Leif Erik Dahl mot Romerikes Blad

PFU-sak 217/21


SAMMENDRAG:

Romerikes Blad (RB) publiserte onsdag 8. september 2021 en nyhetsartikkel med tittelen:

«Her hevder lokalpolitikeren at over 14.000 nordmenn er døde etter koronavaksinen»

I ingressen stod det:
«I tirsdagens kommunestyremøte i Ullensaker påsto Leif Erik Dahl (Sp) at dødstallet i Norge har økt etter koronavaksineringen. Varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud stiller seg ikke bak partikollegaens uttalelser.

Lenke til artikkelen:
https://www.rb.no/her-hevder-lokalpolitikeren-at-over-14-000-nordmenn-er-dode-etter-koronavaksinen/s/5-111-132881

Lenke til samlesiden:
https://www.rb.no/konspirasjonsteorier

KLAGEN:

Klager er Leif Erik Dahl, som anfører brudd på disse punktene i Vær Varsom-plakaten (VVP):
1.5 – om å beskytte enkeltmennesker mot overgrep
3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde
3.7 – om å gjengi meningsinnholdet
4.4 – om dekning i stoffet for titler, ingress og bilder

Klager skriver:
«Overskriften pådrar at det er jeg som hevder at 14 000 er døde etter koronavaksinering i Norge. Faktum er at det er fhi som skriver dette i en Mail til advokat Elden som har begjært disse tallene utlevert. Dette kommer frem i artikkelen, men artikkelen er bak betalingsmur slik at det kun er overskrift og ingress som er lesbar for folk flest på nett. Artikkelen er videre publisert under konspirasjonsteorier på RBs nettside. Disse forholdene er svært uheldig for min del og er egnet til å skape hatefulle ytringer (som er straffbart) mot meg som person, samt ramme min familie.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:
Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Romerikes Blad avviser brudd på god presseskikk, og skriver:
«Slik vi oppfatter saken har klager ingen innvendinger til selve artikkelen som han også er blitt forelagt til sitatsjekk før publisering. Etter vår mening innebærer det at artikkelen ikke kan være brudd på 3.2.»

Avisen mener det også er full dekning for tittelen, og påpeker at klager blir sitert på at han viser til at dette er tall fra Folkehelseinstituttet. Redaksjonen viser til den ordrette utskriften av hva klager sa, lagt ut på kommunens hjemmesider:
«I Norge så har også Folkehelseinstituttet no – som en respons på en begjæring av advokat John Christian Elden – vist at det er over 14.000 som er døde etter covidvaksinering i Norge så langt.»

Avisen skriver:
«Men det er han som velger å bringe tolkningen av disse tallene videre til kommunestyrets medlemmer uten noe forbehold eller forklaring.
Innholdet i eposten og hva slags tolkning den er underlagt, viser at den som trekker den fram, også må ta en selvstendig vurdering av hva den benyttes til.
Dermed mener vi det er dekning for at han hevder at over 14.000 er døde etter koronavaksinering. Han sier i klartekst at det er slik dødsfall etter koronavaksinering bør måles i Norge og skaper med sitt innlegg et inntrykk av at 14.000 er døde etter vaksine, og at det har en sammenheng med at de er koronavaksinert. Hvorfor skulle han ellers bruke denne ‘måleenheten’ for koronavaksinering?»

Videre skriver Romerikes Blad:
«Dahl viser til en henvendelse advokat Elden har gjort, og et svar han har fått, fra FHI, men hva denne eposten fra FHI egentlig forteller problematiseres ikke av ham i kommunestyresalen. Det gjør derimot Romerikes Blad i artikkelen der vi både konfronterer Dahl med forskjellen mellom de tallene han lanserer i kommunestyret, og de tallene som kommer fram i en ukesrapport fra Statens legemiddelverk som sier noe helt annet.
(…)
Påstanden om at 14.000 er døde etter koronavaksinering er også undersøkt av faktisk.no. De har blant annet snakket med FHI selv.

– Det er forskjell på å dø på grunn av vaksinasjon, og å dø som vaksinert. De fleste som dør i Norge de nærmeste månedene, vil jo være koronavaksinert, skriver overlege ved FHI, Preben Aavitsland, i en e-post til Faktisk.no. Han legger til: – Vi har merket at denne feilinformasjonen sprer seg. Vi tror de fleste klarer å tolke dette.»

Redaksjonen forklarer at emneknaggen ‘konspirasjonsteorier’ blir
brukt fordi den forteller noe om hvilke temaer/emner som blir berørt/diskutert i artikkelen.

Redaksjonen skriver:
«Og akkurat i denne artikkelen blir dette spørsmålet tatt opp av Dahls egen partifelle, varaordførerer Lars Halvor Stokstad Oserud, som på vårt spørsmål om det er noe skummelt å bringe slike meninger inn i kommunestyret sier følgende:

– Det er absolutt noe skummelt ved konspirasjonsteoriene, men jeg tenker at det ikke er skummelt når man tar det opp i kommunestyret.

I artikkelen gis Dahl samtidig rikelig anledning til å imøtegå påstanden om at det er konspiratoriske premisser i spørsmålene han tar opp.
Det er heller ingen tvil om at Dahls meninger er høyst kontroversielle. Det er legitimt å mene det han gjør, men som en folkevalgt, offentlig person, må han regne med motstand.
(…)
Dahl har i tillegg i en årrekke markert seg som skeptisk til helsemyndighetenes råd og retningslinjer. Han har i RBs spalter, både i leserbrevs form og i intervjuer, flagget alternative teorier, særlig om helserisikoen ved vaksiner, men også ved stråling fra automatiske strømmålere.»

Klager skriver i sin replikk:
«Det fremgår klart av mitt innlegg i kommunestyremøtet (se vedlegg) at dødsfall etter vaksine bør måles på samme måte som man måler dødsfall av Covid, det vil si død innen 30 dager etter vaksine eller positiv PCR test. Det er dermed helt feil at jeg skulle ha sagt at det er slik som de har fått frem over 14 000 døde som skal ligge til grunn for å måle vaksinedødsfall. Hadde jeg ment at de døde av vaksine hadde jeg selvsagt sagt det i stedet for at de har dødd etter vaksinering.»

Klager skriver videre:
«Det er heller ikke riktig at jeg har flagget alternative teorier. (…) Igjen bruker RB anledningen til å sette meg i et dårlig lys fremfor å gjøre sin jobb i medhold av VVP, noe som underbygger min klage ytterligere.
(…)
RB gjør det motsatte av sin oppgave som avis; de angriper budbringeren som viser til kilder og stiller kritiske spørsmål fremfor å utfordre helsemyndighetene på hvorfor forskning, forskeruttalelser og kliniske erfaringer ikke blir hensyntatt for å sikre innbyggernes helse. RBs svært manglende vilje til å rette opp skaden de har påført meg, samt deres synliggjøring av ytterligere brudd på VVP, opplever jeg som skjerpende omstendigheter så langt i saksbehandlingen. Det er et grunnleggende rettsprinsipp at man skal settes i en slik stand som om skaden ikke hadde skjedd, noe saken så langt viser at er langt unna tilfellet.

Romerikes Blad skriver i sin sluttreplikk:
«Vi kan ikke se at Dahls anmerkninger styrker hans argumenter for at RB skal ha brutt god presseskikk i vår omtale av hans uttalelser i kommunestyremøte i Ullensaker. Han er gjengitt korrekt og får også imøtegå utsagn fra sin partikollega og varaordfører om at han bringer holdninger med konspiratoriske trekk til torgs.
(…)
Igjen: En offentlig person må finne seg i at hans uttalelser fra kommunestyrets talerstol blir belyst og gjenstand for kritiske spørsmål.
(…)
RB fastholder at vi ikke har brutt god presseskikk.»

Tilsvarsrunden avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Romerikes Blad(RB) med tittelen: «Her hevder lokalpolitikeren at over 14.000 nordmenn er døde etter koronavaksinen». Artikkelen handlet om et innlegg klager holdt i kommunestyret. Etter møtet ble klager intervjuet om tallgrunnlaget for påstanden. En partikollega uttalte at han ikke stilte seg bak premissene for spørsmålet, som han karakteriserte som konspiratoriske.

Klager er den omtalte lokalpolitikeren. Han mener det ikke er riktig som det står i tittelen, at han hevder at 14.000 er døde etter koronavaksinering i Norge. Klager viser til at det er Folkehelseinstituttet som har skrevet dette i en epost. Videre mener klager at siden artikkelen er publisert under emneknaggen «konspirasjonsteorier», er dette egnet til å skape hatefulle ytringer mot ham selv og hans familie.

Romerikes Blad påpeker at klager fikk sitatsjekk før publisering, og mener det er full dekning for tittelen. Redaksjonen viser til at klager i sitt innlegg sa at 14.000 er døde etter koronavaksinering, og mener at han uten forbehold slo fast at dette hadde en sammenheng med at de var koronavaksinert. Romerikes Blad viser til at klager i artikkelen ble konfrontert med at Folkehelseinstituttet mener dette er en feiltolkning. Avisen mener emneknaggen var godt begrunnet med artikkelens innhold.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener at et utsagn om at 14.000 personer er døde etter koronavaksinering, av de fleste kan bli tolket som at personene er døde på grunn av vaksineringen, dersom tallet blir presentert uten nødvendige forbehold og ytterligere forklaring. Etter utvalgets mening hadde avisen derfor dekning for tittelen.

Utvalget konstaterer at Romerikes Blad ikke nøyde seg med å referere hva klager uttalte i kommunestyremøtet, men også lot klager få anledning til å utdype hva han mente, og få sitatsjekk. På den måten sørget avisen for god opplysningskontroll og kildebredde, i en artikkel med et tema av stor offentlig interesse.

PFU mener avisen måtte kunne merke artikkelen med «konspirasjonsteorier», og henvise til den fra en samleside, siden dette var et sentralt tema i artikkelen. Utvalget viser for øvrig til at dette var en av mange emneknagger under artikkelen.

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. januar 2022
Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Øyvind Kvalnes
Stein Bjøntegård, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim