H&M Norge mot E24

PFU-sak 207/14


SAMMENDRAG:

E24 publiserte tirsdag 1. juli 2014 en artikkel/oversikt over norske hjelpeorganisasjoners eierskap i «kontroversielle» selskaper. Tittel: «Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer».

Ingress:
«For å skaffe inntekter til å hjelpe mennesker i nød, har norske hjelpeorganisasjoner investert i kontroversielle selskaper.»

Videre heter det at VG og E24 har gjennomgått økonomien og investeringene til Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og CARE Norge.

Senere i artikkelen:
«Hennes & Mauritz, kåret av Framtiden i våre hender til «Årets etikkversting» i 2012, er ett av selskapene Kirkens Nødhjelp inntil nylig indirekte investerte i.»

Artikkelen inneholder en lenke til en grafisk oversikt over selskaper hjelpeorganisasjonene har investert i heter det blant annet:

«Hennes& Mauritz. Kåret til «Årets etikkversting» i 2012 av Framtiden i våre hender etter anklager om elendige lønns- og arbeidsforhold for asiatiske tekstilarbeidere.»

I en bildetekst til en bildecollage øverst på siden:

«Nederst til venstre: Syv ansatt ble drept i en brann i tekstilfabrikk som blant     annet laget klær for H&M, i oktober 2013, Selskapet har blitt kritisert for dårlige     arbeidsforhold hos sine underleverandører.»

Påfølgende dag brakte nettavisen denne artikkelen:

«Hennes&Mauritz reagerer på omstridt-omtale.
Hennes&Maurits reagerer på tirsdagens oppslag i VG og på E24 om at norske hjelpeorganisasjoner har investert i omstridte aksjer. Klesgiganten er et av selskapene som omtales. Det vises til at Hennes&Mauritz ble «kåret til» «Årets etikkversting» i 2013 av Framtiden i våre hender etter anklager om elendige lønns- og arbeidsforhold for asiatiske tekstilarbeidere.

Selskapet mener bildet av Hennes&Mauritz er unyansert og skriver følgende i en melding til VG/E24: «Årets etikkversting» er en lokal, subjektiv kåring av kampanjeorganisasjonen Framtiden i våre hender. I uavhengige internasjonale kåringer, som Dow Jones Sustainability Index, Global 100 List og World Most Ethical Companies, blir H&M ranket blant de selskapene som tar mest sosialt og miljømessig ansvar.»

KLAGEN:

Klager er H&M Norge. Det anføres tre hovedårsaker til at klager mener E24 har opptrådt i strid med god presseskikk.

«VG/E24 benytter kampanjeorganisasjonen Framtiden i våre hender ukritisk som kilde for å plassere H&M i kategorien «omstridte aksjoner», uten at det er søkt etter å balansere informasjonen med uhildet/nøytrale etikkeksperter (eller andre typer eksperter).»

«VG/E24 plasserer H&M i kategorien omstridte aksjer» og med et stort bilde ved siden av VGs per definisjon «verdens verste selskap», uten at plasseringen understøttes av saklig grunnlag eller henvisningen har dekning i stoffet.»

«H&M har ikke blitt kontaktet av VG og/eller E24 i forkant av (publiseringen av) artiklene, og dermed heller ikke hatt mulighet til å komme med tilsvar (samtidig imøtegåelse; sekr. anm.) på påstandene eller rette opp faktafeil før disse ble trykket og publisert.»

Klager viser til Vær Varsom-punktene 3.2, om kildevalg, 4.1, saklighet og omtanke, 4.4, tittelbruk, 4.14, manglende mulighet for samtidig imøtegåelse og 4.13, manglende retting og/eller korrigering.

I klagen anføres det også at artikkelen inneholder faktafeil. Det pekes blant annet på bildeteksten som viser til protester i Bangladesh. «Opprøret hadde ikke noe med H&Ms overskudd å gjøre.» Det anføres at E24/VG tidligere har brakt samme opplysning (03.10.2013), men at den ikke er korrekt. H&M mener VG/E24 bruker «kampanjeorganisasjonen Framtiden i våre hender ukritisk som sannhetsvitne og har vist til at andre organisasjoner har omtalt selskapet på en positiv måte.

