Roger Bergersen p.v.a. Rune Edvardsen mot Musikkultur

PFU-sak 220/11


SAMMENDRAG:

Tidsskriftet Musikkultur hadde i sitt nummer 8/9 2011 (utgivelsesdag søndag 28. august 2011) en artikkel med tittelen «- Viktig å engasjere seg». Ingress:

«Snodige samarbeidsavtaler og lokale brannfakler gjør at partipolitikk på lokal- og riksplan kan være to helt forskjellige ting. – Sett deg inn i partiprogrammene lokalt, lyder oppfordringen fra MFO.»

Litt senere i artikkelen:

«Distriktsmusiker Frode Sollie er en av dem som synes det er vanskelig å bestemme seg for hva han skal stemme ved kommunevalget 12. september.
– Narvik har vært styrt av en Ap-ordfører, men partiet har ikke fulgt opp kulturløftet sitt. Jeg vet jammen ikke hva jeg skal stemme denne gangen. Det er ikke lett å velge parti i kommunevalget når politikerne selv gjør rare valg. Narvik er en kommune som pisser i buksa for å holde varmen, sier Frode Sollie.»

Det framgår av artikkelen at den intervjuede Frode Sollie har sagt opp jobben som lærer ved kulturskolen i Narvik fordi kommunen «har gjort store innhogg i kulturlivet».

Langt senere i artikkelen er nestleder i MFO Nordland (Musikernes fellesorganisasjon), intervjuet. Han sier blant annet:

«Ja! Flere fattige kommuner har for eksempel valgt å skjerme kulturskolen. Når det er snakk om store summer som skal kuttes, så er det ofte lite å hente på å kutte i kulturskolebudsjettet, om man da ikke velger å legge ned hele tilbudet. Selv da er det på mindre steder kanskje bare snakk om innsparingsmuligheter på én til to millioner, innsparinger som får store ringvirkninger for lokalsamfunnet, sier Rian.

Deretter kommer Sollie tilbake:

I Narvik røpet Ap-politiker Rune Edvardsen sin holdning til de profesjonelle musikerne da han kom med utsagnet: ”Hvorfor skal musikktrenere ha lønn når fotballtrenere gjør det på dugnad?” – Hva stemmer man i en kommune med slike meninger? Jeg er sosialdemokrat, men vet ikke om jeg skal stemme på dem i år, sier Frode Sollie.»

KLAGEN:

Klager er leder av Narvik Arbeiderparti, Roger Bergersen, på vegne omtalte og siterte Ap-politiker Rune Edvardsen. Det anføres at Edvardsen ikke fikk anledning til å imøtegå kritikken, «eller gitt mulighet til å kommentere det som han ifølge et annet intervjuobjekt visstnok skal ha sagt». Videre anføres det at Musikkultur ikke har gjort forsøk på å få verifisert at dette er sagt, i hvilken sammenheng og når. Klager mener det er spesielt sterkt å kritisere at artikkelen kom like før et valg.

Et forsøk på å løse saken i minnelighet førte ikke fram.

TILSVARSRUNDEN:

Musikkultur viser i sitt tilsvar til at redaksjonen over lengre tid gjorde mange forsøk på å få tak både i klageren (Bergersen) og den han klager på vegne av (Edvardsen) for en kommentar, uten å lykkes. «Sitatet av Edvardsen som kom på trykk, viser seg å være gitt til vår kilde i en privat sammenheng. Det har en form som gjør at det nok kan oppfattes å være spøkefullt ment. Like fullt er det etter vår oppfatning et sitat som viser en holdning vi har ment er viktig å få fram.»

Bladet opplyser at man etter publiseringen var i kontakt med Edvardsen og at han ikke benektet å ha avgitt sitatet, men forklarte at det ble sagt «for lenge siden i en privat sammenheng over en øl». Videre:

«På grunn av formen er sitatet i seg selv neppe veldig kontroversielt. Problemet for klager oppstod nok da sitatet ble brukt i et politisk møte i Narvik like før valget – og dermed satte Arbeiderpartiet i et dårlig lys.»

Redaksjonen stiller i sitt tilsvar selv spørsmål om det var klokt å bruket et gammelt sitat som stammer fra en privat samtale uten at den som uttaler det, selv får kommentere, men bladet mener hensikten bør vektlegges. «I en situasjon der vi hadde grunn til å tro at politikerne ikke ville snakke med oss fordi saken var politisk ubehagelig, fant vi det riktig å bruke sitatet selv om vi ikke hadde Edvardsens kommentarer.»

Klageren gjentar at det ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse og at bladet ikke har gjort forsøk på å få verifisert uttalelsen.

Musikkultur anfører i sitt siste tilsvar at sitatet er korrekt og at Edvardsen ikke har protestert mot formuleringen. Videre at sitatet har en viktig funksjon for å illustrere en holdning. Dessuten gjentas det at det ble gjort flere forsøk på å få Edvardsen i tale før publisering. Og endelig – at forsøket på å få løst klagesaken i minnelighet ble avvist av klageren.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder gjengivelsen av et sitat i en artikkel i bladet Musikkultur. Klageren, som er leder av Narvik Arbeiderparti, klager på vegne av en annen Ap-politiker, som skal ha kommet med uttalelsen i en privat sammenheng. Bladets kilde er en person som er sterkt kritisk til sitatets innhold. Klageren mener Musikkultur har opptrådt i strid med god presseskikk ved ikke å ha gitt politikeren mulighet til samtidig imøtegåelse, og ved ikke å ha forsøkt å verifisere sitatet.

Musikkultur viser til at det ble gjort mange forsøk, over lengre tid, på å få innhentet en kommentar både fra den siterte politikeren og fra klageren, men at man likevel valgte å gjengi sitatet uten samtidig kommentar. Bladet begrunner dette med at sitatet hadde en viktig funksjon for å illustrere en politisk holdning.

Pressens Faglige Utvalg viser til at utvalget har en streng praksis med hensyn til kravet om samtidig imøtegåelse. I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at Musikkultur har tatt et utsagn fra en kilde om hva en annen skal ha sagt, for god fisk.
Etter utvalgets mening er dette en uakseptabel journalistisk handling, selv innenfor et område som politikk, hvor det er og må være stor takhøyde. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk.

Selv om sitatet skulle være korrekt gjengitt, skulle det etter utvalgets mening ikke vært gjengitt uten at sitatets opprinnelig kilde var gitt mulighet til samtidig imøtegåelse, i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Det konstateres at Musikkultur har kommet klageren i møte i et forsøk på å løse saken i minnelighet, og utvalget mener faktisk at saken kunne vært løst på den måten, ved en korreksjon eller en beklagelse. Når det så ikke førte fram, finner utvalget likevel å måtte felle bladet.

Musikkultur har brutt god presseskikk.

Oslo, 22. november 2011

Hilde Haugsgjerd,
John Olav Egeland, Øyvind Brigg, Line Noer Borrevik,
Henrik Syse, Camilla Serck-Hanssen, Stig Inge Bjørnebye