Gullknapp Pharma AS, v. Jan Trygve Alvseike mot TV 2

PFU-sak 208/06


SAMMENDRAG:

TV 2-nyhetene 8. august 2006 hadde i 21-sendingen et reportasjeinnslag som ble presentert med denne hjørneplakaten: «Gir blaffen i reklameforbud». Fra studio fikk innslaget følgende intro:

«Hver eneste dag må Statens legemiddelverk håndtere en strøm av tvilsomme annonser for helseprodukter. Mange skjerper seg etter pålegg, men en aktør fra Sørlandet nekter å føye seg, og fortsetter sin tvilsomme praksis.»

Reporteren, mens en plastflaske og deretter en annonse vises på skjermen:

«Denne aloe vera-juicen skal ifølge reklamen kurere en rekke sykdommer. Distributøren kaller seg «den grønne legen på Birkeland», og har annonsert i kristne aviser. Men produktet er ikke godkjent av Statens legemiddelverk, som i fjor stemplet annonsene som ulovlig markedsføring og forbød reklamen.»

En jurist i Statens legemiddelverk intervjues, og uttaler at «produktet har ikke noen dokumentert effekt» og at man ikke vet «hva slags eventuelle bivirkninger produktet kan gi». «- Pasienter kan velge å benytte seg av den typen behandling i stedet for en behandling som foreskrives av legen. Og det kan jo være farlig.»

I reportasjen framstår også «en sørlending som ønsker å være anonym». Ifølge reporteren skal mannen ha forklart «at han fant denne juicen da han ryddet etter morens dødsfall». «Med sin skrantende helse trodde mora på de tvilsomme reklameløftene.»

Og reporteren fortsetter:

«Dette er en lukrativ bransje. Foretaket bak aloe vera-juicen, Gullknapp Pharma, hadde driftsinntekter på mer enn 4,2 millioner kroner i fjor. I et brev til Legemiddelverket lover daglig leder Jan Trygve Alvseike at han har rettet opp feil i den ulovlige reklameteksten. Men TV 2 kan nå dokumentere at Alvseike gir blaffen i dette løftet, og annonsere videre i samme stil. Og Legemiddelverket reagerer sterkt.»

Legemiddelverkets jurist kommer til orde igjen: «- Vi vil se på denne saken på nytt og vurdere om vi skal ilegge tvangsgebyr eller politianmelde dette firmaet.» Til slutt opplyser reporteren: «Selv ønsker ikke daglig leder Alvseike å kommentere saken overfor TV 2.»

Også i TV 2-nyhetene kl. 23.30 samme kveld ble det referert til saken, med en kortintro fra studio og et intervjuklipp med Legemiddelverkets jurist.

TV 2/Nettavisen la også ut en nettartikkel om samme sak, under tittelen «- Livsfarlig helsekost-juks». I artikkelen het det innledningsvis:

«Trass i flere advarsler fortsetter Jan Trygve Alvseike å reklamere ulovlig for helsekost uten dokumentert virkning. Statens Legemiddelverk mener annonseringen kan være livsfarlig, og har gitt mannen flere advarsler. Likevel fortsetter sørlendingen å reklamere for produktene, og kristne aviser og tidsskrifter trykker annonsene, avslører TV 2 Nyhetene tirsdag. Distributøren kaller seg «Den Grønne Legen på Birkeland», og bak står aksjeselskapet Gullknapp Pharma.»

Også i nettartikkelen siteres Legemiddelverkets jurist, om «manglende dokumentasjon av de medisinske påstandene» og «ulovlig markedsføring». «I verste fall kan pasienter droppe påkrevd legebehandling, noe som setter liv og helse i fare.», skriver Nettavisen.
«- Pasienter kan velge å benytte seg av denne typen behandling i stedet for den som foreskrives av legen», uttaler juristen.

Artikkelen var illustrert med bilde av en plastflaske, og det het i bildeteksten:

«Juicen fra «Den grønne legen» har ingen dokumentert effekt. Denne helsekost-drikken bør du holde deg langt unna.»

KLAGEN:

Klager er Gullknapp Pharma AS, ved daglig leder Jan Trygve Alvseike. Han skriver bl.a.:

«I tv-innslaget blir det henvist til en anonym kilde som igjen henviser til sin mor som var død. Og i etterlatenskapene til mor finner denne anonyme kilden en del flasker med juice etter henne. Og så vinkles reportasjen ut fra dette om at «produktet ikke er godkjent som et legemiddel osv.», sett ut fra de medisinske påstandene i vår annonse. Mange har fått et feilaktig inntrykk av denne reportasjen der noen faktisk har fått inntrykk av at vårt produkt nærmest har tatt livet av denne kvinnen.»

«Vår annonse har vært feil i forhold til medisinske påstander. Det er for eksempel ikke lov til å sette opp at et helsekostprodukt hjelper for betennelse, heller ikke astma, heller ikke allergi, heller ikke urinveisinfeksjon. Imidlertid er det lov til å si om et helsekostprodukt at det hjelper for: Lette allergiplager, lette astmatiske plager, lettere symptomer på blærekatarr osv. osv.»

Når det gjelder Nettavisens artikkel, påklager firmaet overskriften «Livsfarlig helsekost-juks». «Den påstanden er fullstendig misvisende og feil fra ende til annen og egnet til å mislede et stort publikum både av våre egne kunder og naturligvis av svært mange andre som daglig bruker Aloe Vera Juice av ymse merker. Vi har aldri og kommer heller aldri til å markedsføre og selge «livsfarlig helsekost-juks». Denne overskriften krever vi tilbakekalt og beklaget på TV 2 nyhetene.»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2/Nettavisen skriver bl.a. i sitt tilsvar:

«Som man ser, foreligger det vedtak fra Statens legemiddelverk. Annonseringen fremgår også ved at annonsen er gjengitt i innslaget. Saken inneholder også uttalelse fra den ansvarlige jurist i Statens Legemiddelverk. Innslaget viser videre direkte til klagerens brev til Legemiddelverket. Det fremgår at daglig leder er tilbudt samtidig tilsvar, men har avvist å benytte seg av denne muligheten.»

«Legemiddelverket mottar og behandler også et relativt stort antall saker som angår markedsføring innen denne sektoren og det er åpenbart – som Legemiddelverkets jurist påpeker – en risiko for at pasienter kan velge denne typen behandling i stedet for den behandling som foreskrives av legen.»

«Det noteres videre at det fremgår av klagen at «Vår annonse har vært feil i forhold til medisinske påstander.» Som det fremgår av innslaget og nettartikkelen har klageren fortsatt annonseringen etter Legemiddelverkets vedtak og etter at det er gitt underretning til Legemiddelverket om at feil er rettet opp. (…) Feltet faller åpenbart inn under pressens oppgaver slik de er angitt i Vær Varsom-plakatens pkt. 1.4 og 1.5.»

«Vi kan ikke se at TV 2 har handlet i strid med god presseskikk ved å vise til en konkret sak der bekymrede pårørende reagerer og tar kontakt med redaksjonen, etter å ha funnet
flere flasker av denne juicen i forbindelse med opprydning i morens eiendeler – og blitt kjent med at hun anskaffet seg disse på bakgrunn av reklamen klageren distribuerte. Eksempelet er illustrerende for den situasjonen som begrunner Legemiddelverkets bekymring og tiltak i saken.»

TV 2 understreker at det ikke opplyses noe i innslaget som tilsier at klagerens produkt skulle ha tatt livet av kvinnen. Redaksjonen kan «ikke se at dette med rimelighet kan oppfattes eller tolkes slik klageren gir uttrykk for».

Når det gjelder tittelen «- Livsfarlig helsekost-juks», stiller Nettavisen seg «noe spørrende» til hva som skal gjøres til gjenstand for klagebehandling. «Overskriften i nettartikkelen bygger
på det faktum at Legemiddelverket anser denne typen reklamering – med slike konsekvenser som ovenfor beskrevet – som livsfarlig. (…) Å reklamere for og selge et produkt for pasientenes egenbehandling rettet mot en rekke sykdomstilstander og plager, uten at det er dokumentert effekt og uten at sikkerheten ved produktet er vurdert, kan åpenbart utsette pasienter for alvorlig risiko, i enkelte situasjoner kan det være livsfarlig.»

«TV 2 og Nettavisen anser ikke at overskriften er i strid med god presseskikk. Tvert om er den, sett i sammenheng med informasjonen i artikkelen, dekkende for sakens realiteter.»

Klageren fastholder i sitt tilsvar kravet om å få Nettavisens tittel «tilbakekalt og beklaget» i TV 2-nyhetene.

TV 2 repliserer med følgende: «Det kan naturligvis ikke tilpliktes TV 2-Nyhetene å bringe noen tilbakekallelse eller beklagelse av Nettavisens oppslag dersom overskriften der – mot formodning – skulle finnes å være i strid med god presseskikk.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et reportasjeinnslag i TV 2-nyhetene og en artikkel i Nettavisen om annonsering av angivelig tvilsomme og muligens farlige helseprodukter. Spesielt ble det fokusert på en aloe vera-juice fra firmaet Gullknapp Pharma. Firmaets leder påklager at TV 2 lot en anonym kilde fortelle om funn av den omtalte juicen etter morens død, og dermed ga seerne et feilaktig inntrykk av at det skulle ha sammenheng med dødsfallet. Klageren reagerer imidlertid sterkest på at nettartikkelen var utstyrt med tittelen «-Livsfarlig helsekost-juks»; en påstand han mener det ikke er dekning for.

TV 2 og Nettavisen tilbakeviser klagen på begge punkter, og viser til de vurderinger og uttalelser om risiko som framkommer fra Statens Legemiddelverk. Når det gjelder den anonyme kilden og morens dødsfall, kan ikke TV 2 se at det bryter med god presseskikk å vise til et konkret tilfelle der bekymrede pårørende reagerer. Sett i sammenheng med nettartikkelens innhold, mener redaksjonen at tittelen har dekning i sakens realiteter.

Pressens Faglige Utvalg mener TV 2 og Nettavisen var i sin fulle rett til å sette søkelys på annonseringen av klagerens helsekostprodukt, og særlig på bakgrunn av de reaksjoner som forelå fra Statens legemiddelverk.

Når det gjelder TV-reportasjen, må utvalget imidlertid gi klageren medhold i at TV 2 har gått uakseptabelt langt i å skape et inntrykk av at dødsfallet til den anonyme kildens mor hadde sammenheng med klagerens produkt. Utvalget kan ikke se at det i reportasjen på noen måte er holdepunkt for en slik vinkling. Etter utvalgets mening måtte redaksjonen forstå at antydningen om en forbindelse mellom produktet og dødsfallet, ville oppleves som en uberettiget sterk anklage.

Også når det gjelder Nettavisens tittelbruk, finner utvalget klagerens reaksjon forståelig. Slik utvalget ser det, kan ikke bruken av sitatstrek berettige en så sterk påstand, så lenge et tilsvarende utsagn fra Legemiddelverkets jurist ikke er å finne verken i TV-innslaget eller artikkelen. Så vidt utvalget kan forstå, må ordet livsfarlig stå for redaksjonens egen regning, uten reelt kildegrunnlag.

Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om å legge vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon, og punkt 4.4, om at overskrifter ikke skal gå lengre enn det er dekning for i stoffet.

TV 2 / Nettavisen har brutt god presseskikk.

Oslo, 19. desember 2006

John Olav Egeland
Ellen Arnstad, Sigrun Slapgard, ,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageinstans for norske medier, mener TV 2-nyhetene og Nettavisen brøt god presseskikk i forbindelse med omtale av annonser for helsekostprodukter fra firmaet Gullknapp Pharma AS i august 2006. Etter PFUs mening gikk TV 2 uakseptabelt langt i å skape inntrykk av at dødsfallet til en anonym kildes mor hadde sammenheng med et produkt fra Gullknapp Pharma. Når det gjelder omtalen av samme sak i Nettavisen, kan ikke utvalget se at det i TV-innslaget eller i nettartikkelen var dekning for å bruke ordet «livsfarlig» i tittelen.»