Kristin Vedum mot Vest-Telemark Blad

PFU-sak 215/22


SAMMENDRAG:

Vest-Telemark Blad (VTB) publiserte 14. oktober 2022 et kryssord i papiravisen. I kryssordet var det publisert et bilde av en låvebygning i brann.

To uker senere, 28. oktober 2022, publiserte avisen løsningen til kryssordet, det vil si setningen som stod til bildet av brannen. Løsningsteksten var:

«Olav A. Veum har opplevd ein dramatisk låvebrann. I tragedien viser Fyresdal seg frå si beste side»

Det ble opplyst hvem som hadde vunnet, og vedkommende ble gratulert.

KLAGEN:

Klager er eieren av låvebygningen og kona til Olav A. Veum. Hun mener VTB har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

3.9, om hensynsfull arbeidsprosess

4.1, om saklighet og omtanke

4.3, om privatliv

4.6, om hensyn til ofre for ulykker

4.10 og 4.12, om bildebruk

Klager opplyser at låven deres brant ned 30. september 2022. Det var en traumatisk opplevelse for familien. De «var og er i sjokk og sorg». Klager skriver:

«(…) vi lever i en stor branntomt med kull, bølgeblikkplater, nedbrente biler/traktorer/gravmaskin/annet utstyr, materialer mm. Vi har også mistet «alt» da driftsbygningen var en type enhetslåve som inneholdt alt fra lager, garasje, verksted, gårdsmuseum (komplett som viser gårdens historie), festlokale, vedlager, skibod ++»

Klager opplyser at VTB dekket brannen på nyhetsplass. Det forstår klager, men hun reagerer kraftig på at avisen brukte bilde fra brannen som «helgeunderholdning» i et kryssord et par uker senere.

«At både vi og ungene får vår tragedie, der vi fortsatt er i sorg og lever midt i en branntomt, som helgeunderholdning i Vest-Telemark Blad synes vi er meget sårende og trist. Her tas det ikke hensyn til oss som er i sorg, og det oppleves som svært krenkende», skriver klager.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Vest-Telemark Blad avviser at god presseskikk er brutt.

Avisen påpeker at ingen mistet livet eller ble skadet brannen. VTB opplyser at brannen var hos en kjent næringslivsmann i bygda, Olav A. Veum, og hans familie. Veum stod selv frem i avisen og fortalte hvordan han og familien hadde opplevd hendelsen, et intervju der han også hyllet redningsmannskapene.

Veum uttalte blant annet «I tragedien viser Fyresdal seg frå si beste side.»

Avisen forteller deretter om det påklagede kryssordet:

«Fredag 14. oktober var saka hovudelementet i Einars helgekryssord. Løysingsordet som blei publisert 14 dagar seinare var: ‘Olav A. Veum har opplevd ein dramatisk låvebrann. I tragedien viser Fyresdal seg frå si beste side’.»

Avisen opplyser at de valgte det minst dramatiske bildet fra hendelsen til å illustrere kryssordet. Avisen opplyser også at de har lang tradisjon for å bruke aktuelle hendelser som løsningsord i kryssordet.

«Einars helgekryssord har vore ein del av Vest-Telemark blad i om lag 30 år. Det har sin faste plass i fredagsavisa og er laga av ein lokal kryssordmakar. For ei lokalavis er det viktig å kunne tilby lesarane både quiz og kryssord frå lokale produsentar og med lokalt innhald. Kryssorda tek utgangspunkt i det lokale nyheitsbildet og løysingsordet (med utspring i bilde) omhandlar ei sak som har vore omtala i Vest-Telemark blad.»

VTB understreker at deres intensjon aldri har vært å lage underholdning av folks tragedie. Avisen mener PFU-klagen er en påminnelse om at «lokalavisa er nær», og at det som kommer på trykk, kan være sårt for den som er rammet.

«Tanken bak å bruke denne saka i kryssordet var å vise samhaldet i bygda når tragedien rammar, i tillegg til at det var ei stor nyheitsshending den aktuelle veka», skriver VTB.

Avisen skriver videre at de sikkert kunne gjort ting annerledes, for eksempel kontaktet familien før publisering, men argumenterer for at det ville gått utover kravene i VVP.

Ifølge VTB er ikke bildet publisert i en annen sammenheng enn den opprinnelige, ettersom det henger sammen med løsningsordet i kryssordet.

«Om dette er å bruke bilde i ein annan samanheng, kan alle bilde som blir bruka i kryssord i praksis vera i strid med dette punktet om å ‘ikkje bruke bilde i andre samanhengar enn den opphavlege’, skriver VTB.

VTB mener saken er av prinsipiell interesse, fordi den vil sette rammene for hva slags stoff som kan bli del av et kryssord.

 

Klager fastholder at god presseskikk er brutt. Klager mener det ikke er relevant hva som er VTBs intensjon all den tid de som rammet part opplever at deres tragedie er blitt gjort til underholdning.

Klager skriver:

«Det sies klart i VVP at man skal opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet og at man ikke skal misbruke at mennesker er i sjokk eller sorg og er mer sårbare enn andre. Når vi klager VTB inn til PFU, bør det være tydelig at vi ikke ønsker å få saken omtalt mer enn nødvendig da dette er vondt og vanskelig for hele familien, inkl våre tre barn. Det bør derfor være klart for VTB, at å bidra til at de får flere klikk på nettsiden sin på bakgrunn av vår tragedie ikke er ønskelig.»

Klager reagerer videre på at avisen publiserte løsningen på kryssordet med en gratulerer-melding til vinneren – etter at PFU-klagen var levert.

Klager skriver:

«VTB mottok klagen på brudd av varmsomhetsplakaten 27. oktober 2022 kl. 13:16. Tross dette velger de 28. oktober under den røde overskriften ‘Gratulerer’ å trykke nok et bilde av brannen, samt løsningsor. Dette skjedde på tross at saken var klaget inn, noe vi oppfatter som lite hensynsfullt og omtenksomt når de var klar over vår reaksjon på saken.

Min manns navn, Olav Veum, en del av løsningsordet. Min mann er ikke en offentlig person, således tar ikke dette hensyn til familiens privatliv.»

 

Vest-Telemark Blad påpeker at det ikke er negativt at mange lesere klikker på en sak. Det er et positivt uttrykk for at journalistikken når frem til folk, skriver avisen.

For øvrig opplyser VTB at kryssordet ikke er tilgjengelig digitalt (med unntak av e-avisa) og således ikke genererer klikk.

Når det gjelder publiseringen av løsningsordet, skriver VTB:

«Fredagsavisa (28.oktober i dette tilfellet) går i trykken på dagtid torsdag (27.oktober i dette tilfellet – same dagen som klaga blei mottatt). Faste element i papiravisa, som kryssord, quiz og Frå arkivet, er det som blir sendt trykkeriet fyrst. Det var på ein hektisk trykkedag ikkje tid til å setje seg inn i klaga (mottatt på e-post 13.16 på trykkedagen) før avisa gjekk i trykken. Men, som nemnd i tilsvaret, så blei det per e-post på ettermiddagen opplyst til klagar at kryssordløysinga ville kome på trykk dagen etter.»

VTB påpeker at den omtalte brannen hadde offentlig interesse, selv om den kan oppleves som en privatsak av de rammede.

«Avisa må også formidle nyheiter som er vonde og vanskelege for dei som blir ramma. Viss me ikkje gjorde det, ville me ha synda mot samfunnsoppdraget vårt.»

Når det gjelder klagers argument om at Olav A. Veum ikke er en offentlig person, opplyser avisen:

«Veum er, ifylgje proff.no, til dømes styreleiar i 21 verksemder (blant desse AT skog AS og Telemark Bilruter AS). Han er også dagleg leiar i 10 selskap, mellom anna Vest-Telemark næringsforum AS. Veum er også ei erfaren kjelde i lokalavisa.»

PFUs uttalelse:

Vest-Telemark Blad har ikke brutt god presseskikk

Vest-Telemark Blad gikk fri i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for et aviskryssord som inneholdt et bilde av en låvebrann. Det var ikke brudd på god presseskikk å bruke det aktuelle nyhetsbildet i kryssordet.

Vest-Telemark Blad (VTB) publiserte oktober 2022 et kryssord i papiravisen som inneholdt et bilde av en låvebygning i brann. To uker senere publiserte avisen kryssordets løsningssetning, som var: «Olav A. Veum har opplevd ein dramatisk låvebrann. I tragedien viser Fyresdal seg frå si beste side».

Klager:
Olav A. Veums kone klaget saken inn for PFU, og hun opplyste at brannen var en stor tragedie og traumatisk opplevelse for familien. Hun reagerte derfor på at VTB brukte et bilde av brannen som «helgeunderholdning» i avisen. Bildet er tatt ut av sin opprinnelige sammenheng, og publiseringen tok ikke hensyn til ofrene for ulykken, mente klager.

Mediet:
Vest-Telemark Blad understreket at det ikke var avisens intensjon å lage underholdning av andres tragedie. Avisen opplyste at de godt kunne tatt kontakt med familien før publisering, men anførte at det ville gått utover kravene i Vær Varsom-plakaten (VVP). Brannen hadde offentlig interesse, og avisen måtte kunne bruke en aktuell nyhetssak i kryssordet, mente VTB.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår at den omtalte brannen har vært en stor belastning for klager. PFU forstår også at det opplevdes som en tilleggsbelastning at bildet fra brannen ble brukt i et kryssord.

Nyhet i underholdning
Samtidig understreker PFU at omtale av aktuelle hendelser ikke er forbeholdt nyhetsjournalistikken. Også andre sjangre, som underholdning, må kunne ta for seg det som skjer i samfunnet.

Utvalget påpeker i tillegg at det ikke alltid er et vanntett skille mellom sjangrene i redaktørstyrte medier. I presseetikken skal det være rom for publiseringer i skjæringspunktet mellom underholdning og nyhetsjournalistikk, så lenge Vær Varsom-plakaten overholdes.

Ikke respektløst
PFU kan ikke se at det påklagede kryssordet var gjort på en respektløs eller presseetisk krenkende måte overfor klager. Utvalget merker seg at ingen mistet livet i den omtalte brannen. Utvalget merker seg også at løsningssetningen handlet om samholdet som gårdeieren opplevde i tragedien.

Selv om PFU forstår belastningen for klager, konkluderer utvalget med at publiseringen ikke var i strid med VVP 4.6, som sier at mediene skal ta hensyn til hvordan omtale av ulykker kan virke på ofre.

PFU finner heller ikke at bildebruken var i strid med VVP 4.10, som ber pressen være varsom med å publisere bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige. Det kom frem av løsningssetningen hva bildet gjaldt.

Vest-Telemark Blad har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 25. januar 2023

Anne Weider Aasen,
Øyvind Kvalnes, Stein Bjøntegård, Nina Fjeldheim,
Ingrid Rosendorf Joys, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug