NN mot Nettavisen

PFU-sak 214/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Nettavisen som omhandlet en søskenkonflikt knyttet til en større eiendom i Portør. Konflikten hadde vært tre runder i rettsapparatet, og Høyesterett ga søsteren medhold. Nå var eiendommen solgt, og i artikkelen går broren til angrep på søsteren. Det fremkom av artikkelen at søsteren ikke ønsket å uttale seg om forholdet. Artikkelen er i sin helhet hentet fra Telemarksavisa. Klager er den omtalte søsteren. Hun mener artikkelen er et bestillingsverk fra «en særdeles sur bror» og mener omtalen ikke har nyhetsverdi utover det å sverte familiemedlemmer. Slik klager ser det, er ikke det omtalte eiendomssalget av offentlig interesse, og høyesterettsdommen er gammelt nytt. Hun reagerer på at avisen har brettet ut en familietragedie som ikke har noe med eiendomssalget å gjøre, og at avisen har brutt, Vær Varsom Plakatens punkt 4.3, siste ledd.

Nettavisen opplyser at artikkelen opprinnelig er skrevet av Telemarkavisa, og gjengitt i avisen under den såkalte Fri flyt-avtalen hvor avisene i Amedia utveksler stoff. Men at dette selvsagt ikke fritar Nettavisen for det redaksjonelle ansvaret. Slik Nettavisen ser det, kan ikke salget belyses uten å gå inn på de historiske konfliktene i familien. Det vises til at dette er en langvarig konflikt i en av Kragerøs sentrale næringslivsfamilier, og at det vil være påfallende å omtale salget uten å trekke de historiske linjene. At konflikten har vært gjenstand for flere rettsrunder, mener Nettavisen at dette forsterker dette grunnlaget for offentliggjøring. Det er altså en klar sammenheng mellom angivelig private forholden og forhold av offentlig interesse. Det vises til at klager har fått rikelig med tid og mulighet til å komme med sitt syn på forholdene.

Pressens Faglige Utvalg viser til at mediene selvsagt har rett til å drive stoffutveksling og/eller sitere hverandre, men minner om den selvstendige plikten alle medier har til å vurdere etikken i egen publikasjon, noe utvalget konstaterer at Nettavisen er enig i.

I det påklagede tilfellet merker utvalget seg at det tydelig fremgår av artikkelen hvor innholdet kommer fra. Videre går det klart frem av artikkelen at klager var kontaktet, men ikke ønsket å uttale seg. Slik utvalget ser det, er forholdene av offentlig interesse, og omtalen er noe klager må akseptere, ikke minst sett i lys av de mange rundene i rettsapparatet forut for salget. Utvalget er av den oppfatning at publikum må forstå at dette er brorens syn på saken. Utvalget mener også at den påklagede omtalen ikke er av en slik privat karakter at den rammes av Vær Varsom-plakatens punkt 4.3, siste ledd: «Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. november 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Eva Sannum, Hadi Strømmen Lile
Øyvind Brigg, Håkon Borud, Amal Aden