Geir Wiknes mot Gudbrandsdølen Dagningen

PFU-sak 211/18


SAMMENDRAG:

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) publiserte søndag 09. september 2018 en nettartikkel om kirkekonflikt. Konflikten handlet om ommøbleringen og oppussingen av et kirkerom. Avisen skrev at sogneprest Geir Wiknes stod bak ommøbleringen og at han hadde kommet på kant med deler av menigheten på grunn av endringene.

Artikkelen ble også publisert i papirutgaven onsdag 12. september 2018, da fordelt på en hovedartikkel og en sideartikkel.

KLAGEN:

Klager er den omtalte sognepresten. Han mener GD har brutt god presseskikk på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde
  • Punkt 4.4, om dekning for titler etc.
  • Punkt 4.13, om å rette feil

Klager skriver:

«Gudbrandsdølen Dagningen (GD) skriver (på nett 10.9., i papiravisen 12.9.): ”Sogneprest Geir Wiknes har kommet på kant med deler av menigheten i Øyer fordi han har ommøblert kirkerommet i den 300 år gamle kirken. I tillegg strides menigheten om den nye gulvfargen i kirkerommet.”
GD skriver ikke at det ikke er soknepresten som har vedtatt en forsøksordning med justering av noen av kirkebenkene, GD skriver ikke at det er Øyer og Tretten kirkelige råd som alene fatter vedtak angående kirken, og GD skriver heller ikke at det ligger langt unna sokneprestens makt å gjøre noe med kirken. (…) GD gjør en også en kobling mellom ØTKRs vedtak om maling av kirkens gulv og prestens medvirkning. Alle vet at presten ikke har noe som helst å gjøre med dette, og koblingen er spekulativ.»

Klager mener videre at når GD skriver at han har kommet på kant med «deler av menigheten», er det i realiteten snakk om svært få mennesker, i hovedsak to klokkere.

Klager opplyser at prost i Sør-Gudbrandsdal, Anita Dalehavn, tok kontakt med GD 10. september og opplyste at artikkelen var upresis. Koblingen mellom de fattede vedtakene og sognepresten stemmer ikke, opplyste hun. Artikkelen ble imidlertid ikke rettet opp, men i stedet publisert i papiravisen to dager etter, skriver klager.

Klager viser videre til at det i artikkelen står at klokkerne sendte et brev til kirkeverge Berit Sundli. Beskrivelsen av brevet er feil, ifølge klager:

«Det fremkommer ikke hvilke brev (datering) det her er snakk om. Journalisten har stolt blindt på at informasjonen klokkerene oppga i sine brev stemmer, hvilket lett kan avvises. Det er ikke fakta at Den norske kirke er særlig ”høykirkelig”, sokneprestens mandat til å ta avgjørelser i kirkerommet er minimal, og hvordan både kirkeverge og sokneprest svarte på brev fra klokkerene allerede i august måned, er informasjon som blir holdt tilbake.»

TILSVARSRUNDEN:

Gudbrandsdølen Dagningen (GD) kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen skriver:

«Hovedutfordringen i en sak som dette er at klager – som den helt sentrale i saken – overfor GD avviste å kommentere den. Dette til tross for at journalisten redegjorde for konfliktlinjene i saken slik de framsto i hans tolkning. Journalisten understreket også betydningen av at soknepresten bidrar til å opplyse saken og gi sin versjon. Ikke minst fordi han framstår som helt sentral i det som åpenbart er blitt en konflikt.»

Avisen måtte derfor gå til andre kilder for å kunne nyansere saken, opplyser GD. Blant annet ble kirkevergen og biskopens personalsjef kontaktet.

Videre mener GD at sogneprestens rolle i endringene som ble gjort i kirkerommet, også kom frem i et innlegg fra prost Anita Dalehavn 11. september. I innlegget stod det følgende, opplyser GD:

«»I en slik sak er det ikke unaturlig at det er delte meninger. Men her har noen få uttalt seg og vært kritiske til både fargevalg og møblering av kirkerommet, og det er deres syn kommer til orde i avisa. 

De endringene som er gjort i Øyer kirke er innenfor rammene av gjeldende regler og retningslinjer. Geir Wiknes’ rolle i disse beslutningene har vært forberedende og begrenset, men viktige. Som menighetens sokneprest har han løftet saken fram for hhv menighetsråd og fellesråd.»»

Avisen understreker at prostens innlegg ble publisert så raskt det praktisk var mulig, og at også et annen innlegg om saken er blitt publisert i etterkant.

«GD har selvfølgelig ikke på noe tidspunkt holdt tilbake innspill eller opplysninger», skriver avisen.

Klager skriver at det ikke var mulig for ham å kommentere saken av personalmessige grunner.

Ifølge klager hadde GD også innlegget fra Alma Hovda Bø, valgt leder i Øyer og Tretten kirkelige råd, før artikkelen ble publisert i papir. GD har valgt å se bort i fra innlegget og dermed trykket en sak som kunne inneholde faktafeil, mener klager.

