig innsats i å få tidligere idrettspresident Kjell O. Kran i tale for kommentar gjennom hele dagen. Kran henviste konsekvent til sin advokat Gunnar Sørlie. Sørlie viste seg ikke å være tilgjengelig fordi han var opptatt i rettssak. Sørlie var fjernsynsmessig for første gang representert i Dagsrevyen, hvor han kommenterte selve dommen.»

Det anføres i NRKs tilsvar at man i radioens Her og Nå opplyste at Kran ikke ønsket å kommentere dommen, og at han henviste til sin advokat, som var opptatt i retten. Videre anføres det at advokat Sørlie uttalte seg i Radiosporten kl 2130. Der kommenterte han en uttalelse fra Klomsæt om at politiet bør se på saken, med «Det har jeg ingen kommentar til». I sitt tilsvar viser NRK til at denne kommentaren var avgjørende for at NRK fjernsyn ikke så noen hensikt i å sende ut et ekstra tv-team for ytterligere kommentar.

NRK bemerker også at man ikke oppfatter Klomsæts kommentar direkte rettet mot Kjell O. Kran, men som en generell kommentar til at idretten har for milde reaksjonsformer i forhold til i næringslivet. NRK mener at Klomsæt, som advokat med idrettsjus som ett av sine spesialområder, må ha rett til å uttale seg om en sak som denne.

Klageren skriver i sitt tilsvar: «Det NRK gjorde, var i det mest hardtslående medium å kaste fram en grunnløs påstand om alvorlig straffbart forhold mot et sårbart, navngitt medmenneske som er kjent for mange og som har familie og venner.» Det henvises til at det er en av pressens oppgaver å beskytte mennesker mot overgrep, men at det i dette tilfellet var NRK som begikk overgrepet.

Det vises videre til at det advokaten ga sin ingen kommentar-kommentar til, var NRKs opplysning om at advokat Klomsæt lenge hadde vært skeptisk til idrettens gransking og uten forståelse for utfallet av saken. Klageren mener dette ikke var egnet for en saklig kommentar. Det vises fra klagerens side til at en forutsetning for å oppfylle kravet til samtidig imøtegåelse er at man blir kjent med beskyldningene.

NRK fastholder at man «både gjennom vårt forhold til kildene ? herunder Kran og Sørlie ? har opptrådt godt innenfor presseetikkens grenser, både når det gjelder forarbeid og kryssklipping».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et innslag i NRK Dagsrevyen i forbindelse med at domsutvalget i Norges Idrettsforbund avga sin dom basert på Woxholt-utvalgets rapport. I innslaget uttalte advokat Sigurd Klomsæt at om det samme hadde skjedd i det alminnelige samfunns- og næringsliv, så hadde man fått flere års fengsel for slik adferd.

Klageren, tidligere idrettspresident Kjell O. Kran via sin advokat, mener at om NRK hadde henvendt seg til klageren eller hans advokat, eller kontrollert grunnlaget for beskyldningen, så ville man fått konstatert at den var grepet ut av luften. I tillegg anføres det at NRK heller ikke senere har korrigert feilen.

NRK avviser klagen og viser til at Klomsæt er en kapasitet på idrettsjus, og at det var naturlig å innhente og publisere hans mening i den aktuelle sammenhengen. Det vises videre til at NRK hadde forsøkt å få klagerens samtidige kommentar, men at man ble henvist til advokaten. NRK opplyser dessuten at man hadde grunn til tro at advokaten ikke ville avgi kommentarer til Klomsæts uttalelse.

Pressens Faglige Utvalg viser innledningvis til Vær Varsom-plakatens punkt 1.4, om retten til å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. NRK var slik sett i sin fulle rett til å omtale den ferske avgjørelsen i domsutvalget i Idrettsforbundet, og også til å innhente kommentarer til dommen. Dette er da heller ikke bestridt av klageren.

Slik utvalget ser det, var advokat Sigurd Klomsæt en relevant kilde for NRK. Det framgikk etter utvalgets mening tydelig at den påklagede påstanden var Klomsæts vurdering, og ikke en konstatering av faktum. I tillegg må kritikken som framføres også forstås som rettet mot idrettens sanksjonsmetoder, i tillegg til mot klageren.

Utvalget registrerer at klageren henviste henvendelser fra NRK om samtidig imøtegåelse videre til sin advokat. Advokaten hadde samme dag avslått å kommentere forhold knyttet til dommen overfor en annen NRK-redaksjon, og Dagsrevyen hevder å ha hatt en forståelse av at det ville være nytteløst å få en kommentar til Klomsæts utsagn. Etter utvalgets mening hadde imidlertid det påklagede utsagnet en slik alvorsgrad at det ikke burde vært sendt uten at den uttalelsen rammet, fikk en reell mulighet til å ta til motmæle. Utvalget finner at NRK ikke gjorde tilstrekkelige anstrengelser for å gi klageren mulighet for dette. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, som understreker den presseetiske retten til samtidig imøtegåelse av sterke beskyldninger.

På dette punkt har NRK Dagsrevyen brutt god presseskikk.

Oslo, 28. februar 2006
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Dagsrevyen brøt god presseetikk i et nyhetsinnslag om en dom i idrettens domsutvalg. I innslaget uttalte advokat Sigurd Klomsæt at tidligere idrettspresident Kjell O. Kran ville fått flere års fengsel for sin handlemåte dersom dette hadde skjedd i næringslivet. Utvalget finner at Dagsrevyens kildebruk var relevant, men mener samtidig at Klomsæts utsagn hadde en slik alvorsgrad at det ikke burde vært sendt uten at Kran eller hans advokat fikk en reell mulighet til å ta til motmæle.»