Klager opplyser at man etter publiseringen henvendte seg til VG (og indirekte også E24, i og med at artikkelen var et samarbeid mellom redaksjonene; sekr. anm.)  med sikte på å få avisen til å beklage faktafeil og ubalansert framstilling, men at redaksjonene var avvisende, selv om man ble tilbudet et telefonintervju med en kommentar. Dette mente klageren ikke var tilfredsstillende.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det har ikke vært kontakt mellom partene med sikte på å løse saken i minnelighet.

TILSVARSRUNDEN:

E24 avviser klagen. Avisen anfører at den ikke har noen oppfatning av om klager er en etikkversting eller ikke, men slår fast at H&M ikke imøtegikk dette for to år siden, da Framtiden i våre hender (FIVH) utnevnte selskapet til det. E24 anfører at dette er opplysninger som det må være helt legitimt å publisere uten at det utløser noe krav til samtidig imøtegåelse. «Interesseorganisasjoners søkelys – hvor urettferdig det enn måtte oppleves – på store bedrifter og politikere, er helt sentralt i en demokratisk diskurs.»

Om bruken av FIVH som kilde, skriver E24: «Det vil alltid være delte meninger om ideologisk markante ideelle organisasjoner, men det kan ikke herske tvil om at FIVH gjennom sin 40-årige eksistens har bygd seg opp som en viktig og respektert aktør i debatten om global rettferdighet og miljøansvar.» Avisen mener der var godt innenfor ytringsrommet å henvise til FIVHs to år gamle «kåring». E24 mener også å ha dekning for å karakterisere H&M-aksjen som omstridt, og viser til flere artikler og TV-program der selskapet er blitt omtalt som omstridt.

I tilsvaret avviser E24 å ha omtalt klager som «verdens verste selskap», og at dette gjelder et annet selskap, Wilmar.

Med hensyn til den påståtte faktafeilen knyttet til bildeteksten, viser E24 til at det er et ugjendrivelig faktum at opptøyene i Bangladesh høsten 2013 hadde med forholdene for tekstilarbeiderne å gjøre, og at klageren får produsert klær i regionen. Avisen har imidlertid åpnet for å bringe en kommentar fra klageren, men har avvist klagerens krav om å bringe en generell unnskyldning.

E24 oppsummer sitt tilsvar slik: «E24 har satt søkelyset  på store norske hjelpeorganisasjoners forvaltning av sine økonomiske verdier. I den forbindelse har vi helt nøkternt viderebrakt opplysningen om at FIVH i 2013 kåret H&M til «årets etikkversting». Det er en opplysning som det er helt legitimt å viderebringe i kontakten for denne reportasjen, uten at det utløser krav om samtidig imøtegåelse eller tilsvarsrett fra H&M. Det er dekning for alle titler og presentasjonen er balansert og rimelig. En bildetekst er uprsis, men når den ikke har blitt korrigert, er det fordi teksten kommer fra et velrenommert nyhetsbyrå, og E24 har ikke blitt gjort oppmerksom på den påståtte feilen før i denne PFU-klagen.»

H&M hevder at en bildetekst gir et feilaktig inntrykk, men når den ikke ble korrigert er det fordi E24 publiserte den tekst H&M ønsker å ha på trykk som respons på reportasjen.»

Klageren opplyser at grunnen til at H&M ikke kommenterte FIVHs «kåring» av H&M som etikkversting i 2012 var at man ikke ønsket å anerkjenne denne kåringen, en norsk kampanjeorganisasjons subjektive meninger. «Dekningen for 2 år siden, som E24 (og VG) viser til, handlet ene og alene om kåringen i seg selv. Når E24/VG bruker denne kåringen som grunnlag for å sette oss i bås med «omstridte selskap», mener vi at vi må få tilsvar (samtidig imøtegåelse; sekr. anm.) på om en slik kategorisering er rett.» H&M viser til uavhengige internasjonale kåringer.

H&M viser til at selskapet bare får utført arbeid i kun fem prosent av det totale antall fabrikker i Bangladesh og at dette er såkalte high-end fabrikker som i større grad enn andre tilfredsstiller krav til arbeidsforhold. Klager reagerer på at FIVH i så stor grad blir brukt som kilde i debatten om global rettferdighet, mens mer nøytrale kompetanse- og fagorganisasjoner, som for eksempel Etisk Handel (IEH) sjelden blir brukt. Dessuten vises det til at plassen man får for imøtegåelse som regel er begrenset til en eller to kommentarer lengre ned i teksten.

E24 fastholder at det var helt legitimt å referere til FIVHs kåring av H&M som etikkversting og at H&M er et omstridt selskap. E24 registrerer at H&M er uenig i framstillingen, mener at det ikke kommer fram noe nytt i klagers tilsvar som endrer redaksjonens standpunkt eller tar saken videre.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en bredt anlagt artikkel i E24 (og Verdens Gang) om hjelpeorganisasjonenes pengeplasseringer. Ett av de omtalte fondene organisasjonene har plassert midler i er KLP Aksje Global. Dette fondet har plassert midler i Hennes & Mauritz (H&M). I artikkelen opplyser E24 at H&M ble kåret til årets etikkversting i 2014, etter at selskapet ble anklaget av Fremtiden i våre hender (FIVH) for elendige lønns- og arbeidsforhold for asiatiske tekstilarbeidere.

H&M Norge er klager. Selskapet mener E24 har brutt med Vær Varsom-plakatens krav om kritisk kildevalg, kontroll av opplysninger, manglende saklighet og omtanke, manglende mulighet til samtidig imøtegåelse og dessuten for manglende korrigering i etterkant. H&M Norge omtaler FIVH som en kampanjeorganisasjon og har vist til andre «kåringer» som har anerkjent selskapets arbeid for global rettferdighet.

E24 avviser klagen på alle punkter. Nettavisen kan ikke se at det skulle være i strid med god presseskikk å opplyse at FIVH i 2012 «kåret» H&M til etikkversting og å omtale at H&M-aksjene er omstridte. Det anføres fra avisens side at den selv ikke har noen oppfatning om påstandene. Avisen mener også at disse opplysningene ikke utløser noen rett for klager til samtidig imøtegåelse.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag understreke pressens utvilsomme rett til å viderebringe kritikk, særlig kritikk rettet mot maktforhold i samfunnet. I det foreliggende tilfellet er temaet hvor nødhjelpsorganisasjoner, som har ideelle mål, har plassert sine midler for best mulig avkastning. Ett av disse selskapene er, via fond, H&M. Utvalget mener E24 har berører viktige samfunnsspørsmål.

Det må være rimelig å akseptere at H&M opplever omtalen som krenkende. Når man er avhengig av publikums tillit, og selv mener karakteristikkene er feilaktige, er det neppe markedsfremmende å bli omtalt som «etikkversting». Utvalget registrerer imidlertid at E24 er tydelig med å oppgi både kilden for påstanden, og for når den ble fremmet. At H&M er blitt anklaget for å få produkter produsert av fabrikker med uakseptable arbeidsforhold, er et faktum. Selskapet hevder selv den har som mål å bedre tekstilarbeidernes vilkår. Det er naturligvis bra, men det kan ikke hindre at selskapets aksje kan karakteriseres som omstridt.
Gitt at det dreide seg om kjente påstander som avisen bringer videre, utløses det i det foreliggende tilfellet ikke en rett til samtidig imøtegåelse og/eller noen rett til korrigering. Derimot er det utløst en rett til tilsvar, noe som ble innfridd allerede påfølgende dag.

Utvalget vil imidlertid, på generelt grunnlag, påpeke at det finnes mange kåringer og «utmerkelser» som man kan vise til i forhold som dette. Utvalget vil mane til varsomhet med ukritisk å bruke slike kåringer som endelig bevis på et saksforhold, jfr. Vær Varsom-plakaten punkt 3.2 om kildekritikk. Likevel mener utvalget E24 i denne saken har oppgitt sin kilde og bakgrunn for påstanden tydelig nok, og at det som refereres er relevant for sakens innhold.

E24 har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 27. januar 2015
Alexandra Beverfjord,
Tone Angell Jensen, Øyvind Brigg, Amal Aden, Henrik Syse