Klager skriver videre:

«Det påstås fra GD at det er konflikter i saken der presten har en sentral rolle. Dette er konstruerte og kunstike konflikter, all den tid ‘Klokkerne’ har Øyer og Tretten kirkelige råd som sin motpart for uenigheten. Den ene klokkeren Brit Ragnhild Manengen skrev følgende melding til meg 11.september: 

‘(…) Så er det jo slik at eg er skuffa over enkelte avgjerder KIRKELIG RÅD har tatt, og det har eg gitt uttrykk for. Ditt namn, eller ‘presten’, har eg ikkje brukt. Det får vi tilskrive journalisten. Dessutan uttrykte eg meg berre om interiøret i kyrkja, ikkje om klokkertenesta’.»

GD mener det faller på sin egen urimelighet at klager mener han ikke kunne kommentere saken av personalmessige grunner. «Saken handler IKKE om personalmessige forhold ut over prestens egen rolle», skriver avisen, og videre:

«Han ble innstendig bedt om å kommentere at det kunne synes som han var på kant med deler av menigheten, og han ble konfrontert med innholdet i brevet. Han ønsket ikke å kommentere noe som helst. Spørsmålet blir igjen: Hvilke av nevnte spørsmål gir grunnlag for å påberope seg taushetsplikt?»

Når det gjelder det andre leserinnlegget, fra Alma Hovda Bø, opplyser GD hun trengte tid til å korte ned innlegget og at det derfor ble publisert noe senere enn ønskelig. «Brev fra prosten – som forsvarte sin underordnede og redegjorde for formaliteter i slike saker – ble publisert umiddelbart.»

Deretter understreker GD at det ikke står i artikkelen at sognepresten har ansvaret for fargen på kirkegulvet, men at «det aktuelle brev og de aktuelle kilder peker altså i retning av en meget sentral rolle i hele saken».

Avslutningsvis skriver avisen:

«Saken fra Øyer kan sikkert også sorteres i klassen for kuriosa-saker, men den gir samtidig et bilde av at mange har et nært forhold til sin kirke. Den er ‘vår’.  Endringer skaper engasjement.  Øyer har hatt samme (populære) sokneprest et trettitalls år.  Wiknes – som for øvrig forlot menigheten etter kort tid – fikk naturlig nok et spesielt sterkt søkelys på seg.  Det var han også forberedt på i et åpenhjertig intervju GD hadde med han.  Det er beklagelig at han ikke i denne saken viste tilsvarende åpenhet og forståelse for egen, og medias, rolle.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Gudbrandsdølen Dagningen (GD) om en kontroversiell ommøblering og oppussing av et kirkerom. Avisen skrev at det var en sogneprest som hadde ommøblert kirken.

Klager er den omtalte sognepresten. Han mener GD har publisert opplysninger som ikke stemmer. Han opplyser at han ikke har makt til å endre kirkerommet; det var det kirkelige fellesrådet som tok avgjørelsen. Klager opplyser også at redaksjonen ble gjort oppmerksom på feilen etter at den var blitt publisert, og han mener den derfor burde vært rettet.

GD kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen forteller at sognepresten ikke ville uttale seg eller bidra med opplysninger. Avisen mener å ha gjort det den kunne for å opplyse saken uten prestens bistand. Videre mener GD å ha kildegrunnlag for at sognepresten hadde en meget sentral rolle i endringene som ble gjort i kirkerommet. Avisen opplyser også at det ble publisert to leserinnlegg i etterkant, som tok sognepresten i forsvar. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at GD var i sin fulle rett til å sette søkelys på endringene i kirkerommet og sogneprestens rolle i disse.

Det er imidlertid viktig med et høyt presisjonsnivå når man retter kritikk mot enkeltpersoner. Feilaktige opplysninger skal ikke publiseres. Slik PFU ser det, plasserte GD i en ingress ansvaret for kirke-ommøbleringen på sognepresten uten å ha dekning for dette. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.4, som ber mediene sørge for at ingresser ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Utvalget viser videre til punkt 4.13, som sier at feil skal rettes snarest mulig. Etter at artikkelen ble publisert på nett, mottok redaksjonen informasjon om at sogneprestens rolle i ommøbleringen hadde vært forberedende, og at det ikke var han som tok avgjørelsen. PFU mener avisen burde ha presisert feilen i første artikkel, og sørget for at den ikke ble gjentatt da artikkelen kom på trykk i papir et par dager senere.

Utvalget merker seg at sognepresten avviste å kommentere saken da GD tok kontakt. Dette opphever imidlertid ikke redaksjonens selvstendige plikt til opplysningskontroll og språklig presisjon. Utvalget merker seg også at GD i etterkant av artikkelen har sluppet til stemmer som forsvarer presten, men dette veier ikke opp for det opprinnelige overtrampet.

Gudbrandsdølen Dagningen har brutt god presseskikk på punkt 4.4 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. januar 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård
Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes