Troms FpU v. Kristoffer Kanestrøm mot Tromsø

PFU-sak 210/04


SAMMENDRAG:
Bladet Tromsø hadde onsdag 6. oktober 2004 et oppslag over to sider med tittelen » Lokker unge med pizza «. Artikkelen handlet om at politiske partiers ungdomsorganisasjoner lokker med pizza etter møtene for å sikre seg medlemmer, og det opplyses at dette gjelder både AUF, FpU og KrFU. I artikkelen er representanter for ungdomsorganisasjonene intervjuet, blant andre lederen for Troms FpU:

» ? Vi har i dag 86 registrerte medlemmer i Tromsø, mot 64 i fjor. Vi har vært flinke til å rekruttere medlemmer, sier fylkesformann i Troms FpU, Kristoffer Kanestrøm (21).»

«FpU sikret seg 20 nye medlemmer ved å besøke de videregående skolene i Tromsdalen, på Kvaløya og på Kongsbakken. Ifølge Kanestrøm kom alle på årsmøtet forrige fredag. Etter møtet gikk hele delegasjonen på Yonas for å spise pizza. ? Når man har sittet i møte i tre timer, er det vanlig at man får servering etterpå. Det gjør de også i kommunestyret. Men jeg tviler på om det var noen som kom bare for å få med seg pizzaen etterpå. Alle var aktive i debatten under møtet, sier 21-åringen.

Også Kanestrøm innrømmer at det skal mer til enn bare et spennende partiprogram for å sikre at ungdommen engasjerer seg. ? I Fremskrittspartiet er det ikke tvil om at det er våre klare meldinger og standpunkter som trekker folk. Og så er selvfølgelig innvandringspolitikken vår populær blant unge mennesker, slutter Kristoffer Kanestrøm.»

I en underartikkel het det i tittelen: » Tromsø-ungdom føler seg lurt av FpU »

Underartikkelen i sin helhet:

«Dan Sverre Sandstedt (16) og vennene hans føler seg lurt etter å ha meldt seg inn i FpU. Sandstedt stoppet sammen med kameratene Alexander Davidsen 15), Christoffer Sverresvold (16) og Kristoffer Borkenhagen (16) opp på FpUs stand på Tromsdalen videregående skole for snart to uker siden. Der ble de møtt av veldig engasjerte politikere.
? De fortalte oss at hvis vi meldte oss inn, det kostet 50 kroner, og kom på et møte påfølgende fredag, ville vi få gratis pizza, forteller Dan Sverre Sandstedt.

Markedsføringstriks (mellomtittel)
Selv har de fire så å si ingen anelse om hva som står i Fremskrittspartiets partiprogram, men de fikk litt info om hva partiet jobber med å få igjennom. ? De sa at i FpU kjempet de for å få billigere tobakk, øl og slike ting som vi ungdom er opptatt av. Hvis vi skrev oss opp på ei liste, kunne vi delta på møtet, fortsetter Kristoffer Borkenhagen.

Ifølge de fire guttene informerte også FpU-representantene også om at det var en god investering å betale de 50 kronene for så å stille opp på møter ca. åtte ganger i året og få gratis pizza. ? De brukte det som et klart markedsføringstriks. sier Alexander Davidsen. Noen dager etter at de stoppet ved standen, fikk de et brev fra Fremskrittspartiet med en giro og reklamebrosjyrer. ? Vi kunne jo ikke gjøre annet enn å betale giroen, sier Borkenhagen.

Vil melde seg ut! (mellomtittel)
Nå angrer de på at de stoppet ved FpUs stand. ? De var veldig offensive og gikk fra bord til bord i kantina, delte ut godterier, lightere og brosjyrer. I brevet vi fikk noen dager etterpå var det lagt ved et sukkertøy, sier Dan Sverre Sandstedt. ? Jeg skrev meg opp på den lista for å kunne dra på møte og spise pizza, og se hva det dreide seg om på disse møtene. Jeg hadde jo ikke tenkt å melde meg inn uten å vite hva det var først, sier han og innrømmer at han føler seg lurt.

? Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det, men jeg vil melde meg ut av partiet. Jeg kommer i alle fall ikke til å betale kontingent en gang til. Dette er første og siste gang, og jeg føler meg lurt, slår Dan Sverre Sandstedt fast.»

Underartikkelen var illustrert med et foto av de fire guttene som er omtalt. Sammen viser de fram et medlemskort for Troms FpU.

Fredag 8. oktober trykte Tromsø et leserbrev fra FpU. Leserbrevet var identisk med klagen til PFU, der hovedpoengene gjengis under.

KLAGEN:
Klager er Troms FpU ved ungdomsorganisasjonens leder. Klagen dreier seg om at artikkelen, som er gjengitt over, inneholder en rekke faktiske feil. De påståtte feilene er listet opp punktvis.
» To av personene som er avbildet i nyhetssaken har ikke meldt seg inn i FpU ? og ingen av de fire guttene som er avbildet har noen gang vært tilstede på FpUs møter.» «Av de to som har meldt seg inn, har ingen av dem betalt medlemskontingenten .»

Klageren viser til at ungdommene har hatt full mulighet til å melde seg ut, «men de ville tydeligvis vente med å melde seg ut før etter at saken hadde kommet i avisa». Ifølge klageren eksisterer det ingen liste å skrive seg på. Det guttene skal ha skrevet under på, var innmeldings kuponger .

Når det gjelder pizzaservering, avviser klageren at det foregår åtte ganger per år og viser til at det i løpet av ett år ble spandert pizza på medlemmene bare tre ganger. Angående den offensive vervingen, anfører klageren at det ikke er korrekt at de gikk fra bord til bord, men derimot holdt seg i ro ved standen og at de ble hentet til bordet der de fire guttene satt. Klageren bekrefter at partiets avgiftspolitikk ble drøftet, etter initiativ fra ungdommene.

Klageren skriver til slutt at det etter deres mening er slik at «avisen har et ansvar for at de opplysningene avisen trykker, faktisk er korrekt.»

TILSVARSRUNDEN:
Tromsø avviser klagen. Det anføres i avisens tilsvar at klageren ikke har oppgitt hvilke konkrete punkter i Vær Varsom-plakaten man mener avisen har brutt, men antar at det dreier seg om punkt 4.4 , om å ikke la overskrifter gå lengre enn det er dekning for i stoffet. Avisen skriver:

«En av elevene som står fram viser fram et medlemskort ? noe som viser at han er medlem. Elevene hevder videre at de skrev seg på for å få gratis pizza. Artikkelen dekket to sider, og inneholdt samtidig imøtegåelse av elevenes påstander. Fylkesformann Kanestrøm (klageren; sekr. anm.) bekrefter at ungdomsorganisasjonen fikk 20 nye medlemmer, og at det ble servert pizza til nye og gamle medlemmer. (…) Han bekrefter at det er vanlig å tilby eller lokke med blant annet pizza for å få ungdommer til å tenne på ungdomslagets politikk. Sånn sett er det intet misforhold mellom de fire ungdommenes mening og fylkeslederens.»

Klageren anfører i sitt tilsvar at Tromsø har servert «det reneste tøv» ved å ikke kontrollere sannhetsgehalten i det de fire ungdommene opplyser. Klageren hevder at det de sier er ren løgn og at avisen ikke har oppfylt kravene i Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger. Her påpeker klageren at det medlemskortet som framvises på bildet ikke er betalt og at guttene ikke har meldt seg inn i FpU. «De er derfor ikke lurt, i motsetning til det som hevdes i artikkelen.»

I tilsvaret berører klageren også den andre artikkelen, hovedartikkelen, der klageren er intervjuet. Han viser til setningen: «FpU sikret seg 20 nye medlemmer ved å besøke de videregående skolene i Tromsdalen, på Kvaløya og på Kongsbakken. Ifølge Kanestrøm kom alle på årsmøtet forrige fredag.» Klageren opplyser at ingen av de nye medlemmene kom på årsmøtet, som for øvrig ikke dreide seg om pizza, men om politikk.

I tilsvaret heter det ellers: «Fremskrittspartiets Ungdom mener Bladet Tromsø har brutt god presseskikk ved å la disse guttene stå frem med påstander og opplysninger som vi kan dokumentere er feilaktige. Det kan ikke være slik at enhver som hevder å ha en opplevelse av noe, skal få stå frem med angrep i pressen uten at det kontrolleres at det som fremkommer er riktig.»

Bladet Tromsø kommenter klagerens påstand om brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk og ?kontroll, slik:

«Gjennom å gjengi påstander fra fire ungdommer som ble forsøkt vervet i en skoleaksjon, har representanter fra FpU fått anledning til å gi samtidig tilsvar på elevenes påstander. Det finnes også flere andre kilder i artikkelen. Gjennom å kontakte fylkeslaget, samt å få kommentarer fra flere, har «Tromsø» utvist den nødvendige kildekritikk. At fylkesformann Kristoffer Kanestrøm ikke er fornøyd med måten saken ble vinklet på kommer klart fram både i klagen og fylkeslagets (andre) tilsvar. Det er fortsatt avisens oppfatning at besøket i avisen (av klageren; sekr. anm.) hadde som hensikt å få laget en redaksjonell artikkel hvor de fire ungdommenes meninger ble korrigert. Det er uakseptabelt, men avisen hadde intet imot trykke et leserinnlegg forfattet av klageren.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et oppslag i avisen Tromsø, der fire ungdommer forteller hvordan Fremskrittspartiets Ungdom i Troms lokket med pizza for å verve dem som medlemmer i organisasjonen. Det er FpU ved fylkesformannen som klager, idet han hevder artikkelen inneholder en rekke faktiske feil og at avisen ukritisk og uten å kontrollere har brakt ungdommenes påstander videre.

Tromsø avviser klagen og anfører at de fire ungdommene formidlet sine opplevelser av møtet med FpU, og at de er korrekt gjengitt. Avisen påpeker at klageren har fått anledning til samtidig imøtegåelse av påstandene. I tillegg har avisen tatt inn et innlegg fra klageren som i detalj imøtegår de påstått feilaktige påstandene i den innklagede artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg mener Bladet Tromsø var i sin fulle rett til å omtale de politiske ungdomsorganisasjonenes metoder for å verve medlemmer til mulig politisk arbeid. Utvalget vil også poengtere den enkelte redaksjons rett til selv å velge hvilken vinkling den vil gi slik omtale, uavhengig av hvilke ønsker som måtte finnes i organisasjonene.

Når det gjelder den innklagede artikkelen, konstaterer utvalget at klageren har påpekt flere faktiske feil, som avisen ikke fullt ut har tilbakevist i tilsvarsrunden. På den annen side har redaksjonen sørget både for å innhente klagerens samtidige imøtegåelse, når det gjelder hovedpoengene i ungdommenes påstander, og dessuten i etterkant gitt klageren spalteplass til ytterligere korreksjoner.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Tromsø ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. januar 2005
Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller